header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

ucc-logo.png

     ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (UCC-LSB) ภายใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรในท้องถิ่น” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนพัฒนาธุรกิจ สามารถยกระดับผู้ประกอบการสู่การเป็นธุรกิจ Startup โดยการอบรมครั้งนี้เน้นที่สินค้าประเภทหัตถกรรม

     ในการนี้จึงขอเชิญผู้ประกอบการ/นักศึกษา ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทสินค้าหัตถกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา/บุคลากรในท้องถิ่น ที่สนใจและมีศักยภาพเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทสินค้าหัตถกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมในวันที่19 - 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสรพงศ์ ชั้น 3 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่)

     ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติดังข้างต้นสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ click.gif ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้ และสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-7428-2290 , 084-9983532 โทรสาร 074-286961 Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     เอกสารประกอบ

     - รายละเอียดโครงการ

     - กำหนดการจัดกิจกรรม

     - หนังสือเชิญเข้าร่วม (ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

     - หนังสือเชิญเข้าร่วม (ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

     **หมายเหตุ**

      - ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ตามคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว

     - ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่ผู้จัดตอบรับแล้ว สามารถเบิกค่าที่พักและค่าพาหนะได้ตามอัตราของระเบียบราชการและสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา