โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2550
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-50 ผลของการทบทวนความรู้และปัจจัยที่มีต่อการสอบประมวลความรอบรุ้ระดับปริญญาตรีและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพบาลเฉพาะวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาคณะพยาบาลศษสตร์ ผศ. ศรีกัลยา  ภิญโญสโมสร 2550
2-50 การศึกษาวิธีการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง โดยวิธีผสมผสาน   สุนทร  พิพิธแสงจันทร์ 2538
3-50 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์   กันตพร  ยอดใชย 2550
4-50 ปริมาณและการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ (Thysanoptera:Thripidae) ในมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย   ขนิษฐา  ปานแก้ว 2548
5-50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่แห้งโดยใช้สารสกัดกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนผสมอาหาร   เพ็ญศรี  จงภัทรโรจน์ 2549
6-50 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง ดร. อัญชลี  ศิริโชติ 2548
7-50 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของชุมชนที่มีผลต่อเขื่อนกันคลี่นบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา   กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์ 2550
8-50 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จ.สงขลา รศ.ดร. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล 2550
9-50 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Lactobacillus spp เพื่อต้านเชื้อก่อโรคในช่องคลอด ผศ.ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2550
10-50 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวฟูโรซีไมด์รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน รศ. นัฏฐา  แก้วนพรัตน์ 2550
11-50 สูตรตำรับไอโซไนอะซิดรูปแบบโปรลิโซมสำหรับส่งยาสู่ปอด รศ.ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2550
12-50 การเตรียมแผ่นแปะลบรอยหมองคล้ำรอบดวงตาที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มเป็นสารก่อฟิล์ม ผศ.ดร. สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร์ 2550
13-50 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2550
14-50 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพผู้แทนยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2550
15-50 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี รศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2550
16-50 การศึกษาแนวทางการใช้ยาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.  สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2550
17-50 การศึกษาหน้าที่ของกรดลูตามิกที่ตำแหน่ง 196 ของเอนไซม์โฮโป แซนทีนฟอสโฟโรโบซิล ทราบเฟอเรสของคน โดยการแทนที่ด้วยอาร์จินีน ดร. ภูธร  แคนยุกต์ 2550
18-50 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโน Glutamic acid ที่ตำแหน่ง 196(E196)ของ hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) ของมนุษย์โดยการแทนที่ด้วย Alanine ดร. ภูธร แคนยุกต์ 2550
19-50 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโน Glutamic acid ที่ตำแหน่ง 196(E196)ของ hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) ของมนุษย์โดยการแทนที่ด้วย Alanine acid(E196D) ดร. ภูธร  แคนยุกต์ 2550
20-50 การโคลนยีนแล็คเตตดีไฮโดรจีเนตของเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแตนส์ 25175 เพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายสำหรับการยับยั้งยีนนี้ในหลอดทดลอง ดร. เจษฏี  แก้วศรีจันทร์ 2550
21-50 การทดสอบคุณสมบัติแล็ตโตบาซิลัสเพื่อใช้เตรียมเป็นยาเหน็บช่องคลอด ดร. เจษฏี  แก้วศรีจันทร์ 2550
22-50 การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของแผ่นแปะ bacterial cellulose ที่มีส่วนผสมของ nanosilver ผศ.ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2550
23-50 การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และผู้แทนยาที่มีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์(PReMA) ผศ. กร ศรเลิศล้ำวาณิช 2550
24-50 การคัดเลือกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา ดร. กรกมล  รุกขพันธ์ 2550
25-50 โรคสเตรปโตคอดโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus Linn.) และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส   กิจการ  ศุภมาตย์ 2548-2549
26-50 การบำบัดน้ำเสียของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งโดยวิธีเอสบีอาร์   วีระศักดิ์  ทองลิมป์ 2550
27-50 การสกัดและคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกเสาวรส   นางสาวปรียา  สุขเกษม 2549
28-50 การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง   สมพร  นิลมณี 2549
29-50 ผลของการดูดซับออกซิเจนต่อการป้องกันการเกิดการหืนของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา   เนาวรัตน์  เชาว์วานิชย์ 2549
30-50 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และเทคนิคการทำให้เกิดอิมัลชันต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิที่มีการเติมน้ำมัน ผศ.ดร. ธรรมนูญ  โปรดปราน 2549
31-50 การศึกษาสมบัติเบื้อต้นของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ผศ.ดร.  ธรรมนูญ  โปรดปราน 2549
32-50 ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย   ธีรศักดิ์  สารภี 2549
33-50 การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการกรีดยางพาราในฤดูฝน   สุรสิทธิ์  ประสารปราน 2549
34-50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี   จุฑาลักษณ์  อึ้งกุศลมงคล 2549
35-50 การศึกษาการกำจัดหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องกำจัดหมึกพิมพ์ต้นแบบ   ภัทรพร  ทองเสน 2549
36-50 บรรจุภัณฑ์เยื้อขึ้นรูปจากชานอ้อย   วรมณี  วังเมือง 2549
37-50 การศึกษาการกำจัดหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องกำจัดหมึกพิมพ์ต้นแบบ   ภัทรพร  ทองเสน 2549
38-50 การศึกษาคุณลักษณะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากแป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี   พรชนก  บุตรช่วย 2549
39-50 การใช้และความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   บุญเลิศ  จันทร์ไสย์ 2545
40-50 คุณภาพของลองกองสดในพื้นที่ปลูกต่างกันและผลการยืดอายุโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพลองกองสดและลองกองสดพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา   กมลวรรณ  อินทร์ชุมนุม 2549
41-50 ผลของสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพขณะเก็บรักษาแบบแช่เย็นของผลิตภัณฑ์ไก่สุก   จารุพัตร์  ภควัตชัย 2549
42-50 การศึกษาผลของสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของทอดมันเนื้อหมู   พรอนันต์  สุวรรณ 2549
43-50 การสกัดและสมบัติของน้ำมันเมล็ดเงาะ   ประภัทร์ศรี  ภัสสรภากร 2549
44-50 การใช้น้ำมันปาล์มดัดแปรทดแทนวิปปิ้งครีมในไอศกรีม   จิราภรณ์  ทองบัว 2549
45-50 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546   เอมอร  แซ่จิว 2550
46-50 การสกัดแยก mast cells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวี่ยงแบบลำดับชั้นเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร ดร. อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2549
47-50 ผลของสารสกัดใบกระท่อมต่อระบบทางเดินอาหารของหนูขาว ผศ. สมสมร  ชิตตระการ 2548-2549
48-50 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตร์ช่วยสอนต่อความรู้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอดของนักศึกษาพยาบาล   นิยา  สออารีย์ 2549
49-50 การผลิตเอทานนอลจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม   ตรีรัตน์  ชมประยูร 2549
50-50 การลดซัลเฟตในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางขึ้น   กัลยา  ศรีสุวรรณ 2549
51-50 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธ์และอนุบาลลูกปลาแรด รศ.ดร ธำรง  อมรสกุล 2549
52-50 การผลิตมอลโทเด็กซ์ทรินจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง   โสภาพรรณ  เสียงอ่อน 2549
53-50 การออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำโดยหลักการของโอห์มมิค ดร. พิทยา อดุลยธรรม 2549
54-50 การเพิ่มสมบัติการต้านออกซิเดชันและการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกตใช้ในกุ้งขาว ดร. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2549
55-50 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อย่อยปลาแซลมอนโดยการใช้พืชสมุนไพร/เครืองเทศ ดร. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2549
56-50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาผงปรุงรสเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือปลาตาโตแล่แช่เยือกแข็ง ดร. วรพงษ์  อัศวเกศมณี 2549
57-50 การศึกษาผลของเครื่องเทศ/สมุนไพรในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันทอด ดร. วรพงษ์  อัศวเกศมณี 2549
58-50 ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูน และการสร้างสถานการณ์จำลองต่อความวิตกกังวลของเด็กวัยเรียนจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือด ผศ. แจ่มจันทร์  กุลวิจิตร 2548
59-50 การชักนำให้ต้นกล้ากล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูร(Dendrobium friedericksianum Rchb.f) ออกดอกในหลอดทดลอง ผศ.ดร. สมพร ประเสริฐส่งสกุล 2549
60-50 ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาสลิด ดร. ธำรงค์  อมรสกุล 2548
61-50 การสังเคราะห์ สารประกอบเอสเทอร์ 1-พัยรีน บิวทีเรท ของยาโพรพรา-โนลอล เพื่อใช้เป็นสารประกอบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ ในการตรวจสอบการเลือกผ่านเข้าสู่หนังหนูโดยวิธีตรวจวัดด้วยกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2550
62-50 การหมักน้ำปลาโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรียชอบเกลือสูง   ปรียานุช  บวรเรืองโรจน์ 2549
63-50 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร. ยุพินพรรณ  ศิริวัธนนุกูล 2547
64-50 ผลของระบบการเลี้ยง และเพศต่อลักษณะรูปร่างที่ปรากฏสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้(ไก่แดง)   สุธา วัฒนสิทธิ์ 2549
65-50 การระบาดและความเสียหายของมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในภาคใต้ของประเทศไทยและแนวทางการควบคุม ผศ.ดร. อรัญ  งามผ่องใส 2548
66-50 ตู้ยืม-คืน-จ่ายค่าปรับอัตโนมัติ หอบรรณสารสนเทศ เขตการศึกษาสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ลาภลักษณ์-พ  ทองธรรมชาติ 2548
67-50 การศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กู้ระเบิด ดร. ภัทร  อัยรักษ์ 2548
68-50 Development of Kefiran Production from Sago Starch by Lactobacillus Kefiranofaciens:Sago Starch Hydrolysis and Simultaneous Saccharification and Fermentation   เบญจมาส  เชียรศิลป์ 2548-2549
69-50 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 2547-2548
70-50 Pilot Scale Vacuunm Fryer for Fruits and Vegetables Dr. Ram  Yamsaengsung 2547
71-50 Vacuum  Drying of Rubberwood Dr. Ram  Yamsaengsung 2548
72-50 เปรียบเทียบการตรวจหา Ph Chromosome ใน chronic myeloidleukemia  โดยวิธีไซโตเจเนติคส์ กับวิธีตรวจหา bcr/abl m RNA โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส   สมแข  พวงเพ็ญ 2537
73-50 ผลของยาอีฟาวิเร็นซ์ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาคีโตโคนาโซลในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผศ.นพ. วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล 2549
74-50 การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ปราโมทย์  ทองสุข 2545
75-50 การพัฒนาการผลิต คุณสมบัติและแนวทางการใช้ประโยชน์ของฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชชนิดต่างๆ ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2547
76-50 การศึกษาจำนวนไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปล่อยเลี้ยงในสวนผลไม้ สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในสภาพของเกษตรกร   ธัญจิรา  เทพรัตน์ 2548
77-50 การพัฒนาสูตรตำรับคาเฟอีนเจล เพื่อลดการบวมรอบดวงตา ดร. ชมจรรย์ อำนวยกิจ 2549
78-50 โครงการ การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ราสร้าง รศ.ดร. เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 2545
79-50 โปรแกรมวิเคราะห์ชนิดของธาตุจากข้อมูลสเปกตรัมรังสีเอกซ์เรืองที่มาจากระบบ EDXRF   ชุติมา  ต่อเจริญ 2548
80-50 Molecular Characterisitic of Multiple antibiotic resistant Escherichia coli isolated from diarrhoeal pigs and retail pork รศ. เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 2547
81-50 วิธีการใหม่ของการนำส่งยา Propranolol ผ่านทางผิวหนังโดยการใช้ระบบควบคุมการปลดปล่อยที่เลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2548
82-50 Variability of the properties of Vibrio parahaemolyticus strains isolated from single patients รศ. วราภรณ์  วุฒฒะกุล 2549
83-50 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว รศ.ดร. กิจการ  ศุภมาตย์ 2549
84-50 รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา   อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2536-2537
85-50 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์   อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2543-2544
86-50 อิทธิพลของตัวแปรหลักในการกลึงไม้ยางพาราด้วยใบมีดเซรามิก   องุ่น  สังขพงศ์ 2546
87-50 การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิก   องุ่น  สังขพงศ์ 2547
88-50 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่   วราภรณ์  ชวพงษ์  2548
89-50 ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล   ศศิกานต์  กาละ 2550
90-50 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มเกษตรกร ผศ. ไพโรจน์  คีรีรัตน์ 2549
91-50 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการไฮบริดไมโครฟิลเตรชัน   วีระศักดิ์  ทองลิมป์ 2540
92-50 การศึกษานอกกายฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในตำรับยารักษาโรคมะเร็ง รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2546
93-50 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทะเลสาบสงขลาตอนล่าง   อุไรวรรณ  อินทศร 12544
94-50 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่าง   อุไรวรรณ  อินทศร 2543
95-50 Advancing a Thai Model of Nursing Practice:Nurses in Thailind Describe Their Practice and Reflect their culture   Urai  Hatthakit 2546
96-50 การเตรียมยางธรรมชาติต้านเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รองเท้า ดร. แวอาแซ  แวหามะ 2547
97-50 Field Data Collection Program for Predicting Sand Transport at Songkhla Beach Asst.Prof. Somboon  Pornpinatepong 2546
98-50 การศึกษาศักยภาพของดินบริเวณชายฝั่งอ่าวปัตตานีสำหรับการทำนากุ้ง   บุญส่ง  ไกรศรพรสรร 2538
99-50 ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ. ดลมรรจน์  บากา 2549
100-50 ผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548   อาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา 2549
101-50 ผลการใช้ทำ PSU cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด ผศ.ดร. ศศิธร  พุ่มดวง 2548
 102-50 การสร้างกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์ในการลดโรคโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ชายไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี นพ. จิตวัต  รุ่งเจิดฟ้า 2545-2546
103-50 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติมาลิเอตกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซซันแบบไดนามิกส์   สุวิมล  ศิริวงศ์ 2548
104-50 การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร. วิรัตน์  ธรรมาภรณ์ 2549
105-50 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ขอมิทรากัยนีนในหนูขาว ผศ.ดร. เบญจมาส  จันทร์ฉวี 2549
106-50 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรที่ผู้ป่วยเอดส์ใช้รักษาตนเอง รศ.ดร สนั่น  ศูภธีรสกุล 2545-2547
107-50 ปัจจัยทำนายความเครียดและการจัดการความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยเด็ก ภาวะวิกฤติที่รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กหนัก   เกศรา  เสนงาม 2548
108-50 การระบาดของเพลี๊ยไฟในมังคุดที่ปลูกในที่ร่มและที่แจ้ง   อรัญ  งามผ่องใส 2548
109-50 การติดรามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 ของคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วัฒนา  ศรีพจนารถ 2549
110-50 ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานด้านกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   มนตรี  แก้วแพง 2549
111-50 การจำแนกพืชสมุนไพรที่เป็นภาษาถิ่นในหนังสือบุดไพสันตาเล่ม 1   นงนุช  วงศ์สินชวน 2546
112-50 ผลกระทบของกระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนเลื่อนขั้นต่อข้าราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขหาดใหญ่   นิษณา  เหมกุล 2549
113-50 ผลของฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เบตง ผศ.ดร. ปิ่น  จันจุฬา 2549
114-50 ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผศ.ดร. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์ 2549
115-50 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อารี  นุ้ยบ้านด่าน 2548
116-50 การประสานสถาบันทางสังคมเข้าสู่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบทในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2545
117-50 การควบคุมโรคของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี ผศ. วิจิตรา ลีละสูภกุล 2549
118-50 Study on antioxidant and antimicrobial activities of Garcinia hombroniana twig extract   Juraithip  wungsintaweekul 2549
119-50 การเตียมยาต้านวัณโรคผลแห้งและการศึกษาในเซลล์มาโครฟาจก่อนการนำมาใช้รักษาวัณโรคปอด รศ. ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2549
120-50 Studies on Analgesic,Antipyretic and Anti-inflammatory Activities of Methanol Extract of Piper sarmentosum Leaves in Experimental Animals รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2549
121-50 ความสัมพันธุ์ระหว่างความสามารถทางสมองเบื้องต้นด้านมิติสัมพันธุ์ด้านเหตุผลเชิงนามธรรมกับความถนัดทางศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี   สน  วัฒนสิน 2548
122-50 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา(ต่อเนื่อง) ผศ.ดร. อัจฉรา สัปปพันธุ์ 2549
123-50 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา รศ. ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ 2549
124-50 Study on antioxidant and antimicrobial activities of Garcinia hombroniana twig extract   Juraithip  wungsintaweekul 2549
125-50 ความต้องการการเรียนการสอนเพศศึกษาของครู ผู้ปกครองและนักเรียน   สุรีย์พร  กฤษเจริญ 2549
126-50 การประยุกต์ใช้คาโรทีนอยด์(carotenoid pigments)จากแหล่งต่างๆในอาหารของปลานิลแดงแปลงเพศ   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2548
127-50 การรับรู้สุขภาพองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์ขการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   สมเจตน์  นาคเสวี 2549
128-50 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอารหารเพื่อสุขภาพ รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2549
129-50 การเตรียมเยื่อแผ่นไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการออสโมซิสผันกลับ ดร. สุรจิตร  ทีฆสกุล 2547
130-50 ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนายเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง   สมยศ  ทุ่งหว้า 2546-2547
131-50 การศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินชาวใต้ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวใต้ รศ. วุฒิ  วัฒนสิน 2547
132-50 จากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ระหว่างเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2549 ถึงเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2550 รศ.ดร.ทพญ. เปรมจิต  อาภรณ์แม่กลอง 2550
133-50 ผลของสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสม(แป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู)ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ   เทวี  ทองแดง 2548
134-50 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็ม-อะซิติล กลูโคซามินิเดสจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแช่บ๊วย รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธุ์ 2548-2549
135-50 ผลของสารสกัดใบกระท่อมต่อเส้นประสาทและรอยต่อบริเวณปลายประสาท-กล้ามเนื้อลาย ผศ. สมสมร  ชิตตระการ 2549-2550
136-50 การเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถภาพทางกายและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดร. อลิสา  สุวัณณปุระ 2547
137-50 อิทธิพลของสารก่อเจลและสารตัวเติมต่อการแปรรูปและสมบัติของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติชนิดครีม   อาซีซัน  แกสมาน 2549
138-50 การพัฒนาตำรับยาพาราเซตามอลแบบออกฤทธิ์เนิ่น รศ.ดร. ดำรงศํกดิ์  ฟ้ารุ่งสาง 2550
139-50 การวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของเซรามิกทางทันตกรรมเมื่อแช่น้ำผลไม้รสเปรี้ยว รศ. บุญเลิศ  กู้เกียรติตระกูล 2549
140-50 ปัญหาจากการใช้ยา digoxin ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่:อุบัติการณ์และแนวทางในการแก้ไข อ. ฐิติมา ด้วงเงิน 2549
141-50 การสำรวจการดำเนินงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ติดเชื้อ HAVI ผู้ห่วย AIDS ของโรงพยาบาลในประเทศไทย   สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2549
142-50 การสำรวจอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการใช้ยารักษาวัณโรค ผศ.ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2549
143-50 การสำรวจการรับรู้ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. สุชาดา  สูรพันธุ์ 2550
144-50 Spatial and temporal variability in growth of two dominant anchovy,stolephorus dubiosus and clupeoid,Corica soborna,in Songkhla Lake,Pattalung province,Thailand   ศิรุษา  กฤษกระพันธุ์ 2547
145-50 การรับรู้และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารการพยาบาลในคลินิกและชุมชนของโรงพยาบาล 14 จังหวัดภาคใต้   สุภาณี  อ่อนชื่นจิตร 2546
146-50 ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   ชาญชัย  ธนาวุฒิ 2548
147-50 การเสริมประสิทธิภาพการบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยา ดร. สุชาดา  สูรพันธุ์ 2550
148-50 ความชุกของการจ่ายยา metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด lactic acidosis รศ.ดร. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์ 2549
149-50 การประเมินและเปรียบเทียบ mast cell รอดชีวิตจากการสกัดด้วยวิธี density centrifugation อ.ดร. อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2550
150-50 clinical features and molecular analysis in thai patients with Hb H disease ศ. วิชัย  เหล่าสมบัติ 2546
151-50 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดด้วยระบบน้ำทะเลแบบหมุนเวียน สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์   ศิรุษา  กฤษกระพันธุ์ 2548
152-50 สำรวจการให้บริการตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยา phenytoin  ผศ. ดร. ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 2549
153-50 การโคลน CDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน 1-ดีออกซี-ดี-ไซลูโลส 5-ฟอสเฟต  รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr)ในเปล้าน้อย ผศ.ดร. จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล 2549
154-50 การศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute leukemia ของสมุนไพรไทยที่เรียกว่า หัวข้าวเย็น นพ.ดร. ชวบูลย์  เดชสุขุม 2549
155-50 การศึกษาปริมาณ B-Carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฏร์ธานี รศ.ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2550
156-50 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่กับความต้องการพัฒนาของประชาชน รศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2548
157-50 การศึกษาความคาดหวังในการเรียนภาษาอังกฤษกับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. นิสากร  จารุมณี 2549
158-50 ความตัองการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิม   ศรัณยา  บุนนาค 2547
159-50 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   ศิริจิต  ทุ่งหว้า 2546-2547
160-50 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมทางทะเล จังหวัดปัตตานี   ปราณี  ทองคำ 2548-2549
161-50 ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกของวัสดุ รศ. ธงชัย  พันธ์เมธาฤทธิ์ 2549
162-50 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปลูกป่าชายเลน รศ.ดร. ประวิทย์  โตวัฒนะ 2545-2547
163-50 การกำจัดสารอินทรีย์และไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ(ซูริมิ)   จันทร์ทรงกลด  ข่ายม่าน 2549
164-50 แผ่นไม้อัดทนไฟจากวัสดุเชิงประกอบระหวางลิกโนเซลลูโลสและยิปซัม   เบญจ  ทองนวลจันทร์ 2549
165-50 การสังเคราะห์ pyridoxine Mycophenolate เพื่อนำมาศึกษาถึงความน่าจะเป็นในการเป็น pro-drug ของ mycophenolic acid นศ.ภ.  วัชรินทร์  ดิลกนวฤทธิ์ 2550
166-50 การสัเคราะห์อนุพันธุ์ N-Phenylbenxohydraxides เพื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ นศภ. สุวรี  ตั้งบวรพิเชฐ   2550
167-50 สำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร. ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 2550
168-50 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งชะมวง   กานดา  ปานทอง 2547
169-50 การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากขิง  ไพล และขมิ้นอ้อยในแง่การเป็นสารเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง ดร. ศรัณยู  สงเคราะห์ 2547
170-50 การตรวจเลือดเอนไซม์ในเทรตรีดักเทสที่มีความเสถียรต่อความร้อนในสาหร่ายจากแหล่งธารน้ำอุ่น   รพีพร  โสตถิพันธ์ 2547-2548
171-50 Effects of Addition of Antioxidants  on The oxidative stability of refined Bleached and Deodorized palm olein   เบญจมาภรณ์  พิมพา 2549
172-50 การเกิดอาการแสดงของเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์ที่สัมพันธ์กับการสบฟันตามหน้าที่ในนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ผศ.ดร. ชิดชนก  ลีธนะกุล 2547
173-50 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของชิ้นส่วนบรอนซ์พรุน   นภิสพร  มีมงคล 2547
174-50 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวหนังบริเวณก้นกบในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีขณะที่นอนบนเบาะโรงพยาบาลและบนเสื่อกระจูด   วิภา  แซ่เชี้ย 2549
175-50 The Effects of Tai Chi on Sleep Quality,Well-Being and Physical Performances among Older Adults   sunuttra Taboonpong 2548
176-50 การทำวิจัยและอุปสรรคในการนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลหลังจบการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินททร์   วิภา  แซ่เชี้ย 2549
177-50 การฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ดร. สุชาติ  เชิงทอง 2545-2547
178-50 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์ รศ. กำพล  ประทีปชัยกูร 2548-2549
179-50 ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา   ชาญชัย ธนาวุฒิ 2548
180-50 การศึกษาฤทธิ์แก้ปวด แก้อักเสบ และบีบมดลูกในสัตว์ทดลองของสารสกัดว่านมหาเมฆ รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2547
181-50 การศึกษาความสัมพันธ์ของวงจรการสือพันธุ์วงจรแรกที่เกิดขึ้นกับการเจริญเติบโตของหอยมุกแกลบ(Pinctada fucata)   กนกธร ปิยธำรงรัตน์ 2548
182-50 อุบัติการณ์เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาด รศ.ดร. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์ 2550
183-50 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของเจตมูลเพลิง ดร. ชูเกียติ  กอธนะกุล 2550
184-50 การจำลองเชิงสุ่มเพื่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยาทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชม.และในระยะสั้นๆ 30 นาที อ. กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา 2550
185-50 การเตรียมและตรวจคุณลักษณะแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลีดีนฟลูออไรด์   ชัชชัย  พุทซ้อน 2548
186-50 ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumaniae SU6   ไซนา  สีหยง 2549
187-50 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์และจุลิทรีย์   สราวุธ  ศรีเพชร 2549
188-50 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดที่สกัดได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม   อทิพันธ์  เสียมไหม 2549
189-50 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผศ.ดร. จุไรวัลย์  รัตนะพิสิฐ 2549
190-50 การพัฒนาโปรดแกรมเพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มนตรี  ดวงจิโน  
191-50 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทยมาเลเซีย  และสิงคโปร์   ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 2549
192-50 การพัฒนาและทดสอบความตรงของแบบวัดที่ใช้ประเมินความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชกรชุมชน   สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2548
193-50 พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสไปรูไลน่าในสัตว์ทดลอง รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2548-2549
194-50 การออกแบบสร้างเครื่องหั่นหมากต้นแบบ รศ. วนิดา  รัตนมณี 2549
195-50 Enhancing Capacity of Community Members to Prote AIDS Activities at Tambon Level in Songkhla Province   Jeranoun Thassri 2549
196-50 Quantification of Polymorphic Mixture of Piroxicam using Fourier Transform Infrared Spectroscopy นศภ. พัทธกานต์  เพิ่มคำ 2550
197-50 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง ผศ.ดร. สิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ 2550
198-50 การสำรวจความชุกของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา Fluoxetine กับยากลุ่มอื่นในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ภญ.ดร. กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา 2550
199-50 ครีมถนอมส้นเท้าที่มีสารสกัดจากพืชเป็นองค์ประกอบ ผศ. อรุณศรี  สุนทรพิธ 2550
200-50 ผลของอาหารโปรตีนสูงต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลีนในอาสาสมัครสุขภาพดี ดร. กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา 2550
201-50 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ติดกับตัวเซลล์ จากแบคทีเรีย Myroides sp. SMI ที่แยกจากน้ำทะเล ดร. ศุภศิลป์  มณีรัตน์ 2548
202-50 Effects of estrosen on the induction of osteo clastogenesis by periodontal lisament cell ผศ.ดร. นัทธมน  วัฒนอรุณวงศ์ 2546
203-50 พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลเป็น รีเซฟเตอร์เลียนแบบ รศ. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2546
204-50 การประยุกต์ใช้เซลล์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตเมธิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์ม   นฤมล  รักไชย 2549
205-50 การใช้สารพรีไบโอติกเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก:Lactobacillus plantarum ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Synbiotic    นิสิต  วัฒนศักดิ์ภูบาล 2549
206-50 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยนาโนเทคโนคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2549
207-50 การปรับปรุงความสามารถในการพิมพ์และการดูดซับน้ำของแวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบกระดาษ ดร. เถวียน  บัวตุ่ม 2549
208-50 การปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ข้าวเจ้าและไคโตแซนด้วยไขมันและการประยุกต์ใช้ในอาหาร   กิตติศักดิ์  พานิชนิตินนท์ 2549
209-50 บทบาทของยีน jagged2 ต่อการพัฒนาการของกะโหลกศรีษะ และใบหน้า ผศ.ดร. สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์ 2548
210-50 การประมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกอง   มงคล  แซ่หลิม 2549
211-50 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็ว   สายัณห์  สดุดี 2549
212-50 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโน Glutamic acid ที่ตำแหน่ง 196(E196)ของ hypoxanthine phosphoribosyltransferase(HPRT)ของมนุษย์โดยการแทนที่ด้วย Glutamine ดร. ภูธร  แคนยุกต์ 2550
213-50 ประเมินฤทธิ์แก้ปวดและแก้ไขของสารสกัดจากเปลือกมังคุด รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2550
214-50 การจำลองแบบวัสดุและสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดร. สุวิมล  ดูโบสต์ 2548-2549
215-50 การศึกษาอุบัติการณ์จากการใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรรอยด์ร่วมกันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รศ.ดร. วัทนา  เหรียญมงคล 2550
216-50 การเตรียมและประเมิน Bacillus megaterium microparticles สำหรับใช้ในการควบคุมโรคพืช รศ.ดร. ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2550
217-50 ความรู้ ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้ยา isotretinoin เพื่อรักษาสิวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร. โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ 2549
218-50 การพัฒนาฟิล์มไคโตซาน-ไฮดรอกชีพรอพิลเมธิเซลลูโลสที่บรรจุไคโตซาน-กระเจี๊ยบนาโนพาทิเคิล ผศ.ดร. ขวัญจิต  อึ้งโพธิ์ 2549
219-50 การพัฒนาสูตรตำรับครีมที่มีน้ำมันรำข้าวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อ. กิตติโชติ  วรโชติกำจร 2550
220-50 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร:กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร. ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร 2548
221-50 การหมักเส้นใยปาล์มเพื่อผลิตกรดคาร์บอกซิลิกโดยใช้จุลินทรีย์ผสม   ปิยะรัตน์  บุญแสวง 2547-2548
222-50 ผลของสารพรีไบโอติกบางชนิดที่มีต่อคุณภาพเต้าหู้ปลา ผศ.ดร. ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2549
223-50 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย และปลาหมึกกระดอง ผศ.ดร. ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2549
224-50 อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมือง   เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ 2547
225-50 การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว   ชุติมา  ตันติกิตติ 2550
226-50 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตรซาน รศ.ดร. พิกุล  วณิชาภิชาติ 2549
227-50 การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตมะม่วงหิมพานต์โดยการใช้ปุ๋ย N,P,K, และปุ๋ยอินทรีย์ในระดับต่างๆ ดร. สุชาติ  เชิงทอง 2546
228-50 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโลหะที่เป็นพิษบางชนิด รศ.ดร. สัมพันธ์  วงศ์นาวา 2547
229-50 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์มโดยการใช้เทคโนโลยีเมมเบรน   วีระศักดิ์  ทองลิมป์ 2541
230-50 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตทุเรียนกวน   จุลภัทร อังศุวิริยะ 2549
231-50 สมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย ดร. จักกรี  ทองเรือง 2549
232-50 การเตรียมธรรมชาติที่พองตัวได้ในน้ำ   ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2547
233-50 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร. อรัญ  งามผ่องใส 2547-2548
234-50 การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   อาแว  มะแส 2546-2547
235-50 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโควต้าโครงการรักเกษตรในรอบ 5 ปี(2543-2547) รศ.ดร. สุรไกร  เพิ่มคำ 2547
236-50 การคัดเลือกและควบคุมการปลดปล่อยสารต่อต้านมดเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ ดร. ศุภชัย  มีสัชเพ็ญ 2549
237-50 การพัฒนาวิธีวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าชออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์โดยตรง ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2549
238-50 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโลหะที่เป็นพิษบางชนิด รศ.ดร. สัมพันธ์  วงศ์นาวา 2547
239-50 การตรวจสอบคุณสมบัติในการย่อยสลายสารแกมมา-เอชซีเอชของเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินด้วยเทคนิค polymerase chain Reaction   วรสันติ  โสภณ 2549
240-50 วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบชุมชนชาวนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   ประสิทธิ์ บัวงาม 2546-2547