header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

TRF_Logo.png

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัย ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ "ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.(พ.ศ.2562-2564) (สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม) โดยเน้นทำงานเชิงสหสาขาวิชา ผ่านระบบพหุเมธาจารย์ (Multiple Mentoring System) ที่มีเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำ

     ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 7259 1646

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - รายละเอียดโครงการ

     - Concept paper