header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

MedSci

     โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (Confocal Laser Scanning Microscope) รุ่น LSM800 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

      1.วันที่ 17 ธันวาคม 2561 อบรมภาคทฤษฎี ณ ห้อง 5502 อาคาร 5 ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์

      2.วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 อบรมภาคปฏิบัติ ชั้น 6 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

     เนื่องจากการอบรมดังกล่าวมีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว จึงขอปิดรับสมัครมา ณ โอกาสนี้ 

     ท่านสามารถสอบถามกิจกรรมอื่นๆได้ที่ 074-28-6947

 

medsci Confocal soldout