โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2549 
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ดสลัดจ์สำหรับโรงงานน้ำยางข้นในภาคใต้ ด้วยการควบคุมค่าออกซิเจนอย่างเหมาะสม ผศ.ดร. พนาลี  ชีวกิดาการ 2547
2-49 ชุดตรวจยีนสำหรับตรวจมิวเตชั่นของบีตาธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในประเทศไทย นาย จำนงค์  นพรัตน์ 2545
3-49 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1* ผศ.ดร. อดิสร  รัตนพันธ์ 2547
4-49 ผลของซิสพลาตินที่มีต่อยีนที่กดการก่อมะเร็งเต้านม(BRCA1*)การศึกษาในหลอดทดลองและในเซลล์เพาะเลี้ยง ผศ.ดร. อดิสร  รัตนพันธ์ 2544, 2546
5-49 โมเดลการเกิดฟาวลิงของเมมเบรนสำหรับการกำจัดสีในกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม   กัลยา  ศรีสุวรรณ 2542
6-49 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองบริเวณชายฝั่งทะเล รศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2548
7-49 พฤติกรรมบริการของบุคลากรที่หน่วยฝากครรภ์ตามการรับรู้ของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลชุมชน จ.ปัตตานี   นงนุช  บุญยัง 2548
8-49 การศึกษากลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารลดความดันโลหิตที่แยกได้จากใบมะยมในหนูแร็ท รศ.ดร. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2547-2548
9-49 ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี ผศ. สุเทพ  สันติวรานนท์ 2548
10-49 รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจำกัดรับ ผศ. พรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร 2546
11-49 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง   พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2548
12-49 โครงการศึกษาเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสถานีวิจัยท่าเชียดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม. ผศ. ปราโมทย์  แก้ววงศิริ 2547
13-49 การประดิษฐ์เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายเพื่อใช้การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยขณะผ่าตัด   สุรพงษ์  วงศ์วัชรานนท์ 2546
14-49 อัตราการติดพยาธิหัวใจสุนัขในจังหวัดสงขลา   พีรศํกดิ์  สุทธิโยธิน 2548
15-49 การหาปริมาณ Vibrio harveyi ในลูกกุ้ง และล่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธี most probable number และ polymerase chain reaction รศ. วราภรณ์  วุฒกุล 2547
16-49 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ wet-scrubber  ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน ผศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์ 2547
17-49 การระเหยของสารอินทรีย์ระเหยจากน้ำเสีย ผศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์ 2546
18-49 บทบาทผู้นำมุสลิมในการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ. ดลมนรรจน์  บากา 2548
19-49 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus avreus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินจากกิ่งชะมวง รศ. วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล 2547-2548
20-49 การกรองทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ผศ.ดร. ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์ 2546-2548
21-49 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการนวดไทย:กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทย   ไหมไทย  ศรีแก้ว 2546
22-49 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและดอกมะพูด รศ.ดร. วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม 2547-2548
23-49 วัฒนธรรมการบริโภคผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพชุมชนในภาคใต้   ไหมไทย  ศรีแก้ว 2547
24-49 สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซีและการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้ รศ. ธงชัย  พันธ์เมธาฤทธิ์ 2547-2548
25-49 Effects of Rifampicin and Ketoconazole on the pharmacokinetics of a single oral dose of Diethylcarbamazine in Healthy volunteers รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2547
26-49 การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานจังหวัด:กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา   วิชัย  กาญจนสุวรรณ 2547
27-49 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ รศ.ดร. ดวงพร  คันธโชติ 2547-2548
28-49 ผลของกรดอินทรีย์และฟอสเฟตต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่   พายัพ  มาศนิยม 2549
29-49 การแสดงออกของยีน epidermal growth factor ของมนุษย์ใน epithelial cell line:เปรียบเทียบการนำยืนเข้าสู่เซลล์ 2 เทคนิค รศ.ทพญ.ดร. อุรีพร 2547-2548
30-49 การแยกการคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเลเพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ผศ.ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2547-2548
31-49 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย   สายัณห์  สดุดี 2547-2548
32-49 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.ปัตานี   ชิดชนก  เชิงเชาว์ 2548
33-49 The effect of the combination of smail dose analgesic and music on labor pain   ศศิธร  บุนดวง 2547-2548
34-49 การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน   เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 2547
35-49 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟของกุ้งแชบ๊วย รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธ์ 2547
36-49 การศึกษาพยาธิสภาพของเยื่อบุหลอดอาหารก่อนเกิดมะเร็งโดยวิธีสเมียร์เซลล์ รศ.นพ. อภิณพ  จันทร์วิทัน 2535-2539
37-49 การใช้ระบบทดสอบระยะสั้น เพื่อหาพิษต่อยีนและการส่งเสริมการเกิดมะเร็งของถั่ว 2 ชนิด ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองภาคใต้ในหลอดอาหารของหนู รศ.นพ. อภิณพ  จันทร์วิทัน  
38-49 การศึกษาทางคลินิกชั้น 3 ของยา 5FU และ 5FU ร่วมกับอินเตอร์ฟียรอนในมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม รศ.นพ. อภิณพ  จันทร์วิทัน 2536
39-49 การพัฒนาสูตรเครื่องต้มยำส้มแขกและการยืดอายุการเก็บรักษา นางสาว กัลยา  ศรีขวัญ 2548
40-49 เครื่องแกงเขียวหวานเพื่อใช้ในการหมักกุ้ง นางสาว นัยนา  เพ่งเซ้ง 2548
41-49 การพัฒนากระบวนการผลิตไวน์กล้วยโดยการย่อยด้วยเอนไซม์เพคติเนส และแอลฟาอะมัยเลส นาย ภานุวัฒน์  ลิ่มพฤกษ์เกษม 2548
42-49 ประเมินฤทธิ์แก้ปวด แก้ไขและแก้อักเสบของสารสกัดจาก Smilax corbularia ในสัตว์ทดลอง รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล 2548
43-49 โครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเภททั่วไป ประจำปี 2547 ดร. เจษฏี แก้วศรีจันทร์ 2547
44-49 การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการโครโมเซมเอกซ์เปราะโดยวิธี multiplex methytstion specific PCR รศ. พรพรต  ลิ้มประเสริฐ 2546
45-49 การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลยด์ในต้นกระท่อม ผศ.ดร. จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล 2549
46-49 การศึกษาการนำส่งยา Salbutamol เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยใช้ไปป์ รศ.ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2549
47-49 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนเนื้อปลามูลค่าต่ำด้วยไคโตแซน นางสาว ณัฐพร  บุญธีระเลิศ 2548
48-49 การเตรียมและคุณสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชและไคโตแซน นางสาว ยิ่งลักษณ์  แดงน้อย 2548
49-49 ไวน์มอลต์ข้าวเจ้า   ชัยรัตน์  พึ่งเพียร 2548
50-49 เครื่องให้ความร้อนไส้กรอกโดยหลักการของโอห์มมิค นางสาว ปิยพร  ภัทรกิจนิรันดร์ 2548
51-49 ธัญชาติชนิดแท่งผสมเนื้อไก่ปรุงรส   นิษา  ไชยวงศ์ 2548
52-49 เครื่องอบแห้งสุญญากาศเอนกประสงค์ อ. สุรสิทธิ์  ประสารปราน 2548
53-49 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็.เต้านมของสารสกัด รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2548
54-49 การศึกษาความพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งตับของพิกัดยาตรรีผลา ตรีกฏุก และตรีสาร รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2548
55-49 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก ของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ 12 ชนิด รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2548
56-49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาตาโต นางสาว เกตุวดี  เสียงชิต 2548
57-49 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคู นางสาว ปิยวรรณ  เภอบาล 2548
58-49 กระบวนการผลิตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่นกรอบ   จักรี  ทองเรือง 2548
59-49 การเตรียมเซลลูโลสเมมเบรนที่ประกอบด้วยอนุภาคของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับเป็นระบบนำส่งยาที่เลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ของยา propranolol รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2548
60-49 การศึกษาการจับของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับของ dopamine และ serotonin เพื่อใช้ประโยชน์ในงาน solid-phase extraction รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2548
61-49 การบำบัดเบื้องต้นของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดย Bacillus sp. A2 ดร. อรัญ  หันพงศ์กิติกูล 2548
62-49 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปส โดยแบคทีเรียสายพันธ์ PSU G 25 ดร. อรัญ  หันพงศ์กิติกูล 2548
63-49 การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มสำหรับอาหารเชิงสุขภาพ ผศ.ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 2549
64-49 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ป่วยต่อบริการให้คำปรึกษาด้านยาในร้านขายยา อ. กร  ศรเลิศล้ำวาณิช 2548
65-49 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ณรงค์ศํกดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2548
66-49 สภาพปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา รศ.ดร. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล 2548
67-49 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสิวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ณรงค์ศํกดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2549
68-49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้จากปลาทูน่า ผศ. ก่องกาญจย์  กิจรุ่งโรจน์ 2548
69-49 พัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาทูน่าแช่เยือกแข็ง ผศ. ก่องกาญจย์  กิจรุ่งโรจน์ 2548
70-49 ผลของการกรองน้ำเชื้อสุกรต่อการเคลื่อนที่และความเร็วอสุจิ   พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน 2549
71-49 การศึกษาความชุกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากลุ่ม Fluoroquinolones ที่ บริหารยาโดยการรับประทาน กับยาที่มี di- หรือ tru- valent cation เป็นส่วนประกอบ ผศ.ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2549
72-49 การศึกษาความชุกของการเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค ผศ.ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2549
73-49 สารที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของต้นแสมสาร ผศ. สุภิญา  ติ๋วตระกูล 2547
74-49 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นกล้วยภายหลังการทอดแบบน้ำมันท่วม ผศ. เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2548
75-49 ศึกษาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ชลิตย์  เภามี 2548
76-49 Antibacterial activity of Boehmeria clidemioides miq.var doffisa(Wedd.) Hand.-Mazz Extract ผศ. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนัน 2548
77-49 ผลของ interleukin-18 ต่อการดำเนินของวงจรเซลล์ และการชักนำการตายของเซลล์แบบ apoptosis ในเซลล์ KB ดร. อธิป  นิลแก้ว 2546
78-49 ชนิดของมดบนเรือนยอดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ของม.   ศุภฤกษ์  วัฒนสิทธิ์ 2547
79-49 Determination of the structural organization of the testis and seminal vesicles of the green catfish mystus nemurus and Red-tailedฯ รศ. จินตมาศ  สุวรรณจรัส 2546
80-49 Electrochemical and quartz crystal microbalance sensors based on molecularly imprinted polymers for detection of haloacetic acid ฯ รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2548
81-49 ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยารับประทานยาคุมกำเนิด:การเปรียบเทียบระหว่างเอกสารกำกับยาของชื่อการค้าต่างๆ ผศ. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์ 2548
82-49 ผลของยาต้านมาลาเรียต่อความอยู่รอดของเซลล์รกชนิด trophoblast ดร. อธิป  นิลแก้ว 2547
83-49 ผลของอะฟลาทอกซินบี1 ต่อปลานิลแดงแลงเพศ นาย กิจการ  ศุภมาตย์ 2547
84-49 การเปรียบเทียบผลของการใช้หมากฝรั่งที่มีส่วนผสมน้ำตาลไซลิทอลและน้ำตาลซูโครสต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างและฟอสเฟตไอออนของน้ำลาย ทพญ.ดร. อังคณา  เธียรมนตรี 2548
85-49 กลีเซอไรไลซิสของกลีเซอรอลที่ได้จาการผลิตไบโอดีเซล ดร. ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์ 2546
86-49 ผลทางสรีรวิทยาของสารสกัดจากกระชายดำต่อหัวใจห้องบน ลำไส้หลอดเลือดแดงธอราสิค ไตและความดันในหนูแร็ท ผศ.ดร. ศิริพันธ์  หิรัญญะชาติธาดา 2547
87-49 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายและหญ้าทะเล ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ดร. อัญชนา  ประเทพ 2546
88-49 การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติแกรนูลของ propranolol HCI ชนิดลอยได้ที่เตรียมโดยใช้วิธีการหลอม รศ.ดร. ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2548
89-49 การปลูกต้นจากในพื้นที่นาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากความเค็ม   นพรัตน์  บำรุงรักษ์ 2546
90-49 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกช่องคลอดและมีความสามารถในการเกาะกลุ่มกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคช่องคลอดอักเสบด้วยเทคนิค 16srDNA gene sequencing ดร. เจษฏี แก้วศรีจันทร์ 2549
91-49 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกช่องคลอดและมีความสามารถในการสร้างสารแบคทิริโอซิน ด้วยเทคนิค 16srDNA gene sequencing ดร. เจษฏี แก้วศรีจันทร์ 2549
92-49 การศึกษาผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์ต่อการสะสมแผ่นคราบจุลินทรีย์และสภาวะเหงือกอักเสบ ผศ.ดร. วิไลรัตน์  วรภมร 2548
93-49 Model for optimization of glycerolysis palm olein by Immobilized Lipase   Benjamas Cheirsilp 2547
94-49 สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ผศ.ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2549
95-49 ศึกษาการปลดปล่อยของตัวยา คลอเฟนนิรามีน มาลีเอท จากยาพท้นเจล โดยวิธี นอกกาย ดร. ศรัณยู  สงเคราะห์ 2549
96-49 ระบบข้อมูลข่าวสารด้านโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด:กรณีศึกษาจ.สงขลา   พิชญา  พรรคทองสุข 2535
97-49 การสังเคราะห์ curcumin derivatives-piperic acid และ tetrahydrocurcumin derivatives-piperic acid เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย อ.ดร. ชิตชไม   โอวาทฬารพร 2549
98-49 การสังเคราะห์  -cyclodextrin amoxycillin conjugated และ การทดสอบฤทธิ์ต้าน เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ อ.ดร. ชิตชไม   โอวาทฬารพร 2549
99-49 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกผลทับทิม รศ.ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2548
100-49 การสังเคราะห์และวัดฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ  สงคราม 2548
101-49 การสังเคราะห์ 5-เบนซิล และ 5-เบนซิลิดีนไทอะโซลิดีน-2,4- ไดโอนและทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์โคลออกซีจีเนส ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ  สงคราม 2548
102-49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติอัดแท่ง ดร. สุทัญญา  จันทะชม 2548
103-49 การเปลี่ยนแปลงของโปรไบโอติกในไอศกรีมโยเกิร์ตระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา ดร. สุทัญญา  จันทะชม 2548
104-49 ผลของระดับการย่อยสลายและการเติม PVOH ต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลา ดร. ธรรมนูญ  โปรดปราน 2548
105-49 การศึกษาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของฟิล์จากเคอร์ดแลน นาย ธีรพัชร  กัลยาศิริ 2548
106-49 สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ ผศ.ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2549
107-49 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการเกาะกลุ่มกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคช่องคลอดอักเสบด้วยเทคนิค 16S rDNA gene sequencing ดร. เจษฏี แก้วศรีจันทร์ 2549
108-49 ผลของสารสกัดพอลิฟีนนอลจากพืชต่อการเชื่อมประสานโปรตีนและสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลา ดร. ธรรมนูญ  โปรดปราน 2548
109-49 การผลิตโพลิจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโดย Ralstonia eutropha ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2548
110-49 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของคลาริโทรมัยซินเพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่สามารถฟลูออเรสซ์ได้ ดร. จุติมา บุญเลี้ยง 2548
111-49 การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยแป้งสาคูดัดแปร ดร. วรัญญู  ศรีเดช 2548
112-49 การผลิตกระดาษจากเส้นใยตาลโตนด นางสาว กัญญ์สิรี  จุฑามณี 2548
113-49 การศึกษาผลของสมุนไพรในสูตรไก่ตะไคร้ทรงเครื่องต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่บ้านพร้อมปรุง ดร. เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ 2548
114-49 ผลของอายุแพะต่อคุณภาพของเนื้อแพะและผลิตภัณฑ์เนื้อแพะบรรจุกระป๋องขณะเก็บรักษา   ธัญญาภรณ์  ศรประสิทธิ์ 2548
115-49 โฟมทำความสะอาดผิวที่มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งสกัดจากเหง้าเปราะหอมเป็นส่วนประกอบ ผศ. อรุณศรี  สุนทรพิธ 2548
116-49 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียกลุ่ม gliding ที่พบในทะเลทางภาคใต้ของประเทศเพื่อผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ดร. อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ 2547
117-49 การพัฒนาสูตรน้ำพริกสมุนไพร ผศ. เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2548
118-49 การสังเคราะห์พันธ์ของไมโคฟีโนลิค แอซิด ที่ใช้ไพริดอกซีนเป็นโปร-มอยเอที ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ  สงคราม 2548
119-49 ผลของธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพผลผลิตลองกอง ดร. จำเป็น  ย้อนทอง 2547
120-49 การพัฒนาผลิตภาพของสายการผลิตกุ้งซูซิ ด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน   ณวรา  จันทรัตน์ 2548
121-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพกรรมวิธีการบรรจุปลาแมคแคอเรลด้วยวิธีการทำงาน   วรพงษ์  อัศวเกศมณี 2548
122-49 การค้นหาและกำจัดจุดคอขวดในสายการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต   วรพงษ์  อัศวเกศมณี 2548
123-49 การปรับปรุงวิธีการนำปลามาแช่สารละลาย เพื่อลดความไม่คงที่ของร้อยละผลผลิตที่ได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรแทนมนุษย์   ณวรา  จันทรัตน์ 2548
124-49 การบริหารจัดการน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการทอดในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่สุกสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง   ณวรา  จันทรัตน์ 2548
125-49 โครงการลดต้นทุนผลิตของบรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตฟ้าเล็ก 2548
126-49 การลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุแป้งทอดกรอบ   มณทิรา  เอียดเสม 2548
127-49 การเพิ่มอัตราผลผลิตของการขึ้นรูปสินค้าด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน   มณทิรา  เอียดเสม 2548
128-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปลาแล่โดยการศึกษาการทำงาน   มณทิรา  เอียดเสม 2548
129-49 การปรับปรุงระบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปแช่แข็ง   วิโรจน์  ยุรวงศ์ 2548
130-49 การหาค่าร้อยละผลผลิตมาตรฐานในการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง   เถวียน  บัวตุ่ม 2548
131-49 การลดน้ำหนักส่วนเกินจากน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ก้ามปูเทียมและหอยเชลล์เทียมชุบแป้ง   ณวรา  จันทรัตน์ 2548
132-49 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ปูอัด   ณวรา  จันทรัตน์ 2548
133-49 การลดของเสียในการผลิตน้ำสัมสายชูกลั่นบรรจุขวด   สมศรี  แซ่แต้ 2548
134-49 โครงการการวิเคราะห์ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของน้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิของปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง   เถวียน  บัวตุ่ม 2548
135-49 ระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานอาหารทะเล   กิตติ  เจิดรังษี 2548
136-49 การจัดทำระบบ HACCP ของผลิตภัณฑ์เยลลี่และหวายเย็นบรรจุหลอด   กิตติ  เจิดรังษี 2548
137-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพในขันตอนการรายาง   กิตติ  เจิดรังษี 2548
138-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูป   กิตติ  เจิดรังษี 2548
139-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกุ้งชุบเกล็ดขนมปังแช่เยือกแข็ง   กิตติ  เจิดรังษี 2548
140-49 คุณสมบัติของแผ่นฟิล์ม bacterial cellulose ที่ผลิตจากน้ำตาลชนิดต่างๆ ผศ.ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2548
141-49 ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งสร้างโดยเชื้อ Lactobacillus spp. ที่แยกจากผู้สูงอายุสุขภาพดี ผศ.ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2548
142-49 การสำรวจการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยทีใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ ดร. กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา 2548
143-49 ผลของตัวทำลายต่อการสกัด-mangostin ปริมาณ total phenolic ฤทธิ์ต้านอนุมูล ผศ.ดร. จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ 2549
144-49 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับผู้ผลิตและส่งมอบบรรจุภัณฑ์อาหาร นางสาว สุดานาฎ  ทองเพิ่ม 2548
145-49 การพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว.หาดใหญ่ นาย นิพล  กุลฑล 2548
146-49 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำแข็งในการผลิตปลาและหมึกแช่เยือกแข็ง   กิตติ  เจิดรังษี 2548
147-49 การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออร์กาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์มด้วยเทคนิคแก็สโครมาโตกราฟี นางสาว พิมพ์พิมล  เพ็ญจำรัส 2547
148-49 การตรวจกรองการผ่าเหล่าของยันกดมะเร็งเต้านม ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม ผศ. อดิสร  รัตนพันธ์ 2547
149-49 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการยาวัณโรคของภาคใต้ตอนล่าง ศ.นพ. วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์องค์ 2545
150-49 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดเชื้อ human papillomavirus(HPV) กับการแสดงออกของโปรตีน P16 ในรอยโรคระยะก่อนเกิดมะเร็งและมาเร็งปากมดลูก ผศ. กอลกุล  ตั้งสินมั่นคง 2546
151-49 การพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้   สุรีย์พร  กฤษเจริญ 2548
152-49 การเกิดโรคไวรัสสทอร่าซินโครมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย   จรีพร  เรืองศรี 2547
153-49 พฤติกรรมทางความเหนืดและคุณสมบัติของเจลสตาร์ชกล้วย   นิกร  ศิริวงศ์ไพรศาล 2548
154-49 สตาร์ถั่วหรั่ง:การผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่   นิกร  ศิริวงศ์ไพรศาล 2548
155-49 ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ในสมันไพรฟ้าทะลายโจรภาคใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน   อนุชิต  พลับรู้การ 2547
156-49 การศึกษาคุณสมบัติในการป้องกันแรงกระแทกของยางฟองน้ำ ดร. ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ 2548
157-49 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านวิชาชีพของผู้แทนยาที่เป็นเภสัชกร อ. กร  ศรเลิศล้ำวาณิช 2548
158-49 การทำนายคุณสมบัติค่าการต้านแรงดันทะลุและความต้านทานแรงกดตามแนวตั้งของกระดาษฟูกชนิด 3 ชั้น ดร. ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ 2548
159-49 การคัดเลือกยาที่มีมูลค่าสูงของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2548
160-49 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการผลิตยางก้อนถ้วยของชาวสวนยางกรณีศึกษา อำเภอท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี อ. ไชยยะ  คงมณี 2548
161-49 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางสด กรณีที่ศึกษาอำเภอท่าแพจ.สตูล อ. ปรัตถ  พรหมมี 2548
162-49 การตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนระบบการทำน่าร่วมกับการปลูกผักและการทำสวนยางพาราในอ.เขาชัน จ.พัทลุง รศ. บัญชา  สมบูรณ์สุข 2548
163-49 การตัดสินใจระบบการทำฟารม์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จ.พัทลุง   ศริจิต  ทุ่งหว้า 2546-2547
164-49 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาเทคนิคการพยาบาล   จิรพรรณ  พีรวุฒิ 2547
165-49 Effects of phytase on apparent digestibility coefficient for five plant materials in sex-reversed red tilapia รศ.ดร. วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2547
166-49 Effect of lipids and protein cross-linkers on the properties of Surimi Film ดร. ธรรมนูญ  โปรดปราน 2547
167-49 การผลิตข้าวเกรียบอนามัยโดยการเสริมสาหร่ายผมนางและแห้งถั่วเขียว ผศ. สุมาลิกา  เปี่ยมมงคล 2544
168-49 กลุ่มวิจัยสมุนไพร รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2547
169-49 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ผศ. สุนันด์  ทองสีนุช 2545
170-49 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวันรุ่นจนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล   ศิรุษา  กฤษณะพันธ์ 2547
171-49 การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้ รศ. มงคล  แซ่หลิม 2547
172-49 การใช้กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล   พิสมัย  วัฒนสิทธิ์ 2546
173-49 คุณภาพอากาศในเทศบาลนครหาดใหญ่ในช่วงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย   เอริกา  พฤฒิกิตติ 2549
174-49 การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหน.พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2548
175-49 การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสุขลักษณะที่ดีเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารแช่แข็ง   มณทิรา  เอียดเสม 2548
176-49 การลดการใช้น้ำในกระบวนการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง   มณทิรา  เอียดเสม 2548
177-49 รูปแบบการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ผศ. สุมาลิกา  เปี่ยมมงคล 2545-2546
178-49 ความยืดหยุ่นและทนทานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี   เพญประภา  ปริญญาพล 2548
179-49 การศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสีของนักเรียนอายุ 7-9 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษา จ.ปัตตานี   ชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์ 2547
180-49 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของปุดหวาน ดร. วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ 2547
181-49 การศึกษาปัญหาสารเสพติดของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงภาคใต้ ผศ. พิไลรัตน์  ทองอุไร 2545
182-49 การทบทวนองค์ความรู้เรื่องสภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหาการใช้สารเสพติดในภาคใต้ รศ. ช่อลดา  พันธุเสนา 2544-2545
183-49 ความต้องการความพึงพอใจและปัญหาของบุคลากรต่อระบบการบริการงานเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.   สุธิดา  สังข์เกษม 2548
184-49 การประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี   ปริศนา ชัยดวง 2549
185-49 การเกิดและการยับยั้งฟิล์มยีสต์จากหน่อไม้ดองด้วยพืชปรุงแต่งกลิ่นรส   จารุวรรณ  มณีศรี 2548
186-49 การสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงชนิดเปิดบน ผศ. ดรุณี  ผ่องสุวรรณ 2548
187-49 ผลของไคโตเซนต่อคุณภาพและการยืดอายุของปลากะพงขาวแช่เย็น   พายัพ  มาศนิยม 2548
188-49 โครงการวิจัยเรื่องทรรศนะของชาวสงขลาเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและบทบาทของม.สงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคม ผศ. บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 2549
189-49 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี   สมเจตน์  นาคเสวี 2549
190-49 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในกระบวนการผลิตซูริมิและอาหารทะเลทั่วไปแช่แข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000   วิโรจน์  ยุรวงศ์ 2548
191-49 องค์ประกอบของอาหารและความสัมพันธ์ทางด้านพฤติกรรมการกินอาหารของปลาในกลุ่ม Sillaginid และปลาชนิดอื่นๆ ที่โดดเด่นที่พบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง   ซุกรี  หะยีสาแม 2548
192-49 ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจ.ชายแดนภาคใต้   มะลิ  ศรีชู 2547
193-49 ผลของคลอรียและไคโตแซนในการลดจำนวน Pathogenic Vibrio ในอาหารทะเล   วราภรณ์  วุฑฒะกุล 2548
194-49 การพัฒนาสูตรตำรับครีมน้ำมันหอมระเหยจาแก่นไม้เทพทาโร ผศ.ดร. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 2548
195-49 ระบบเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น:การประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและน้ำเสียด้วยการกรองแบบปิดตาย ผศ.ดร. พรทิพย์  ศรีแดง 2548
196-49 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่ รศ. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 2547-2548
197-49 ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านมที่ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง รศ.นพ. ปริญญา  สุนทราภรณ์ชัย 2539
198-49 ผลของเกร็ดเลือดเข้มข้นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเซลล์สร้างกระดูกอาตมันที่พัฒนาจากเซลล์ไขกระดูกของหนูตัวเดียวกัน นางสาว เปรมจิต  อาภรณ์แม่กลอง 2548-2549
199-49 ผลของพีเอชและสนามไฟฟ้าต่อการผลิตเยื่อเซลลูโลสจากแบคทีเรีย รศ.ดร. พิกุล  วณิชาภิชาติ 2548
200-49 ความหลากหลายและความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลขาวชนิดบริเวณชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต ในช่วยเวลาและสถานที่ต่างกัน ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาต จ.ภูเก็ต ผศ.ดร. อัญชนา  ประเทน 2547
201-49 การนำไข่ออกจากรังเพิ่มจำนวนไข่ที่วางของนกแสกหรือไม่และความสำเร็จในการสืบพันธ์ตามธรรมชาติของนกแสกในสวนปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี   สาระ  บำรุงศรี 2547
202-49 ผลของสารสกัดจากผักบางชนิดต่อการยับยั้งการยึดเกาะขอเชื้อแบคทีเรียเตร็ปโตคอกคัส มิวแทน จีเอส 5 และการทำงานของเอนไซม์กลูโคซิลทรานสเฟอเรสในห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.ทพญ. สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์ 2549
203-49 การใช้แบบแผน PAPD สำหรับการศึกษาพันธุกรรมของต้นกฤษณา   ภาคภูมิ  พาณิชยูปกรนันท์ 2547
204-49 โครงการ กลไกกระตุ้นการนำกลูโคสเข้าเซลล์กล้ามเนื้อของสารสกัดจากใบอินทริน้ำ นางสาว จันทิภา  ปุรินทราภิบาล 2547
205-49 แบบแผนการนอนหลัลและคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล   เยาวรัตน์  มัชฌิม 2548
206-49 กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพในภาคใต้   วรรณี  จันทร์สว่าง 2548
207-49 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลผดุงครรภ์ในมิติของนักการศึกษาพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล   ถนอมศรี  อินทรานนท์ 2547
208-49 การตรวจการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม(ยีนเออาร์เอ็กซ์)ในผู้ป่วยเด็กพัฒนาการชาร่วมกับอาการชัก พญ.ดร. สินิจธร  รุจิระบรรเจิด 2547
209-49 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของต้นกล้าลางสาดลองกองดูกูเพื่อเป็นต้นตอภายใต้สภาพน้ำท่วมขัง   มนูญ ศิรินุพงศ์ 2543
210-49 ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกเดือย   พัชรินทร์  ภักดีฉนวน 2541
211-49 คุณภาพอากาศในเทศบาลนครหาดใหญ่ในช่วงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย   เอริกา  พฤฒิกิตติ 2549
212-49 การประเมินการตรวจติดตามรัดบยา lithium ในเลือดในผู้ป่วยโรคจิตเวช ผศ.ดร. ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 2549
213-49 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศ และการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น รศ.ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2548
214-49 การใช้ Biodegradable polymers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำยา vancomycin HCI ผ่านทางกระดูกโดยใช้  Poly ดร. ขวัญจิต  อึ้งโพธิ์ 2549
215-49 การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ผส.ดร. วสันต์  อติศัพท์ 2546
216-49 การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงบูรณาการระหว่างการฝึกสอนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มอ.   คณิตา  นิจจรัลกุล 2545
217-49 ผลของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตและน้ำหนักตัวของประชาชนหญิงในอ.เมือง จ.ปัตตานี ผศ. ประชา  ฤาชุตกุล 2547
218-49 การประเมินศักยภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่ออุทยานแห่งชาติทางทะเลเพ่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รศ. อำพร  วิริยโกศล 2545-2546