โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2557
ลำดับที่ เรื่อง นักวิจัย ปีงบ
1 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พวงทิพย์ แก้วทับ 2554
2 Organizational Challenges of Educators in the Era of Education Reform and Unrest:A Case Study of Southern Border Provinces Ekkarin Sungtong and Kanita Nitjarukul 2557
3 ผลของความหนาของฟิล์มหดสำหรับแท่นรองสินค้าต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองขวดแก้ว ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2556
4 มอร์ต้าร์จีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา ดนุพล  ตันนโยภาส 2555
5 การพัฒนาแบบจำลองความภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดปัตตานี อนุวัต สงสม 2554
6 ผลของสายพันธุ์ต่อองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโมโนลอริน พัชรินทร์  ภักดีฉนวน 2554
7 การเชื่อมในสถานะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได้จากการหล่อกึ่งแข็ง ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2555-2556
8 การศึกษา Vibrio phages ในหอยเพื่อใช้ในการทำนายการระบาดของ Vibrio parahhaemolyticus วราภรณ์  วุทฒะกุล 2554
9 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดเครื่อข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับสวนปาล์มน้ำมัน วรรณรัช  สันติอมรทัต 2554-2555
10 การออกแบบคานเหล็กที่มีช่องเปิดในแผ่นเอวซึ่งมีระยะห่างสม่ำเสมอตามมาตรฐาน AISC ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน 2555
11 โครงการ พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง สุรจิตร  ทีฆสกุล 2555-2556
12 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ธนิยา  เกาศล 2554-2556
13 การทำนายปริมาณน้ำมันในผลปาล์มและทะลายปาล์มด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ 2554
14 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอนสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วนิดา  รัตนมณี 2554
15 การสังเคราะห์และสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้เป็นกาว นิธินาถ  แซ่ติ้ว 2557
16 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละออกเรณูของปาล์มน้ำมัน อมรรัตน์ พงศ์ดารา 2555
17 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย สุกัญญา เดชอดิศัย 2551
18 การโคลนนิ่งและการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ทริปโตเฟนเนส จากเชื้อ Vibrio Cholerae นัฐ ตัณศิลา 2553
19 การสกัด องค์ประกอบ คุณสมบัติบางประการ และการประยุกค์ใช้ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเศษเหลือของพืช ปุณณาณี สัมภวะผล 2554
20 การเพิ่มความเข้าใจแนวคิดรวบยอดเรื่องกฏการเคลื่อนที่ขอบนิวตัน Rakkapao 2555
21 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2555
22 การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรในจังหวัดสงขลา พิชัย  ธานีรณานนท์ 2556
23 ผลของการเก็บรับษาแบบแช่แข็งต่อการเกิดฮิสตามีน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดฮิสตามีนในปลาทูน่า ประภัสสร  พรหมทองรักษ์ 2556
24 การพัฒนาดินประดิษฐ์โดยใช้ไวนิลอะซีเตตเอทีลีน สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2556
25 การศึกษาผลของสารสกัดฟินอลิกจากรำข้าวต่อเสถียรภาพในการเกิดออกซิเดชันของระบบอิมัลชัน นพวรรณ  มีแต้ม 2556
26 การพัฒนาสูตรตำรับยาคลอราซีเปตไดโปตัสเซีมในรูปแบบแคปซูลและยาเม็ดเพื่อเพิ่มความคงตัวของยา ผศ.ดร.วิชาญ  เกตุจินดา 2557
27 การประเมินผลกระทบของการใช้แกสเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่ รศ.ดร.สายัณห์  สดุดี 2556
28 การศึกษาความเปราะบางของโครงข่ายถนนจากอุทกภัย:กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรเมศวร์ เหลือเทพ 2555
29 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตรียรอยด์...และบทบาทของอีทชอคโปรตีนต่อการสร้างไซโตไคน์จากเซลล์เสร้างกระดูก กนกวรรณ  ปัญญายงค์ 2554-2555
30 การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการอบแห้งอาหารสัตว์เลี้ยงโดยประยุกต์ใช้เทคนิคซิกส์ซิกมา ธนาคม อุไรรัตน์ 2556
31 ผลของการทับหม้อเหลือและอบไอน้ำสมุนไพรต่อการลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวของอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วน สนั่น  ศุภธีรสกุล 2554
32 การลดตำหนิรอยย่นของฟิล์มโคเอ็กทรูชั่นหลังผ่านการพาสเจอร์ไรส์ของผลิตภัณฑ์โบโลน่าหมูพริก ศศิธร  ภาชนนท์ 2556
33 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรส์สำหรับคอนกรีต ดนุพล  ตันนโยภาส 2555
34 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ จีรเนาว์  ทัศศรี 2556
35 ประสบการณ์การนำหลักคำสอบทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2555
36 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผลไม้ยางพารา ธเนศ  รัตนวิไล 2555
37 การศึกษาการแยกแร่ไม้ก้าในหางแร่จากระบวนการแต่งแร่ดินขาวระนอง วิฆเนศว์  ดำคง 2556
38 การตั้งตำรับเจลตรีผลาที่ใช้ในช่องปากสำหรับรักษาภาวะปากแห้งในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ขวัญจิต  อึ้งโพธิ์ 2557
39 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ ทิตย์พวัลย์  นาคเพ็ง 2555
40 ความชุกของการติดเชื้อ Herpes simplex virus type 1-6 ในผู้ป่วยตาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นัฐ  ตัณศิลา 2556
41 การแยกเชื้อ cyptococcus neoformans จากมูลนกเขาชวาในเขตจังหวัดสงขลา เจษฎา  แก้วรากมุข 2556
42 ผลของสารกันเลือดแข็งในงานธนาคารเลือดกับการเจริญของเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม ณัฐดา  ตันวงศ์ 2556
43 การศึกษาความไวของยาต่อเชื้อกลุ่ม Rapidly growing non tuberculous mycobacterium ศิโรช  จิตติสุรงค์ 2556
44 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการสร้าง Chlamydoconidia จากเชื้อ Candida albicans ศิโรช  จิตติสุรงค์ 2556
45 ความถี่ของหมู่เลือดเอบีโอ,อาร์เอช(ดี)แอนติเจนและการตรวจกรองแอนติบอดีในมารดาก่อนคลอด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดารันต์ณัฐ บัวทอง 2556
46 การกระจกตัวของหมู่เลือดเอบีโอ,อาร์เอช(ดี) แอนติเจน,หมู่โลหิตย่อยเอและการตรวจกรองแอนติบอดี ในผู้บริจาคโลหิต ดารันต์ณัฐ บัวทอง 2556
47 การสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จงกล  สายสิงห์ 2556
48 การเปลี่ยนแปลงของระดับกลูโคสในเลือดเมื่อใช้สารกันเลือดแข็งชนิดต่างๆและตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน 7 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จิดาภา  เชคเคย์ 2556
49 การศึกษาความสัมพันธ์ของสนิปส์ rs10004819 และ rs7517847 บนยีนอินเตอร์ลิวคิน 23 รีเซฟเตอร์(IL23R)ในผู้ป่วยสะเก็ดเงินชาวไทย สุภาภรณ์  ยางงาม 2556
50 การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดโดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก นิยา  สออารีย์ 2552
51 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย สินินาฏ  จงคง 2555
52 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเทียนบ้าน พิมพ์พิมล  ตันสกุล 2557
53 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้าง ธีระพงศ์  จันทรนิยม 2552-2553
54 ผลของสารต้านมะเร็ง RAPTA-C ต่อความเสียหายและการซ่อมแซมของยีนบีอาร์ซีเอวันของเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ๋ อดิศร  รัตนพันธ์ 2555
55 ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนใต้:ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา วินีกาญจน์  คงสุวรรณ 2556
56 การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ บัญชา สมบูรณ์สุข 2555
57 รายงานการวิจัยเรื่องจากแนวคิดโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่การปฏิบัติ:การติดตามประเมินผลโดยชุมชน สิทธิชัย  ลิมาพร 2552
58 ศึกษา Single nucleotide polymorphisms(SNPs) ในโปรโมเตอร์ของยีน accD ในปาล์มน้ำมัน อลิษา  หนักแก้ว 2554-2555
59 การสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์โครงสร้างนาโนหนึ่งมิติที่อุณหภูมิต่ำ โดยอาศัยแม่แบบอ่อนเป็นตัวช่วยสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ 2554
60 พฤติกรรมภายใต้การดัดและการเฉือนของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมกำลังด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย วรพจน์  ประชาเสรี 2555
61 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน้ำ ชวลิต  เกิดทิพย์ 2553
62 การศึกษาความต้องการที่ยังไม่มีการตอบสนอง(Unmet needs)ของลูกค้าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา มอ.) เพชรดา บุณยสุรักษ์ 2556
63 การบ่งชี้ V.harveyi สายพันธุ์ก่อโรคโดยเทคนิคทางอณุชีววิทยาและการศึกษากลไกการก่อโรคในระดับโมเลกุล วราภรณ์  วุทฒะกุล 2551
64 ความหลากหลายของ vibrios ในทะเลอันดามันบริเวณหมู่เกาะตะรุเตา วราภรณ์  วุทฒะกุล 2552
65 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ vigna unguiculata และการประเมินการต้านทานโรคใบด่างเหลืองBICMV จรัสศรี  นวลศรี 2556
66 ควาเต็มใจจ่ายค่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2557
67 ฤทธิต้านระบบ Quorum sensing ในเชื้อ Chromobacterium violaceum และผลต่อปัจจัยการก่อโรคในแบคทีเรียของสารสกัดจากต้นกระทุและพืชสมุนไพรไทยอื่นๆ สุรศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ 2554
68 ฤทธิต้านเชื้อ Streptococcus mutans ของตำรับยาสมุนไพรไทย นันทิยา จ้อยชะรัด 2554
69 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อการติดเชื้อของตำรับยาแผนไทยต่อแบคทีก่อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ศศิธร ชูศรี 2554
70 การโคลนยีนออกซิโดสความลีนไซเคลส ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของกรดโคโรโซลิกจากใบอินทนิลน้ำและการแสดงออกของยีนในยีสต์ พิมพ์พิมล  ตันสกุล 2554-2555
71 ผลของ Rapta-Ea1 ต่อการเกิดแอดดัด การสังเคราะห์ดีเอ็นเอการซ่อมแซมดีเอ็นเอ และการกระตุ้นการถอดรหัสของยีนกดมะเร็งบีอร์ซีเอวัน อดิศร  รัตนพันธ์ 2555-2556
72 คุณลักษณะทางเคมีกายภาพของโซลิดดิสเอพร์ชันของยาผสม วิมล  ตันติไชยากุล 2557
73 การตรวจหาอิแนนทิโอเมอร์ของโพรพราโนลอล ในเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายเมื่อให้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของเอส-โพรพราโนลอลบนไม้โครเจล รุ่งนภา  ศรีชนะ 2557
74 การผลิตและการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายแบบไร้อากาศโดยใช้น้ำเสียร่วมกับวัสดุและเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2554-2555
75 ผลของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ต่อสมบัติของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ ธรรมนูญ โปรดปราน 2557
76 การผลิตเอทานนอลจากทะลายปาล์มเปล่าที่ผ่านการปรับสภาพวัตถุดิบและการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อรา ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2553
77 การหาขอบภาพสำหรับภาพสีด้วย Mahalanobis distance Edge detection for color image by mahalanobis distance กิตติยา คงกระพันธ์ 2555
78 รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของพนักงานขับรถในจังหวัดภาคใต้ ศรัณยา บุนนาค 2553
79 การโคลนยีนและคุณลักษณะของแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรีย Enterococcus faecium CE5-1 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่พื้นเมือง ศุภศิลป์  มณีรัตน์ 2555-2556
80 คุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่ที่สามารถยับยั้งเชื้อ ก่อโรคในไก่และการเพิ่มการรอดชีวิตของโปรไบโอติกโดยการห่อหุ้ม ศุภศิลป์  มณีรัตน์ 2553
81 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทย สุรชาติ  เพชรแก้ว 2557
82 การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม สุรชาติ  เพชรแก้ว 2557
83 การแสดงออกของเอไซม์ฟีนอลออกซิเดสและยีนต่อการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดเชื่อก่อโรคในกุ้ง ประภาพร อุทารพันธุ์ 2554-2555
84 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสอาร์ รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2555
85 การเตรียมและการประยุกต์ใช้ Starch Nanocrystals เพื่อเสริมแรงในฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้า เถวียน  วิทยา 2554-2555
86 ผลของโปรแกรมาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา เกณิกา จิรัชยาพร 2553
87 ผลกระทบของยาฆ่าแมลงต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติไฟฟ้าของเซลล์แพลงก์ตอน Tetraselmis sp. ที่คำนวณจากค่าความถี่วิกฤติตามแบบจำลองเซลล์แขวนลอยทรงรี ศักดิ์ชิน  บุญถวิล 2551
88 สภาพแอนไอโซทรอปีเชิงแม่เหล็กของหินบะซอลต์ในบางแหล่งของประเทศไทย ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 2556
89 การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กของร้านยา   วรนุช  แสงเจริญ 2551
90 ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยา วรนุช  แสงเจริญ 2553
91 ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและความคิดเห็นต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โครงการนำร่องภาคใต้ตอนล่าง ราตรี  ศิริศรีตรีรักษ์ 2553
92 ผลของการให้ความรู้ผ่านวิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ เรื่องการติเชื้อเอชไอวี/เอดส์แก่นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายและนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน นวลตา อาภาคัพภะกุล 2555
93 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี เถวียน  วิทยา 2554
94 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาและจีโอพอลิเมอร์ที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ชัยศรี สุขสาโรจน์ 2555
95 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้ จันทิมา ชั่งสิริพร 2556
96 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง สุทธวัฒน์ เยญจกุล 2555
97 การออกแบบและทดสอบระบบเท้าเทียมอิเล็กทรอนิกส์ พฤทธิกร สมิตไมตรี 2554
98 การเกิดเจลการย่อยสลายโปรตีนและการปรับปรุงสมบัติเจลจากเนื้อปลาเม็ดขนุน สุทธวัฒน์ เยญจกุล 2554-2555
99 การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ้อมใจ  วงษ์มณฑา 2556
100 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก จรัญ  บุญกาญจน์ 2555
101 การวิเคราะห์พันธุกรรมของปลาสร้อยนกเขาทะเล Plectorhinchus pictus ในประเทศไทย สิทธิศักดิ์  จันทรัตน์ 2555
102 การสำรวจสภาพการใช้ภาษาของเขาวชนในภาคใต้ มนตรี  มีเนียม 2548
103 Species Composition,Abundance,and Ecology of Mangrove Macroalgae in Lower Southern Thailand Rapeeporn Ruangchuay 2556
104 การปรับสมดุลชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุในภาคใต้ พัชรี คมจักรพันธุ์ 2554
105 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ ระหว่าง fas-asso ciated death domain (fadd) และ Tripartite motif-containing 21 (Trim21) ซึ่งเป็น E3 Ubiguitin ligase เดชา เสริมวิทยวงศ์ 2554-2555
106 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อการส่งเสริมสุขภาพต้านความอ้วน ของข้าวกล้องงอกสายพันธุ์ท้องถิ่น อโนชา  ตั้งโพธิธรรม 2555-2556
107 ประเพณีเข้าสุหนัดอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นิปาตีเมาะ หะยีหามะ 2551
108 การเชื่อมทิกประสิทธิภาพสูงโดยใช้แก๊สแอคทีฟเป็นแก๊สปกคลุม ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2554
109 ยางธรรมชาติที่มีหมู่ปลายคาร์บอกซีจากยางธรรมชาติกราฟต์กรดแอนไฮไดรด์เพื่อเพิ่มสมบัติการยืดติด ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 2554
110 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เกริกชัย ทองหนู 2555
111 Oil Production from oleaginous yeast using raw glycerol from biodiesel plant and potential use for biodiesel production benjamas cheirsilp 2554-2555
112 การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปใช้ประโยชน์:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กันยปริณ ทองสามสี 2554
113 การใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คาร์ไบไฮเดรตในอาหารปลากะพงขาว ชุติมา ตันติกิตติ 2556
114 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะกระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ ปิ่น จันจุฬา 2555
115 การตรวจสอบคุณสมบัติการชักนำการสะสมแร่ธาตุของเซลล์ รวมทั้งการปลดปล่อยอลูมิเนียมและฟลูออไรด์ไอออนจากเรซินกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประยุกต์ใหม่ อุรีพร เล็กกัต 2554-2555
116 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พนาลี ชีวกิดาการ:สวล 2555
117 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง พีระทิพย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2555
118 การแปรผันทางพันธุกรรมของไรน้ำสกุล Karualona (Cladocera:Anomopoda:Chydoridae) ที่พบในประเทศไทย สุปิยนิตย์  ไม้แพ 2553
119 ผลของการแยกกระดูกด้วยวิธีดัสแทรกชั่นออสติโอเจนเนลิสต่อรูปแบบการสร้างโปรตีนของการสร้างกระดูกใหม่ ธงชัย  นันทนรานนท์ 2549-2550
120 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระบังปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง วันทนา เหรียญมงคล 2555
121 ผลของโปรแกรมการรับประทานอาหารอย่างมีสติและการออกกำลังกายแบบโยคะต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเลาหวานชนิด GDM A1 สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ 2555-2556
122 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:การณีศึกษาจากคาบสมุทรสะทิงพระ จังหวัดสงขลา อรทัย  เนียมสุวรรณ 2553