โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2548
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-48 การสุ่มหาโปรตีนจับซินทินินในกุ้งกุลาดำ รศ.ดร. อมรรัตน์  พงศ์ดารา 2547-2548
2-48 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของกลุ่มสหกรณ์ทุนสวนยาง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2547
3-48 การประเมินความต้องการเภสัชกรในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทย อ. กร  ศรเลิศล้ำวาณิช 2547
4-48 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรประจำหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ(PCU) ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูล 2547
5-48 สภาพการทำกิจกรรมการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา:เขตภาคใต้ตอนล่าง ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูล 2547
6-48 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอาชีพเสริมของเภสัชกร ในประเทศไทย ดร. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2547
7-48 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคายาในการจัดซื้อยารวมระดับจังหวัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า อ. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2547
8-48 ผลของคำเตือนต่อความเข้าใจผิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ รศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2547
9-48 การปรับปรุงแบบวัดความไวต่อจริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2547
10-48 ผลของสารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมต่อพฤติกรรมและการดื้อยาต่อฤทธิ์แก้ปวดในสัตว์ทดลอง รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล 2547
11-48 การสำรวจการใช้ยาแอสไพรินขนาดต่ำ ยาต้านระบบ angiotentensin และยาลดไขมันกลุ่มสแตตินในผู้ป่วยเบาหวาน ผศ.ดร. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์ 2548
12-48 การเพิ่มความสามารถในการละลานน้ำของ Rhinacanthin-c ที่สกัดได้จากใบของต้นทองพันชั่ง อ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร 2547
13-48 การศึกษาการละลาย  ความคงตัวและการดูดซับของNorfloxacin ในสภาวะแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ. นฤษดี  ผดุงสมบัติ 2547
14-48 การประเมินและการใช้ประโยชน์ของไพรโรลพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเป็นสารดูดซับใน solid Phase Extraction เพื่อเตรียมสารตัวอย่างในการวิเคราะห์สารมะยันต์ของการทำ Chlorination ในน้ำตัวอย่าง รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2548
15-48 วิธีการใหม่ของการนำส่งยา Propranolol propranolol prodrug ผ่านทางผิวหนังโดยการใช้ระบบควบคุมการเลือกปลดปล่อยเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2548
16-48 การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบ Tetrahydrocrcmins และอนุพันธ์เพื่อใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร 2547
17-48 mutation detection of BRCAI gene induced by cisplatin ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2548
18-48 Production of the ligand-binding domain of estrogen receptor   protein ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2548
19-48 molecular cloning and Expression of the RING-finger domain of BRCAL gene ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2548
20-48 การพัฒนาการสกัดสมุนพรหนอนหยากโดยเครื่อง Accelerrated Solvent Extractor เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศํตรูพืช อ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร 2548
21-48 การวิเคราะห์ทาง Spectrophotometry  เพื่อหาปริมาณยา  ในยาเม็ดโดยใช้เทคนิค อ.ดร. ศรีรัตน์  กสิวงศ์ 2547
22-48 ผลของ Bioadhesive ต่อการยึดเกาะของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL 32 บน CaCo-2 และ Hela cell ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2547
23-48 การเตรียมลิโปโซมของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง ผศ.ดร. สิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ 2547
24-48 การเตรียมสารประกอบเชิงซ็อนระหว่าง Amphotericin B และ y-cylodextrin เพื่อการนำส่งยารูปแบบแอโรโซล รศ.ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2547
25-48 การเตรียมตำรับยาแอมโฟเทอริซิน บี รูปแบบไม้เซลล์ สำหรับนำส่งสู่ระบบทางเดินหายใจ รศ.ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2548
26-48 การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวในการเตรียมสบู่ก้อน ดร. ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ์ 2547
27-48 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของ vancomycin beads ดร. ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ์ 2548
28-48 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของ vancomycin microparticles ดร. ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ์ 2548
29-48 การพัฒนาสูตรตำรับ Diazepam liquid Suppository ผศ.  นัฎฐา  แก้วนพรัตน์ 2548
30-48 การพัฒนาสมุนไพรหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช รศ.ดร. ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2548
31-48 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์การเป็นสารต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบฝรั่ง 2 สายพันธ์ ผศ.ดร. จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ 2547
32-48 การทดสอบ Acetylcholinesterase lnhibitor ในพืชสมุนไพรไทย อ.ดร. ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล 2547
33-48 การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านอักเสบของหัวข้าวเย็น รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2547
34-48 ความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี นาง พรเพ็ญ  สุวรรณเดชา 2546
35-48 อุปสงค์เพื่อการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของไทยไปสหภาพยุดรป ผศ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2547
36-48 ทัศนคติในการบริโภคเครื่องแต่งกายมือสองของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2547
37-48 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวสำเร็จรูปของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2547
38-48 การวิเคราะห์ indigo และ indirubin ใน strobilanthes cusia ด้วย HPLC ผศ. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2548
39-48 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อน ผศ.ดร. ธำรงค์  อมรสกุล  2547
40-48 การใช้ตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุลในการจำแนกสายพันธุ์กล้วยไม้   พรรณี  อัศวตรีรัตนกุล 2547
41-48 การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน ร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว นาย ลือพงศ์  แก้วศรีจันทร์ 2547
42-48 วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร. อุทัย  เอกสะพัง 2547
43-48 จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง ผศ.ดร. ไพทูรย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 2547
44-48 ปัจจัยและผลกระทบที่รัฐบาลมาเลเซียผลักดันแรงงานไทยกลับประเทศ รศ. ดลมนรรจน์  บากา 2547
45-48 need for nurses and midwives:components of nursing and midwifery workforce planning by chief nurses in community hospitals in southern thailand   Phechnoy  singchungchai 2547
46-48 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้   ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ 2547
47-48 บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ใช้บริการ   สุรีย์พร  กฤษเจริญ  
48-48 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้   สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย 2545-2547
49-48 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ รศ.ดร. ประวิทย์  โตวัฒนะ 2545-2546
50-48 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างโดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ชายเลนที่เหมาะสม   นพรัตน์  บำรุงรักษ์ 2545-2547
51-48 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด ผศ.ดร. จรัสศรี  นวลศรี 2547
52-48 การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง นาง มงคล  แซ่หลิ่ม 2545-2547
53-48 การพัฒนาชุดดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน   อุไร  หัถกิจ 2546-2547
54-48 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน   ประภาพร  ชูกำเหนิด 2546-2547
55-48 คาร์ดิโนไลด์ไกลโคไซด์จากเมล็ดตีนเป็ดทะเลและการศึกษาฤทธิ์ทางสรีรวิทยาต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบขับถ่ายปัสสาวะ ผศ.ดร. ฉัตรชนก  กะราลัย   2546-2547
56-48 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   พัทนัย  แก้วแพง 2547
57-48 Expression of bone morphogenetic proteins in normal human intramembranous and endochondral bone รศ. อุรีพร  เล็กกิต   2547
58-48 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อากรใช้บริการของงานทะเบียนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ประภารัตน์  ฉายศิริพันธ์ 2547
59-48 การศึกษาแนวทางในการกำจัดโรคเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้   สุรพล  ชลดารงค์กุล 2547
60-48 การโยกย้ายค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในประเทศไทย ดร. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2547
61-48 การพัฒนาการฟอกขาวใบยางพารา ดร. กุลชนาฐ  กปิลกาญจน์ 2547-2548
62-48 กลุ่มวิจัยระบบนำส่งยาใหม่ รศ. ธีรพล  ศรีชนะ 2547-2548
63-48 การทำนายค่าการละลายของเกลือโดย Partial least squsre multivariate analysis รศ.ดร. วิมล  ตันติไชยากุล 2547
64-48 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราโครงการ กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2) ดร. ณัฐพงศ์  นิธิอุทัย  
65-48 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ. ดร. ณัฐพงศ์  นิธิอุทัย 2547
66-48 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.:ผลความหนืดของน้ำยางต่อากรทำยางฟองน้ำ ผศ. เสาวนีย์  ก่อวุฒิกุลรังษี  
67-48 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.:การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมปุ๋ยเหลวจากกากขี้แป้งน้ำยางข้น ผศ. เสาวนีย์  ก่อวุฒิกุลรังษี  
68-48 การศึกษาการใช้เอนไซม์โปรติเนส และการทำแห้งแบบพ่นฝอยในการผลิตเจลาตินจากเท้าไก่ นาย ฉัตรบวร  ศุภกรชูวงศ์ 2547
69-48 ผลของการใช้สารออกซิโดชั่วในน้ำล้างต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของทูริมิจากปลาคุณภาพดำ   suttirug  phatcharat 2548
70-48 เภสัชจลนศาสตร์ของยาไอเวอร์เมคตินในแมวสุขภาพปกติ ผศ. สมสมร  ชิตตระการ 2547
71-48 ความไวของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ต่อการถูกทำลายด้วย lytic phage ผศ.ดร. วิไลลักษณ์  ศิริพรอดุลศิลป์ 2547
72-48 การคัดเลือกเชื่อแบคทีเรียสายพันธุ์ Streptococcus sanguis ที่สร้างสารแบคทิริโอซินซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ดร. เจษฎี  แก้วศรีจันทร์ 2547
73-48 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุทนทร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สิทธิชัย  ลำธารทรัพย์ 2547
74-48 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสารเคอคูมินอยด์และน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน   โสภา  คำมี 2547
75-48 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ในกระบวนการผลิตระหว่าง PA6 กับ NR รศ.ดร. มนัส  แซ่ด่าน 2547
76-48 ผลของการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่อง การช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่ต่อความรู้และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล   เยาวรัตน์  มัชฌิม 2547
77-48 ระบบเซนซิ่ง และออกคำสั่งควบคุมระยะใกล้ไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ นางสาว ศิราพร  ศํกดิ์พรหม 2547
78-48 หุ่นยนต์ไมโครเมาส์สำหรับการแก้ปัญหาเขาวงกต  พร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย   ภาวิตา  วิริยโกศล 2547
79-48 โรคสเตรฟโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศและผลของสารสกัดสมุนไพร 19 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อสเตรฟโตคอคคัส   หิรัญ  กังแฮ 2548
80-48 การปรับปรุงคุณภาพปลาหมัก(ปลาส้ม)เป็นอาหารกึ่งแห้ง นางสาว สิริมาศ  ชูดำ 2547
81-48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมบัวบก นางสาว  นาฎภางค์  เครือหงส์ 2547
82-48 ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวกึ่งแห้ง นางสาว นันทิวัน  คงทวัน 2547
83-48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงผงลักซ่ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับก๋วยเตี๋ยวแกง นางสาว สวรรยา  จันทโชติกุล 2547
84-48 ขิงผงที่มีกิจกรรมของเอ็นไซม์โปรติเอส นางสาว นิลุบล  สุวลักษณ์ 2547
85-48 เครื่องฆ่าเชื้อขวดแก้วด้วยไอน้ำ นาย ทินกฤต  ทวีสุวรรณ 2547
86-48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรส นางสาว ชมพูนุท  ด้วงจันทร์ 2547
87-48 แผ่นฟิล์มที่บริโภคได้จากกล้ามเนื้อปลาเหลน นางสาว มัณฑกา  ทวนทอง 2547
88-48 การใช้เจลาตินจากเท้าไก่ทดแทนเจลาตินจากหนังหมูในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด นางสาว ทิพย์วัลย์  เอี่ยมปิยะกุล 2547
89-48 องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง นางสาว ปรมาภรณ์  กัลยาณ์ 2547
90-48 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว นางสาว ภัทรัศม์  ช่องสมบัติ 2547
91-48 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและเอนไซม์ไซลาเนสเพื่อแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม นางสาว จิตรลดา  กาญจนสาวิตรี 2547
92-48 ผลของเกลือแร่ต่อการผลิตกรด5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มและการใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช นางสาว มณีวรรณ  สุวรรณสะอาด 2547
93-48 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตต่อการผลิตกรด 5-อะมิดนลีวุลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 สายพันธ์และใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช นาย วิบูลย์  เหรียญสง่าวงศ์ 2547
94-48 การศึกษาอัตราส่วนของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสต่อกลูโคอะไมเลสและอัตราส่วนของเอนไซม์แป้งในการย่อยแป้งสาคูให้ได้ไซรัป นางสาว ชนากานต์  เจริญวงษ์ 2547
95-48 ผลของพืชเอชและตัวช่วยตกตะกอนต่อการผลิตก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นแบบสองขั้นตอน นางสาว พรพิมล  พงศ์ศิรประภา 2547
96-48 การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการผลต่างสืบเนื่องในการทำนายการถ่ายเทความร้อนในปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง นางสาว นงพร  อรรถพันธ์ 2547
97-48 การทำนายความดันของอากาศในการป้องกันความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็งและแบบอ่อนนุ่มในระหว่างการฆ่าเชื้อ นาย ชลิต  แก้วเขียว 2547
98-48 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากสภาร์ชชนิดต่างๆ นาย ธมกาญจน์  สิทธิชัย 2547
99-48 การพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติฟิล์มบริโภคได้จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ นางสาว นวพร  ศรีราม 2547
100-48 การรีไซเคิลเยื่อกระดาษจากกล่องนม นาย คฑายุทธ  ราชสุข 2547
101-48 การผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน นาย ธเนตร  เยาวพงษ์อารีย์ 2547
102-48 การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากกากชาและเส้นใยจากปาล์มน้ำมัน นางสาว ชญานาท  แซ่ยิบ 2547
103-48 คุณสมบัติในการต้านเชื่อแบคทีเรียของเครื่องต้มยำ นางสาว ทิพวรรณ  แซ่ตั้น 2547
104-48 การผลิตเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื่อ Aspergillus บนกากปาล์ม นางสาว โชติมาศ  รัตนพงษ์ 2547
105-48 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการป้องกันจุลินทรีย์ลากรเกิดสีน้ำตาลบนผิวเงาะ นาย ชาญณรงค์  เชาวน์วุฒิกุล 2547
106-48 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จากดินที่ย่อยสลายสารคดีทีในสภาวะที่มีระกั่ว นางสาว จรรยา  เติมรัมย์ 2547
107-48 ผลของแหล่งคาร์บอนและปัจจัยอื่นๆ ต่อการเจริญและการย่อยสลายสารคดีทีโดยเชื่อแบคทีเรียนจากดิน นางสาว รุจิรา  ระเบียบพล 2547
108-48 คอมพอสิทชีวภาพจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยธรรมชาติ นาย ชาญชัย  ตู้ประกาย 2547
109-48 การผลิตวุ้นสวรรค์จากลูกตาล นางสาว เพียงใจ  ดารีเย๊าะ 2547
110-48 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล นางสาว กรกฏ  พูลสวัสดิ์ 2547
111-48 การศึกษาความพร้อม ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาปี 1 และปี 2   เนาวรัตน์  สอิด 2547
112-48 การประเมินโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   บุญเลิศ จันทร์ไสย์ 2547
113-48 ชุดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี      
114-48 การพัฒนาระบบฝึกสอนภาษาไทยอัจฉริยะสำหรับชาวต่างชาติบนเว็บ ดร. รัตนา  เวทย์ประสิทธิ์ 2545-2546
115-48 ยีนสำหรับเอนไซม์ดีออกซี-ดี-ไซลูโลส -5 - ฟอสเฟต รีคัคโตไอโซเมอเรสในยางพารา รศ.ดร. วัลลี  สุวจิตตานนท์ 2545-2546
116-48 Thyroid hormones treatment to increase production of green catfish Dr. Porntip Prapunpoj 2545-2546
117-48 การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางนาเพื่อการศึกษาการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ นาย วสันณ์  เพชรรัตน์ 2546-2547
118-48 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา รศ.ดร. นันทา  เชิงเชาว์ 2545-2546
119-48 การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนินจากปลากระบอกดำ รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธุ์ 2545-2546
120-48 การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี   ลักษณา  ไชยมงคล 2545
121-48 รูปแบบการใช้ชีวิต การเสพสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นในภาคใต้   ศรัณยา  บุนนาค 2546
122-48 การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาเปรียบเทียบระหว่างการหายของแผลที่ได้รับการผ่าตัดคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์และเมอเปี่ยม:แยกเลเซอร์ รศ. ธงชัย นันทนรานนท์ 2546
123-48 การแสดงออกของยีนของโปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกิน สิ่งแปลกปลอมในกุ้งกุลาดำ  รศ. วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2546
124-48 ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิโน-ปอร์ตุกีสในจังหวัดภูเก็ต   ปัญญาเทพสิงห์ 2546
125-48 ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีในปลาดุกพันธุ์ผสม   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2546
126-48 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสาบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตแซนที่เตรียมจากหัวกุ้งกุลาดำ ผศ.ดร. ทิพรัตน์  หงภัทรคีรี 2546
127-48 การประเมินประสิทธิผลของสื่อทันตสุขศึกษาชุด"สอนสนุกเรื่องฟัน"ในจังหวัดสงขลา   วาลี  ชูคดี 2546
128-48 ผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวัยรุ่นหญิง   เยาวเรศ  สมทรัพย์ 2546
129-48 การประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในส้มจุกและส้มโชกุนจากการใช้ต้นตอส้มบางชนิด นาง มงคล  แซ่หลิ่ม 2547
130-48 การนำเซลลูโลสเมมเบรนซึ่งผลิตโดยเชื่อแบคทีเรียมากราฟต์กับพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยที่เลือกฯ รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2546
131-48 การศึกษาสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการแตกของผลส้มโชกุนในภาคใต้ของประเทศไทย   สายัณห์  สดุดี 2546
132-48 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านจิตสังคม ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม   สิรินทร์  ศาสตรานุรักษ์ 2546
133-48 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแรงหมุนและแรงยึดเหนี่ยวของเครื่องยึดเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกแบบต่างๆ ศ.นพ. หเทิญ  ถิ่นธารา 2546
134-48 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จ.ชายแดนภาคใต้     2546
135-48 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองอาหารฮาลาล รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2547
136-48 การประเมินและวิเคราะทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น   เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรื่องศรี 2546
137-48 Analysis of WTl expression in human prostate cancer using tissue microarray technique นพ. ชวบูลย์  เดชสุขุม 2546
138-48 ความต้องการ การได้รับการตอบสนอความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาฐฯ   บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์ 2546
139-48 ความแม่นยำในการประเมินตำแหน่งท่อเส้นประสาทแมนดิบูลาร์ด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีโทโมกราฟชนิดควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ผศ. ศรีจินดา  อายตวงษ์ 2546
140-48 ผลกระทบของสารฆ่าวัชพืชพาราควอทต่อไฮดรา ดร. วรรณชไม  การถนัด 2546
141-48 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย   บัญญัติ  ยงย่วน 2546
142-48 การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการชุมชนชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เบญจนาฏ  ดวงจิโน 2546
143-48 อิทธิพลของปริมาณโปรตีนในยางธรรมชาติที่มีผลต่อการวัลคาไนซ์   อนุวัติ  แซ่ตั้ง 2548
144-48 การสกัดและการแยกให้บริสุทธิ์เอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสและไฮยาลูโรนิเดส จาก hepatopancreasของกุ้งกุลาดำ ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2545
145-48 Responses of human normal osteoblast cells and osteoblast-like cell line MG-63 cells,to pulse electromagnetic field ผศ. สุทธาทิพย์  กมลนายกูล 2545
146-48 อัตรารอดของหอยมุกแกลบจากการใช้ยาสลบ propylene phenoxetol ก่อนการฝังมุก   กรรนิการ์  กาญจนชาตรี 2545
147-48 ทุนการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททั่วไป พ.ศ.2545 รศ.นพ. บุญสิน  บูรณะพาณิชย์กิน 2545
148-48 การจัดทำแผนการใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินภายในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ม. จ.สุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  เชิงทอง 2545
149-48 ศึกษาอัตราการตกตะกอนของอ่าวผัตตานีโดยวิธีทางนิวเคลียร์   พวงทิพย์  แก้วทับทิม 2545
150-48 การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงูและต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงูของงูเห่าไทย และงูกะปะ ผศ.ดร. จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ 2545
151-48 การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรดภูเก็ต รศ. ภูวดล  บุตรรัตน์ 2545
152-48 บทบาทของแบคทีเรียต่อวัฏจักรไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพื่อการเพาะเลี้ยงแบบยั่งยืน รศ.ดร. ดวงพร  คันธโชติ 2545-2546
153-48 การออกแบบและสร้างเครื่องแก๊สอะตอมไมเซอร์เพื่อผลิตผงโลหะ รศ.ดร. เล็ก  สีคง 153-48
154-48 โครงการศักยภาพการตลาดและการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจ.สุราษฎรานี ดร. สุทธิจิตต์  เชิงทอง 2545
155-48 การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจเนซีสจากการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยปาล์มน้ำมัน รศ. คำนูณ  กาญจนภูมิ 2545
156-48 ผลของอัตราและความถี่การให้อาหารที่แทนที่ปลาป่นด้วยถั่วเหลืองสกัดน้ำมันต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อารหารและการสูญเสียไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของปลากะพงขาว   ชุติมา  ตันติกิตติ 2545
157-48 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศษสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่1ในหลักสูตรวิทยาศษสตร์บัณฑิต ม. วิทยาเขตปัตตานี นาง สุนารี  สุวรรณโร 2545
158-48 ประสบการณ์การใช้ธรรมและสมาธินากรดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ผศ. อังศุมา  อภิชาโต 2547
159-48 การิวเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำปัตตานีและการดูดซับทางชีวภำของโลหะหนักบางชนิดโดยสาหร่ายทะเลและจุลินทรีย์   ยุพดี  ชัยสุขสันต์ 2545
160-48 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่เรียนวิชาภาษาไทโดยการสอนแนวแบบเรียน   อุไร  ตันสกุล 2545
161-48 ความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคใต้   อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  
162-48 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลิโพร ไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสูญญากาศ   เจริญ  นาคะสวรรค์ 2543-2544
163-48 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทลเลโฟนนีบน VPN นาย สินชัย กมลภิวงศ์  
164-48 การตรวจกลูโคสในปัสสาวะ 1 ชั่วโมงหลังดื่มกลูโคส 50กรัม การตรวจคัดกรองแบบใหม่สำรหับเบาหวานขณะตั้งครรภ์   สุภมัย  สุนทรพันธ์ 2544
165-48 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยเอดส์ในการรับบริการดูแลสุขภาพด้วยรูปแบบต่างๆ:กรณีศึกษาระยะยาว   ศรัณยา  บุนนาค 2542
166-48 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายหอยฝาเดียวบริเวณหาดแก้วลากูน สงขลา   วชิระ  เหล็กนิ่ม 2544
167-48 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางะรรมชาติ   อาซีซัน  แกสมาน 2543
168-48 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อากรเจริญของเอ็มบริโอและการงอกของเมล็ดพืชสกุลนีตั้มบางชนิด ผศ. ภูวดล  บุตรรัตน์ 2543
169-48 การผลิตและลักษณะบางประการของเอนไซม์สลายไฟบรินจากรา Xylaria sp. ผศ.ดร. เยาวลักษณ์  ดิสระ 2543
170-48 การศึกษาและพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองในภาคใต้ ผศ. วรวิทย์  วณิชาภิชาติ 2538-2542
171-48 ผลของระยะเวลาเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์   อาซีซัน  แกสมาน 2542
172-43 การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของสตรีที่ทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในจ.สงขลา รท. หญิงนวลตา  อาภาคัพภะกุล 2542
173-48 อิทธิพลของความถี่ในการตัดต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน   สมพงษ์  เทศประสิทธิ 2542
174-48 พิพอกไซด์และอนุพันธ์จากกล้วยหมูสัง   ญาณิศา  รัตอาภา 2541
175-48 โมเดลฟิลม์ชีวภาพของถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศชนิดแพคเบดกรณีศึกษา:ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาป่น   กัลยา  ศรีสุวรรณ 2541
176-48 การกำจัดไนโตรเจนในระบบบ่อเติมอากาศโดยวิธีไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชั่น   กัลยา  ศรีสุวรรณ 2541
177-48 ชุมชนชาวไทยในรัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย ผศ. วสันต์  ชีวะสาธน์ 2539-2540
178-48 การตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของ Malignant hyperthermia ในสุกรด้วยวิธี polymerase chain reaction อ. ศิริวัฒน์  ภสิกศิริ 2539
179-48 identification of measures to reduce/prevent road accident   pichai taneerananon 2539
180-48 การปนเปื้อนของสารหนูในบ่อน้ำตื้นและในสิ่งแวดล้อมของน้ำผิวดินในตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิลูลย์จ.นครศรีธรรมราช   บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ 2538
181-48 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายใบ (porpheyro sp.)   Rapeeporn  ruangchuay 2548
182-48 การศึกษาบริเวณแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณ ในจังหวัดปัตตานี   อำนาจ  สมบัติยานุชิต 2537
183-48 อุปสรรคการสอนสุขศึกษาตามการรับรู้ของผู้สอน   ศิริรัตน์  โกศัลวัฒน์ 2535-2536
184-48 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ในการใช้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัตด   พัชรียา  ไชยลังกา 2547
185-48 อุบัติการของเชื้อ campylobacter pylori (helicobacter pylori) และความผิดปกติในการย่อยอาหารเหลวของกระเพาะในผู้ป่วยที่เป็น nun-ulcer dyspepsia(nud) รศ.นพ. บัญชา  โอวาทฬาพร 2535-2536
186-48 แนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตานีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.7 ผศ. วสันต์  ชีวะสาธน์ 2535-2536
187-48 การใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันร่วมกับมูลไก่แห้งเป็นอาหารไก่กระทง นางเสาว นิต  คูประเสร็ฐ 2535
188-48 รูปแบบบ้านเรือนของชาวไทยในภาคใต้ ผศ. วสันต์  ชีวะสาธน์ 2535-2536
189-48 การปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลโตนดโดยใช้ไม้เคี่ยมและปูนขาว ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2535
190-48 จิตกรรมสมัยประวัฒิศาสตร์ในภาคใต้ ผศ. วสันต์  ชีวะสาธน์ 2533-2534
191-48 การสำรวจชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้ำและสภาพการประมงขนาดเล็กรอบอ่าวปัตตานี   นุกูล  รัตนดากุล 2533
192-48 โครงการปรับปรุงความสามารถในการผลิตของแพะในภาคใต้ รศ.ดร. ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ 2532-2533
193-48 การใช้วิธีทางไฟไนท์เอเลเมนต์ศึกษาพฤติกรรมการกดของอิลาสติกแบริ่ง ผศ. วิไลพร  ลักษมีวาณิชย์ 2547
194-48 ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษา รศ.ดร. ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 2548
195-48 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศษสตร์บัณฑิต มอ.   อรนิช  แสงจันทร์ 2548
196-48 ผลของโคลชิซินต่อการกลายพันธ์ของหน้าวัวพันธ์ทรอปพิคอลโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผศ.ดร. สมพร  ประเสริฐส่งสกุล 2547
197-48 ผลของความเค็มต่อการขับแอมโมเนีย การควบคุมสมดุลอิออนและปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อท้องของกุ้งก้ามกราม   เศวต  ไชยมงคล 2545
198-48 ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการเจริญเติบโตและการรอดตายของต้นกล้าลำพู ผศ. เมธี  เอกศิรินิมิตร 2448
199-48 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาพงขาวที่เก็บรักษาในน้ำแข็งและตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส   อมมี  เบญจมะ 2542
200-48 การออกแบบและสร้างเครื่องกรองแบบไหลขวางสำหรับการศึกษาฟลักซ์และฟาวลิ่งในกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น นาย วิโรจน์  ยูรวงศ์ 2546
201-48 ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาง ชมนา  จักรอารี 2545
202-48 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง ดร. จำเป็น  อ่อนทอง 2547
203-48 โครงการเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณทะเลอันดามันและบริเวณแถบรอยเลื่อนคลองมะรุย ผศ.ดร. วรวุฒิ  โลหะวิจารณ์ 2548
204-48 ประสบการณ์การใช้ธรรมะและสมาธิในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ผศ. อังศุมา  อภิชาโต 2547
205-48 องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง ดร. ปิยรัตน์  หนูสุก 2547
206-48 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว ดร. ปิยรัตน์  หนูสุก 2547
207-48 ความไวของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ต่อการถูกทำลายด้วย lytic phage ผศ.ดร. วิไลลักษณ์  ศิริพรอดุลศิลป์ 2547
208-48 การผลิตกรดคาร์บอกซิลิกจากวัสดุเศษเหลือจากโรงงานน้ำมันปาล์ม อ. ปิยะรัตน์  บุญแสวง 2546
209-48 ผลการบำบัดแบบสองขั้นต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น อ. ปิยะรัตน์  บุญแสวง 2547
210-48 ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้และการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดในภาคใต้ อ. สาวิตรี   2546
211-48 การศึกษาพฤติกรรมการรับการบำบัดรักษาและติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ภายหลังการบำบัดรักษาของผุ้ติดสารเสพติดในสถานบำบัด ภาคใต้ รศ. บุญวดี  เพชรรัตน์ 2545-2546
212-48 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ ผศ.ดร. สุจิตรา  จรจิตร 2545
213-48 ผลของโปรโบโอติกต่อการเจริญเติบและภูมิต้านทานของกุ้งกุลาดำในบ่อกุ้ง ดร. กริษิณี  ศักดิ์ทวีกุลกิจ 2542
214-48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายผมนาง   จันธิรา แก้วศรีทอง 2547
215-48 รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน   วิภาวี  คงอินทร์ 2545-2546
216-48 การศึกษาสภาวะจิตและปัจจัยที่มีผลต่อากรประกอบอาชญากรรมของอาชญากรในคดีฉกรรจ์และคดีไม่อุกฉกรรจ์ในเขตจังหวัดสงขลา   นวลตา  อาภาคัพภะกุล 2544
217-48 The development of an AIDS education program for housewives:Focusing on one rural district of Songkhla province,Southern thailand   จีรเนาว์  ทัศศรี 2541
218-48 ปัจจัยที่มีผลต่อฟลักซ์  ค่าการกักเก็บ และฟาวลิ่งระหว่างกระบวนการกรองน้ำตาลโตนดดวยเมมเบรน   วิโรจน์  ยูรวงศ์ 2546
219-48 ศึกษาวิธีการทำยางธรรมชาติให้ทนไฟ   แวอาแซ  แวหามะ 2536
220-48 การแยกเลี้ยงโพรโทพลาสต์จากใบผักกาดหอม นาย วิทูล  ไชยภักดี 2545
221-48 การศึกษายางธรรมชาติมาลิเอตเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทำยางติดโลหะ ดร. กรริการ์  สหกะโร 2546
222-48 ผลผลิตคุณค่าทางโภชนะของแปลงหญ้าและคุณลักษณะของโคสาวพื้นเมืองภาคใต้ที่แทะเล็มในแปลงหญ้าพลิแคทลั่ม ผศ.ดร. วันวิศาข์  งามผ่องใส 2544
223-48 การปล่อยฟลูออไรต์จากเรซินอคลิลิก ผศ. ชโณทัย  เฮงตระกูล 2546
224-48 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ   อาซีซันแกสมาน 2541
225-48 ฤทธิ์ต้านราของฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata wall ex Nees ต่อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน   เสมอใจ  ชื่นจิตต์ 2546
226-48 การออกแบบและสร้างเครื่องแก๊สอะตอมไมเซอร์เพื่อผลิตผงโลหะ   สุชาติ  เย็นวิเศษ 2547
227-48 การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือก รศ.ดร. สมเกียรติ  สายธนู 2537
228-48 การสร้างแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัว และ การใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ อ. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2548
229-48 ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.   อุบลรัตน์  กำเหนิดเพชร 2548
230-48 การศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์และการรุกของน้ำเค็มในทะเลน้อย ผศ.ดร. สมบูรณ์  พรพิเนตพงศ์ 2546
231-48 การเหนี่ยวนำให้เกิดสารแอนโทไชยานัน อ. อุไรทิพย์  หวังสินทวี 2545
232-48 การศึกาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำของโครงการปัองกันน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 อ. กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์ 2546
233-48 ความสัมพันธ์ของความหลากคลายของยัน AKH2,CYP2E1,CYP1A1 GSTM1 และ MEHX1 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารชั้นต้น ผศ. ปลื้มจิต  บุณยพิพัฒน์ 2547
234-48 การคัดเลือกและศึกาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ทนความร้อนโดยแบคทีเรียที่ชอบด่างจากบ่อพุร้อนในจังหวัดยะลา   สมรักษ์  พันธ์พล 2542
235-48 การศึกษาการซึมผ่านของยา meframic acid และ meferamic acid prodrugs โดย Caco-2 monolayes ได้ทุนทั่วไปปี 45   Kamonthip Wiwattanawongsa 2545
236-48 ศักยภาพการเลี้ยงปลาแรกบริเวณชายฝั่งทะเล รศ.ดร. ธำรงค์  อมรสกุล 2548
237-48 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 และ 3 ของนศ.รับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตานี   ฐาปาณีย์  นิเดร์ฮะ 2543
238-48 องค์ประกอบทางเคมีจากใบโปรงขาว ผศ. ชนิตา  พงษ์ลิมานนท์ 2546-2547
239-48 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อากรให้บริการของข้าราชการสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สุชาดา  สมิทจิต 2543
240-48 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาลกึ่งแห้ง นาย ศิวัชญ์  สลิลรัตน์ 2548