โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2555
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน ปีที่ได้รับทุน แหล่งทุน วันที่ส่ง
ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. นภารัตน์ ไวยเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 ทุนพัฒนานักวิจัย/กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 239540
2 ผลของซิลิกาและเคลย์ต่อสมบัติการไหลสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน ผศ.ดร. กรรณิการ์  สหกะโร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 16/1/2555
3 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดทารกครรภ์แรก ผศ. ปราณี  พงศ์ไพบูลย์ พยาบาลศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป/เงินรายได้ 16/1/2555
4 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย ผศ.ดร. จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล เภสัชศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป/เงินรายได้ 19/1/2555
5 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อราที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา รศ.ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 23/1/2555
6 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 3) รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 24/1/2555
7 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซียในเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ. วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 กองทุนวิจัยคณะทรัพฯ 24/1/2555
8 แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้านของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. วิรินธร อักษรนิตย์ ศึกษาศาสตร์ 2550 เงินรายได้ 26/1/2555
9 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผศ.ดร. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 30/1/2555
10 ผลของการผ่าเหล่าชนิด D67E ในโปรตีน BRCA1ต่อการจดจำของโปรตีน BARD1 และ ubiquitin (Ub) ligase activity รศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2553-2554 งบประมาณแผ่นดิน 19/1/2555
11 ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์หนุนเท้าในผู้ป่วยส้นเท้าอักเสบ ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง (ย่อย) วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน  
12 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์ รศ.ดร. อรัญ หันพงศ์กิตติกูล (ย่อย) ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2552 งบประมาณแผ่นดิน 30/1/2555
13 แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ผศ.ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 เงินรายได้ 30/1/2555
14 ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ดร. อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร พยาบาลศาสตร์ 2552 กองทุนวิจัยคณะพยาบาล 239237
15 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) รศ.ดร. วุฒิพร  พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 เงินรายได้ 239268
16 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผศ.ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 239268
17 ผลของการกัดกร่อนจากผลไม้เปรี้ยวต่อความแข็งผิวและการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของวัสดุที่ใช้บูรณะฟัน อ. ชโณทัย  เฮงตระกูล ทันตแพทยศาสตร์ 2547 งบประมาณแผ่นดิน 239388
18 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย เภสัชศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 13/2/2555
19 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสังเคราะห์ไทเอโซลอะนาล็อกในสัตว์ทดลอง รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2551 เงินรายได้ 24/2/2555
20 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ รศ.ดร. เล็ก สีคง วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2554 เงินรายได้ 24/2/2555
21 สัมฤทธิผลการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2533-2543 นาง สุพัชรีย์ อังคสุวรรณ กองทะเบียนและประมวลผล 2547 เงินรายได้ 27/2/2555
22 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของฮีโมไซยานินและการโคลนยีนฮีโมไซยานินของกุ้งแชบ๊วย รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธ์ วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 15/2/2555
23 เจตคติของชาวท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อ. ชลดา ตันติวิชิตเวช วิเทศศึกษา 2554 โครงงาน นศ. 29/2/2555
24 พัฒนาการของลวดลายที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา กรณีศึกษาศูนย์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหมน ตำบลท่าเรือ อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ. เกรียงศักดิ์ รักษาเดช วิเทศศึกษา 2554 โครงงาน นศ. 29/2/2555
25 เจตคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่ออาชีพนวดแผนโบราณบริเวณหน้าหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต อ. วันจรัตน์ เดชวิสัย วิเทศศึกษา 2554 โครงงาน นศ. 29/2/2555
26 การรับรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ. นวลนุช นวลใย วิเทศศึกษา 2554 โครงงาน นศ. 29/2/2555
27 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ผศ.ดร. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 29/2/2555
28 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้แทนยาจากหลายมุมมอง ดร. ศิริพา อุดมอักษร เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239450
29 การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนเท้าเพื่อลดความดันในส้นเท้า ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง วิศวกรรมศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 23/3/2555
30 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว ผศ.ดร. พวงทิพย์  แก้วทับทิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 กองทุน วข.ปัตตานี 23/3/2555
31 นิเวศวิทยาบางประการและการประมงหอยหวาน (Babylonia areolata) ในพื้นที่ จ.สงขลา และปัตตานี อ. สุพัฒน์  คงพ่วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 กองทุน วข.ปัตตานี 15/3/2555
32 ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง ศึกษาศาสตร์ 2551 กองทุน วข.ปัตตานี 15/3/2555
33 การคัดกรองเชื้อราโรคแมลงท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ (Diptera: Tephritidae) อ. นริศ ท้าวจันทร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 เงินรายได้ 28/3/2555
34 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ: กรณีศึกษายากลุ่ม Osteoprosis รศ.ดร. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239450
35 การสำรวจตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากหมอพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร. อรทัย  เนียมสุวรรณ การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
36 การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคซางในเด็กของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ : กรณีศึกษา หมอทวี  หมันหมาด และหมอปีปี ปราบเภท รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
37 การศึกษาการนวดกระเบนเน็บลดอาการปวดประจำเดือนในอาสาสมัคร : กรณีศึกษาหมดคณิต เขมะพันธุ์มนัส รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
38 องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนตามแนวทางการแพทย์แผนไทยใน จ.สงขลา อ. ปิยะนุช  สุวรรณรัตน์ การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
39 ผลการนวดไทยโดยวิธีการของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส ต่อระยะเวลารอคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วหญิงครรภ์แรก อ. ปิยะนุช  สุวรรณรัตน์ การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
40 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล ทันตแทพยศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 15/3/2555
41 การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นาย อำนาจ สุคนเขตร์ สำนักวิทยบริการ 2554 กองทุน วข.ปัตตานี 22/3/2555
42 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้ผิวขาว ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
43 Application of the techniques Diffusive Eauilibium in Thin Films (DET) and diffusive Gradients in Thin Films (DGT) for the determination of high resolution pore water profiels of metal in the outer section of Songkhla Lake. อ. ศิริพร ประดิษฐ์ Macorin 2553 CR 239572
44 ความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษาคลองรากที่มีเฟอร์รูลไม่สมบูรณ์ระดับกระดูกรอบรากฟัน และเดือยฟันที่แตกต่างกัน ผศ.ดร. บุญรัตน์  สัตพัน ทันตแทพยศาสตร์ 2550 เงินรายได้ 239481
45 การศึกษาภูมิปัญญาหมอกระดูกในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหมอพร้อม ทองเสนอ อ. ภัทรศศิร์  เหล่าจีนวงศ์ การแพทย์แผนไทย 2554 โครงงาน นศ. 14/3/2555
46 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว   ผศ.ดร. ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ เภสัชศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 28/3/2555
47 การศึกษาสถานการณ์แท้งในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ. โสเพ็ญ ชูนวล พยาบาลศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 18/4/2555
48 วิถีสุขภาพและการดูแลตนเองแบบผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้มีภาวะเบาหวานมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร. พรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร ศึกษาศาสตร์ 2553 กองทุน วข.ปัตตานี 239329
49 รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับชาวมอแกนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ. ยุพดี  ยศวริศสกุล ศึกษาศาสตร์ 2553 กองทุน วข.ปัตตานี 239329
50 การสร้างสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศเขาคอหงส์ สำหรับประชาชนทั่วไปในท้องที่รอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี การจัดการสิ่งแวดล้อม 2552 เงินรายได้ 26/4/2555
51 การประเมินทางคลีนิกและจุลชีววิทยาของการแยกรอยต่อกระดูกโดยใช้ไมโครอิมพลานท์ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันขนาดเล็กเป็นหลักยึด ผศ. ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์กล ทันตแทพยศาสตร์ 2550 เงินรายได้ 239512
52 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส วิศวกรรมศาสตร์ 2554 กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 239359
53 การขยายพันธุ์จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) โดยการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ดร. ธีร ศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 เงินรายได้ 239298
54 การสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟล์โครงกสร้างนาโนหนึ่งมิติที่อุณหภูมิต่ำ โดยอาศัยแม่แบบอ่อนเป็นตัวช่วยเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ดร. อนุกร ภู่เรืองรัตน์ วิทยาศาสตร์ 2554 เงินรายได้ 239543
55 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. รัญชนา สินธวาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 2555 กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 239452
56 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคูเพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย ผศ.ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2555 เงินรายได้ 16/5/2555
57 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี อ. ยุพดี  ยศวริศสกุล ศึกษาศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 239271
58 โรคติดเชื้อมิกโซสปอริเดียร์และความหลากหลายของพันธุกรรมของปรสิตในปลาทะเลเศรษฐกิจของไทย ผศ.ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ทรัพยากรธรรมชาติ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 17/5/2555
59 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ หลังเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่พ.ศ.2547-2554 ศึกษากรณี หมู่4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นาย วิทวัส ช้างศร สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 2553 กองทุน วข.ปัตตานี 31/5/2555
60 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมชนิดกรดสูง รศ. กำพล ประทีปชัยกูร วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2554 งบประมาณแผ่นดิน 28/5/2555
61 การจำแนกลักษณะสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำผิวดินเพื่อนำมาใช้ควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา ผศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 28/5/2555
62 การยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Epidermophyton floccosum โดยสารสกัดโปรตีนจากยางพารา เพื่อใช้ในการรักษาโรค Tinea Pedis อ. ยุทธนา เพ็งแจ่ม เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
63 การสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อคัดกรองยีนแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 อ. ยุทธนา เพ็งแจ่ม เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
64 การเปรียบเทียบการตรวจกรองแอนติบอดีด้วยวิธี LISS จากน้ำยาที่เตรียมเอง, commercial LISS, saline tube test and gel test อ. วาสนา บัวทอง เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
65 การประเมินชุดตรวจ DENGUE IgM/IgG ELISA KIT อ. รุ่งเรือง จารุมโนกุล เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
66 การตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อ influenza A virus ในผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ. มาริษา เขมะพันธุ์มนัส เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
67 การประเมินการทดสอบเลปโตสไปราเอนติบอดี้ด้วยวิธีอินไดเร็กฮีมแอกกลูติเนชันและอินไดเร็กอิมมูโนฟลูออเรสเซ็นต์ อ. สมพร ศรีไตรรัตน์ชัย เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
68 ยาสมุนไพรในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียก่อโรคท้องเสีย ดร. นัฐ ตัณศิลา เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
69 ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างที่มีต่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเฮดสเปซ-แก๊สโครมาโตกราฟี อ. นรารัตน์ ทองศรีนุ่น เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
70 ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 โครงงาน นศ. 239299
71 การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ ดร. ประสิทธิ์ เรืองไรรัตนโรจน์ เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 31/5/2555
72 โรคปะการังบริเวณเกาะมุกด์จังหวัดตรัง ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 โครงงาน นศ. 239299
73 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2554 โครงงาน นศ. 239299
74 การระบุชนิดและการแสดงออกของยีนΔ12-desaturse ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดไลโนเลอิกจากมอส Physcomitrella patens ดร. สิริวรรณ แก้วสุวรรณ เภสัชศาสตร์ 2554 เงินรายได้ 22/5/2555
75 การเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของ Cyclosorus Interruptus Thelypteridaceae ดร. อธิป สกุลเผือก เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 13/6/2555
76 การศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาเคลือบฟิล์มผสมน้ำยางพาราเพื่อป้องกันความชื้นในยาเม็ดที่ไวต่อความชื้น ผศ.ดร. วิชาญ เกตุจินดา เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 18/6/2555
77 การกำจัดไฉโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองชีวภาพเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูง รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 239575
78 การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา ผศ.ดร. ชัยศรี สุขสาโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 239392
79 การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา ผศ.ดร. ธันวดี ภัททวรกุล สุขสาโรจน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2552 งบประมาณแผ่นดิน 239392
80 การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางเคมีระหว่างกระบวนการหมักสะตอ(สะตอดอง) รศ.ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 239453
81 ผลของสารปลดปล่อยเอทานอลและสารดูดซับออกซิเจนในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 239453
82 การผลิตและการปรับปรุงสมบัติของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งข้าวเจ้าด้วยการเติมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส ผศ.ดร. เถวียน วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 239453
83 การเตรียมและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารและอนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์กลุ่ม furofuran Lignans ที่ได้จากงา ผศ.ดร. จินดาพร ภูริพัฒนาวงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2555 โครงงาน นศ. 239453
84 โครงการฤทธิ์ต้านเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ของตำรับยาแผนไทยในภาคใต้สำหรับรักษาโรคผิวหนัง ดร. ศศิธร ชูศรี การแพทย์แผนไทย 2554 พัฒนานักวิจัย 22/6/2555
85 ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยา ดร. วรนุช แสงเจริญ เภสัชศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 27/6/2555
86 การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิพลาสมาเคมี ผศ.ดร. สุภวรรณ ฏิรวณิชย์กุล วิศวกรรมศาสตร์ 2551   239392
87 ชีวโมลุลเพื่อป้องกันโรคกุ้ง ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239241
88 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยแครงสดและหอยแครงลวก ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2551 งบประมาณแผ่นดิน 239575
89 การโคลนจีนที่สร้างโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (PHA) ของ Rhodopseudomonas palustris สายพันธุ์ NCIB8288 เข้าไปยัง Escherichia coli ผศ.ดร. สมพร ตั๊นสกุล วิทยาศาสตร์ 2551-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239392
90 ความหลากหลายของแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทบริเวณหมู่เกาะตะรุเตา นางสาว อำไพทิพย์ สุขหอม วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239241
91 การยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุโดยสารสกัดอย่างหยาบของมะละกอ, ชะเอมเทศ และชะเอมไทย ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล เทคนิคการแพทย์ 2554 โครงงาน นศ. 30/6/2555
92 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุง ดร. เกศริน มณีนูน การแพทย์แผนไทย 2553-2554 งบประมาณแผ่นดิน 14/6/2555
93 ระบบจัดการงานข้อมูลทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นาง อ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 2554 กองทุน วข.ปัตตานี 18/6/2555
94 รูปแบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. จิระวัฒน์ ตันสกุล ศึกษาศาสตร์ 2551 กองทุน วข.ปัตตานี 15/6/2555
95 การเจริญและการเกิดสัณฐานในหลอดทดลองของแคลลัสของกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล : Paphiopedilum niveum (Rchb.F.) Pfitz ผศ.ดร. อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 2550 เงินรายได้ 15/6/2555
96 การศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ วิศวกรรมศาสตร์ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 29/6/2555
97 ผลของยาต้านมะเร็งซิสพลาตินต่อ ubiquitin ligase activity ของโปรตีนบีอาร์ซีเอวันที่ผ่าเหล่าชนิด D67E ทีพบในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม รศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2554 เงินรายได้ 21/6/2555
98 ผลของระดับการใช้เนื้อวัวและข้าวกล้อง ต่อการปรับปรุงคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์ ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 239575
99 ผลของการใช้น้ำตาลชนิดต่างๆต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ ผศ.ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 239575
80 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตซอสปรุงรสชนิดต่างๆ รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงการสหกิจศึกษา 239575
81 การลดของเสียที่เกิดจากตำหนิของเยลลี่ในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้และโยเกิร์ต ดร. กันยา อัครอารีย์ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงการสหกิจศึกษา 239575
82 ปัจจัยที่มีผลต่อการเริ่มต้นระบบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมจากธรรมชาติ รศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 239392
83 การศึกษาตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ผศ.ดร. รัญชนา สินธวาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 15/6/2555
84 การประเมินสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของกระดูกเทียมที่เตรียมจากพอลิคาโปรแลคโตนและสารอนินทรีย์ฟอสเฟต ผศ.ดร. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 15/6/2555
85 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก รศ.ดร. อรัญ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2552 งบประมาณแผ่นดิน 18/7/2555
86 การประมาณค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตในแพะพื้นเมืองไทย ลูกผสมพื้นเมืองxแองโกนูเบียน และลูกผสมพื้นเมืองxแองโกนูเบียน บอร์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 กองทุนวิจัยคณะทรัพฯ 13/7/2555
87 การประเมินความถูกต้องของการใช้ยาพ่นสูด metered dose inhaler ในผู้ป่วยโรคหอบหืด ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา ผศ.ดร. ศรีรัตน์ กสิวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 17/7/2555
88 การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลแขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต รศ.ดร. นันทา เชิงเชาว์ วิทยาศาสตร์ 2553-2554 งบประมาณแผ่นดิน 17/7/2555
89 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี พยาบาลศาสตร์ 2554 กองทุนคณะพยาบาลฯ 18/7/2555
90 การเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสาร aseatic acid และ madecasic acid ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในการเตรียมตำรับยารักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบ รศ.ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ วิทยาศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 239485
91 ผลของขิงต่อการเจริญและการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทน นาง บรรเจิด ยะพงศ์ ทันตแทพยศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 239393
92 ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อของนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์และไบเฟสิกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทท์-ไตรแคลเซียมฟอสเฟตสองอัตราส่วนในห้องปฏิบัติการ รศ.ทพญ. ปริศนา ปริพัฒนานนท์ ทันตแทพยศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 24/7/2555
93 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร วิศวกรรมศาสตร์ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 18/7/2555
94 ผลของชนิดผลไม้ผสม ปริมาณเพคตินเมธ็อคซีต่ำ และสารช่วยในการเกิดเจลที่มีต่อคุณสมบัติของแยมลองกองน้ำตาลต่ำ   อัญชลี ศิริโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 28/7/2555
95 การศึกษาเบื้องต้น ผลของระยะการเก็บเกี่ยวและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศที่มีต่อคุณภาพของลองกองผลเดี่ยว   อัญชลี ศิริโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 28/7/2555
96 การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งโฮลวีทในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้ผักและผลของการแช่เยือกแข็งต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของซาลาเปาที่มีส่วนผสมของแป้งโฮลวีท   วรพงษ์ อัศวเกศมณี อุตสาหกรรมเกษตร 2554 โครงงาน นศ. 28/7/2555
97 การตรวจหาการปนเปื้อน Porcine/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplex Real-time PCR นาง พจชนาถ พัทบุรี ศูนย์เครื่องมือฯ 2552 เงินรายได้ 239485
98 ต้นแบบอุปกรณ์หนุนเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 16/7/2555
99 Chemical Composition and Antioxidant activity of Some Thai Traditional Fermented Shrimp and Krill Products   Nandhsha Faithong อุตสาหกรรมเกษตร 2551 เงินรายได้ 19/7/2555
100 การใช้กวาวเครือขาวเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (สายพันธุ์ตรัง) รศ.ดร. สุรพล ชลดำรงค์กุล ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 เงินรายได้ 30/7/2555
101 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผศ.ดร. วิวัฒน์ พิชญากร เภสัชศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 24/7/2555
102 คุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกของเนเคอร์พื้นผิวดัดแปร ผศ.ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์ ทันตแทพยศาสตร์ 2554 โครงงาน นศ. 24/7/2555
103 องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นหมุย (Clausena excavata) ดร. สุดา จักรทอง วิทยาศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 239546
104 รูปแบบการเรียนของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นาย ศักดิ์ชัย ศรีสุข ศึกษาศาสตร์ 2554 กองทุน วข.ปัตตานี 26/7/2555
105 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศน์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี การจัดการสิ่งแวดล้อม 2552 เงินรายได้ 239273
106 โครงการคุณลักษณะของอนุภาคโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล วิศวกรรมศาสตร์ 2555   14/8/2555
107 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม รศ. อาซีซัน แกสมาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 25/8/2555
108 ผลของโปรตีนลูกผสม RPL10a ต่อรังไข่กุ้ง รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ วิทยาศาสตร์ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 239243
109 การประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพยอม ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี การจัดการสิ่งแวดล้อม 2552 เงินรายได้ 239243
110 ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม ผศ. สมสมร ชิตตระการ วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239394
111 การพัฒนา idebenone ในรูปแบบของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง ผศ.ดร. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 27/8/2555
112 การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ   วรางคณา ชัชเวช พยาบาลศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 239394
113 การผลิตเอทิลเอสเทอร์เชิงอุตสาหกรรมจากน้ำมันปาล์มดิบ รศ.ดร. ชาคริต ทองอุไร วิศวกรรมศาสตร์ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 14/8/2555
114 การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการของแรงงานในระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา รศ.ดร. บัญชา สมบูรณ์สุข ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 เงินรายได้ 28/8/2555
115 ศักยภาพและการจัดการแรงงานครัวเรือนในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็กในพื้นที่ปลูกยางพาราเดิม ภาคใต้ ประเทศไทย รศ.ดร. บัญชา สมบูรณ์สุข ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 เงินรายได้ 28/8/2555
116 ผลของสภาวะการขึ้นรูปต่อสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่เตรียมโดยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน ผศ.ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2553 เงินรายได้ 31/8/2555
117 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเลนส์ รศ. กัลยาณี คุปตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 31/8/2555
118 การสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็กสำหรับผลิตแบบหล่อโฟมแบบแยกชิ้น ผศ. พิเชฐ ตระการชัยศิริ วิศวกรรมศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 20/8/2555
119 Effect of growth promoters on growth performance and survival of pre-weaning kids รศ. อุษา เชษฐานนท์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 เงินรายได้ 17/8/2555
120 การยืดอายุการเก็บหอยแมลงภู่โดยการใช้น้ำแข็ง น้ำมันตะไคร้ และการบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ ดร. พายัพ มาศนิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 งบประมาณแผ่นดิน 28/8/2555
121 การศึกษาสภาพการจ้างงานและรูปแบบของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษากลุ่มเกษตรพันธะสัญญาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล เศรษฐศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239486
122 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาชุมชนบ่านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ เศรษฐศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239486
123 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงแพะเนื้อในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม เศรษฐศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239486
124 The Development of Public Consciousness Regrading Sexual Health Care: A Study of Pondox School in Southern Thailand รศ.ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี พยาบาลศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 26/9/2555
125 ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการผลิตแพะขุน รศ.ดร. วันวิสาข์ งามผ่องใส  ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 239517
126 การศึกษาภาพและคำมงคลจากภาพพิมพ์แกะสลักไม้ กรณีศึกษาหมู่บ้านหยางหลิ่วชิง มหานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน   เจษฎา นิลสงวนเดชะ ศิลปศาสตร์ 2554 เงินรายได้ 239395
127 การศึกษาสภาวะที่เหมาะในการอบแห้งหมากแว่น รศ. สมชาย ชูโฉม วิศวกรรมศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239517
128 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร รศ. สมชาย ชูโฉม วิศวกรรมศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239517
129 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ผศ. อัมพร ศรประสิทธิ์   2550 งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 26/9/2555
130 ผลของแร่ธาตุสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันความต้านทานโรคและสภาพพยาธิของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ ผศ.ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 28/10/2555
131 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 27/10/2555
132 กาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและปราศจากสารประกอบฮาโลเจน ดร. แวอาแซ แวหามะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 เงินรายได้ 239518
133 อัตราการรอดตายของแสมทะเลในการขุดย้ายปลูกขนาดความสูงของลำต้นที่แตกต่างกัน นาย พิชิต แก้ววงศ์ศรี สำนักงานอธิการบดี วข.ปัตตานี 2554 กองทุน วข.ปัตตานี 19/10/2555
134 การประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งการตัดบนชิ้นงานที่ถูกจับยึดด้วยตัวจับชิ้นงาน ในขั้นตอนก่อนกระบวนการตัด ผศ.ดร. สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 19/10/2555
135 อันตรกิริยาระหว่างยาต้านมะเร็งซิสพลาตินและโปรตีนบีอาร์ซีเอวันริงโดเมน รศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 239304
136 การใช้กากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์และกากขี้แป้งของโรงงานน้ำยางข้นนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักอัดเม็ด ผศ.ดร. พนาลี ชีวกิดาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2553 งบประมาณแผ่นดิน 239396
137 ความหลากหลายของพรรณปลาหมึกในบริเวณหมู่เกาะตะรุเตาและใกล้เคียง   จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 13/10/2555
138 มอร์ต้าร์มวลรวมหินทรายบดผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส วิศวกรรมศาสตร์ 2554 โครงงาน นศ. 239189
139 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอดความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดทารกครรภ์แรก     สุรีย์พร กฤษเจริญ พยาบาลศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 239188
140 การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ   สุรีย์พร กฤษเจริญ พยาบาลศาสตร์ 2553 กองทุนวิจัยคณะพยาบาล 239184
141 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 เงินรายได้คณะ 239177
142 การผลิตกล้าเชื้อ Acetobacter aceti แบบผงโดยการทำแห้งแบบความร้อนอุณหภูมิต่ำ ผศ.ดร. จารุวรรณ มณีศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 เงินรายได้คณะ 239177
143 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร. อยุทธ์ นิสสภา ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 239175
144 การผลิตและการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีนโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   รศ.ดร. ปิ่น  จันจุฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 เงินรายได้ 239182
145 สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียนและการประยุกต์ใช้ ดร. เทวี ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 เงินรายได้คณะ 239199
146 เครื่องดื่มน้ำสกัดข้าวมีสี: ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพ ดร. เทวี ทองแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 เงินรายได้คณะ 239199
147 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รัตติยา ทองแท้   2553 วิจัยสถาบัน 239192
148 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขอดเกล็ดปลาสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผศ.ดร. องุ่น สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 เงินรายได้คณะ 239188
149 ความคิดเห็นบุลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รัชฎาพร สายสนิท กองบริการวิชาการ 2554 วิจัยสถาบัน 239195
150 การประเมินความเสี่ยงจากกองเศษหินถล่มที่ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส วิศวกรรมศาสตร์ 2554 กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 239188
151 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลยะลา ผศ. ทิพย์ภา  เชษฐ์เชาวลิต พยาบาลศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป/เงินรายได้ 239223
152 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จของบัณฑิตหลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   จุฑา  ธรรมชาติ ศึกษาศาสตร์ 2552 กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 239223
153 การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอรันด้วยเชื้อผสมโดยใช้วัสดุเศษเหลือเวย์จากอุตสาหกรรมนม รศ.ดร. เบญจมาศ เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 เงินรายได้ 239206
154 ผลของการให้ความรู้ของเภสัชกรณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์หรือพยาบาลต่อความรู้และการร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ผศ. สุทธิพร ภัทรชยากุล เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239597
155 อิทธิพลของชั้นซิลิเกตต่อสมบัติการไหล สมบัติเชิงกลและความต้านทานต่อความร้อนของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน ผศ.ดร. ณฐิณี โล่ห์พัฒนานท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239225
156 การสังเคราะห์เส้นใยไทเทเนียมคาร์ไบด์ และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยเส้นใยไทเทเนียมคาร์ไบด์ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้าย ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239234
157 การศึกษาคุณลักษณะคอนเด็นส์แทนนินจากกระถิน  กระถินเทพาและทางปาล์มน้ำมันต่อศักยภาพการผลิตแก๊ส  การย่อยได้  คุณสมบัติการจับโปรตีน และขนาดโมเลกุล ดร. บดี  คำสีเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239219
158 พฤติกรรมคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมแร่ผสมเพิ่มของเถ้าชานอ้อย รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส วิศวกรรมศาสตร์ 2554 กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 239213
159 Soft and Hard Tissue Alteration after Socket Preservation Using Platelet-Rich Fibrin in Conjunction with Epithelialized Palatal Free Graft: Clinical Radiografic and Histomorphometric Analysis in Minipigs ผศ.ดร. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี ทันตแทพยศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 239219
160 กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในปัจจุบันและกลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในอุดมคติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร. นงนุช บุญยัง พยาบาลศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 239227
161 การมีส่วนร่วมในการลดสภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นาย นิพล กุลฑล   2554 วิจัยสถาบัน 239226
162 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน RELN และ MET ในเด็กไทยที่มีสภาวะออทิซึมสเปคตรัม รศ.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ แพทยศาสตร์ 2551 เงินรายได้ 239224
163 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของชุมชนรอบเขาคอหงส์ต่อคุณค่า ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 2552 เงินรายได้ 239230
164 การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูเพศเมีย ผศ. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ วิทยาศาสตร์ 2551 เงินรายได้ 239230
165 ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนเอ็มซีเอ็ม-41 และมีโซฟอรัสอะลูมินา: การเตรียมและกัมมันตภาพการเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนในโทลูอีน ดร. เสาวภา โชติสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 239226
166 คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติทางเคมีกายภาพของสาหร่ายผมนาง   อมมี เบญจม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 239225
167 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมด ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูล รศ. ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 239261
168 ความเป็นพิษของ transthyretin amyloid ต่อ peripheral tissues และการใช้ peripheral tissue ในการกรองหาตัวยับยั้ง amybid รศ.ดร. พรทิพย์  ประพันธ์พจน์ วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239268
169 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง ผศ. ศิริวรรณ  พิริยคุณธร พยาบาลศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 239248
170 การคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายยางธรรมชาติ ดร. กมลธรรม อ่ำสกุล วิทยาศาสตร์ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 239526
171 กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ดร. ชนิษฎา  ชูสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม 2550 เงินรายได้ 239178
172 การศึกษาความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานขนส่งทางบกของเอกชนในภาคใต้ อ. อำนวย  อินทสโร นิติศาสตร์ 2550 เงินรายได้ 239217
173 การใช้ rFBP1 ป้องกันโรคไวรัสกุ้ง ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 239197
174 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งขาว (litopenaeus vannamei). ดร. วราพร  วรรณนา วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 239197
175 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Receptor for Activated Protein Kinase C1 (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 239197
176 การออกแบบระบบการจัดการข้อมูลคลังอะไหล่ แผนกวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร. นภิสพร มีมงคล วิศวกรรมศาสตร์ 2555 เงินรายได้คณะ 239421
177 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมีไดเลททีมีการกลายพันธุ์ของบรูเกียมาลายี (V45T) และมนุษย์ (T53V) ผศ.ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2555 โครงงาน นศ. 239399
178 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ชนิดทนทานต่อความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยเอ็น-4-ไฮดรอกซีฟีนิลมาลิอิไมด์หรือไดบิวทิวฟอสเฟตกับพอลิโพรไพลีน รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239397
179 การศึกษาสารคาบ์เรไมด์ซีดีเมทธอกซีคาบ์เรไมด์ และเฮทาโรนีมันที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม ผศ.ดร. สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์ เภสัชศาสตร์ 2552 พัฒนานักวิจัย 239478
180 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูง ดร. กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา เภสัชศาสตร์ 2553 พัฒนานักวิจัย 239476
181 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตในผู้ป่วยไตเรื้อรัง: การศึกษานำร่อง   ชลิตพล ณ นคร เภสัชศาสตร์      
182 ระบบพีเอชไซคลิ่งอัตโนมัติสำหรับศึกษาผลของน้ำคลอรีนในสระว่ายน้ำต่อการสึกของฟัน   จรรยา  ชื่นอารมยณ์ ทันตแทพยศาสตร์ 2553 เงินรายได้ 239478
183 การตรวจหา Subtelmomeric deletion ในผู้ป่วยพัฒนาการช้า และในผู้ป่วยออทิซึมโดยวิธี Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ผศ.พญ. สินิจธร  รุจิระบรรเจิด แพทยศาสตร์ 2552 เงินรายได้ 239492
184 การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา ผศ.ดร. ชัยศรี  สุขสาโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552-2553 งบประมาณแผ่นดิน 239468
185 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปูนิ่มในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อ. กนกพร ภาชีรัตน์ เศรษฐศาสตร์ 2553 โครงงาน นศ. 239456
186 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัดglycoside และ aglycone จากใบชุมเห็ดเทศ และกลไกการออกฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัด glycoside รศ. มาลินี  วงศ์นาวา เภสัชศาสตร์ 2551 เงินรายได้ 239504
187 การขึ้นรูปผงไม้ธรรมชาติและ HDPE ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร. ธเนศ รัตนวิไล วิศวกรรมศาสตร์ 255 โครงงาน นศ. 239448
188 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล ทันตแทพยศาสตร์ 2554 งบประมาณแผ่นดิน 239499