header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

1. อธิการบดี ที่ปรึกษา

2. กรรมการโดยตำแหน่ง

2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ

2.2 ผู้อำนวยการสำนัก

2.3 รองผู้อำนวยการสำนัก

2.4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2.5 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

2.6 ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560)

3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี วิบูลย์พงศ์

3.2 ศาสตราจารย์วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

3.3 รองศาสตราจารย์ดวงพร คันธโชติ

3.4 นางภาสุรี แสงศุภวานิช

3.5 นายสนั่น เพ็งเหมือน

4. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการประจำสำนัก

4.1 วางนโยบายและแผนงานของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

4.2 วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการงานวิจัย

4.3 วางนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพงานวิจัย

4.4 วางแผนและพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและ บัณฑิตศึกษา

4.5 ให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักในการจัดทำงบประมาณ

4.6 ให้ข้อเสนอแนะการจัดหาทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย การนำผลงานไปใช้ประโยชน์และการพัฒนานักวิจัย

4.7 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการสำนัก

4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย