header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

NRCT_Logo.jpg

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ผู้สนใจจัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน และ วช. ขอให้สิทธิแก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม CLICK!!!

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนแล้ว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK