โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2551
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-51 โครงสร้างประชากรของสาหร่ายชนิด Padina australis Hauck บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร. อัญชนา ประเทพ 2549
2-51 การใช้เยื่อในลำต้นสาคูในอาหารโคเนื้อที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ ผศ. ปิ่น  จันจุฬา 2550
3-51 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   อิสราภรณ์ รัตนคช 2551
4-51 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล   สายัณห์ สดุดี 2550
5-51 การประเมินผลการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ผศ. ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 2551
6-51 ความต้องการของประชาชนในภาคใต้ต่อบริการสุขภาพที่บ้าน   ศรัณยา  บุนนาค 2548
7-51 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล 2551
8-51 การเตรียมและศึกษาความคงตัวของ chlorhexidine vaginal gel เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV รศ. นัฏฐา  แก้วนพรัตน์ 2551
9-51 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของวาลีน  ตำแหน่งที่ 96 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้วยโพรลีนที่ตำแหน่ง 97 ผศ.ดร. ภูธร แคนยุกต์ 2551
10-51 ผลของโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตและสารทดแทน   จักรี ทองเรือง 2549
11-51 ผลของการฝึกสมาธิแบบเมตตาภาวนาต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. อารี  นุ้ยบ้านด่าน 2551
12-51 ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้   ศันสรียา วังกุลางกูร 2549
13-51 สำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเชียรีบริเวณคาบสมุทรไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล   ประกาศ สว่างโชติ 2549
14-51 การจัดการของเสียของอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ผศ.ดร. สมทิพย์  ด่านธีรวนิชย์ 2545-2546
15-51 ผลของคุณภาพน้ำตาลโตนดเข้มข้นที่มีผลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและทอฟฟี่ที่ผลิตจากน้ำตาลโตนดเข้มข้น   อัสมา  อับรู 2550
16-51 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล ดร. ธนภร อำนวยกิจ 2549
17-51 ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทและครอบครัว   เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 2545-2546
18-51 การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคไทโนมัยซิท เพื่อควบคุม Rhizoctonia solani Kuhn เชื้อราก่อโรคของถั่วหรั่ง (Vigna subterranea (L.) Verdc.)   อำไพทิพย์ สุขหอม 2549
19-51 สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของ 2-เมอร์แคปโตเบนซิมิดาโซล ดร. วีณา เอมเอก ทัพไชย 2549
20-51 การสกัดลำดับเบสที่เด่นสำหรับการทำนายโปรโมเตอร์โดยใช้ค่าน้ำหนักสูงสุดจากโครงข่ายประสาทเทียม   อุนิตษา สังข์เกตุ 2550
21-51 การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา cefoxitin ในโรงพยาบาลกระบี่ ผศ.ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2551
22-51 พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2547-2548 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ 2548
23-51 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลและการนำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2551
24-51 ปัจจัยที่ทีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สถานออกกำลังกายฟิตเนสเซ็นเตอร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2551
25-51 การทบทวนรูปแบบการใช้ยา Clopidogrel ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรงพยาบาลระนอง   วิลาวัณย์ ทองเรือง 2551
26-51 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ยารักษาโรคหืดและการดูแลตนเองของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผศ.ดร. สุชาดา  สูรพันธุ์ 2551
27-51 ผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่มาตามนัดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสงขลา ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 2551
28-51 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 2551
29-51 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้วยอะลานีน ผศ.ดร. ภูธร แคนยุกต์ 2551
30-51 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอหมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCR   นางสาวพจชนาถ จันทรัศมี 2549
31-51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของวตรีในเทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ปิยะนุช จิตตนูนท์ 2550
32-51 ครีมพอกทำให้ผิวขาวที่มีสารสกัดจากมะขามป้อม (Phyllanthus Emblica Linn) เป็นส่วนประกอบ ผศ. อรุณศรี สุนทรพิธ 2551
33-51 โปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในร้านยา ผศ.ดร. สุชาดา  สูรพันธุ์ 2551
34-51 การใช้กรีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตเอทานอลโดยแบคทีเรีย รศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 2550
35-51 ปัญหาและสาเหตุการไม่ใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   สายพิณ วิไลรัตน์ 2550
36-51 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผศ. เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2543
37-51 การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบปรับตัวเองได้โดยใช้ตัวประมงลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์ 2548
38-51 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้   กันตพร ยอดใชย 2550
39-51 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร 2549
40-51 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สมบัติต้านออกซิเดชันและแบคทีเรียของผลเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) ผศ.ดร. วนิดา เจียรกุลประเสริฐ 2549
41-51 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้วยหอมที่ผ่านการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ   ถาวร อริยภูชัย 2547
42-51 การศึกษาวิธีการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง โดยวิธีผสมผสาน   สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2538
43-51 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการจองห้องบรรยายและห้องประชุมโดยผ่านทางเว็บ   สมศักดิ์ คงแสง 2547
44-51 องค์ประกองทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในฟองน้ำของไทยจากแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานี   อนุชิต พลับรู้การ 2547
45-51 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งยางแผ่นด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟาเรด ดร. ภราดร ภักดีวานิช 2549
46-51 Metagenomic Library ของจุลินทรีย์ในดิน Metagenomic Library of soil Microbial DNA ดร. กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ 2549
47-51 ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสิ้นอายุบนฉลากยาของผู้ป่วย รศ.ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 2551
48-51 การประเมินความร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้คู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผศ.ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 2551
49-51 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้ตัดแต่งจากแผงลอยและรถเข็น ผศ.ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2550
50-51 การศึกษาการปนเปื้อนของ Bacillus cereus ในเส้นขนมจีน ผศ.ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2550
51-51 การรับรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนราธิวาส   นงนุช บุญยัง 2550
52-51 การปรับปรุงสูตรและคุณภาพไอศครีมดัดแปลง ผศ.ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2550
53-51 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็งที่สามารถอุ่นซ้ำได้ด้วยเตาไมโครเวฟ ผศ.ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2550
54-51 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ 2550
55-51 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคิดเรซินจากน้ำมันปาล์มทดแทนแวกซ์ทางการค้า สำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก: ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวและการกระจายตัวของสารเคลือบผิวจากอัลคิดเรซิน ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2550
56-51 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบยำสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2550
57-51 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิต Marinoquinoline A จากแบคทีเรียไกลดิงที่แยกได้จากทะเลสายพันธุ์ GB009 ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 2550
58-51 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงจากทะเลในประเทศไทยที่สร้างกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 2550
59-51 ผลร่วมของพอลิเมอร์ในการปรับปรุงแวกซ์ทางการค้าต่อความสารถในการพิมพ์  การดูดซับน้ำ และความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูก ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2550
60-51 การใช้ Candida tropicalis และแบคทีเรียแลกติกเป็นโปรไบโอติกในการควบคุม Vibrio harveyi ในกุ้งขาว   ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2549
61-51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยับยั้งฟิล์มยีสต์จากหน่อไม้ดอง และพฤติกรรมการบริโภค   จารุวรรณ มณีศรี 2549
62-51 การออกแบบและพัฒนาเตียงกายภาพบำบัดโดยควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ผศ. สุระพล เธียรมนตรี 2549
63-51 การวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตสะตอเพื่อการค้า ผศ.ดร. วิจิตต์ วรรณชิต 2549-2550
64-51 ผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเลและการติดตามการฟื้นตัวของทรัพยากรในระยะยาว บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บริเวณเกาะมุกด์ จ.ตรัง และใกล้เคียง ผศ.ดร. อัญชนา ประเทพ 2549
65-51 สารออกฤทธิ์จากยางมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida Linn.f.)   ญานิศา รัตอาภา 2547
66-51 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดิ้ต่อยา (MRSA) จากกิ่งชะมวงเล็ก (Garcinia parvifolia) ศ.ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 2549-2550
67-51 การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในสมุนไพรไทย ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย 2551
68-51 ผลของชนิดกรดอินทรีย์และค่าความเป็นกรดด่างที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและเนื้อแพะ ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 2550
69-51 ผลของสารให้ความหวานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์จากเศษเหลือ ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 2550
70-51 ผลของการเก็บรักษาเนื้อต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แพะตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 2550
71-51 การประเมินมูลค่านันทนาการของชายหาดสมิหลา อาจารย์ กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 2551
72-51 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในนาข้าว กรณีศึกษา: อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รศ.ดร. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 2551
73-51 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกระบบกรีดของชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา อาจารย์ ไชยยะ คงมณี 2551
74-51 แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้ทิป ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์ ปฐมวัตร จันทรศัพท์ 2551
75-51 การสำรวจพฤติกรรมและความเสี่ยงในการใช้ยาแผนโบราณที่มีการปนปลอมเพรดนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซน เพื่อรักษาโรคต่างๆ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย 2551
76-51 สำรวจสถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการ   ยุวดี จันทะศิริ 2549
77-51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้างปลาปรุงรสเครื่องเทศไทย ดร. วรพงษ์ อัศวเกศมณี 2550
78-51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเซียงจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง ดร. วรพงษ์ อัศวเกศมณี 2550
79-51 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2550
80-51 การวิเคราะห์การป้องกันการกระแทกของโฟมตาข่ายสำหรับห่อหุ้มผลไม้ ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2550
81-51 ปัญหาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของผู้เรียนไทย   นันทนา สิทธิรักษ์ 2549
82-51 ผลจากการใช้การไหล 2 เฟสต่อค่าฟลักซ์และฟาวลิ่งในการกรองน้ำส้มด้วยไมโครฟิลเตรชัน ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2550
83-51 ผลของการใช้การพ่นแก๊สในกระบวนการไมโครฟิลเตรชันที่มีต่อค่าฟลักซ์และคุณภาพของน้ำส้มสายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2550
84-51 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคั่วโดยเตาอบไมโครเวฟ   พิทยา อดุลยธรรม 2550
85-51 ไอศกรีมผสมเนื้อและเปลือกมังคุด   พิทยา อดุลยธรรม 2550
86-51 การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เต้าฮวยบรรจุกระป๋อง   พิทยา อดุลยธรรม 2550
87-51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำลวกกุ้งทราย   จักรี ทองเรือง 2550
88-51 ซอบชั่นไอโซเทอร์มและผลของความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องปรุงรสต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบ   จักรี ทองเรือง 2550
89-51 การประยุกต์ใช้เทคนิคเฮอร์เดิลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงส้ม ดร. สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2550
90-51 การพัฒนาห่อหมกจากเศษเนื้อปลาแซลมอนและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ ดร. สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2550
91-51 ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง ดร. ปิยะรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2550
92-51 การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดสาคู ดร. ปิยะรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2550
93-51 การศึกษาการใช้เปลือกหอยแครงเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ   ธรรมนูญ โปรดปราน 2550
94-51 ผลของอัตราการป้อนสารอินทรีย์และระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่อประสิทธิภาพของระบบไร้อากาศแบบยูเอเอสบีโดยใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น   ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2550
95-51 การพัฒนาดินเยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป อาจารย์ สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2550
96-51 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดในอาหารปลานิลแดง   เศวต ไชยมงคล 2544
97-51 การใช้น้ำมันปาล์มผสมในไอศกรีม ผศ. เสาวลักษณ์ จิตตบรรเจิดกุล 2550
98-51 ผลของโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตในบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการชะลอการสุกในกล้วย ดร. วรัญญู ศรีเดช 2550
99-51 การใช้ไคโตแซนปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไขมันในกระดาษบรรจุภัณฑ์ ดร. วรัญญู ศรีเดช 2550
100-51 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสม เยื่อกระดาษ-ขี้เลื่อย-แป้ง อาจารย์ สมพร นิลมณี 2550
101-51 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกสฺ และการซึมผ่านของสารผสม NSAIDs และ H2-antagonist) รศ.ดร. วิมล ตันติไชยากุล 2548
 102-51 การศึกษาพันธุกรรมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมะเขือเทศโดยวิธีการทริบเปิลเทสครอส ผศ.ดร. วินิจ เสรีประเสริฐ 2549
103-51 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน โดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง ภญ กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา 2551
104-51 การตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุนสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน อาจารย์ ศิริพร กฤตธรรมากุล 2551
105-51 การศึกษาระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กินภายหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ 2551
106-51 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิดสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน โดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน อ.ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร 2551
107-51 โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2550
108-51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก-ชี่กง ของประชาชนภาคใต้ ผศ. นที เกื้อกูลกิจการ 2548
109-51 การปรับปรุงประสิทฺธิภาพการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในระบบท่อของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ 25% ดร. ณวรา จันทรัตน์ 2550
110-51 การประยุกต์ใช้ Triblock-copolymers เพื่อเพิ่มการละลายของยาที่ละลายน้ำน้อย ผศ.ดร. นิมิต วรกุล 2547
111-51 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่1) รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี 2547-2549
112-51 การศึกษาเบื้องต้นของสารสกัดเปคตินจากมะนาวต่อความอ้วน ผศ.ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 2549
113-51 การพัฒนาตำรับลิปสติกที่มีส่วนผสมของไลโปโซมน้ำมันรำข้าว ดร. ชมจรรย์ อำนวยกิจ 2551
114-51 การตั้งตำรับครีมไลโปโซมของน้ำมันรำข้าว ผศ. สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 2551
115-51 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลา   นพรัตน์ บำรุงรักษ์ 2548
116-51 การประเมินผลลัพธ์การให้คำแนะนำปรึกษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดที่ได้รับเคมีบำบัด อ.ภก. สมพร บุญแก้ว 2551
117-51 การประเมินผลลัพธ์การสนับสนุนการใช้แนวทางการตรวจติดตามระดับยา Lithium ในเลือด โดยเภสัชกรทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ ผศ.ดร. ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 2551
118-51 การเปรียบเทียบระบบการกระจายแบบ Unit Dose, Daily Dose และ Block Dose ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.ภญ. ศิริพร กฤตธรรมากุล 2551
119-51 ผลของการกัดกร่อนจากผลไม้เปรี้ยวต่อความแข็งผิวและการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของวัสดุที่ใช้บูรณะพื้น ผศ.ดร.ทพญ. ชโณทัย เฮงตระกูล 2547
120-51 การศึกษาเบื้องต้นในการนำฟิล์มเปคตินจากมะนาวไปใช้ในการรักษาบาดแผล ผศ.ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 2549
121-51 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Nitric oxide ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย รศ.ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2551
122-51 ศึกษาปัญหาการใช้ยาและการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล 2551
123-51 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรพิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดโอนอนาลอก จากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ สงคราม 2551
124-51 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซนลิดีนไดโอน และเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อคของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ สงคราม 2551
125-51 การศึกษาการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) ต่อ T lymphocytes ของคนในหลอดทดลอง ศ.นพ. วิญญู มิตรานันท์ 2549
126-51 cloning and expression of FGF-2 for bone regeneration ผศ.ดร. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2551
127-51 การโคลนและแสดงออกของโปรตีน LMP-1 ในเซลล์ Osteoblast ผศ.ดร. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2551
128-51 การผลิตซินทินินและฟอติลินจากยีนของกุ้งกุลาดำ รศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา 2549
129-51 ออกซิเดชันของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกัน   ชุติมา ตันติกิตติ 2549
130-51 โครงการวิจัยเรื่อง ชีววิทยาการหากินของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) และประสิทธิภาพในการผสมเกสรทุเรียนและพืชในสกุล Parkia ดร. สาระ บำรุงศรี 2545
131-51 การโคลนยีน peritrophin จากกุ้งแชบ๊วย และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2549-2550
132-51 ผลของบีเทน ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด, การปรับตัวต่อความเค็ม และสุขภาพในกุ้งขาว รศ.ดร. กิจการ ศูภมาตย์ 2550
133-51 พัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกต้นเสม็ดแดงใบมน   สุณีย์ บุญกำเหนิด 2549
134-51 Characterization of Escherichia coli stain isolated from diarrhae patients in Songklanagarind Hospital by PCR method ผศ.พญ. สินีนาฎ กาลเนาวกุล 2546
135-51 การดัดแปลงโมเลกุลยางธรรมชาติด้วยไดบิวทิวฟอสเฟต รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ 2547
136-51 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม ผศ. สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ 2548-2549
137-51 การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านเขาพระ  ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 2549
138-51 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า   เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 2549
139-51 การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุจสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. รัญชนา สินธวาลัย 2549
140-51 การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย   ศศิวิมล สุขบท 2547
141-51 ผลของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการผลิตน้ำนมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของแพะนม   สุรพล ชลดำรงค์กุล 2549
142-51 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับอะคริโลไนไตรท์เพื่อใช้ในงานทนน้ำมันในปฎิกรณ์ต้นแบบ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ 2548-2549
143-51 Studies on Analgesic, Antipyretic and Anti-inflammatory Activities of Methanol Extract of Kaempferia galanga L.in Experimental Animals รศ.นพ. วิบูลย์ ฤทธิทิศ 2550
144-51 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ 2549
145-51 การแสดงพื้นบ้านซีละ คณะน้องใหม่ศรีบางปู   นิปาตีเมาะ หะยีหามะ 2550
146-51 โครงการ ยีนดื้อยาชนิด Class 1 Integron ใน Escherichia coli จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รศ.ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2548
147-51 การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง 2550
148-51 การศึกษาตำแหน่งออกฤทธิ์ในสมองและแนวโน้มการเป็นสารเสพติดของ mitragynineในหนู ผศ. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 2548-2549
149-51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สายตาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   วรรณี จันทร์สว่าง 2550
150-51 ระบบสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการนำชิ้นส่วนซอฟต์แวร์กลับมาใช้ใหม่: กรณีศึกษา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. อำนาจ เปาะทอง 2544
151-51 การต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหารด้วยสารสกัดจากดอกไม้ ดร. จารุวรรณ มณีศรี 2550
152-51 แนวทางการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มานะ รักษ์วงศ์ 2549
153-51 พฤติกรรมและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของลูกโควัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยน้ำนมหมักกรด รศ.น.สพ. สุรพล ชลดำรงค์กุล 2549
154-51 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง รศ. วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2549-2550
155-51 การศึกษาอณูชีววิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอด และอัตราการดื้อยาของ Vobrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ ฯ รศ.ดร วราภรณ์ วุทฒกุล 2550
156-51 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากใบสายหยุด และแก่นแกแล   โสภา คำมี 2549
157-51 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน   ขนิษฐา นาคะ 2548
158-51 RECOMBINANT TRANSTHYRETIN AMYLOIDS VARIANTS: CHARACTERISTIC STUDIES AND USAGE IN SCREENING FOR TRANSTHYRETIN FIBRIL DISRUPTERS รศ. พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 2548-2549
159-51 องค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกหงอนไก่ทะเล รศ. ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 2549
160-51 Tha Morphological Study of the genus chydorus (Cladocera: Chydoridae) in Southern Thailand ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2548
161-51 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร 2549
162-51 แบบจำลองทางโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนพอลิเมอร์-ไซโคเด็กซ์ตริน ดร. วิรัช ทวีปรีดา 2549
163-51 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้มของจุลินทรีย์ต้านโรคแบซิลลัส ผศ. วิจิตรา ลีละศุภกุล 2549-2550
164-51 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเอทิลีนไวนิลอะซีเตทและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ   ซีตีไซยีดะห์ สายวารี 2549
165-51 การออกแบบระบบปฏิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้น รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ 2549
166-51 สัดส่วนของโปรตีนสัตว์ต่อโปรตีนพืชและการทดแทนฟอสฟอรัสจากปลาป่นด้วยวัตถุดิบพืช และอนินทรีย์ฟอสเฟตในอาหารสำหรับปลานิลแดงแปลงเพศ   วุฒิพร พรหมขุนทอง 2549
167-51 ศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพารา   ระวี เจียรวิภา 2549
168-51 ประมวลองค์ความรู้ในพหุวัฒนธรรมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 2549
169-51 การใช้แบบจำลองการผลิตพืชเพื่อการประเมินปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยางพารา   อิบรอเฮม ยีดำ 2549
170-51 แลลึกในการจัดการและการพักอาศัยในหอพัก สู่หนทางแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   วันชัย ธรรมสัจการ 2549
171-51 การประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีและชีวเคมีของยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแล้คโตบาซิลลัส ผศ.ดร. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2549-2550
172-51 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์ รศ.ดร. ธีระพล ศรีชนะ 2550
173-51 วงจรสืบพันธุ์ของหอยแครง Anadara granosa L. กับนิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานี รศ. จินตมาศ สุวรรณจรัส 2548
174-51 วัสดุกระเบื้องยางหลังคาจากยางธรรมชาติที่ทนทานต่อสภาพอากาศในเขตร้อน ดร. แวอาแซ แวหามะ 2548
175-51 กลยุทธ์ในการลดโรคโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี   สุมาลิกา เปี่ยมมงคล 2545-2546
176-51 ศึกษาการผลิตแหล่งแคลเซียมผงเสริมในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวที่ผ่านประบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น ผศ. สุมาลิกา เปี่ยมมงคล 2547
177-51 การยืดอายุของหอยแมลงภู่แช่เย็นภายใต้สภาวะการดัดแปลงบรรยากาศ   พายัพ มาศนิยม 2550
178-51 การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเขตจังหวัดปัตตานี   สมนึก สอนนอก 2549
179-51 การส่งถ่ายเชื้อเสต็ปโตคอคคัสมิวแทนส์และแลคโตแบซิลลัสจากแม่สู่ลูก รศ.ดร. รวี เถียรไพศาล 2549
180-51 ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดแยกออกมาศึกษานอกตัว รศ.ดร. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2549
181-51 โครงการ การต้านแบคทีเรีย และ/หรือการผลิตโปรตีเนสของแบคทีเรียแลกติกแอซิดและแบคทีเรียชนิด purplr nonsulfur ที่แยกได้จากมูลไก่ ผศ.ดร. สมพร ตั๊นสกุล 2549-2550
182-51 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ผศ.ดร. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2549
183-51 4(4'-Hydroxy-3'-methoxystyryl)-1-methyl-pyridinium 4-bromobenzenesuifonate รศ. สุชาดา จันทร์พรหมมา 2548-2549
184-51 โครงการวิจัยหอยหวาน รศ. จินตมาศ สุวรรณจรัส 2549
185-51 Cognitive change among Older Persons in Two years Interval รศ.ดร. สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 2546-2548
186-51 Factors Related to Cognitive Status among Elders in Southern Thailand รศ.ดร. สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 2546-2549
187-51 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. ปราโมทย์ แก้ววงศรี 2547-2549
188-51 การผลิตโลหะผสมจำรูป NiTi ด้วยวิธรโลหะผสมเชิงกล รศ.ดร. เล็ก สีคง 2547
189-51 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภายใต้กรอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540   นูรุดดีน สารีมิง 2545
190-51 ระบบรับ-ส่งแบบไร้สายผ่านแสงสำหรับการสื่อสารแบบอีเทอร์เนต รศ.ดร. เกริกชัย  ทองหนู 2547
191-51 การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุน รศ.ดร. เล็ก สีคง 2549
192-51 ระดับสมรรถภาพทางกายและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง ดร. อลิสา สุวัณณปุระ 2546
193-51 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   พิรญาณ์ รัตน์น่วม 2549
194-51 การศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาของแหล่งน้ำพุร้อนไชยาด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์   วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ 2548
195-51 พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี   ปราณี ทองคำ 2550
196-51 ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความเครียด การปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิต และการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้   นงนุช บุญยัง 2549
197-51 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล: การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์   อนุชิต พลับรู้การ 2550-2551
198-51 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   ธนากร ทองอนันต์ 2548
199-51 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ. ดลมนรรจน์ บากา 2551
200-51 จุลินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปริมาณการใช้สำหรับพืช   ไมตรี แก้วทับทิม 2550
201-51 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รศ.ดร. ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ 2550
202-51 การศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และสมบัติของแป้งและสตาร์ชจากถั่วหรั่งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2547
203-51 การวิจัยนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2540-2550 ผศ. บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 2550
204-51 การเตรียมแผ่นแปะต้านเชื้อรา lawsone methyl ether โดยใช้สารเมือกจากแมงลัก รศ.ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2551
205-51 การเตรียมตำรับน้ำยาบ้วนปาก lawsone methyl ether และการทดสอบความคงตัว รศ.ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2551
206-51 การสกัด การแยกสารสำคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของต้นโคลงเคลง ผศ.ดร. จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2551
207-51 ผลของการมีเภสัชกรร่วมทำงานในกระบวนการรีคอนซิลิเอชันยา ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2551
208-51 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในคลินิกไตเทียม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ. อุษณีย์ วนรรฆมณี 2551
209-51 ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ   วุฒิพร พรหมขุนทอง 2550
210-51 เครื่องเก็บตัวอย่างแยกส่วนแบบอัตโนมัติของอุปกรณ์ LC   สัตยา บุญรัตนชู 2550
211-51 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียด  การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาล ของผู้ใช้บริการในจังหวัดยะลาและนราธิวาส ผศ. อังศุมา อภิชาโต 2549
212-51 การวัลคาไนซ์ยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไมโครเวฟ   อดุลย์ เที่ยงจรรยา 2547
213-51 การตอบสนองของตัวรับอะรีเนอร์จิคเบต้าของหนูตะเภาที่ได้รับโคเคนติดต่อกันเป็นเวลานาน และความสัมพันธ์กับระดับโคเคนในเนื้อเยื่อหัวใจและพลาสมา   เมธี สรรพานิช 2544
214-51 Synthesis and Characterization of Biopolymers for local Application against Helicobacter pylori   วิมล ตันติไชยากุล 2549-2550
215-51 ศึกษาผลของระยะเวลาก่อนขึ้นรูปต่อคุณสมบัติทางกายภาพของยางวัลคาไนซ์ด้วยรัวสีแกมมา   พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2550
216-51 การโคลนและตรวจวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอของยีนไบโอติน คาร์บอกซิเลส (accC) ในปาล์มน้ำมัน (Elaeis quineensis, Jacq)   อลิษา หนักแก้ว 2550
217-51 การเปรียบเทียบวิธีการในเชิงคำนวณที่ใช้ในการตรวจจับไมโครอาร์เอ็นเอในจีโนมสัตว์ อ. ปิติพล มีมาก 2550
218-51 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val.) ผศ.ดร. ชุติมา ตันติกิตติ 2550
219-51 ศักยภาพของข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการศึกษาการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ผศ. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 2548