header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-RDO.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง "หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานและผู้สนใจที่จะเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

      โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมให้ทราบในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ทางอีเมล์ผู้สมัครและทางหน้าเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร 074-286955 

       - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม New_icons_1.gif

       - กำหนดการจัดกิจกรรม

       - หนังสือเชิญเข้าร่วม