โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน ปีที่ได้รับทุน แหล่งทุน วันที่ส่ง
ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
1 การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของฮาลาล ดร. กิตติ เจิดรังษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2547-2550 งบประมาณแผ่นดิน 13-ก.ค.-53
2 ปัญหาและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ผศ. ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ พยาบาลศาสตร์ 2546-2547 งบประมาณแผ่นดิน 13-ต.ค.-52
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก ผศ. ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 6-พ.ย.-52
4 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ผศ. ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 13-พ.ย.-52
5 การพัฒนาชุดดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนจังหวัดสงขลา ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ พยาบาลศาสตร์ 2546-2547 งบประมาณแผ่นดิน 13-พ.ย.-52
6 เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : เงื่อนไขกระบวนการ รูปแบบ และผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ผศ. ดร. เอมอร เจียรมาศ ศิลปศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 19-พ.ย.-52
7 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโต คุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ ผศ. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 20-พ.ย.-52
8 ปฏิกิริยาต่อต้านการเกิดโรคของใบและคัลลัสยางพาราต่ออิลิซิเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์ที่ผลิตโดยเชื้อรา รศ. ดร. นันทา เชิงเชาว์ วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-พ.ย.-53
9 อัตราส่วนที่เหมาะสมของกระดูกอัตมันต่อไอดรอกซี่แอปปาไทต์ที่ผลิตจากกระดูกวัวในการสร้างกระดูกใหม่ในกระต่าย รศ. ดร. ปริศนา ปริพัฒนานนท์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2549 15-มิ.ย.-52 15-ธ.ค.-52
10 การศึกษาความหลากหลายของแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวของประชากรในภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย ดร. พญ. สุวีณา รัตนชัยวงค์ แพทย์ศาสตร์ 2538-2539 งบประมาณแผ่นดิน 8-ธ.ค.-53
11 การสังเคราะห์ และศึกษาลักษณะถ่ายพรุน และซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารา ผศ. ดร. สุธรรม นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 22-ธ.ค.-52
12 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนินและการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย รศ. ดร. ประภาพร อุทารพันธุ์ วิทยาศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 24-ธ.ค.-52
13 การผลิต การทำบริสุทธิ์ และสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากเชื้อ ผศ. ดร. สุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 5-ม.ค.-53
14 Sustainable Model development for the enhancement of Teenagers to Promote AIDS Prevention Activities in Songkhla Province รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี พยาบาลศาสตร์ 2551 5-ก.พ.-52 7-ม.ค.-53
15 รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีต่อบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี จงดี มิ่งเมือง แพทย์ศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน 12-ม.ค.-53
16 แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็ก รศ. ดร. รวี เถียรไพศาล ทันตแพทย์ศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 14-ม.ค.-53
17 โรคเม็ดเลือกแดงชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคนไทย ศ. นพ. วิชัย เหล่าสมบัติ แพทย์ศาสตร์ 2549-2551 งบประมาณแผ่นดิน 13-ม.ค.-53
18 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดินดินเซรามิกในภาคใต้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น ผศ. ดรุณี ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 22-ม.ค.-53
19 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากดินที่สามารถย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วและการประยุกต์ใช้กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ใน soil slurry ผศ. ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 27-ม.ค.-53
20 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง นักวิจัย อลิษา หนักแก้ว วิทยาศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 29-ม.ค.-53
21 การคัดเลือกและจำแนกคุณลักษณะสายพันธุ์ของเชื้อ Lactobacillus spp. เพื่อต้านเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารและช่องคลอด ผศ. ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ เภสัชศาสตร์ 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 16-ก.พ.-53
22 สภาพ ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้ รศ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย แพทย์ศาสตร์ 2545-2547 งบประมาณแผ่นดิน 11-ก.พ.-53
23 การโคลนยีนและการศึกษาระดับในโมเลกุลของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส ผศ. ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 5-มี.ค.-53
24 การโคลนยีนและการศึกษระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส ผศ. ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 5-มี.ค.-53
25 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัดและ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์   2552 งบประมาณแผ่นดิน 2-มี.ค.-53
26 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา รศ. ดร. สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร วิทยาการจัดการ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 9-มี.ค.-53
27 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้ รศ. ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย พยาบาลศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 26-ก.พ.-53
28 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง ศ. ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา วิทยาศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 11-มี.ค.-53
29 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP และ HACCP แก่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระดับชุมชน และขนาดกลาง ขนาดย่อม       2548-2550 งบประมาณแผ่นดิน 23-มี.ค.-53
30 Study on characteristics and film properties of biodegradable polymer blend of fish myofibrillar protein and polyvinyl alcohol ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 23-มี.ค.-53
31 การบำบัดอากาศปนเปื้อนด้วยเมทานอลและโทลูอีนโดยการกรองชีวภาพ ผศ. ดร. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานน ท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 26-มี.ค.-53
32 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง ผศ. วัฒนา ศรีพจนารถ พยาบาลศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 31-มี.ค.-53
33 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีน กับไวนิลอะซิเตท รศ. ดร. เจริญ นาคะสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-ส.ค.-53
34 เซ็นเซอร์สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้ในถุงมือยาง: การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของถุงมือยางแอลเลอจีโปรตีนเป็นวัสดุจดจำในควอตซ์คริซตอลไมโครแบลานซ์ และอินเตอร์ดิจิตอลเซ็นเซอร์ รศ. ดร. รุ่งนภา ศรีชนะ เภสัชศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 29-ก.ค.-53
35 ความหลากหลายและนิเวศของมดในป่าชายหาดของจังหวัดสงขลา รศ. ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 11-ส.ค.-53
36 การสร้างตัวแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในเขตพื้นที่ภาคใต้ รศ. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 8-ก.ย.-53
37 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 27-ก.ย.-53
38 การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดอัลวีโอลาเคลิปในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยการใช้กระดูกปลูกอัตมันจากกระดูกเชิงกรานของผู้ป่วยอย่างเดียว กับการใช้กระดูกอัตมันจากกระดูกเชิงกรานร่วมกับกระดูกวัวที่สกัดโปรตีนและไขมัน รศ. ดร. นพ. ธงชัย นันทนรานนท์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2548-2549 งบประมาณแผ่นดิน 29-ก.ย.-53
39 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของยีน ADH2, ALDH2, CYP2E1, CYP1A1, GSTM1 และ  mEH กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น รศ. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ แพทย์ศาสตร์ 2547-2549 งบประมาณแผ่นดิน 15-เม.ย.-53
40 ศึกษาการถ่ายฝากยีนคาลโมดูลิน (CaM)  ในปาล์มน้ำมัน นักวิจัย อลิษา หนักแก้ว วิทยาศาสตร์ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 9-เม.ย.-53
41 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน รศ. ดร. พิกุล วณิชาภิชาติ วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 20-เม.ย.-53
42 การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง อุตสากรรมเกษตร 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 11-พ.ค.-53
43 ผลการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง ผศ. เกศรา เสนงาม พยาบาลศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 21-พ.ค.-53
44 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการเชื่อประสานของเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อโปรตีนกล้ามเนื้อปลาตาหวาน ปลาปากคม และกุ้งขาว ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรมเกษตร 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 18-พ.ค.-53
45 การค้นหาสับสเตรทของ caspase-3 ในกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis ของกุ้งโดยใช้วิธี yeast two hybrid system ดร. วราพร วรรณนา วิทยาศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 17-ก.พ.-53
46 Antibacterial Substances Against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus from Marine -derived Fungi Isolated from Sea Fan ศ. ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล วิทยาศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 11-มิ.ย.-53
47 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง ผศ. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ อุตสาหกรรมเกษตร 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 2-มิ.ย.-53
48 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของไทยพุทธ และไทยมุสลิมในภาคใต้ อาจารย์ สุนันทา เชื้อชาติ ศิลปศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน 21-มิ.ย.-53
49 การพัฒนาผิวยางธรรมชาติในรูปแผ่นโดยการดัดแปรทางเคมี ผศ. ดร. สอาด ริยะจันทร์ วิทยาศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 2553
50 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพาราโดยวิธีดินฟิลเทรชันด้วยความดัน ผศ. ดร. เจษฎา วรรณสิทธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-มิ.ย.-53
51 การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโดย HPW บน SiO2, Al2O3 และ Zeolite ผศ. ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล วิศวกรรมศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน 9-ก.ค.-53
52 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธิ์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน รศ. ดร. พรทิพย์ ศรีแดง วิศวกรรมศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 13-ก.ค.-53
53 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างโดยละเอียดของเซลล์สืบพันธุ์และระดับ APGWamide ในหอยหวานแปลงเพศ อาจารย์ ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 งบประมาณแผ่นดิน 14-ม.ค.-53
54 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน อาจารย์ ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 งบประมาณแผ่นดิน 14-ม.ค.-53
55 การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร. สุทธิจิตต์ เชิงทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2548-2549 งบประมาณแผ่นดิน  
56 การศึกษาความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ อภิรมย์ พรหมจรรยา อุตสาหกรรมบริการ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 8-ต.ค.-52
57 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 28-ธ.ค.-52
58 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว ผศ. ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 2-ธ.ค.-52
59 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ ที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลาป่นต่ำ รศ. วุฒิพร พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 15-ธ.ค.-52
60 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้ รศ. ดร. วันวิศาข์ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 9-ส.ค.-53
61 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก รศ. ดร. อรัญ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2552 งบประมาณแผ่นดิน 23-ก.ย.-53
62 ผลของน้ำมันขมิ้น และตะไคร้ต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่ภายใต้การบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ อาจารย์ พายัพ มาศนิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 งบประมาณแผ่นดิน 18-ส.ค.-53
63 โมเดลตาราชีพ 4 ภาคของประเทศไทย อาจารย์ ภัทราวรรณ ทองคำชุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 รายได้คณะ 29-ต.ค.-52
64 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง วิทยาลัยอิสลาม 2552 รายได้คณะ 24-พ.ย.-52
65 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตคิลเลอร์ท๊อกซินของยีสต์ที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้านจากพืช ดร. จารุววณ มณีศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 รายได้คณะ 27-ส.ค.-53
66 ขอบเขตล่างของความโค้งของเส้นโค้งปิดในปริภูมิ CAT(k) อ. ดร. อัสอารีย์ สมาแอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 2-เม.ย.-53
67 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : มุมมองสามมิติจากผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ผศ. อดิศา เบญจรัตนานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 29-ต.ค.-52
68 ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ดร. พัชรี คมจักรพันธุ์ พยาบาลศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 11-มิ.ย.-52
69 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาด้านกิจวัตรประจำวัน อาจารย์ ตรีนุช พุ่มมณี พยาบาลศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 14-ก.ค.-53
70 ผลเสียของธาตุเหล็กต่อกาตั้งครรภ์ในสตรีที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ผศ. กรันฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ แพทย์ศาสตร์   รายได้คณะ 6-ต.ค.-52
71 หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพารา แปรรูปป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด ผศ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ แพทย์ศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 19-พ.ค.-53
72 ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศจากต้นน้ำคลองอู่ตะเภาถึงทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1 : การศึกษาทรัพยากรชีวภาพ รศ. ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน วิทยาศาสตร์ 2545 รายได้คณะ 11-ม.ค.-53
73 The In Vitro Study of Epstein-Barr Virus (EBV) Infection to Human Primary T-Lymphocytes ศ. นพ. วิญญู มิตรานันท์ แพทย์ศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 27-พ.ย.-52
74 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง รศ. ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 18-ธ.ค.-52
75 การกราฟต์ยางธรรมชาติด้วย 2-ไฮดรอกซีเอทิลมทาคริเลทเพื่อเพิ่มการยึดติดกับไม้อัด อาจารย์ จรีรัตน์ รวมเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 รายได้คณะ 18-ธ.ค.-52
76 คุณภาพของข้าวพื้นเมืองมีสีภาคใต้ของประเทศไทย อาจารย์ เทวี ทองแดง คาร์ริลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 รายได้คณะ 14-ม.ค.-53
77 รูปแบบกลุ่มให้การปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัย) อาจารย์ เพ็ญประภา ปริญญาพล ศึกษาศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 15-ธ.ค.-52
78 การโคลนและการแสดงออกของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ ดร. วราพร วรรณนา วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้คณะ 12-พ.ย.-52
79 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย อาจารย์ นิตยา แม็คแนล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553 รายได้คณะ 5-ส.ค.-53
80 การเร่งปฎิกิริยาออกซิเดชันของเปอร์ออกไซด์ในการสลายสีย้อมรีแอคทีฟด้วยซีโอไลต์ชนิด Fe-ZSM-5 ที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบ อาจารย์ ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 31-พ.ค.-53
81 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มนอร์ทริปไทลีนที่ใช้เปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะ ผศ. ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ 10-มี.ค.-53
82 การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รศ. ดร. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 10-มี.ค.-53
83 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม microencapsulation gel beads เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง ดร. ธนภร อำนวยกิจ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 15-มี.ค.-53
84 รูปแบบสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของผู้ใช้สิทธิระบบประกันสังคม ดร. พิมพ์พิมล ตันสกุล เภสัชศาสตร์   รายได้คณะ 10-มี.ค.-53
85 การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมในการปฎิบัติงานของผู้แทนยา ผศ. ดร. กร ศรเลิศส้ำวาณิช เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 10-มี.ค.-53
86 ผลของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อการบริหารจัดการวัคซีนของสถานีอนา มัยและ ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) .ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสางขลา ดร. ภญ. กรกมล รุกขพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ 10-มี.ค.-53
87 ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจนลศาสตร์ของยา phenytion ในผู้ป่วยโรคลมชักผู้ใหญ่ รศ. ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ 8-เม.ย.-53
88 การสำรวจพฤติกรรมในเรื่องโภชนาการ และการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยรคมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับการรักษา ผศ. ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ 8-เม.ย.-53
89 การเตรียมและการประเมินคุณสมบัติของ microcapsules ของเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5 ผศ. ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้คณะ 14-ก.พ.-52
90 การศึกษารูปแบบสื่อการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ชลิตย์ เภามี เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 6-ต.ค.-52
91 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างแกนนำและพัฒฯการบริหารจัดการวัคซีนของภาคใต้ ดร. ภญ. กรกมล รุกขพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 4-พ.ย.-52
92 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริยทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เมตตา ศรีบุษย์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 6-ต.ค.-52
93 ผลของการสอนแบบบรรยายร่วมกับสื่อวีดิทัศน์และการสอนแบบบรรยายร่วมกับการอภิปรายกลุ่มต่อความรู้เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นของนักเรียนชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี ผศ. พรเพ็ญ สุวรรณเดชา ศึกษาศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 22-ม.ค.-53
94 การผลิต1,3-ไพรเพนไดออล จากกลีเซอรอลของโรงงานผงิตไบโอดีเซลโดยใช้แบคทีเรียสายพันธุ์กลาย รศ. ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้คณะ 7-เม.ย.-53
95 สารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตของสารสกัดถั่วแดงและดอกกระเจี๊ยบที่มีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดหนู อาจารย์ ปิยวรรณ สิทธิพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 12-ก.พ.-53
96 ฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพริกขี้หนู อ. ดร. โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 รายได้คณะ 3-ธ.ค.-52
97 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. ดร. อับดุลเลาะ การีนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 2552 รายได้คณะ 27-ต.ค.-52
98 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกจากทางเดินอาหารไก่กระทงและไก่พื้นเมือง ผศ. ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 13-ก.ค.-53
99 การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ รศ. ดร. ปิ่น จันจุฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 4-มิ.ย.-53
100 การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องจำปา (Dendrobium moschatum) ในสภาพปลอดเชื้อ ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
101 การชักนำให้เกิดแคลลัส และยอดของจันทน์กะพ้อโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดร. ธีร ศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 29-มี.ค.-53
102 การจัดจำแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 26-เม.ย.-53
103 การศึกษาสารต้านจุลชีพที่ด้จากซีรั่มยางสกิม ดร. กัญญนัช กนกวิรุฬห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 11-มี.ค.-53
104 การศึกษาผลของสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึง ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
105 โครงสร้างประชากรของสาหร่ายชนิด Padina australis  Hauck บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตอนใต้ของประเทศไทย ผศ. อัญชนา ประเทพ วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 16-ก.พ.-53
106 โครงสร้างประชากรของสาหร่ายชนิด Padina australis  Hauck บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตอนใต้ของประเทศไทย ผศ. อัญชนา ประเทพ วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 13-ม.ค.-53
107 การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทย ผศ. กิตติกร นิลมานัต พยาบาลศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 18-ธ.ค.-52
108 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะ ผศ. เยาวเรศ สมทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 1-ธ.ค.-52
109 An Evaluation of Childbirth Policy in Thailand : A Case Study in the Southern Part of Thailand ผศ. โสเพ็ญ ชูนวล พยาบาลศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 26-พ.ย.-52
110 การคัดเลือกและจำแนกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์คอลลาจิเนส เพื่อประยุกต์ใช้ในการสกัดคอลลาเจนจากวัสดุเศษเหลือในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นหนังปลา ผศ. ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 18-พ.ย.-52
111 การปรับปรุงสมบัติฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยเซลลูโลสและคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม ดร. เถวียน วิทยา  อุตสาหกรรมเกษตร 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 8-ต.ค.-52
112 ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัยที่รับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ผศ. เกศรา เสนงาม พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ต.ค.-52
113 การสำรวจและศึกษาผลของพันธุ์ยางพาราต่อชีววภทยาการสืบพันธุ์ของมอดทำลายไม้ยางพาราในภาคใต้ อาจารย์ วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ต.ค.-52
114 การสังเคราะห์โลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียมพรุนโดยวิธีแผ่ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง รศ. ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 16-ธ.ค.-52
115 Development of the Health Empowerment Scale (HES) for the Students in the Pondok School of Three Southern Bordered Provinces  รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี พยาบาลศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ธ.ค.-52
116 Identification of fortilin's interacting proteins in a skeletal muscle cDNA library using the yeast two-hybrid system อาจารย์ พจนพร ไกรดิษฐ์ แพทย์ศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 12-ต.ค.-52
117 พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ผศ. ปิ่นทิพย์ นาคดำ พยาบาลศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ธ.ค.-52
118 ผลของ morelloflavone จากดอกมะพูดต่อเอนไซม์ HMG-CoA reductase รศ. ดร. นงพร โตวัฒนะ วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 3-ธ.ค.-52
119 การ Cloning และคุณลักษณะของ BipD protein ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei รศ. ดร. ศิโรช จิตต์สุรงค์ แพทย์ศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ธ.ค.-53
120 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 25-ม.ค.-53
121 ผลการใช้ทำ PSU Locked-Upright ต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด ผศ. ดร. ศศิธร พุมดวง พยาบาลศาสตร์ 2550-2551 รายได้มหาวิทยาลัย 10-ม.ค.-53
122 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวสีแทนโดยไม่พึ่งแสงแดด ผศ. ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 10-มี.ค.-53
123 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกโดยการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกและเส้นใยอาหารที่สกัดจากพืช ผศ. ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 20-ก.ย.-53
124 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรไทยและจีนเป็นยาและสารเสริมในอาหารสำหรับสุกรและไก่ รศ. ดร. ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล ทรัพยากรธรรมชาติ 2543 รายได้มหาวิทยาลัย 31-มี.ค.-53
125 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2546 ผศ. มัญชุภา ว่องวีระ พยาบาลศาสตร์ 2547 รายได้มหาวิทยาลัย 31-มี.ค.-53
126 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี ผศ. พวงทิพย์ แก้วทับทิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ก.พ.-53
127 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคลื่นยักษ์ในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ และระนอง รศ. ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ธ.ค.-52
128 การศึกษาการเรียมไมเซลล์ของ Pluronic block copolymer ที่มีการเชื่อมต่อที่ผิวโดยใช้ chitosan ผศ. ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 22-เม.ย.-53
129 การศึกษาผลของการใช้ไคโตซานที่ละลายน้ำได้ที่เตรียมจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด ที่มีต่อการควบคุมการปลดปล่อยยาที่ละลายน้ำได้น้อย อินโดเมธาซาน ผศ. ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 22-เม.ย.-53
130 ผลของคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของริสเพอริโดนในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพปกติ ผศ. นพ.  วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 24-ธ.ค.-52
131 การศึกษาอิทธิพลของการลอกคราบต่อการแสดงออกของโปรตีน (ตัวรับ) ซีโรโตนิน ในกุ้งกุลาดำ ผศ. ดร. วราภรณ์ พรหมวิกร วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 24-ธ.ค.-52
132 องค์ประกอบทางเคมีของผลมะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa Linn.) อาจารย์ ญาณิคำ รัตอาภา วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-เม.ย.-52
133 Expression and Release of Heat Shock Protein-60 (HSP60) From Human Osteoblasts ดร. กนกวรรณ ปัญญายงค์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 9-มี.ค.-53
134 ความเกี่ยวพันกันของยีนหลากหลายทางพันธุกรรมโพรอินเฟลมาทอรี่ไซโตคายยีนส์กับการเกิดมะเร็งช่องปากในประชากรภาคใต้ รศ. ดร. สุภาพ เกียรติทับทิว เทคนิคการแพทย์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-53
135 สาเหตุการตายของหอยมุกกัลปังหา (Pteria Penguin, Roding, 1798) ผศ. กรรนิการ์ กาญจนชาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ม.ค.-53
136 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโล่ติ๊นและหนอนตายหยากแบบครบวงจรเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช รศ. ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี เภสัชศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
137 การประเมินฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบของสารสกัดเอธานอลและไดคลอโรมีเทนจากลูกสำรองในสัตว์ทดลอง รศ. นพ. วิบูลย์ ฤทธิทิศ วิทยาศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 25-มิ.ย.-53
138 Effect of Extracting Condition on Physico-Chemical and Film Properties of Gelatin from Bigeye Snapper (Priacanthus macracanthus) Skin and Use of the Gelatin for Clove Extract Containning Film Perparation ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 13-ก.ค.-53
139 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผล scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้นในหนูขาว ผศ. ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์ เภสัชศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 30-เม.ย.-53
140 การสำรวจฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacteria acnes ของสารสกัดสมุนไพรและการสร้างวิธีการควบคุมคุณภาพการสกัด รศ. ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เภสัชศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 8-เม.ย.-53
141 ผลของการฝึกบริหารจิตยุทธ "หว้ายตันกง" ต่อสุขภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ผศ. เยาวณี จรูญศักดิ์ พยาบาลศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 14-มิ.ย.-53
142 สมบัติการต้านออกซิเดชันของสะตอและผลของการแปรรูป ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 31-พ.ค.-53
143 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในภาคใต้ รศ. ดร. สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร วิทยาการจัดการ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 10-มิ.ย.-53
144 กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกล้าเนื้อปลาทูแขก (Decapterus maruadsi) ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 31-พ.ค.-53
145 การค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้เพื่อวินิจฉัยมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้ ผศ. ดร. วราภรณ์ พรหมวิกร วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 9-เม.ย.-53
146 การพัฒนาตำรับยา tramadol ทางทวารหนัก และประเมินฤทธิ์แก้ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 28-เม.ย.-53
147 ปัจจัยการบ่มที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางก้อนถ้วย รศ. ดร. วราภรณ์ ตันรัตนกุล วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 12-ก.พ.-53
148 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง ศ. ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ก.พ.-53
149 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus  ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 18-พ.ค.-53
150 การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกาเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ รศ. ดร. ปิ่น จันจุฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 4-มิ.ย.-53
151 รูปแบบถังหมักปุ๋ยสำหรับขยะอินทรีย์จากบ้านเรือน ผศ. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 3-ก.ย.-53
152 ผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน เพศผู้ตอน รศ. สุรพล ชลดำรงค์กุล ทรัพยากรธรรมชาติ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 28-ม.ค.-53
153 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในน้ำแข็ง ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 18-พ.ค.-53
154 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในอาหารไก่กระทงที่มีผลต่อการเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อ ผศ. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 18-ส.ค.-53
155 การศึกษาระบบอิมัลชันของสารสกัดแคโรทีนอยด์ที่ได้จากน้ำมันปาล์มดิบ ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 1-เม.ย.-53
156 การผลิตไอศกรีมดัดแปลงไขมันชนิดซอร์ฟเสริฟจากน้ำมันปาล์มผสม ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 1-เม.ย.-53
157 การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มฮาลาล ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสังข์หยด ดร. กิตติ เจิดรังษี อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 30-มี.ค.-53
158 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชัทนีย์จากส้มแขก ดร. กิตติ เจิดรังษี อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 30-มี.ค.-53
159 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน ผศ. ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 22-มี.ค.-53
160 การคัดเลือกแบคทีเรียจากตะกอนดินป่าชายเลนที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้น้ำตาลทรายเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต ดร. วรสันติ์ โสภณ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
161 การคัดเลือกแบคทีเรียจากตะกอนดินป่าชายเลนที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต ดร. วรสันติ์ โสภณ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
162 การประยุกต์ใช้โรซินเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก ดร. เถวียน วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
163 การควบคุมเชื้อก่อโรคทางอาหารในผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติก ผศ. ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
164 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอกโซโพลีแซกคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกสายพันธุ์ Weissella confusa NH20 ผศ. ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 22-มี.ค.-53
165 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง ผศ. ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 22-มี.ค.-53
166 ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการใช้ยาในกลุ่ม Benzodiazepine ร่วมกัน รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 16-ก.พ.-53
167 รูปแบบการใช้ยาต้านซึมเศร้าในผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 5-ก.พ.-53
168 การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในผู้ป่วยนอก รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 1-ก.พ.-53
169 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง7075 รศ. ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 15-ม.ค.-53
170 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง A380 รศ. ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 15-ม.ค.-53
171 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงและสตูล ดร. เกศริน มณีนูน การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
172 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ดร. เกศริน มณีนูน การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
173 ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต อาจารย์ นวลนุช เขียวหวาน วิเทศศึกษา 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 9-มี.ค.-53
174 การศึกษาเพลงกล่อมเด็กของไทยภาคใต้และเพลงกล่อมเด็กของไทยมลายู อาจารย์ นวลนุช เขียวหวาน วิเทศศึกษา 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 9-มี.ค.-53
175 การทดสอบเครื่องมือวัดความพอประมาณ กรณีศึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. ศิริพา อุดมอักษร เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 3-มี.ค.-53
176 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ ผศ. ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 5-มี.ค.-53
177 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากลองกอง (Lansium domesticum Corr.)  ผศ. ดร. อัญชลี ศิริโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
178 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวโพดโดยการฉายแสงยูวี ดร. เถวียน วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 7-เม.ย.-53
179 โฟมย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังและโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ อาจารย์ สุรสิทธิ์ ประสารปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 7-เม.ย.-53
180 การทำกระดาษจากเตยหนามและการเคลือบกระดาษ อาจารย์ สุรสิทธิ์ ประสารปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 7-เม.ย.-53
181 ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่องานการแพทย์แผนไทยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. รักษ์เกียรติ จิรันธร การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
182 การศึกษาปัญหาการปลอมปนสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 15-มี.ค.-53
183 ผลของการนวดเต้านมต่อการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด : กรณีศึกษา หมอบุสมาวาตี ดือเระ อาจารย์ นงลักษณ์ กุลวรรัตน์ การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 15-มี.ค.-53
184 ผลของชาชงตะไคร้แทรกเกลือต่อการลดอาการปวดท้องประจำเดือน อาจารย์ นงลักษณ์ กุลวรรัตน์ การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
185 องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยในจังหวัดสงขลา อาจารย์ พัชรวลัย ใจสมุทร การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
186 ประสิทธิผลของเถาวัลย์เปรียงแคปซูลในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเรื้อรังในโรคชิคุนกุนยา อาจารย์ พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์ การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
187 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิตเถาวัลย์เปรียงแคปซูลสำหรับโรคชิคุนกุนยา อาจารย์ พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์ การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
188 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์ รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
189 ผลต่อความผ่อนคลายในอาสาสมัครของน้ำมันหอมระเหยจากดอกสายหยุด รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
190 ผลต่อความผ่อนคลายในอาสาสมัครของน้ำมันหอมระเหยจากว่านสาวหลง รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
191 ผลของการทับหม้อเกลือต่อการลดขนาดรอบเอวของหญิงที่มีขนาดรอบเอวเกินมาตรฐาน รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 12-มี.ค.-53
192 อิทธิพลของความแก่อ่อนของผลปาล์มต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ รศ. ไพรัตน์ โสภโณดร อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 10-พ.ค.-53
193 การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด รศ. ไพรัตน์ โสภโณดร อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 10-พ.ค.-53
194 การลดการเกิดสีน้ำตาลในชิ้นลูกตาลระหว่างการทำแห้ง อาจารย์ วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
195 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ในน้ำใบเตยและผลิตภัณฑ์น้ำใบเตยผสมลูกตาลพร้อมดื่มระหว่างกระบวนการให้ความร้อนและเก็บรักษา ดร. มุทิตา มีนุ่น อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
196 กระบวนการผลิตเชอร์เบทจากลองกองและคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค ดร. มุทิตา มีนุ่น อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
197 ผลของพอลิแลกติกแอซิดและอีโคเฟล็กซ์ต่อสมบัติของฟิล์มสามชั้นจากเจลาติน ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
198 ผลของอุณหภูมิการทำแห้งต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและฟิล์มเจลาติน ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
199 การผลิตโฟมแป้งผสมน้ำยาง ดร. วรัญญู ศรีเดช อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
200 การผลิตวัสดุคอมพอสิตจากเยื่อไผ่และยางธรรมชาติ ดร. วรัญญู ศรีเดช อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-53
201 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาว ระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 19-เม.ย.-53
202 การเพิ่มการละลายของเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับซัลโฟบิวทิลอีเทอร์เบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน รศ. นัฏฐา แก้วนพรัตน์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 8-เม.ย.-53
203 การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคตินและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน ผศ. ดร. วิชาญ เกตุจินดา เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
204 การสกัดสาร Glycosaminoglycans จากหอยเป๋าฮื้อ ดร. ดวงแข กาญจนโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 14-พ.ค.-53
205 การชักนำแคลลัสจากใบอ่อนและคัพภะอ่อนปาล์มน้ำมัน ดร. ดวงแข กาญจนโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 14-พ.ค.-53
206 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ รศ. ดร. พรทิพย์ ศรีแดง วิศวกรรมศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 7-ก.ค.-53
207 การตกตะกอนทางเคมีเพื่อกำจัดซัลเฟตจากน้ำเสียของการผลิตยางสกิม รศ. ดร. พรทิพย์ ศรีแดง วิศวกรรมศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 7-ก.ค.-53
208 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของมะระ ดร. ชูเกียรติ กอธนะกุล เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 27-พ.ค.-53
209 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)  อาจารย์ ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ เศรษฐศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 31-พ.ค.-53
210 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตทุเรียนในตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม เศรษฐศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 31-พ.ค.-53
211 การวิเคราะห์เศรษฐกิจของการเลี้ยงนกนางแอ่นในจังหวัดสงขลา ผศ. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ เศรษฐศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 31-พ.ค.-53
212 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทส จากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส ผศ. ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 27-พ.ค.-53
213 การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันที่สามารถปรับระดับความสูงได้ ผศ. ดร. องุ่น สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 14-พ.ค.-53
214 การปรับปรุงและพัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ. ดร. องุ่น สังขพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 14-พ.ค.-53
215 การประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและการบริหารยา Phenytoin ผ่านทางสายอาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะของพยาบาลหอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก่อนและหลังให้ความรู้ ผศ. ดร. ภญ. ศรีรัตน์ กสิวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 20-พ.ค.-53
216 ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในประชากรที่ไม่ใช่โรความดันโลหิตสูง รศ. ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 31-ส.ค.-53
217 การตั้งตำรับลูกอมเม็ดนิ่ม Lawsone methyl ether รศ. ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 9-ส.ค.-53
218 ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา Imipenem และ Meropenem ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผศ. ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุล เภสัชศาสตร์ 2553 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ก.ย.-53
219 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากนมหมักกรด อาจารย์ อภิชาติ อู๋ไพจิตร อุตสาหกรรมเกษตร 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 5-เม.ย.-53
220 ระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ดร. ณัฐธิดา สุวรรณโณ วิทยาการจัดการ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 13-ต.ค.-52
221 ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการยับยั้งเชื้อในกลุ่มวิบริโอ ดร. พรพงษ์ เจริญรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 19-พ.ค.-53
222 ระบบขายสินค้าเพื่อการพัฒนาสารสนเทศช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มชุมพรเบญจรงค์ ดร. ณัฐธิดา สุวรรณโณ วิทยาการจัดการ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 13-ต.ค.-52
223 การวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ ธเนศวร์ ศรีไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 14-ต.ค.-52
224 การปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มสตาร์ชข้าวโพดด้วยการเติมไขมัน   ปรีญาภรณ์ มากคช อุตสาหกรรมเกษตร   รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-53
225 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาและคลินิกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ดร. ณัฐธิดา สุวรรณโณ วิทยาการจัดการ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 13-ต.ค.-52
226 Application of Inulin and Lactobacillus plantarum TISTR 050 in Litopenaeus vannamei (also called Penaeus vannamei) รศ. ดร. กิจการ ศุภมาตย์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 9-ต.ค.-52
227 Effect of basic fibroblast growth factor (FGF2) and LIM mineralization protein-1 (LMP1) on mesenchymal cell differentiation and bone regeneration ผศ. ดร. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 1-เม.ย.-53
228 Characterization of novel marine gliding bacteria isolated in Thailand ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อุตสาหกรรมเกษตร 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 21-ม.ค.-53
229 การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย ดร. นิคม สุวรรณวร วิศวกรรมศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 16-ต.ค.-52
230 อัตราการปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงกั้งตั๊กแตน   กัมปนาท สินศุภฤกษ์   2552 เงินรายได้คณะ 9-ต.ค.-53
231 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จัง หวัด ของภาคใต้ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2553   9-ต.ค.-53
232 application of microal gar as a feed component fir common car p and pacific white shrinp trial I   wutiporn Phromkunthon g ทรัพยากรธรรมชาติ 2552   9-ก.ย.-53
233 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย   จิราพร เพชรรัตน์   2551   9-ก.ย.-53
234 ภาพลักษณ์ของผู้แทนยาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ภ ายในจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. กร ศรเลิศล้ำวาณิช เภสัชศาสตร์ 2553 งบประมาณแผ่นดิน 9-ก.ย.-53
235 เปรียบเทียบข้อกำหนดมาตรฐานของน้ำมันตะไคร้หอมที่มีจำหน่ายและที่ ได้จากการสกัด ผศ.ดร. จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ เภสัชศาสตร์ 2551 เงินรายได้คณะ 9-ก.ย.-53
236 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรไทยและจีนเป็นยาและสารเสริมในอาหารสำ หรับสุกรและไก่ รศ.ดร. ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล ทรัพยากรธรรมชาติ 2553 เงินรายได้คณะ 3-มี.ค.-53
237 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากเกษตรก รทางภาคใต้ รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 เงินรายได้คณะ 27-ต.ค.-53
238 Effects of carvacrol on growth perfoxmance,stresstoleranee an d disease resitstance white shrimp(Penaeus Vannameiป           9-ก.ย.-53
239 ความคุ้มค่าของทางเลือกในการกำจัดกระดาษข้อสอบมหาวิทยาลัยสงข ลานครินทร์ วิทยาขตหาดใหญ่ ผศ. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ เศรษฐศาสตร์ 2551   9-ก.ย.-53
240 การเจริญเติบโต และการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนที่เลี้ยงในระดับความเ ค็มแตกต่างกัน   ปรีดา ไชยคีรี        
241 ผลของอาหารสดและเวลาการให้อาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ของกั้งตั๊กแตน   ธรรมรัตน์ ศรีสุข        
242 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยีสต์เพื่อใช้เลี้ยงพรรณไม้น้ำ   ซัลมี เจ๊ะอารง        
243 ปัจจัยชีวภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอเจนิคแคล ลัสปาล์มน้ำมันโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม   สุรีรัตน์ เย็นช้อน ทรัพยากรธรรมชาติ 2552    
244 ปัจจัยทางกายภาพ และเคมีต่อการเจริญและพัฒนาการของเอ็มบริโอเจ นิคแคลลัสของปาล์มน้ำมัน   กาญจนี ทองเทพ ทรัพยากรธรรมชาติ 2553