โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2554
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน ปีที่ได้รับทุน แหล่งทุน วันที่ส่ง
ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1 โครงการพัฒนาและสาธิตการใช้แผงเย็นให้ความเย็นในอาคารโดยวิธีธรรมชาติ ผศ.ดร. จันทกานต์  ทวีกุล วิศวกรรมศาสตร์ 2548 ทุนทั่วไป 1/10/2554
2 องค์ประกอบทางเคมีจากผลชมพู่ป่าและฤทธิ์ทางชีวภาพ ดร. ปรินุช ชุมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2551 พัฒนานักวิจัย 14/1/2554
3 ศักยภาพของน้ำหมักชีวภาพ (EM) ในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยชุมชน ผศ. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2551 ทุนแผ่นดิน 17/1/2554
4 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รศ.ดร. สมปอง เตชะโต ทรัพยากรธรรมชาติ 2552-2553 ทุนแผ่นดิน 21/1/2554
5 แบซิลลัส ซับทิลิส กับการเหนี่ยวนำระบบการต้านทานโรคของต้นส้ม ผศ. วิจิตรา ลีละศุภกุล ทรัพยากรธรรมชาติ 2552-2553 ทุนแผ่นดิน 24/1/2554
6 การผลิตสารปฏิชีวนะของแบคทีเรียปฏิปักษ์แบซิลลัส ซับทิลิส และการเหนี่ยวนำเอนไซม์ในผลส้มที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเขียวสาเหตุโรคผลเน่าของส้ม ผศ. วิจิตรา ลีละศุภกุล ทรัพยากรธรรมชาติ 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 24/1/2554
7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาระงานธุรการระหว่างกองต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นาย จรัส ชูชื่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 กองทุนวิจัย วข.ปัตตานี 25/1/2554
8 ลักษณะเฉพาะของปริภูมิการดำเนินการพรีเรกกูลาร์และปริภูมิการดำเนินการพรีนอร์มัล ผศ.ดร. อัสอารีย์ สมาแอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 กองทุนวิจัย วข.ปัตตานี 25/1/2554
9 Characterization of the Decolorizing Activity of Azo Dyes by Bacillus subtilis Azoreductase AzoR1 ดร. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 กองทุนวิจัย วข.ปัตตานี 25/1/2554
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางพาราข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูงและการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย ผศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2551 ทุนสกว. 25/1/2554
11 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของแมลง ไรศัตรูพริก และการควบคุมโดยชีววิธี รศ. จิราพร เพชรรัตน์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2552 ทุนแผ่นดิน 26/1/2554
12 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น ผศ. ดรุณี ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 28/1/2554
13 การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ผศ. เสาวนี จุลิรัชนีกร วิทยาการจัดการ 2550 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 31/1/2554
14 สารต้านมาลาเรียจากฟองน้ำ Pachastrissa nux. ผศ.ดร. อนุชิต  พลับรู้การ เภสัชศาสตร์ 2551 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2/3/2554
15 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ดร. จุฑา ธรรมชาติ ศึกษาศาสตร์ 2552 กองทุน วข.ปัตตานี 2/7/2554
16 ผลของคอลลาเจนต่อคุณสมบัติของฟองน้ำไคโตซาน-คอลลาเจนในการเป็นตัวรองรับในกระบวนการวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก รศ.ดร.ทพญ. เปรมจิต  อาภรณ์แม่กลอง ทันตแพทยศาสตร์ 2549 ทุนทั่วไป 2/11/2554
17 การกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยกระบวนการกรองทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร. ธนิยา เกาศล วิศวกรรมศาสตร์ 2552 ทุนทั่วไป 14/2/2554
18 การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ Parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูเพศเมีย ผศ.ดร. อุราพร  วงศ์วัชรานนท์ วิทยาศาสตร์ 2554 ทุนทั่วไป 21/2/2554
19 ผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน เพศผู้ตอน รศ. สุรพล  ชลดำรงค์กุล ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 22/2/2554
20 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน รศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 ทุนแผ่นดิน 3/2/2554
21 การสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์โมเลกุลของ S-Propranoldl โดยวิธี Suspension polymerization  ให้มีอนุภาคในขนาดนาโนเมตร รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ เภสัชศาสตร์ 2554 โครงงาน นศ. 3/7/2554
22 การวิเคราะห์สภาพการคลัง การบริหารงบประมาณและแนวโน้มการพัฒนาศักยภาพทางการคลังเพื่อพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2551   กัลยา แซ่ลิ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 กองทุนวิจัย วข.ปัตตานี 3/8/2554
23 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียดและความต้านทานโรคในกุ้งขาว รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 ทุนแผ่นดิน 15/3/2554
24 การใช้น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง และเหยื่อล่อโปรตีนควบคุมแมลงวันผลไม้ รศ.ดร. อรัญ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2552 ทุนแผ่นดิน 15/3/2554
25 โครงสร้างเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของพัฒนาการระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวัยอ่อน Clarias micuhofii รศ. จินตมาศ  สุวรรณจรัส วิทยาศาสตร์ 2552 ทุนทั่วไป 16/3/2554
26 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลา รศ. ศิริจิต ทุ่งหว้า ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2551 ทุนแผ่นดิน 16/3/2554
27 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ วิทยาศาสตร์ 2549-2551 ทุนแผ่นดิน 17/3/2554
28 เซ็นเซอร์สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้ในถุงมือยาง รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ เภสัชศาสตร์ 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 18/3/2554
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ดร. พิทยา อดุลยธรรม อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 22/3/2554
30 ผลของคาร์ราจีแนนต่อการขึ้นรูปไส้กรอกไก่เสริมใยอาหารจากผักโขม ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 23/3/2554
31 ผลของสารสกัดจากขิงและชาคาทีชินต่อคุณภาพของเนื้อไก่สุก ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 23/3/2554
32 ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในหอยนางรม   สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 29/3/2554
33 ผลของสับสเตรทร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 29/3/2554
34 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมมาริเนทระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น   สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 29/3/2554
35 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 29/3/2554
36 ผลของไยอาหารจากไหมข้าวโพดต่อคุณลักษณะของโรตีกรอบ ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 29/3/2554
37 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร วิศวกรรมศาสตร์ 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 29/3/2554
38 โครงการปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพารา รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2551-2553 ทุนแผ่นดิน 30/3/2554
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไขมันโดยเชื้อราไขมันสูงที่เลี้ยงบนทะลายปาล์มเปล่า รศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 30/3/2554
40 การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก รศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 โครงงาน นศ. 30/3/2554
41 การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ วิทยาศาสตร์ 2548-2552 ทุนแผ่นดิน 4/4/2554
42 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดข้าว ดร. สุกัญญา  เดชอดิศัย เภสัชศาสตร์ 2554 รายได้คณะ+รายได้มหาวิทยาลัย โครงงาน นศ. 4/5/2554
43 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดถั่ว ดร. สุกัญญา  เดชอดิศัย เภสัชศาสตร์ 2554 รายได้คณะ+รายได้มหาวิทยาลัย โครงงาน นศ. 4/5/2554
44 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหาร รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร อุตสาหกรรมเกษตร 2547-2548 ทุนแผ่นดิน 4/5/2554
45 มันกุ้งจากหัวกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei): กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและผลของการใช้เอนไซม์โปรตีเนสต่อผลผลิตและสมบัติบางประการ ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรมเกษตร 2552-2553 ทุนแผ่นดิน 4/5/2554
46 การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างครัวเรือที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนทีผลิตน้ำยางสด : กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช รศ.ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 ทุนทั่วไป 4/5/2554
47 การปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลา รศ.ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 ทุนทั่วไป 4/5/2554
48 การจัดทำคู่มือการศึกษาสาหร่ายทะเลในหมู่เกาะทะเลใต้ : วิธีการศึกษา และคู่มือภาคสนามสำหรับสาหร่ายชนิดที่เด่น ผศ.ดร. อัญชนา ประเทพ วิทยาศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ 4/11/2554
49 อาหารผสมราคาถูกสำหรับการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นแบบความหนาแน่นต่ำและความหนาแน่นสูงในบ่อเลี้ยงระบบน้ำทะเลหมุนเวียนและระบบไหลผ่านตลอด ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 ทุนแผ่นดิน 4/11/2554
50 Nutritional Composition and Physicolchemical Properties of Two Green Seaweeds (Ulva pertusa and U. intestinalis)   อมมี เบญจมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 ทุนแผ่นดิน 4/12/2554
51 ผลของ Emdogain ต่อการแสดงออกของ OPG mRNA และ RANKL mRNA ในเซลล์สร้างกระดูกและการสร้างเซลล์สลายกระดูก ผศ.ดร. สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล ทันตแพทยศาสตร์ 2549 ทุนทั่วไป 20/4/2554
52 ผลของเอพิเดอมอล โกร๊ธ แฟคเตอร์และ แอนติอะป๊อปโตติคโปรตีนที่ปล่อยจากเรซินกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ประยุกต์ต่อเซลล์เนื้อเยื่อประสาทฟันของมนุษย์ รศ.ดร. อุรีพร เล็กกัต ทันตแพทยศาสตร์ 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 29/4/2554
53 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 5/2/2554
54 การคัดเลือกแบคทีเรียจากทะเลที่มีศักยภาพในการผลิตกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง ดร. ทรงศรี  แก้วสุวรรณ เภสัชศาสตร์ 2550 ทุนทั่วไป 5/5/2554
55 การใช้และแนวทางอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   หะหรูม หีมสุหรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 วิจัยสถาบัน กองทุนวิจัยคณะ วทท. 5/6/2554
56 การศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศ ผศ.ดร. วินิจ เสรีประเสริฐ ทรัพยากรธรรมชาติ 2549-2550 ทุนแผ่นดิน 5/9/2554
57 การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถการให้การดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมอง ผศ.ดร. สุดศิริ หิรัญชุณหะ พยาบาลศาสตร์ 2546-2547 ทุนแผ่นดิน 5/11/2554
58 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีซลจากน้ำมันปาล์ม ผศ.ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อุตสาหกรรมเกษตร 2550-2551 ทุนแผ่นดิน 5/12/2554
59 โครงการการวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2551-2553 ทุนแผ่นดิน 18/5/2554
60 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมหล่อแบบอัดกึ่งของแข็ง A356 รศ.ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร วิศวกรรมศาสตร์ 2551และ2553 ทุนแผ่นดิน 30/5/2554
61 ศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรม ผศ.ดร. รัญชนา สินธวาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป 30/5/2554
62 การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถการให้การดูแลของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรัง ผศ.ดร. สุดศิริ หิรัญชุณหะ พยาบาลศาสตร์ 2545-2547 ทุนแผ่นดิน 30/5/2554
63 การแสดงออกของโปรตีนในมะเร็งเต้านมระยะต้น ระยะท้าย และระยะแพร่กระจาย รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส แพทยศาสตร์ 2550 ทุนทั่วไป 30/5/2554
64 ผลของกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะและคุณภาพซากในแพะลูกผสมเองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์เพศผู้และเพศผู้ตอน รศ.ดร. สุรพล  ชลดำรงค์กุล ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 ทุนทั่วไป 6/2/2554
65 Properties and Biocompatibility of Chitosan Membrane : In vitro Studies. ทพญ. ประพาฬศรี เรืองศรี ทันตแพทยศาสตร์ 2550 CR 6/7/2554
66 การสำรวจความหลากหลายและความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณอ่าวถ้ำใหญ่ เกาะมุกต์ จังหวัดตรัง : แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์ของชุมชน ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 6/7/2554
67 ประสบการณ์ของครอบครัวไทยในการดูแลบุคคลที่รักที่ตายอย่างสงบในหอผู้ป่วยไอซียู ผศ.ดร. วราภรณ์    คงสุวรรณ พยาบาลศาสตร์ 2553 กองทุนฯคณะ 6/9/2554
68 การต่อสู้เพื่อพันธะสัญญาในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รศ. จุรีรัตน์  บัวแก้ว ศิลปศาสตร์ 2554 โครงงานนักศึกษา 6/9/2554
69 การศึกษาภูมิปัญญาการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาขนมบอกโดยใช้สื่อการ์ตูน รศ. จุรีรัตน์  บัวแก้ว ศิลปศาสตร์ 2554 โครงงานนักศึกษา 6/9/2554
70 ผลของการปรับปรุงระบบกรีดต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก รศ.ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 ทุนแผ่นดิน 6/10/2554
71 การพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย   อัครวิทย์ อิสสะโร ทรัพยากรธรรมชาติ 2554 วิทยานิพนธ์ 6/10/2554
72 องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ผศ.ดร. พัชรินทร์ ภักดีฉนวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 กองทุน วข.ปัตตานี 13/6/2554
73 การศึกษาผลของอนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแข็งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยของยา NSAIDS ผศ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ+รายได้มหาวิทยาลัย โครงงาน นศ. 15/6/2554
74 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูและผลของอนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยา NSAIDs ผศ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ+รายได้มหาวิทยาลัย โครงงาน นศ. 24/6/2554
75 สมบัติทางกลและทางความร้อนของซิลิคอนคาร์ไบด์พรุนและวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา ผศ.ดร. นภิสพร มีมงคล วิศวกรรมศาสตร์ 2551 ทุนแผ่นดิน 29/6/2554
76 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิม : กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ รศ.ดร. พรทิพย์  ศรีแดง วิศวกรรมศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป 29/6/2554
77 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผศ.ดร. องุ่น  สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2554 โครงงาน นศ. กองทุนคณะ 29/6/2554
78 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ: กรณีศึกษายากลุ่ม Osteoprosis รศ.ดร. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ เภสัชศาสตร์ 2554 โครงงานนักศึกษา 30/6/2554
79 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร เภสัชศาสตร์ 2553 โครงงานนักศึกษา 30/6/2554
80 ความชุกของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนในปีกบนไก่ชำแหละ ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 7/4/2554
81 ผลของสารสกัดจากใบชะมวงในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 7/4/2554
82 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มวิบริโอ ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 7/4/2554
83 ผลของฟ้าทะลายโจรต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยามิดาโชแลมในอาสาสมัครสุขภาพปกติ รศ. มาลินี  วงศ์นาวา วิทยาศาสตร์ 2552 ทุนทั่วไป 7/5/2554
84 ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรต่อการยับยังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 7/6/2554
85 การสกัดและทำบริสุทธิ์บางส่วนของ laccase จากเห็ดชนิดหนึ่งเพื่อประยุกต์ใช้ในการฟอกจางสีหมึกพิมพ์ ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 7/6/2554
86 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณของเชื้อ Salmonella spp.ที่ปนเปื้อนในหอยนางรม (Crassostrea belcheri)โดยวิธี MPN ร่วมกับเทคนิค PCR ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2553 โครงงานนักศึกษา 7/6/2554
87 การเก็บรักษาและการเกิดเป็นต้นของโพรโทคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้รองเท้านารีสตูล : Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Pfitz. ผศ.ดร. อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 2551-2552 ทุนแผ่นดิน 7/8/2554
88 การสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุน และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุน ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 2551 ทุนแผ่นดิน 7/8/2554
89 การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยแบบสุขาภิบาล ผศ.ดร. ชัยศรี สุขสาโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2551 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7/11/2554
90 เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าเรียน   มนตรี กาญจนะเดชะ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 ทุนแผ่นดิน 7/12/2554
91 การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผศ. พิไลรัตน์  ทองอุไร พยาบาลศาสตร์ 2551 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7/12/2554
92 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเพิ่มการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในมอส Phascomitrella patens โดยวิธีทางสถิติ ดร. สิรีวรรณ  แก้วสุวรรณ (ทรงศรี) เภสัชศาสตร์ 2552 ทุนพัฒนานักวิจัย 13/7/2554
93 การไม่อยู่ในระบบโรงเรียนและไม่ทำงานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล   ภัทราวรรณ ทองคำชุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 กองทุนวิจัย วข.ปัตตานี 13/7/2554
94 การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริก   มณีรัตน์  คูหาพิทักษ์ธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 ทุนพัฒนานักวิจัย 19/7/2554
95 ภาวะเหล็กที่เหมาะสมผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin ผศ.ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล เภสัชศาสตร์ 2549 ทุนทั่วไป 21/7/2554
96 การนำเจลแลนกัมมาใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบของเพลเล็ตซึ่งเตรียมโดยวิธีเอ็กตรูชั่น-สฟีโรไนเซชั่น ผศ.ดร. วิชาญ เกตุจินดา เภสัชศาสตร์ 2554 โครงงาน นศ. 22/7/2554
97 ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านวิดีทัศน์แก่กลุ่มผู้มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย   รตท.ญ. นวลตา  อาภาคัพภะกุล แพทยศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป 26/7/2554
98 สมบัติของฟิล์มยีสต์ที่แยกได้จากหน่อไม้ดอง ผศ.ดร. จารุวรรณ  มณีศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 ทุนทั่วไป 26/7/2554
99 การใช้ทุนทางสังคมด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รศ.ดร. วรรณี จันทร์สว่าง พยาบาลศาสตร์ 2554 กองทุนคณะพยาบาล 26/7/2554
80 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญญาทางการได้ยิน ผศ.ดร. ศรีรัตน์  กสิวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2554 โครงงาน นศ. 27/7/2554
81 แบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่แยกได้จากกัลปังหา ดร. กมลธรรม อ่ำสกุล วิทยาศาสตร์ 2550 ทุนทั่วไป 8/2/2553
82 การสังเคราะห์สารประกอบชนิดใหม่ของอนุพันธ์ Aryl-ethenylpyridinium และ Aryl-ethenlquinolinium เพื่อหาสารที่มีสมบัติทางทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น รศ.ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมา วิทยาศาสตร์ 2551-2552 งบแผ่นดิน+เงินรายได้ 8/9/2554
83 การปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานล้างกระสอบในโรงงานผลิตน้ำแข็งเพื่อลดความเมื่อยล้า ผศ.ดร. นภิสพร มีมงคล วิศวกรรมศาสตร์ 2553 กองทุนคณะ 8/11/2554
84 อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนตและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2ในหนูขาว รศ.ดร. เบญจมาศ จันทร์ฉวี วิทยาศาสตร์ 2551 ทุนทั่วไป 8/11/2554
85 ปฏิกิริยาต่อกันทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างยาซิพโปรฟลอกซาซินกับไอทราโคนาโซลในอาสาสมัครสุขภาพปกติ อ. สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ วิทยาศาสตร์ 2551 ทุนทั่วไป 8/11/2554
86 การศึกษาความสามารถของไดแดนซิลไทรซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกียมาลายี ผศ.ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2553 โครงงานนักศึกษา 8/11/2554
87 การศึกษาความสามารถของฟีนอล์ฟทาลีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกียมาลายี ผศ.ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2553 โครงงานนักศึกษา 8/11/2554
88 การศึกษาความสามารถของแดนซิลไฮดราซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกียมาลายี ผศ.ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2553 โครงงานนักศึกษา 8/11/2554
89 การพัฒนาสูตรตำรับ dimenhydrinate liquid suppositories ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะเยื่อเมือก รศ. นัฎฐา แก้วนพรัตน์ เภสัชศาสตร์ 2554 โครงงานนักศึกษา 8/11/2554
90 การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมแอซิดบางชนิดโดยเบนทอไนท์ธรรมชาติและเบนทอไนท์ดัดแปร ผศ. ยุพดี ชัยสุขสันต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 กองทุนวิทยาเขตปัตตานี 18/8/2554
91 การศึกษาการแสดงออกของ RPL 10a ในสภาวะกุ้งที่มีไข่   วิไลวรรณ โชติเกียรติ วิทยาศาสตร์ 2553 ทั่วไป 19/8/2554
92 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 งบแผ่นดิน 25/8/2554
93 การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลอง เพื่อศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน ผศ.ดร. จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล เภสัชศาสตร์ 2552 ทั่วไป 25/8/2554
94 จิตสาธารณะและรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร. อริยา คูหา ศึกษาศาสตร์ 2553 รายได้คณะ 26/8/2554
95 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยการเยี่ยมบ้าน ผศ.ดร. ศิริมา  มหัทธนาดุล เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ+เงินรายได้มหาวิทยาลัย โครงงานน.ศ. 29/8/2554
96 การศึกษาผลของกลูโคซามีนเมลลาร์ดไคโตซานต่อความสามารถในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย ผศ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ+เงินรายได้มหาวิทยาลัย โครงงานน.ศ. 29/8/2554
97 ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของสารสกัดหยาบด้วไดคลอโรมีเทนและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากเหง้ากระชายดำ รศ.ดร. ฉวีวรรณ จั่นสกุล วิทยาศาสตร์ 2554 งบแผ่นดิน 30/8/2554
98 การจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์ สำหรับโรงเรียนมัธยมในท้องที่ราบเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี การจัดการสิ่งแวดล้อม 2552 ทุนทั่วไป 9/2/2554
99 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารของปลาไนขนาดปลานิ้วโดยการเสริมอนินทรีย์ฟอสเฟตเอนไซม์ไฟเตส และกรดซิตริก รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 รายได้วิทยาเขตหาดใหญ่ 9/5/2553
100 การสร้างหุ่นยนต์เรือดำน้ำและระบบนำร่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ผศ.ดร. ภัทร อัยรักษ์ วิทยาศาสตร์ 2548 ทุนทั่วไป 9/7/2554
101 ผลของการใช้ PRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ที่มีผลต่อการเพอ่มผลผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาน้ำยางในยางพาราพันธุ์ RRIM 600: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 รายได้วิทยาเขตหาดใหญ่ 9/9/2554
102 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 รายได้วิทยาเขตหาดใหญ่ 9/9/2554
103 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ผสมระหว่างระบบกำมะถันกับระบบเปอร์ออกไซด์และสารป้องกันการเสื่อมสภาพต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน ดร. อโนมา ธิติธรรมวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 16/9/2554
104 ความสามารถในการต้านโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อ Streptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์ อ. สันทัด วิเชียรโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2553 งบแผ่นดิน 19/9/2554
105 การศึกษาเสถียรภาพของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20/9/2554
106 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผศ.ดร. วิภา แซ่เซี้ย พยาบาลศาสตร์ 2551 ทุนทั่วไป 22/9/2554
107 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา ผศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน 26/9/2554
108 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านศิลปะการแสดง ผศ. อัมพร ศรประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 2550 ทุนทั่วไป 26/9/2554
109 การศึกษา transthyretin variant ชนิดใหม่ในคนไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับ cardiac amyloidosis รศ.ดร. พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ วิทยาศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป 27/9/2554
110 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน รศ. อาซีซัน แกสมาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551-2552 งบแผ่นดิน 30/9/2554
111 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน รศ. อาซีซัน แกสมาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550-2551 งบแผ่นดิน 30/9/2554
112 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล อุตสาหกรรมเกษตร 2550-2551 งบแผ่นดิน 30/9/2554
113 โปรตีนจากกุ้งกุลาดำที่จับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ วิทยาศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน 30/9/2554
114 การออกฤทธิ์ของสารสกัดจากเหง้าขิงในการพาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ L6 myotubes และเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ   ดร. กุสุมาลย์  น้อยผา เภสัชศาสตร์ 2553 พัฒนานักวิจัย 10/6/2553
115 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคและผลของฟันผุและโรคปริทันต์ในหญิงมีครรภ์:การศึกษาระยะยาว--ตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด ผศ.ดร. อังคณา เธียรมนตรี ทันตแพทยศาสตร์ 2545-2546 งบแผ่นดิน 10/11/2553
116 ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน:ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ประเทศไทย ผศ.ดร. จิตใส ลาวัลย์ตระกูล พยาบาลศาสตร์ 2551 กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 10/11/2553
117 Histomorphometric and Biomechanical Strength Evaluation of New Bone Regeneration Effect of Low Intensity Pulsed Ultrasound on Mandibular Distraction Osteogencsis. รศ. ธงชัย  นันทนรานนท์ ทันตแพทยศาสตร์ 2550 ทุนทั่วไป 10/11/2553
118 ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้ รศ. สุรีย์พร  กฤษเจริญ พยาบาลศาสตร์ 2552 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10/12/2553
119 การศึกษา Transthyretin variants ที่ก่อโรค amyloidosis ในกลุ่มคนไทย รศ. พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ วิทยาศาสตร์ 2551-2552 งบแผ่นดิน 18/10/2553
120 วิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการเมืองที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร. ศรัณยา บุนนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2549 งบแผ่นดิน 21/10/2553
121 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง ผศ.ดร. ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 เงินรายได้  22/10/2553
122 การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก รศ.ดร. อรัญ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2552 งบแผ่นดิน 27/10/2553
123 การแยกสารพรีไบโอติกส์ให้บริสุทธิ์ โดยการตกผลึก ผศ.ดร. กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 โครงงาน นศ. 11/8/2553
124 การแยกสารพีไบโอติกส์ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี ultrafiltration ผศ.ดร. กุลชนาฐ  ประเสริฐสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 โครงงาน นศ. 11/8/2553
125 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. จันทรา พรหมน้อย พยาบาลศาสตร์ 2551 ทุนทั่วไป 11/9/2553
126 Development of The Health Empowerment Model For the Students in the Pondok School of three SouthernBordered Provinces. รศ.ดร. จีรเนาว์  ทัศศรี พยาบาลศาสตร์ 2552 เงินรายได้  11/9/2553
127 โครงการวิจัยความหลากหลายของปะการังในหมู่เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี อ. ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง วิทยาศาสตร์ 2552 งบแผ่นดิน 11/9/2553
128 ประชาคมแพลงก์ตอนน้ำจืดและแพลงก์ตอนทะเลบริเวณหมู่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูล ผศ.ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบแผ่นดิน 11/11/2553
129 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง ผศ.ดร. สุธรรม  นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 2552 โครงงาน นศ. 15/11/2553
130 เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์ ผศ.ดร. สุธรรม  นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 2552 โครงงาน นศ. 15/11/2553
131 โรคสไปโรนิวคลีโอซิสในปลานิลและปลาสวยงาม รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 งบแผ่นดิน 16/11/2553
132 รูปแบบการใช้ชีวิต ปัญหาด้านสังคม สุขภาพ การเงิน และการจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุในภาคใต้   สุนันทา เชื้อชาติ ศิลปศาสตร์ 2550 งบแผ่นดิน 18/11/2553
133 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล อุตสาหกรรมเกษตร 2552 งบแผ่นดิน 19/11/2553
134 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 2553 กองทุนวิจัย วข.ปัตตานี 26/11/2553
135 ความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่เกาะตะรุเตา ผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี วิทยาศาสตร์ 2552-2553 งบแผ่นดิน 30/11/2553
136 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์, การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน, การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาและ oxidative stress ในปลาดุกพันธ์ผสม รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 งบประมาณประจำปี 12/1/2553
137 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มไม่สะสมซัลเฟอร์ รศ.ดร. ดวงพร คันธโชติ วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณประจำปี 16/12/2553
138 ปริมาณสารสร้างรูพรุนที่เหมาะสมเพื่อเตรียมกระดูกเทียมจากพอลีคาร์โปรแลกโทนและแคลเซียมฟอสเฟต ผศ.ดร. ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 โครงงาน นศ. 16/12/2553
139 ผลของแคลเซียมซิลิเคตต่อความแข็งของกระดูกเทียมที่เตรียมจากส่วนผสมของไฮดรอกซีแอพาร์ไทต์และเบตา-ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ผศ.ดร. ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 โครงงาน นศ. 16/12/2553
140 การออกแบบสถานีงานตามหลักการยศาสตร์สำหรับงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ผศ. องุ่น  สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2553 ทุนทั่วไป 20/12/2553
141 การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการสำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2549 งบแผ่นดิน 30/12/2553
142 การเจริญ การรอดตายและผลผลิตของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดบนหาดโคลน บริเวณ อ.ดอนศัก จ.สุราษฎร์ธานี ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2548 ทุนทั่วไป 30/12/2553