โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2556
ลำดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณที่ได้รับทุน
1-56 การพัฒนาสารเหนี่ยวนำและสารโครงร่างกระดูกสำหรับการซ่อมสร้างและการสร้างกระดูกใหม่ รศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2554
2-56 การเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัดสุทดแทนกระดูกชนิดไบเฟสิกนาโน-ไฮดรอกซีอาปาไทต์/เบต้า-ไตรแคลเซีมฟอสเฟตที่มีโครงร่างคอลลาเจน การศึกษานอกกาย รศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2554
3-56 โครงร่างสามมิติชนิดสลายตัวได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของโพลีคาร์โปรแลกโตน และไคโต-ซานที่ผลิตด้วยเทคนิคเมลท์สเตรทชิงและมัลติเลย์เดพโพซิชัน:การประเมินการตอบสนองเซลล์สร้างกระดูกและการเหลี่ยวนำกระดูกใหม่ในกระต่าย รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ 2554
4-56 การพัฒนานาฟิล์มและสารเคลือบจากเอ็กโซพอลิแซคคาไรด์ของ weissella confusa NH02 ที่ผสมสารยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บเนื้อหมูแช่เย็น รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 2553
5-56 การประเมินเสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเขื่อนดิน กรณีศึกษา เขื่อนคลองสะเดา รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ 2555
6-56 สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้แรงงานในสหกรณ์น้ำยางเพื่อการปรับปรุงสถานีงานและอุปกรณ์การทำงาน นางองุ่น  สังขพงศ์ 2552
7-56 ผลของสัดส่วนการผสมก๊าซและการปรับแต่งการไหลของเปลวไฟที่มีต่อคุณภาพรอยตัดที่ถูกเปลวไฟเจ็ทพุ่งชนโดยตรง ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 2554
8-56 ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแบบแผนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้อต้นสำหรับการวิจัยทางการศึกษา ผศ.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ 2555
9-56 การปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.อริยา คูหา 2555
10-56 ความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลงคาร์โบฟิวแรนต่อสัตว์น้ำจืดบางชนิด ผศ.ดร.วรรณชไม  การถนัด 2551
11-56 ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2553-2554
12-56 การดุแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้ รศ.เยาวเรศ  สมทรัพย์ 2556
13-56 ผลของสารสกัดจากตำลึงต่อการสร้างและสลายไขมันในเซลล์ 3T3-L1 รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ 2553
14-56 Properties of bovine gelatin-based films as influenced by glycerol concentration and the addition of epoxidized natural rubber ENR and natural rubber NR Thummanon Prodpran 2011-2012
15-56 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม นเรศ  ซ่วนยุก 2555
16-56 สถานะโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพารา รศ.ดร.จำเป็น  อ่อนทอง 2556
17-56 Development of bone substitute materals from marine mollusk shells for common oral bone diseases ผศ.ทพ.วรพงษ์ บัญญายงค์ 2553
18-56 การหาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดและการคัดเลือกสายพันธุ์ใบฝรั่งที่มี ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง ดร.อธิป สกุลเผือก 2555
19-56 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากเอริลเอสเทอร์ของกรดไขมันจำนำมันพืช โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 2553-2554
20-56 ราเอนโดไฟท์จากมะละกอ (Carica papaya linn.)ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคเน่าในมะละกอ นางเยาวลักษณ์  ดิสระ 2553
21-56 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction NSTEMI ผศ.ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2556
22-56 เกม สยาม แฮงค์แมน ดร.ปาทิตตา  สุชสมบูรณ์ การ์เซีย 2555
23-56 ระบบบริหารจัดการแพปลา หมู่บ้านชาวประมง อ.อรชนก  ช่องสมบัติ 2555
24-56 ระบบวางแผนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.อรชนก  ช่องสมบัติ 2555
25-56 ระบบการบริหารจัดการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรคทางการจัดการ กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.อรชนก ช่องสมบัติ 2555
26-56 ระบบจัดการรับซื้อน้ำยางผ่าน PDA ดร.ปาทิตตา  สุชสมบูรณ์ การ์เซีย 2555
27-56 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทย ดร.กฤตยากานต์  เดชดี 2551
28-56 ศึกษาการตัดทำลาย  amyloid และ neuropeptide Y ด้วย chimeric transthyretin เพื่อการประยุกต์ใช้ รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 2554-2555
29-56 ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพัน ของสาร rhinacathin-c และสารสกัดมาตรฐานใบทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง รศ.ดร.วันทนา  เหรียญมงคล 2554
30-56 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ต่อการสร้างและการหลั่งฮัทชอคโปรตีนจากเซลล์สร้างกระดูก กนกวรรณ ปัญญายงค์ 2553
31-56 การตรวจการผ่าเหล่าของยีน FOXG1 ในผู้ป่วยเด็ไทยที่เป็นโรคลมชักชนิดดื้อต่อการรักษาที่มีอาการตั้งต้นในวันทารก ผศ.พญ.สินิจธร  รุจิระบรรเจิด 2556
32-56 การเตรียมยาน้ำใสต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2556
33-56 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคอมพอสิต PBS/Mica Flakes สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ปิยวุฒิ  สุขทอง 2555
34-56 การปรับสภาพและย่อยสลายทะลายปาล์มปล่าในการผลิตน้ำตาลรีดิวช์ นางสาวธีรพร  เบญจรัตนภาคี 2555
35-56 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวุ้นและการฉายแสง Uv ธญวรรณ ตัณตรีบูรณ์ 2556
36-56 คุณลักษณะทางการยภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย นส.กมลพร  ศรีพิเชียร 2555
37-56 การใช้ประโยชน์จากสารลดแรงตึงผิวชีวฟภาพที่ผลิตโดย Leucobacter komagatae 183 ในการย่อยสลายน้ำมันไบโอดีเซล นส.ธนภรณ์ ศรีวิลัยสกุล 2555
38-56 การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษาโรงงานอาหารทะเลตัวอย่าง นางองุ่น  สังขพงศ์ 2554
39-56 การลดเวลาการเปลี่ยนแปลงรุ่นการผลิตของกระบวนการตัดแผ่นเหล็กในสายการผลิตกระป๋อง นายสัณห์พิชญ์ แซ่โต 2555
40-56 การศึกษาการลดเวลาการสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องคัดขนาดด้วยเทคนิค sMED กรณีศึกษา:อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่เย็นแข่ง นส.ชนากานต์ โคมแก้ว 2555
41-56 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากปฏิกิริยาของอนุพันธ์น้ำมั้นพืช(สเตียริลแอลกอฮอล์)กับกรดอะโรมาติก เจริญ  ภคธีรเธียร 2553-2554
42-56 การผลิตและคุณสมบัติขงไมโครคริสตัลไลน์เซลูโลสจากเส้นใยปาล์มและเส้นใยตาลโตนด ผศ.ดร.เถวียน  วิทยา 2551-2552
43-56 การผลิตการพัฒนาคูณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชข้าวพื้นเมืองภาคใต้และการประยุกต์ใช้ ผศ.ดร.เถวียน  วิทยา 2551-2553
44-56 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะด้วยวิธีการอะตอมไมเซชันโดยอาศัยหลักหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล 2554-2555
45-56 การเตรียมและสมบัติของคอมไพสิทจากพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคลิผสมฟางข้าว สมคิด  ศรีสุวรรณ 2553
46-56 การเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ของฟ้าทะลายโจรที่ปลูกในสภาพการพรางแสงแตกต่างกันในฤดูร้อน ผศ.ดร.สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 2551
47-56 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และการเตียมพ่อแม่พันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ปลาดุกทะเล รศ.ดร.ธำรง  อมรสกุล 2554
48-56 การศึกษาความชุกและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรที่เป็นสาเหตุของการตกค้างในเนื้อสุกร และเนื้อกาในจังหวัดสงขลา และแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน สุรพล ชลดำรงค์กุล 2556
49-56 ผลของเควอซิตินต่อการทำงานของไตและความเครียดเชิงออกซิเดชั่นจากการขักนำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันโดยชีสพลาตินในหนูแร็ท ผศ.ดร.เสวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 2553
50-56 การประเมินศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลากรณีศึกษา เรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว ผศ.ดร.เสวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 2552
51-56 ไบโอมิเมติกสคาฟโฟล์ดผสมของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์/คอลลาเจนจากปลาทะเล ดร.จิรัฐ  มีเสน 2553
52-56 การตรวจหายีนคาร์บาพีเนมเมสในเชื้อ ACINETOBACTOBACTER BAUMANNII ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาลสงขลานครินทร์ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษื 2552
53-56 ผลของการออกกำลังกายและการให้กินสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำด้วยไดคลอโรมีเทนเป็นระยะเวลานานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแรทเพศผู้วันกลางชีวิต รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั้นสกุล 2553-2554
54-56 องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุล Aglaia และฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคข้าว กนกวรรณ ปัญญายงค์ 2554
55-56 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนไทย-มาเลย์ ปัญญา  เทพสิงห์ 2553
56-56 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมและสหพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง ตรีชฏา  แสงชัยศรี 2554
57-56 ความคงตัวของฟลูออไรด์อิสระในยาสีฟันที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี 2555
58-56 ผลของการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาใส่ในคลองรากฟันเป็นระยะเวลานานต่อคุณสมบัติเชิงกล และเคมีเนื้อฟันมนุษย์ ผส.ดร.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2553
59-56 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยหวานมีชีวิตเชิงการค้า:ผลของความหนาแน่น อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ผส.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 2555
60-56 องค์ประกอบชนิดของปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง ผศ.ดร.ศรุษา กฤษณะพันธ์ 2556
61-56 การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแนวหญ้าทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง ผศ.ดร.ศรุษา กฤษณะพันธ์ 2556
62-56 การแยกไบโอติกส์และสารประกอบฟินอลิกส์จากสารสกัดจากเมล็ดขนุน ผศ.ดร.กุลชนาฏ  ประเสริฐสิทธิ์ 2554-2555
63-56 เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรื่อง 2553-2554
64-56 การเปรียบเทียบผลของท่า PSU cat สลับนอนศรีษะสูงร่วมกับการฟังดนตรีผ่อนคลาย และการได้รับออกซิโตต่อระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดและความปวดในมารดาครรภ์แรก รศ.ดร.ศศิธร  พุมดวง 2555
65-2556 การพัฒนาระบบต้นแบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำในคลองเปิดแบบประมวลผลเวลาจริงผ่านเว็บโดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2553
66-56 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารในยางพารา รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง 2556
67-56 ศึกษาศักยภาพวัสดุสำหรับเพอร์มีเอเบิลรีแอคทีฟแบริเออร์เพื่อบำบัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2553-2554
68-56 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้ซกรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา ระยะที่1 รศ.ดร.สายัณ สดุดี 2554-2555
69-56 การบำบัดขึ้นต้นด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับตะกอนดีแคนเตอร์จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ผศ.ดร.ธนิต  เกาศล 2554
70-56 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกุ้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวิณิชย์กุล 2552
71-56 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียงหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน  รศงดร.อุดมผล พืชไพบูลย์ 2556
72-56 การเปลี่ยนแปลงขอ่ยวข้องงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในคลองเกาะเคี่ยมอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง:ความเหาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 2553
73-56 การศึกษาทางพฤกษเคมีและผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้ ผศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2554-2555
74-56 การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการลอกตา ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2554
75-56 การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์เพื่อใช้ในใส้กรอกอิมัลชันฮาลาล พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 2552
76-56 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ นางจรรยา อินทมณี 2553
77-56 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสากหรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วนสารเคมี นางจรรยา อินทมณี 2555
78-56 ความท้าทายองค์การของนักการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาและความไม่สงบ:กรณีศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย รศ.ดร.คณิตา นิจรัลกุล 2550
79-56 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มของความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นในระดับปัจจัยบุคคลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชาลี ไตรจันทร์ 2552
80-56 การป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วยโปรตีนลูกผสม Pm-RACK1 Protection of shrimp viral diseases by pm-RACK1 ดร.วราพร วรรณนา 2554
81-56 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2553
82-56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แรงงานในการกรีดยางของเกษตรกรในอำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม 2555
83-56 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากหาดทราย ด้านประมงชายฝั่ง กรณีศึกษา บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.กัลยาณี พรพิเนตพงษ์ 2555
84-56 แบบจำลองอิทธิพลปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อราคาที่ดินในเขตอำเภอเมมืองของไทย ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ 2555
85-56 แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม 2555
86-56 การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศุภกาญจน์ บันทิพย์ 2553
87-56 พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยุกระจ่ายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา และคณะ 2555
88-56 การกำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ 2556
89-56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2555 อ.สุจิรา วิชัยดิษฐ 2555
90-56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.ชิชนก เชิงเชาว์ 2554
91-56 การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชชั่นในตัวอย่างต้นธุปฤาษีจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจังหวัดปัตตานีและสงขลา ดร.สมหมาย ช่างเขียน 2555
93-56 การประเมินผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ 2556
94-56 การดุแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครังวตามวิถีพุทธ ผศ.ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 2554
95-56 การประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่การเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ปีงบประมาณ 2552 นส.อรุณพร  สุดาวีระ 2552
96-56 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของไส้เดือนทะเลสกุล Nephtys ในทะเลสาลสงขลา ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทธธำรง 2554
97-56 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชาญชัย  ธนาวุฒิ 2556
98-56 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบไทชิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะสุขภาพของสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สนันทา ยังวนิชเศรษฐ 2554-2555
99-56 การแสดงออกของเดนทีนไซอาโลพอสโฟโปรตีนและการสร้างเนื้อพันของสเต็มเซลล์ในฟันน้ำนมโครงร่างทางชีวภาพ ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ กมลมนายกุล 2550
100-56 โครงการจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทยโดยอาศัยคลื่นเสียง สาระ  บำรุงศรี 2550
101-56 การจำหน่วยแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่นบริเวณรอบนอกและในสถานศึกษา กรณีศีกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นวลตา  อาภาคัพภะกุล 2554
102-56 การเตรียมและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสารประกอบ Zro2-Tio2-CeO2 ซึ่งเตรียมโดยวิธี Co-preciption ผศ.ดร.วีรวรรณ  เหล่าศิริพจน์ 2552
103-56 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาพ 2555
104-56 Differences between thai and serbian student population in Ethical Orientation and  Affective Experiences as Predictors of Their Ethical Orientations กานดา จันทร์แย้ม 2554
105-56 รูปแบบภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.จำเนียร ฉุ้นประดับ 2550
106-56 การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดปัตตานี ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 2555
107-56 การสังเคราะห์และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสของสารอนุพันธ์ chalcones และ bischalcones รศ.ดร.สุชาดา  จันทร์พรหมมา 2554
108-56 development of Salmon Nuggets addition with herbs/spices and its shelf life under modified atmosphere packaging sinisa siripongvutikorn 2010
109-56 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว กฤษณะ มีแสง 2555
110-56 การตอบสนองของชุมชนชายฝั่งต่อวิกฤติการสูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พิไลวรรณ ประพฤติ 2554
111-56 ผลกระทบของคุณลักษณะเส้นใยต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของไม้พลาสติกกระบวนการอัดรีดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 2555
112-56 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา phytophthora spp. สาเหตุโรคของยางพารา ในพื้นที่เพาะปลูกจัหฃงหวัดสุราฏร์ธานี ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 2551-2552
113-56 การผลิตเอทานอลจากกากเมล็ดขนุน ดร.สินินาฏ จงคง 2554-2555
114-56 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแป้งมันสำปะหลังมาใช้เป็นสารเพิ่มน้ำเลือด ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 2554
115-56 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็กของสมุนไพรไทยบางชนิด สนั่น ศุภธีรสกุล 2555
116-56 การสำรวจพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่มีขายตามตลาดท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ 2555
117-56 การสำรวจพืชสมุนไพรจากป่าดิบชื้น ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ 2555
118-56 ผลของโลหิตหญิงสาวต่อภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติในอาสาสมัคร อาจารย์ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงศ์ 2555
119-56 การสำรวจพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในป่าชายหาดจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน จังหวัดสงขลา ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ 2555
120-56 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาพ 2555
121-56 การพัฒนา self-microemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอบได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเดตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2554-2556
122-56 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายของกลาบิดิน-ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2555
123-56 ปัญหาแอลกอฮอล์ในชุมชนพหุวัวฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นวลตา  อาภาคัพภะกุล 2554
124-56 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-induioble lysosomsl thiol reductase GILT gene from shrimp (Penaeus spp.) ศ.ดรงอมรรัตน์ พงศ์ดารา 2554
125-56 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ2-ไอโซโพรพิล-5-เมททิลเฟนิล 2-(4-ไอโซบิวทิลฟนนิล)โพรพาโนเอท ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม 2556
126-56 ชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่เกาะตะรุเต่า ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี 2553
127-56 ความชุกของภาวไมโครอัลบูมินนูเรียโดยดารตรวจดรองในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและไม่เป็นเบาหวาร ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรื่อง 2555
128-56 การศึกษาความถี่ของหมู่เลือดระบบ ABO,Lewis และความเป็น Secretor ในเลือดและน้ำลายของผู้บริจาคโลหิต อาจารย์วาสนา บัวทอง 2555
129-56 วิธีการตรวจความผิดปกติของยีนเบต้าธาลัสซีเมียโดยใช้ MAGNETIC NANOPARTICLE ดร.ณัฐ  ตัณศิลา 2555
130-56 ศึกษาการดื้อยาในเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกจากผู้ป่วยบด้วย Real-time PCR ดร.ณัฐ  ตัณศิลา 2555
131-56 การตรวจหา SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM (SNPs) ของ ABNORMAL HEMOGLOBIN ที่พบในประเทศไทย ดร.ณัฐ  ตัณศิลา 2555
132-56 การพัฒนาวิธี indirect ELISA สำหรับตรวจหา Anti-VZV lgG ดร.ณัฐ  ตัณศิลา 2555
133-56 ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA ดร.นัฐ ตัณศิลา 2555
134-56 การตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลินเอสเทอเรสในผู้ที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารฆ่าแมลง อ.อภิวดี  ทองสง 2555
135-56 เครื่องมือศึกษาทางแสงเกี่ยวกับเลนส์และกระจกโค้ง ดร.ขนิษฐา  ศรีนวล 2555
136-56 ผลของการสกัดกาแลคโตแมนแนบจากเมล็ดขนุนต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ดร.วัชรี  สีห์ขำนาญธุรกิจ 2552
137-56 เครื่องมือศึกษาทางแสงเกี่ยวกับเลนส์และกระจกโค้ง หะหรูม หีมสุหรี 2554
138-56 ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านวีดีทัศน์แก่กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและการสือความหมาย  นวลตา  อาภาคัพภะกุล 2553
139-56 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล อนุชิต พลังรู้การ 2553-2554
140-56 การพัฒนากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอล์จากเฟสกลีเซอรอล รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร 2554
141-56 สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมืองกรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายดำรง  เสียมไหม  2552
142-56 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 2556
143-56 การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปลอดทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและเชิงนโยบายและเชิงพฤติกรรม:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา อนุ  เจริญวงศ์ระยับ 2552
144-56 ผลของ cryoprotectants จากน้ำผลไม้ต่อการอยู่รอดของโพรไบโอติกที่ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตโยเกิร์ต รศ.ดร.เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2556
145-56 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส ผศ.ดร.ภูธร  แคนยุกต์ 2556
146-56 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติ กรณีศึกษาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ 2556
147-56 ศึกษาการดื้อยาในเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกจากผู้ป่วยบด้วย Real-time PCR ผศ.วิจิตรา  ลีละศุภกุล 2554-2555
148-56 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการวิเคราะห์อาหารฮาลาลกิจกรรมวิเคราะห์กรดไขมันและเจลาติน เทวี  ทองแดง คาร์ริลา 2547-2550
149-56 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สู.อายุ ในโรงพยาบาลชุมชน ผศ.ดร.พัชรียา  ไชยลังกา 2548-2549
150-56 วิวัวฒนาการและการปรับบทบาทของผดุงครรภ์แผนโบราณในภาคใต้ ดุม  พานทอง 2547
151-56 การสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพือการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ดร.สุวลักษณ์  วิสุ่นทร 2551
152-56 DEVELOPMENT OF BIO-BUTANOL PRODUCTION FROM CASSAVA STARCH AND WASTES BY A MIXED CULURE OF CLOSTRIDIUM SP. AND BACILLUS SP. IN BATCH AND FED-BATCH FERMENTATION INTEECOVETGRATED WITH PRODUCT RECOVERY BY GASS STRIPPING ASSOC.PROF.DR.BENJAMAS CHEIRSILP 2553-2554
153-56 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำและการมุ่งเน้นลูกค้าของอุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย สุธินี  ฤกษ์ขำ 2554
154-56 โครงสร้างประชาคมและนิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์กลุ่มกุ้งในอ่าวปัตตานี ซุกรี  หะยีสาแม 2556
155-56 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ชนิดทนต่อความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับสารต้านออกซิเดชันจับกับสารต้านออกซิเดชันกลุ่มฟีนอลกับพอลิโพรไพลีน ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 2552
156-56 การศึกษาการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสต และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของเครื่องในปลาจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2555
157-56 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตจากพอลิเมอร์ละลายน้ำยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน รศ.ดร.สะอาด  ริยะจันทร์ 2553-2555
158-56 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ มานะ รกษ์วงศ์ 2554
159-56 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักทางภาคใต้ของไทยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางอาหาร ดร.อภิชาต อู๋ไพจิตร 2550-2551
160-56 การโคลนยีน data8 desaturase ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจากมอส Plyscomitrella patens และการศึกษาการแสดงออกยีนในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ดร.สิรีวรรณ  แก้วสุวรรณ 2553-2554
161-56 การผลิตโฟมยางชนิดคอมโพสิทนาโนจากยางธรรมชาติเบลนด์ร่วมกับเอทิลีนไวนิลอาซีเตทแลชั้นซิลิเกต ผศ.ดร.ณฐินี  โล่ห์พัฒนานนท์ 2553
162-56 สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการศึกษากับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษาที่จบ 2551-2553 ดร.นุชนาถ คงช่วย  2555
163-56 โครงการวิจัยประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง 2553
164-56 พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานที่ใหม่ของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 2556
165-56 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มของความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นในระดับปัจเจกบุคคลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชาลี ไตรจันทร์ 2555
166-56 การพัฒนากระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพขอผลิตภัณฑ์แยมลองกองน้ำตาลต่ำ เทวี  ทองแดง คาร์ริลา 2554
167-56 การศึกษาอิทธิพลของเขตกรรมและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยาการออกดอกเพพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดู ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2556
168-56 Isolaton and characterication of poly (vinyl alcohol) degrading bacteria  ผศ.รด.เบญจมาภรณ์ พิมพา 2550
169-56 กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ 2551
170-56 การปฏิบัติระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว และผลการแปรรูปน้ำตาลโตนดสด ที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดเข้มข้นในจังหวัดสงขลา ชาลี ไตรจันทร์ 2555
171-56 ปัจจัยค่าใช้จ่ายส่วนตัว และด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัชรี  จรูญวงศ์ 2551
172-56 PROCESS DEVELOPMENT FOR OIL PRODUCTION FROM BIODIESEL PLANT BY-PRODUCT BY A MIXED CULTURE OF OLEAGINOUS YEAST AND MICROALGAE ASSOC.PROF.DR.BENJAMAS CHEIRSILP 2554
173-56 การสังเคราะห์และสมบัติของสารประกอบชนิดใหม่ของเกลือ 4-Ethoxystyryl-pyridinium และ 4-Ethoxystyryl-quinolinium เพื่อการประยุกต์ทางทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น รศ.ดร.สุชาดา จันทร์พรหมา 2553-2554
174-56 การผลิตชีวมวลและสารโพลิแชคคาไรด์จากเห็ดแครง (Schixophyllum commune) บนอาหารแข็งทะลายปาล์มเปล่าและทางไปปาล์มน้ำมัน ผศ.ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ 2552
175-56 โปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนเอกชนสอบศาสนาอิสลาม จ.ชายแดนใต้ Jeranoun Thassri 2012
176-56 การผลิตต้นแม่พันธุ์และกิ่งพันธุ์ปลอดโรคของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม รัตนา สดุดี 2553
177-56 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็งและสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน ผศ.ดร.ธรรมนุญ  โปรดปราน 2555
178-56 การพัฒนาการตรวจโรคทริสเตซาของส้มโดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟิคลาเทอรัลโฟล์ รัตนา สดุดี 2555
179-56 สัณฐานและสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบบางซิงค์ออกไซต์ทีไม่เจือและเจือด้วยทองแดงที่เตรียมด้วยเทคนิคจุ่มเคลือบ ผศ.ดร.พงศธร  อมรพิทักษ์สุข 2554
180-56 การก่อตั้งธนาคารปลากับการเสริมอำนาจองค์กรชุมชนชาวประมง เพื่อพัฒนากลุ่มการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ 2552
181-56 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนแอนทรานิเลทซินเทสชนิดแอลฟ่าในต้นกระท่อม รศ.ดร.จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล 2554-2555
182-56 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง รศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์ 2553-2554
183-56 การสำรวจการปฏิบบัติของแพทย์เกี่ยวกับการจัดการภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค ดร.วิลาวัณย์  ทองเรือง 2553
184-56 สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ 2550
185-56 การผลิตโมโคลนอลแอนตบอดีต่อเชื้อทริสเตซาไวรัสสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง รัตนา สดุดี 2554
186-56 การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังที่เติมปุ๋ยชีวภาพชนิด EM และตัวยาเพื่อใช้งานเกษตรกรรม รศ.ดร.สะอาด  ริยะจันทร์ 2554-2555
187-56 พืชลดระดับน้ำตาลเลตามคติชาวบ้านไทยกับกิจกรรมการยับยั้งอะไมเลส ผศ.ดร.อโนชา  ตั้งโพธิธรรม 2552-2553
188-56 ผลของการใช้ยาต้านเอดส์ระยะยาวต่อความชุกของไวรัสก่อมะเร็งช่องปาก ศ.ทพญ.ดร.วิภาวี  นิตยานันทะ 2555
189-56 อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกายการซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3 ผศ.ดร.ศรัณยู  สงเคราะห์ 2553
190-56 การย่อยสลายฟีนอลโดยเชื้อผสม Methylobacterium sp.NP3 และ Acinetobacter sp.PK1 ตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน ดร.อรมาศ สุทธินุ่น 2553
191-56 กระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวี ผศ.ดร.ขวัญตา  บาลทิพย์ 2555
192-56 การศึกษาปริมาณเรดอนในบ้านเรือนพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง และตรัง สมหมาย  ช่างเขียน 2553
193-56 การศึกษาศักยภาพในการรักษาแผลของใบกระดุมทอง Dr.Neelam  Balekar 2554
194-56 ศึกษาผลของการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนหรือการออกกำลังกายต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูเพศเมียที่ได้รับการตัดรังไข่ อุราพร วงศ์วัชรานนท์  2555
195-56 ผลของน้ำยาบ้วนปากลอร์โซนเมทิลอีเทอร์ ต่อเชื้อราในช่วงปากของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยปากอักเสบเหตุฟันปลอม ศ.วิภาวี  นิตยานันทะ 2551
196-56 ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด(Garcinia mangostana L.)ในช่วงการพัฒนาในรอบปี ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว 2552
197-56 การศึกษาเตียงคลอด PSU  รศ.ดร.ศศิธร  พุมดวง 2554
198-56 การเปรียบเทียบคุณภาพของเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เตรียมจาก platelet-rich plasma และ buffy coats วาสนา บัวทอง 2555