โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน ปีที่ได้รับทุน แหล่งทุน วันที่ส่ง
ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1 การยืดอายุและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยแมลงภู่โดยวิธี sous vide ร่วมกับสารประกอบฟอสเฟต อาจารย์ พายัพ มาศนิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 งบประมาณแผ่นดิน 23-ก.พ.-52
2 วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมของชาวบ้านตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นักวิชาการการศึกษา ประสิทธิ์ บัวงาม ทรัพยากรธรรมชาติ 2542-2543 งบประมาณแผ่นดิน 22-ต.ค.-51
3 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น รศ. ดร. วัลลภ สันติประชา ทรัพยากรธรรมชาติ 2543-2545 งบประมาณแผ่นดิน 6-พ.ย.-51
4 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ 2547-2549 งบประมาณแผ่นดิน 22-ต.ค.-51
5 ฤทธิ์สมานแผลของพืชสมุนไพรไทย : การศึกษานอกกาย ผศ. ดร. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ เภสัชศาสตร์ 2545 งบประมาณแผ่นดิน 12-มิ.ย.-52
6 องค์ประกอบชนิด ลักษณะการแพร่กระจาย และนิเวศวิทยาทางอาหารของชุมชนปลาหน้าดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ผศ. ซุกรี หะยีสาแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 13-มี.ค.-53
7 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1) รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2549-2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-ก.ย.-52
8 พฤติกรรมการเลือกซื้อยาแก้ไขของผู้บริโภค 5 จังหวัดชายแดนใต้ อาจารย์ สุนันทา เชื้อชาติ ศิลปศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 3-ต.ค.-51
9 การโคลนและการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมของมนุษย์ในส่วนของ 3'-terminal region (BRCT domain) ในแบคทีเรีย รศ. ดร. อดิศร รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน 29-พ.ค.-52
10 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 24-พ.ย.-51
11 การสนับสนุนทางสัมคมตามการรับรู้ของครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าของผุ้สูงอายุในชุมชน ผศ. ดร. ศิริวรรณ พิริยคุณธร พยาบาลศาสตร์ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 9-ต.ค.-52
12 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก รศ. สุรีย์พร กฤษเจริญ พยาบาลศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 12-ต.ค.-52
13 ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผศ. ดร. ประนอม หนูเพชร พยาบาลศาสตร์ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 10-ก.ค.-52
14 กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รศ. ดร. วรรณี จันทร์สว่าง พยาบาลศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 25-มิ.ย.-52
15 เครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา ผศ. ดร. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ พยาบาลศาสตร์ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 18-มิ.ย.-52
16 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการให้เกรดของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ รศ. ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์ ศึกษาศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 2-มิ.ย.-52
17 การจัดการของวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคใต้ รศ. ดร. สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร วิทยาการจัดการ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 25-พ.ค.-52
18 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผศ. ดร. วสันต์ อติศัพท์ ศึกษาศาสตร์ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 21-พ.ค.-52
19 การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ผศ. ดร. วสันต์ อติศัพท์ ศึกษาศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 21-พ.ค.-52
20 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชายในโรงเรียนสายสามัญ ผศ. ดร. กัญจนี พลอินทร์ พยาบาลศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 22-เม.ย.-52
21 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง วิทยาลัยอิสลาม 2551 งบประมาณแผ่นดิน 24-ก.พ.-52
22 ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา รศ. ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย พยาบาลศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 19-ก.พ.-52
23 ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในภาคใต้ของไทย รศ. พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ วิทยาการจัดการ 2547 งบประมาณแผ่นดิน 19-ธ.ค.-51
24 การแยกสารคลายตัวต่อเนื้อเยื่อ cavernosum จากเหง้ากระชายดำและกลไกการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อเนื้อเยื่อ human cavernosum ที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว รศ. ดร. ฉวีวรรณ จั่นสกุล วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-ก.ย.-52
25 รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอดในภาคใต้ รศ. ดร. ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ พยาบาลศาสตร์ 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 11-ก.ย.-52
26 ผลของยาต้านมะเร็งคาร์โบพลาตินต่อยีนกดมะเร็งเต้านมของมนุษย์ BRCA1 : การกระตุ้นการถอดรหัสของ BRCT domain รศ. ดร. อดิศร รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 3-ก.ค.-52
27 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน รศ. ดร. อรัญ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 16-ก.ค.-52
28 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 14-ก.ค.-52
29 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน รศ. ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ วิทยาศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 2-เม.ย.-52
30 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูง รศ. ดร. สุภวรรณ ฎิระวณิชย์กุล วิศวกรรมศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน  
31 การศึกษาการปรับปรุงดินเพื่อการก่อสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล ผศ. สราวุธ จริตงาม วิศวกรรมศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 13-ส.ค.-52
32 การนำดินเสียนากุ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านวิศวกรรมโยธา ผศ. สราวุธ จริตงาม วิศวกรรมศาสตร์ 2547 งบประมาณแผ่นดิน 13-ส.ค.-52
33 การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอน ผศ. ดร. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 10-ส.ค.-52
34 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อป้อนกลับมาใช้ใหม่ ผศ. ดร. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 10-ส.ค.-52
35 การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอิ๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา ผศ. ดร. ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 1-ก.ย.-52
36 บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม รศ. ดร. ประเสริฐ สันตินานาเลิศ วิทยาศาสตร์ 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 2-ต.ค.-51
37 อัตราส่วนที่เหมาะสมของกระดูกอัตมันต่อไอดรอกซี่แอปปาไทต์ที่ผลิตจากกระดูกวัวในการสร้างกระดูกใหม่ในกระต่าย รศ. ดร. ปริศนา ปริพัฒนานนท์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน 15-มิ.ย.-52
38 การผลิตและคุณสมบัติของ Chimeric Transthyretin Scavenger สำหรับผลิตโปรตีนสาเหตุของโรค Amyloidosis และ Alzheimer's disease รศ. ดร. พรทิพย์ ประพันธุ์พจน์ วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 17-มิ.ย.-52
39 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่ ผศ. ดร. ภูธร แคนยุกต์ แพทย์ศาสตร์ 2548-2549 งบประมาณแผ่นดิน 22-มิ.ย.-52
40 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันระเหยง่ายที่ผลิตจากการหมักเส้นใยปาล์ม ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 30-มิ.ย.-52
41 การศึกษาอันตรกิริยาของสังกะสีที่ RING finger domain ของโปรตีน BRCA1 ที่ผ่าเหล่าโดย circular dichroism spectroscopy รศ. ดร. อดิศร รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 2-ก.ค.-52
42 การศึกษาพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบเขาระดับต่ำ บริเวณสันเย็น ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทย อาจารย์ ประกาศ สว่างโชติ วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 2-มิ.ย.-52
43 การโคลนและการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ที่ผ่าเหล่าในคนไทยและ ligand-binding domain ของ estrogen receptor a รศ. ดร. อดิศร รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2548-2549 งบประมาณแผ่นดิน 2-ก.ค.-52
44 การออกแบบคอลัมน์ดูดซับเพื่อบำบัดสาร VOC ในอากาศในอุตสาหกรรมเคลือบผิว ผศ. ดร. ชญานุช แสงวิเชียร วิศวกรรมศาสตร์ 2546 งบประมาณแผ่นดิน 3-ก.ค.-52
45 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน รศ. ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เภสัชศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 20-พ.ค.-52
46 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ รศ. ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-พ.ค.-52
47 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดไฟโตแคตะลิสต์ รศ. ดร. เล็ก สีคง วิศวกรรมศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 22-เม.ย.-52
48 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ Cyclodextrin glycosyltransferase จากเชื้อ Bacillus sp. ผศ. ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 22-เม.ย.-52
49 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม ผศ. ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2550 งบประมาณแผ่นดิน 22-เม.ย.-52
50 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด ผศ. ดร. ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล วิทยาศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 22-เม.ย.-52
51 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน ผศ. ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 7-เม.ย.-52
52 การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้สภาวะเจริญช้าในหลอดทดลอง รศ. ดร. คำนูณ กาญจนภูมิ วิทยาศาสตร์ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 26-มี.ค.-52
53 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหารของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ดร. เถวียน วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 27-มี.ค.-52
54 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัด ผศ. ดร. พนาลี ชีวกิดาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2551 งบประมาณแผ่นดิน 24-มี.ค.-52
55 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม รศ. ดร. ฉัตรไชย รัตนไชย วิศวกรรมศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 24-มี.ค.-52
56 ตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ในเด็กที่เกิดหลอดลมอุดกั้นเมื่อมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ อาจารย์  ภาสุรี แสงศุภวานิช แพทย์ศาสตร์ 2543 งบประมาณแผ่นดิน 25-ก.พ.-52
57 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ผศ. ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร วิศวกรรมศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 24-ก.พ.-52
58 Sustainable model development for the enhancement of community practice to promote AIDS prevention activities in Songkhla Province รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี พยาบาลศาสตร์ 2551 งบประมาณแผ่นดิน 5-ก.พ.-52
59 การคัดเลือกและการแยกสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากสารสกัดผลไม้และพืชสมุนไพรเมืองร้อน ผศ. ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อุตสาหกรรมเกษตร 2548-2550 งบประมาณแผ่นดิน 11-ก.พ.-52
60 การศึกษาโพลิมอร์ฟิซึมของยีนอะไมเลสในกุ้งแชบ๊วย ศ. ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา วิทยาศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 12-ก.พ.-52
61 การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผศ. ดร. สุพิชญา จันทะชุม อุตสาหกรรมเกษตร 2548-2550 งบประมาณแผ่นดิน 23-ม.ค.-52
62 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 28-ม.ค.-52
63 คุณสมบัติการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 20-พ.ย.-51
64 การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบปรับตัวเองได้โดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 5-พ.ย.-51
65 การศึกษาผลการติดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1,3-กลูคาเนสและฟีนอลออกซิเดสในกุ้งแชบ๊วย รศ. ดร. ประภาพร อุทารพันธุ์ วิทยาศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 26-ธ.ค.-51
66 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรมเกษตร 2550 งบประมาณแผ่นดิน 9-ม.ค.-52
67 Intrinsic factors affecting the properties of mackerel muscle protein film and the improvement of its mechanical and water vopor barrier properties ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 9-ม.ค.-52
68 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลาย ในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ. ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 22-ม.ค.-52
69 The Cellular and Molecular Etiology of the Clieft Secondary Palate in JAG2 Mutant Mice ผศ. ดร. ทพญ.  สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2550 งบประมาณแผ่นดิน 10-มิ.ย.-52
70 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร วิศวกรรมศาสตร์ 2548 งบประมาณแผ่นดิน 4-มิ.ย.-52
71 คุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการมีเชื้อของไข่ในไก่ไข่ลูกผสมหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด ผศ. วรวิทย์ วณิชาภิชาติ สัตวศาสตร์ 2549 งบประมาณแผ่นดิน 2-มิ.ย.-52
72 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง รศ. สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2550-2551 งบประมาณแผ่นดิน 18-มิ.ย.-52
73 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 2) รศ. ดร. จรัสศรี นวลศรี ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 งบประมาณแผ่นดิน 22-ก.พ.-53
74 ประสิทธิภาพของการนำส่งยีนของอนุภาคนาโน Chitosan ที่เชื่อมต่อกับ epdidermal growth factor รศ. อุรีพร เล็กกัต ทันตแพทย์ศาสตร์ 2549-2550 งบประมาณแผ่นดิน 6-มิ.ย.-52
75 การปฏิบัติการพยาบาลด้านการให้ยาทางจิตแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช ผศ. บุญวดี เพชรรัตน์  พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้คณะ 5-มิ.ย.-52
76 เปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนรายวิชาสุขภาพกับชีวิตประจำวัน ผศ. ปริศนา อัตถาผล พยาบาลศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 9-มี.ค.-52
77 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเย็บแผล ต่อความรู้ ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ จินตนา ดำเกลี้ยง พยาบาลศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 26-มิ.ย.-52
78 ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต่อความรู้และการปฏิบัติการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล ดร. วิภา แซ่เซี้ย พยาบาลศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 13-ก.พ.-52
79 ผลของการสวดมนต์ต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. อารี นุ้ยบ้านด่าน พยาบาลศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 26-ม.ค.-52
80 ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เพ็ญศรี เลนุกูล พยาบาลศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 20-เม.ย.-52
81 Effects of Kangaroo Care on Paternal Positive Fellings and Perceived Self-Efficacy Relating to Premature Infant Care ผศ. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ พยาบาลศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 21-เม.ย.-52
82 ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ เรื่องหลักการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ กันตพร ยอดใชย พยาบาลศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 11-มี.ค.-52
83 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้าง 7 ภาควิชาของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จรรยา ชูจันทร์ พยาบาลศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 19-ก.พ.-52
84 ประสบการณ์การเผชิญพิบัติภัยสึนามิของผู้สูงอายุในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผศ. ขนิษฐา นาคะ พยาบาลศาสตร์ 2548 รายได้คณะ 17-ธ.ค.-51
85 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบการเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวมือต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. อารี นุ้ยบ้านด่าน พยาบาลศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 9-มี.ค.-53
86 การประเมินสภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์และปัญหาสุขภาพของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ อรสา กนกวงศ์ พยาบาลศาสตร์   รายได้คณะ 14-พ.ค.-53
87 การเจริญเติบโต ผลผลิต และการให้ปริมาณสารสำคัญในการออกฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรท่ปลูกในสภาพที่มีการพรางแสงที่แตกต่างกัน ผศ. ดร. สุจรรยา พงศ์สวรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 3-ก.พ.-52
88 The Suffering Experiences of Buddhist Tsunami Survivors ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ พยาบาลศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 11-มิ.ย.-53
89 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาดุกอุย รศ. ดร. ธำรง อมรสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 รายได้คณะ 13-มี.ค.-52
90 ผลการปลดปล่อยแสดงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ในตัวอย่างทรายอาบรังสีแกมมา อาจารย์ พงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 รายได้คณะ 27-ส.ค.-53
91 การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง อาจารย์ ระวี เจียรวิภา ทรัพยากรธรรมชาติ 2552 รายได้คณะ 17-ก.ค.-52
92 การหาความสามารถก่อกลายพันธุ์แบคทีเรียของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจังหวัดสงขลา ผศ. ดร. น. สพ. บรรจง วิทยวีรศักดิ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2549 รายได้คณะ 6-มี.ค.-52
93 ทัศนคติและปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมของการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย กรณีศึกษาการบริจาคไต อาจารย์ โชติมา พรสว่าง เศรษฐศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 18-พ.ค.-52
94 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของการผลิตข้าวด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท และเกษตรเครือข่ายในจังหวัดชุมพร ผศ. ปรัตถ พรหมมี เศรษฐศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 18-พ.ค.-52
95 Cytotoxic Compounds from Marine Gliding Bacteria in Thailand ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อุตสาหกรรมเกษตร 2549 รายได้คณะ 5-พ.ย.-51
96 พฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ดร. อุตส่าห์ จันทร์อำไพ วิทยาศาสตร์ 2546 รายได้คณะ 19-มี.ค.-52
97 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2549-2550 รายได้คณะ 6-เม.ย.-52
98 การตรวจสอบฟองอากาศในยางแผ่นโดยการใช้การประมวลภาพ ผศ. ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 23-ก.ค.-52
99 การวิเคราะห์องค์ประกอบในการให้เกรดของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ รศ. ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์ ศึกษาศาสตร์ 2550 รายได้คณะ 18-พ.ค.-52
100 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสำหรับนักเรียนในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา ผศ. วิมลรัตน์ จงเจริญ พยาบาลศาสตร์   รายได้คณะ 20-มี.ค.-52
101 ศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งของไทย ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม เศรษฐศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 18-พ.ค.-52
102 การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับการลดสัญญาณรบกวนและการตรวจจับจุดกลืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 16-มี.ค.-52
103 การลดการใช้น้ำบ่อเพื่อการอาบและอุปโภคอย่างอื่น สามารถลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารหนูในคนด้วยหรือไม่ ดร. อลัน กีเตอร์ แพทย์ศาสตร์ 2547 รายได้คณะ 20-มี.ค.-52
104 การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. ดร. อับดุลเลาะ การีนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 2551 รายได้คณะ 11-ส.ค.-52
105 ผลของไคโตซานต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องเขากวางอ่อน ผศ. สมพร ประเสริฐส่งสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 รายได้คณะ 27-ส.ค.-52
106 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ พิเชษฐ เพียรเจริญ สำนักวิทยบริการ 2551 รายได้คณะ 31-ส.ค.-52
107 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ผศ. ดร. วิชัย หวังวโรดม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 รายได้คณะ 8-ก.ย.-52
108 ผลของชนิดเนื้อสัตว์ ไขมัน และวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันฮาลาล อาจารย์ พัชรินทร์ ภักดีฉนวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายได้คณะ 27-พ.ย.-51
109 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ปี พ.ศ. 2547-2549 : กรณีศึกษางบดำเนินงาน นักวิชาการพัสดุ ศิริวรรณ ศิริไพรวัน สนอ. ปัตตานี 2550 รายได้คณะ 11-พ.ย.-52
110 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน รศ. อาซีซัน แกสมาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 22-ก.ค.-52
111 เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่   อนุวัติ สงสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 12-มิ.ย.-52
112 ฤทธิ์ของขมิ้นและข่าในการป้องกันความเป็นพิษของคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ในตับหนูขาวใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สุรีย์ ชาติวัยงาม วิทยาศาสตร์ 2544 รายได้คณะ 2-ต.ค.-51
113 การเฝ้าติดตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรดอนในดินเพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย รศ. ดร. ไตรภพ ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 29-พ.ค.-52
114 การเก็บรักษากล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) ในหลอดทดลองโดยการเก็บรักษาเมล็ดและวิธีชะลอการเจริญเติบโต ผศ. ดร. อารักษ์ จันทศิลป์ วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 1-พ.ค.-52
115 ควอซี-ไอดีลและไบ-ไอดีลของแกมมากึ่งกรุปและนัยทั่วไป ผศ. ชุติพร จิโรจน์กุล วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 4-ก.ย.-51
116 ศึกษาไกการถ่ายโอนอิเล็กตรอนของคลอโรฟิลล์ เอ ไปยังไอออนของโลหะ ดร. นรารักษ์ หลีสกุล วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 1-ก.ย.-52
117 ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาค รศ. จันทนา ไอยรากาญจนกุ วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 3-ก.ย.-52
118 ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในขบวนการหมักปุ๋ยผักตบชวา อาจารย์ กมลธรรม อ่ำสกุล วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้คณะ 1-พ.ค.-52
119 การศึกษาชนิดของมอดทำลายไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่รอบอ่าวไทย อาจารย์ วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้คณะ 27-ม.ค.-52
120 ผลการศึกษาการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลกระบี่ อาจารย์ สมพร บุญแก้ว เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 2-ต.ค.-51
121 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริยทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ อาภา ศรีสุข เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 15-ต.ค.-51
122 การแสดงออกของยีน ALB จากต้นปรู๋ ในยีสต์สายพันธุ์ GIL77 ดร. พิมพ์พิมล ตันสกุล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 20-เม.ย.-52
123 ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสมุนไพรไทย รศ. ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 18-มี.ค.-52
124 การประเมินการบริหารจัดการของสถานีอนามัยและศูยน์สุขภาพชุมชน (PCU)ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงขลา ดร. ภญ. กรกมล รุกขพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
125 พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เพ็ญศรี ศรีสัจธรรม เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 3-มิ.ย.-52
126 การศึกษากระบวนการประสานรายการยาของโรงพยาบาลในประเทศไทย ดร. กรกมล รุกขพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
127 การสอนและการประเมินสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2552 รายได้คณะ 25-พ.ค.-52
128 ความร่วมมือในการใช้ยาหยอดตาตามแผนการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหิน ที่คลินิกจักษุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผศ. ดร. ภญ. ศรีรัตน์ กสิวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 25-พ.ค.-52
129 การสำรวจแนวปฎิบัติของเภสัชกรและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฎิกริยาระหว่างยาที่พบในร้านยา อ. ดร. กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 20-เม.ย.-52
130 การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิชาชีพในผู้แทนยา ผศ. ดร. กร ศรเลิศส้ำวาณิช เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
131 ความต้องการในเรื่องการฝึกอบรมของเภสัชกรโรงพยาบาล รศ. ดร. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
132 การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการวัคซีนของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในภาคใต้ ดร. ภญ. กรกมล รุกขพันธ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
133 รูปแบบบริการเพิ่มคุณค่าสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนในร้านยาเภสัชมอ.สาขา 2 ดร. ศิริพา อุดมอักษร เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
134 ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา รศ. ดร. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 27-มี.ค.-52
135 ตัวบ่งชี้จำเป็นในการประกันคุณภาพระดับภาควิชาในมุมมองของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 17-ส.ค.-52
136 การติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวต่ำภายหลังได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : แบคทีเรียก่อโรคและแบบแผนความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพและผลลัพธ์ในการรักษา ผศ. ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 19-ส.ค.-52
137 คุณลักษณธที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานสาขาเภสั๙สาสตร์ : มุมมองของอาจารย์ประจำแหล่งฝึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เพ็ญศรี ศรีสัจธรรม เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 7-ส.ค.-52
138 ความชุกของอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาป้องกันแล้วในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. นภาพร มิลิสง เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 2-มิ.ย.-52
139 ประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาระงับปวดในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ. ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 26-มิ.ย.-52
140 การเปลี่ยนสตรยาต้านไวรัสเอดส์ และการหยุดยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่ไม่เคยดีรับยามาก่อน: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 1ภ.ค.52
141 การสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบำบัดด้วยยากลุ่มอาการ dtspepsia รศ. ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 22-มิ.ย.-52
142 การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การใช้ยางคุมกำเนิด การประเมินสื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ผศ. ดร. ภญ. ศรีรัตน์ กสิวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 22-มิ.ย.-52
143 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ อาภา ศรีสุข เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 22-มิ.ย.-52
144 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบเฮเทอโรไซเคิล ชนิดวงแหวนห้าเหลี่ยมที่มีหมู่แทนที่เป็ฯไฮดรอกซีเบนซิลลิดีน ซึ่งอาจมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส ผศ. ดร. เฉลิมเกียรติ สงคราม เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้คณะ 17-มิ.ย.-52
145 การสำรวจชนิดของสารป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีความรู้ และพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค รศ. ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 17-มิ.ย.-52
146 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไทเก๊กที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย ศึกษาศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 20-พ.ย.-51
147 ผลของการสอนวิชาภาพพิมพ์โดยใช้โมเดลซิปปาที่มีต่อความถนัดทางศิลปะความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และความสามารถด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. สน วัฒนสิน ศึกษาศาสตร์ 2550 รายได้คณะ 12-ก.พ.-52
148 พฤติกรรมส่งสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์ สุรีรัตน์ รงเรือง ศึกษาศาสตร์ 2549 รายได้คณะ 9-เม.ย.-52
149 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยวิธีจับก้อนด้วยไฟฟ้า อ. ดร. โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549 รายได้คณะ 21-พ.ค.-52
150 การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ เมตตา กูนิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 รายได้คณะ 11-ธ.ค.-51
151 การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR-RFLPสำหรับการระบุชนิดของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในอาหารฮาลาล อาจารย์ ปฐมาวดี เจริญสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 รายได้คณะ 12-มี.ค.-53
152 ฤทธิ์การยับยั้งของยาต้านอักเสบในเซลล์มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกของคน อาจารย์ ผ่องผกา เธียรมนตรี วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 31-ต.ค.-51
153 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากต้นสาเก และรากต้นจำปาดะ รศ. ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมา วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 16-ธ.ค.-51
154 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นฝรั่งกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิสอย่างรวดเร็วโดยการใช้สภาวะสุญญากาศร่วมกับความดันแบบต่อเนื่อง ผศ. ดร. อัญชลี ศิริโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2546 รายได้มหาวิทยาลัย 25-ธ.ค.-51
155 E-Map Tour : โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ผศ. ธงชัย สุธีรศักดิ์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 19-ม.ค.-52
156 ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันที่ถูกชักนำโดยซีสพลาตินในหนูแร็ท รศ. ดร. ศิริพันธุ์ หิริญญะชาติธาดา วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 9-ก.ค.-51
157 การพัฒนาสูตรตำรับเจลจากสารสกัดใบชาเขียวเพื่อลดอาการบวมรอบดวงตา ดร. ธนภร อำนวยกิจ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 18-มี.ค.-52
158 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม ผศ. ดร. จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 24-มี.ค.-52
159 สารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากใบทองพันชั่ง รศ. ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล เภสัชศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 26-มี.ค.-52
160 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ขิงแห้งป่นที่มีกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส ดร. พิทยา อดุลยธรรม อุตสาหกรรมเกษตร 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 7-เม.ย.-52
161 องค์ประกอบทางเคมี ของผลมะเดื่ออุทุมพร อาจารย์ ญาณิศา รัตจาภา วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-เม.ย.-52
162 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบอะโรมาติกเอไมด์ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส ผศ. ดร. เฉลิมเกียรติ สงคราม เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 17-มิ.ย.-52
163 การศึกษาทดลองเชิงสุ่มแบบควบคุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยหอบหืดปานกลางถึงรุนแรง รศ. ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร เภสัชศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ก.ค.-51
164 วัสดุป้องกันรังสีแกมมาที่ทำมาจารกยางธรรมชาติผสมกับผงเฟอร์ไรต์ รศ. กัลยาณี คุปตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 20-ต.ค.-51
165 สัดส่วนที่เหมาะสมของน้ำเสียจากระบบไร้อากาศร่วมกับระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิมด้วยระบบไซมอลทาเนียสไนตริฟิเคชัน/ดีไนตริฟิเคชัน ผศ. ดร. พนาลี ชีวกิดาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 8-ต.ค.-51
166 การพัฒนาโปรแกรมการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง ผศ. วัฒนา ศรีพจนารถ พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 5-ก.พ.-52
167 ประสบการณ์การใช้เรกิเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของสตรีไทยในภาคใต้ อาจารย์ ปรียา แก้วพิมล พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 28-เม.ย.-52
168 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในภาคใต้ อาจารย์ พยอม เพชรกล้า มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2544 รายได้มหาวิทยาลัย 13-เม.ย.-52
169 สัมพันธภาพของมารดาและทารกและการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลักคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก อาจารย์ เบญญาภา ธิติมาพงษ์ พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 10-ส.ค.-52
170 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับโพลิเอทิลีนกลัยคอล ผศ. ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 17-ส.ค.-52
171 โครงการศึกษาความชุกของ specific IgE ต่อโปรตีนที่สกัดได้จากน้ำยางพาราในเลือดของคนงานโรงงานถุงมือ อาจารย์ ภาสุรี แสงศุภวานิช แพทย์ศาสตร์ 2544 รายได้มหาวิทยาลัย 25-ก.พ.-52
172 ผลของไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซโคลเดกซทริน ต่อความคงตัวของยาซิซาไพรด์ในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทาน ดร. ภญ. จุติมา บุญเลี้ยง เภสัชศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 6-ส.ค.-52
173 การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กของร้านยา ดร. วรนุช แสงเจริญ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 15-ก.ค.-52
174 การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์เป็น esterase และ amidase ของ พอลิเมอร์-ทริปซิน คอนจุเกต รศ. ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี เภสัชศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 4-พ.ค.-52
175 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟส ของไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส ผศ. ดร. ภูธร แคนยุกต์ เภสัชศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 27-เม.ย.-52
176 การศึกษาสารเคมีและการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชในสกุล Coniothalamus ผศ. ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุ เภสัชศาสตร์ 2546 รายได้มหาวิทยาลัย 30-เม.ย.-52
177 การหาค่าสัมประสิทธ์พาทิชันของเขม่า-น้ำใต้ดินของสารประกอบแอนทราซีนไพรีนและเบนโซ(เอ) ไพรีนสำหรับเขม่าจากท่อไอเสียรถยนต์และเขม่าจากเตาฟืนในโรงงานอบไม้ยางพารา ผศ. ดร. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 24-ก.ย.-52
178 การศึกษารูปแบบของการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นต่อตับจากยารักษาวัณโรค ดร. ภญ.  วิลาวัณย์ ทองเรือง เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 22-ก.ย.-52
179 เครื่องต้นแบบผลิตไคติน-ไคโตซานเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ผศ. ดร. ธเนศ รัตนวิไล วิศวกรรมศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 18-ก.ย.-52
180 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาซัลโฟเนตวานาเดีย-ไทเทเนีย และแอมเบอร์ลีสต์ ควบคู่กับโอโซนสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ ผศ. ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล วิศวกรรมศาสตร์ 2547 รายได้มหาวิทยาลัย 15-ก.ย.-52
181 การประยุกต์ใช้งานของอิเล็กโตรเซรามิกส์ รศ. ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 27-เม.ย.-52
182 อิทธิพลของโลหะเจือและกระบวนการทางความร้อนของผิวเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัสจากการชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้าต่อความต้านทานการกัดกร่อน ผศ. ดร. สุเมธา สุวรรณบูรณ์ วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 5-มิ.ย.-52
183 การเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิก และการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกาย ผศ. ดร. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ เภสัชศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 12-พ.ค.-52
184 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides  ผศ. ดร. เฉลิมเกียรติ สงคราม เภสัชศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 13-พ.ค.-52
185 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกเพียโวอิเล็กตริกที่มีบิสมัทโซเดียวไทเทเนตเป็นฐาน ผศ. ดร. พรสุดา บ่มไล่ วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 4-พ.ค.-52
186 การเตรียม และศึกษาสมบัติการกรองของเมมเบรนเซรามิคระดับมโครที่เตรียมจากอลูมิโนซิลิเกต ผศ.  ดรุณี ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 1-พ.ค.-52
187 การรับรู้ การยอมรับ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในเขตเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ชญานิน ปรัชญานุสรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2543 รายได้มหาวิทยาลัย 5-มิ.ย.-52
188 การสกัดน้ำมันหอมระเหยกฤษณา ผศ. ดร. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 20 ก.ค 52
189 การใช้ยา depot medroxyprosesterone acetace ขนาด 150 มก. ทุกเดือนนาน 6 เดือน แล้วต่อด้วยทุก 3 เดือน เปรียบเทียบกับขนาด 150 มก. ทุก 3 เดือน ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นเวลา 1 ปี รศ. นพ. โสภณ ชีวะชนรักษ์ แพทย์ศาสตร์ 2546 รายได้มหาวิทยาลัย 19-มี.ค.-52
190 การออกแบบระบบควบคุมเบื้องต้นสำหรับการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ผศ. ดร. กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 9-ก.ค.-52
191 ภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ. รศ. ดร. ไตรภพ ผ่องสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 2547 รายได้มหาวิทยาลัย 26-พ.ค.-52
192 การยอมรับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในสวนยางพาราของเกษตรกรในตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รศ. ดร. ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 30-มิ.ย.-52
193 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว ผศ. ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร วิศวกรรมศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 23-มิ.ย.-52
194 การประเมินความเข้ากันไม่ได้ของยาฉีดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ. ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 22-มิ.ย.-52
195 มีพร้านาป้อและวัวชนควนปริง กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรัง ผศ. ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ วข.ตรัง 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 5-พ.ย.-51
196 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยการเสริมความแข็งแกร่งด้านการอ่านไทยของผู้เรียน ผศ. ดร. ปฐมา อักษรจรุง ศิลปศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 30-ธ.ค.-51
197 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกายกับผลสัมฤทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 ผศ. สุเมธ พรหมอินทร์ ศิลปศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 6-ม.ค.-52
198 เหตุผลของการตั้งครรภ์ซ้ำและการดูแลตนเองของหญิงติดเชื้อเอชไอวี อาจารย์ สรัลภัค หมอกเรืองใส พยาบาลศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ม.ค.-52
199 รำลึกภาพผ่านคำบอกเล่ากองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา อาจารย์ รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ ศิลปศาสตร์ 2546 รายได้มหาวิทยาลัย 15-ก.ย.-52
200 การผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุเหลือทิ้ง acivated bleaching earth ที่มีกรดไขมันอิสระสูง อาจารย์ ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 22-มิ.ย.-52
201 การศึกษาความผิดปกติในระดับโมเลกุลของฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในภาคใต้ของประเทศไทย ดร. วรรณรัตน์ แซ่ชั่น แพทย์ศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.ย.-52
202 การรับรู้การดูแลด้านจิตวัญญาณของพยาบาลและการรับรู้การได้รับการดูแลด้านจิตวัญญาณของผู้ป่วยในโรงพยาบาลภาคใต้ของประเทศไทย พยาบาลชำนาญการ อวยพร ภัทรภักดีกุล แพทย์ศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 5-มี.ค.-52
203 Detection Methods and Survey of GM Crops in Thailand รศ. ดร. จรัสศรี นวลศรี ทรัพยากรธรรมชาติ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 7-พ.ค.-52
204 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมีและแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว รศ. วุฒิพร พรหมขุนทอง ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 20-เม.ย.-52
205 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงและน้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศจากการทำยางแผ่นของสหกรณ์โรงรมยาง รศ. ดร.  ดวงพร คันธโชติ วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 24-ธ.ค.-51
206 ความต้องการโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ รศ. โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 14-พ.ค.-52
207 การประยุกต์ใช้เทคนิคพีซีอาร์เพื่อตรวจสอบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครง ดร. ดวงแข กาญจนโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-52
208 ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะ นิเวศวิทยา ในกระเพาะรูเมน และสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้ รศ. ดร. วันวิศาข์ งามผ่องใส ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 6-ส.ค.-52
209 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากเศษเนื้อปลาทูน่า ดร. กิตติ เจิดรังษี อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 27-พ.ค.-52
210 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดร. อุษณีย์ วณรรฆมณี เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 21-ก.ย.-52
211 การทำให้บริสุทธิ์และการแสดงลักษณะเฉพาะของ bcteriocin ที่ผลิตจากเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5 ผศ. ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 19-ส.ค.-52
212 การคัดกรองบุคคลที่อยู่ในระยะก่อนความดันโลหิตสูง และหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด ในร้านยา รศ. ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 6-ส.ค.-52
213 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้ที่อุณหภูมิสูง ผศ. ดร. ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 6-มี.ค.-52
214 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากตะกอนดินป่าชายเลน ดร. วรสันติ์ โสภณ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 13-มี.ค.-52
215 การศึกษากิจกรรมการต้านออกซิเดชันของเครื่องในปลาหมัก (ไตปลา) จากปลาทูเตี้ย ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 18-มี.ค.-52
216 การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii spp. Bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894 ผศ. ดร. ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ วิทยาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 17-พ.ย.-51
217 การรวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอรัตภูมิ กรณีศึกษา หมอไข่ โกสินทธุ์ รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
218 การศึกษาตำรับยาพื้นบ้านที่มีสรรพคุณแก้ไข กรณีศึกษา : หมอหนอม ราชแก้ว ดร. เกศริน มณีนูน การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
219 ผลของชาชงหัวไชเท้าต่อการลดความอยากสูบบุหรี่ รศ. ถนอมจิต สุภาวิตา การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
220 ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพาตของหมอพื้นบ้านมุสลิม กรณีศึกษา หมอฮาโรน ยูโซะ รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
221 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของงานแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา ผศ. รักษ์เกียรติ จิรันธร การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
222 การสำรวจภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านจังหวัดสงขลาในการใช้พืชสกุลข่า (Alpinia spp.) เพื่อประโยชน์ในการรักษา ผศ. รักษ์เกียรติ จิรันธร การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
223 การศึกษาความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเหาของเจลสารสกัดใบยอ รศ. ถนอมจิต สุภาวิตา การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 23-ก.พ.-52
224 การศึกษาผลการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยตำรับยาสมุนไพรของหมอสมพร ชาญวณิชย์สกุล รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล การแพทย์แผนไทย 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 6-มี.ค.-52
225 การพัฒนารูปแบบบริการเพิ่มมูลค่า (value-added service) สำหรับผู้มีปัญหาสิว ฝ้า และผิวพรรณ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. ศิริพา อุดมอักษร เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 30-มี.ค.-52
226 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2 ผศ. ดร. สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 30-มี.ค.-52
227 การสำรวจความชุกของการเกิดสภาวะไขมันผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสงขลา อ. ดร. กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 1-เม.ย.-52
228 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านยา ผศ. ดร. สุชาดา สูรพันธุ์ เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 2-เม.ย.-52
229 การพัฒนาตำรับลิปติก Acyclovir ผศ. สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 13-พ.ค.-52
230 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากนมหมักกรด ซึ่งมีกิจกรรมยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค อาจารย์ อภิชาติ อู๋ไพจิตร อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 3-ก.ค.-52
231 การศึกษาผลของลักษณะลิ้นกาวต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก ดร. วรัญญู ศรีเดช อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 16-มิ.ย.-52
232 การเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ ดร. วรัญญู ศรีเดช อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 16-มิ.ย.-52
233 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพผสมน้ำมังคุดผง รศ. ไพรัตน์ โสภโณดร อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย  
234 ผลของนมเปรี้ยวและอะซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลความเข้มข้น 1.23 % ต่อการสึกกร่อนของชั้นเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ ผศ. ดร. ทพญ.  สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 9-ต.ค.-51
235 ศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาในผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 21-ม.ค.-52
236 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดง ผศ. ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 7-เม.ย.-52
237 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับถ้วยรับน้ำยาง อาจารย์ สุรสิทธิ์ ประสารปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 25-มี.ค.-52
238 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเต๊ะจากเนื้อแพะแช่เยือกแข็ง ดร. พิทยา อดุลยธรรม อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 24-มี.ค.-52
239 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหย ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 16-มี.ค.-52
240 การศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่ ผศ. ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 7-เม.ย.-52
241 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Kerepok) จากการใช้ปลาหยองเป็นวัตถุดิบ ดร. กิตติ เจิดรังษี อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 27-พ.ค.-52
242 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นระบบยูเอเอสบีที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 29-พ.ค.-52
243 สมบัติของน้ำตาลแว่นและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา ดร. มุทิตา มีนุ่น อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย  
244 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น รศ. ดร. พรทิพย์ ศรีแดง วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 24-เม.ย.-52
245 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติบางประการของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อสัตว์ต่างๆ ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 22-เม.ย.-52
246 การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่างๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน ผศ. ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 22-เม.ย.-52
247 การศึกษายาที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 21-ม.ค.-52
248 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสาร Marinoquinoline A โดยแบคทีเรียไกลดิง Rapidithrix thailandica สายพันธุ์ GB009 ที่แยกได้จากทะเล ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 18-มี.ค.-52
249 คัดเลือกแบคทีเรียจากทะเลที่สร้างแคโรทีนอยด์ ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 18-มี.ค.-52
250 การตรึงรูปและคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานส์เฟอเรสบนเม็ดไคโตแซน ผศ. ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 19-มี.ค.-52
251 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยใช้แคลเซียมออกไซด์ ผศ. ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 19-มี.ค.-52
252 ผลของเครื่องเทศต่อการยืดอายุการเก็บปลาดุกร้า รศ. ดร. อรัญ หันพงศ์กิตติกูล อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 20-มี.ค.-52
253 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดของจำปาดะและขนุน ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 16-มี.ค.-52
254 เตรียมและศึกษาสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของโครงเลี้ยงเซลล์ที่เตรียมจากโพลีคาโปรแล็คโตนผสม ผศ. ดร. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 4-มี.ค.-52
255 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมขบเคี้ยวจากกากกระเจี๊ยบแดง ผศ. ดร. อัญชลี ศิริโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 11-มี.ค.-52
256 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กากกระเจี๊ยบแดงอัดแท่ง ผศ. ดร. อัญชลี ศิริโชติ อุตสาหกรรมเกษตร 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 11-มี.ค.-52
257 การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมีย ผศ. ดร. นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมั วิทยาศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 17-ธ.ค.-51
258 Characterization of novel marine gliding bacteria isolated in Thailand ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อุตสาหกรรมเกษตร 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 21-ม.ค.-53
259 Effect of Dietary Inulin and Lactobacillus plantarum TISTR 050 on Growth Performance and Disease Resistance in White shrimp รศ. ดร. กิจการ ศุภมาตย์ ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 16-ก.ย.-52
260 การประยุกต์ใช้แผ่นเทอร์โมลิกควิดคริสตัลสำหรับวัดอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว ดร. ชยุต นันทดุสิต วิศวกรรมศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 24-เม.ย.-52
261 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นหมากขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร รศ. วนิดา รัตนมณี วิศวกรรมศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 29-เม.ย.-52
262 การพัฒนาการแยก enantiomers ของ DOPA โดยใช้ metallo-diaminoethane-b-cyclodextrins เป็น mobile phase additive ผศ. ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร เภสัชศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 1-พ.ค.-52
263 การให้คำปรึกษาเชิงรุกเพื่อการตรวจเลือดโดยความสมัครใจในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี นักวิจัยชำนาญการ นวลตา อาภาคัพภะกุล แพทย์ศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 22-เม.ย.-52
264 การศึกษาฤทธิ์ของลูกสำรองในการเป็นยาระบายและฤทธิ์ต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในหนูขาว รศ. มาลินี วงศ์นาวา วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 11-ก.พ.-52
265 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและการผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการย่อยสลายร่วมกับการหมักจากทะลามยปาล์มเปล่า ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง อุตสาหกรรมเกษตร 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 12 พ.ค. 52
266 ประสบการณ์การใช้เรกิเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของสตรีไทยในภาคใต้ อาจารย์ ปรียา แก้วพิมล พยาบาลศาสตร์ 2550   28-เม.ย.-52
267 การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัว ผศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 2548 รายได้มหาวิทยาลัย 13-พ.ค.-52
268 ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไทเทเนียมคาร์ไบด์จากอิลเมไนต์ ผศ. ดร. สุธรรม นิยมวาส วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 20-พ.ค.-52
269 การศึกษาวิถีทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ สุรีรัตน์ รงเรือง ศึกษาศาสตร์ 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 27-ส.ค.-52
270 การจัดการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จักรกริช ซึ้งประสิทธิ์ สนอ. 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 24-ก.พ.-52
271 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ เภสัชศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 8-เม.ย.-52
272 การปนภาษาและอัตลักษณ์เสมื อนจริงในห้องสนทนาสองภาษา :ภาษาอังกฤษแบบไทย การตระหนักรู้และทัศนคติ อาจารย์ จิราพร เยี่ยมคำนวณ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 11-มิ.ย.-52
273 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์และฟลูออไรด์วานิชต่อเคลือบเนื้อฟันแท้ ผศ. นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 2-ก.ค.-52
274 ความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากน้ำอัดลมหมดอายุด้วยยีสต์และแบคทีเรีย ผศ. ธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2551 รายได้มหาวิทยาลัย 30-ก.ค.-52
275 โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ดร. รัญชนา สันธวาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 2549 รายได้มหาวิทยาลัย 26-ธ.ค.-51
276 ผลของระยะปลูกต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์แคระ นักวิชาการสัตวบาล สมชาย พิมพ์ธนประทีป ทรัพยากรธรรมชาติ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 13-มี.ค.-52
277 Micellization and gelation of P123, F127 and their mixtures in aqueous and ethanol solution ผศ. ดร. จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ 2550 รายได้มหาวิทยาลัย 10-พ.ย.-51
278 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นหญิงในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ. จิตใส ลาวัลย์ตระกูล พยาบาลศาสตร์   รายได้มหาวิทยาลัย 29-เม.ย.-52
279 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความล้มเหลวในการเลิกบุหรี่ของประชากรในแหล่งชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ ผศ. ดร. สุชาดา สูรพันธุ์ เภสัชศาสตร์ 2552 รายได้มหาวิทยาลัย 21-พ.ค.-52
280 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับประยุกต์ใช้ในการเตือนภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต วิศวกรรมศาสตร์ 2551 รายได้คณะ 4-พ.ค.-52
281 รูปแบบการจัดการศึกษาจริยศาสตร์ที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในประเทศไทย   ทัศนีย์ นะแส พยาบาลศาสตร์ 2545-2546 งบประมาณแผ่นดิน  
282 การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกศรีษะแบบภายนอกมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบน ผศ. เศรษฐกร พงศ์พานิช ทันตแพทย์ศาสตร์ 2550 ทุนสิ่งประดิษฐ์ 26-ธ.ค.-06
283 การศึกษาชนิดของมอดทำลายไม้ยางพาราในโรงเลื่อยภาคตะวันออกและพื้นที่รอบอ่าวไทย   วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ทรัพยากรธรรมชาติ   เงินรายได้คณะ 22-ม.ค.-52
284 การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลซิซินในเมล็ดงอก   สิทธิพงษ์ พรหมมา ทรัพยากรธรรมชาติ 2551   26-ธ.ค.-06
285 โครงการการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา   สายัณห์ สดุดี ทรัพยากรธรรมชาติ 2553   26-ธ.ค.-06