header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

    สำนักวิจัยและพัฒนา
    Research and Development Office

    [LOGO : Download]

 


ปณิธาน

ขับเคลื่อน ม.อ. สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (We Serve Research)

คุณค่าร่วม

พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. จัดให้มี/พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
 2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการและแผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมี คุณภาพ
 3. สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
 4. สนับสนุน/บ่มเพาะโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ/เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

ภารกิจ

 1. นำนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประสานการปฏิบัติในหน่วยปฏิบัติการวิจัย
 2. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบูรณาการระหว่างการวิจัยกับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
 3. การพัฒนานักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความผลงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ
 4. การจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
 5. การจัดระบบการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัย ตลอดจน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุนวิจัยจากภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ และจัดให้มีระบบการสนับสนุนอื่นๆ
 6. การจัดระบบสารสนเทศการวิจัย
 7. การบริหารจัดการกองทุนวิจัย
 8. การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย (PSU Journals)
 9. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
 10. การจำแนกประเภทผลการวิจัย และการดำเนินการเชิงรุกในการจัดการผลประโยชน์งานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 11. การสร้างเครือข่ายการวิจัย (Network/Cluster) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและกับต่างประเทศ
 12. การส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย และดูแลสนับสนุน (Nurture หรือ Incubate) ให้กลุ่มวิจัยสามารถพัฒนาความเข้มแข็งไปสู่การเป็นสถานวิจัย (Research Center) และศูนย์/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง (CE : Center of Excellence)
 13. ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน/ท้องถิ่น/อุตสาหกรรม ทั้งในการค้นหาคำถามวิจัย การ่วมกันทำวิจัย และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 14. การติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 15. การดำเนินการอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย