โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2547
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-47 ความคิดเห็นของผู้บริหารและข้าราชการที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ม.   สารภี  รัตนพงศ์ 2546
2-47 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยระหว่างปี 2529-2543   สาลี  เฉลิมวรรณพงศ์ 2545
3-47 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดสุราในประชากรไทย พญ. สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย 2540
4-47 ผลของสภาวะการสกัดที่มีต่อคุณสมบัติของวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง   สืบศักดิ์  กลิ่นสอน 2537
5-47 การใช้ประโยชน์ของแบคเทอริโอซินจาก Lactobacillus casei spp. Rhamnosus(SN11)เป็นสาร sanitizer เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ในผักและผลไม้สด ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2547
6-47 การผลิตกลูโคสไซรัปจากแป้งมันสำปะหลัง ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2546
7-47 การผลิตบะหมี่เสริมกากใยจากสับปะรด ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2546
8-47 การผลิตไซเดอร์ ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2546
9-47 การผลิตแหนมเห็ดนางฟ้า ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2546
10-47 การเปลี่ยนแปลงของระบบชุมชนเกษตรที่มีการผลิตยางพาราเป็นหลัก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา   สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 2542
11-47 พลวัตของที่ดินในพื้นที่ทำสวนยางพารา จ.สงขลา   สุจรรยา  พงสวรรค์ 2543
12-47 ชุดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็ก จ.ปัตตานี ผศ. สุใจ  ส่วนไพโรจน์ 2544
13-47 โครงการ การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง รศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2544-2546
14-47 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเช็ตตัวและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิจากปลาทรายแดง รศ. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2546
15-47 ผลของเอนไซม์โปรติเอสในเนื้อกุ้งที่มีผลต่อคุณสมบัติการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง รศ. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2546
16-47 องค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติและโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและไก่กระทง   Soottawat  Benjakul 2545
17-47 Effect of midazolam and hydroxyzine compares to chloral hydrate and hydroxyzine in sedating pediatric dental patients อ. สุทธาทิพย์  กมลมาตยากุล 2544
18-47 ผลของ interleukin-18 ต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง ผศ.ดร. สุทธินี  ภูวนาถ 2547
19-47 การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง นส. สุธีรา  เสาวภาคย์ 2544
20-47 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการสูญเสียสภาพธรรมชาติและการเกิดเจลของโปรตีนไมโอไฟบริลล่าร์จากปลาทรายแดงในระหว่างการแช่เยือกแข็ง-ทำละลาย นาง สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิการ 2547
21-47 ความพึงพอใจและความต้องการการบริการรักษาพยาบาลของนักศึกษาม.วิยาเขตหาดใหญ่   สุพัตรา  วิจิตรโสภา 2546
22-47 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพ สาเหตุ อัตราการป่วยและอัตราการตายของแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้   สุรพล  ชลดำรงค์กุล 2546
23-47 เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์ นางสาว กนกอร  มิตรสุนทรานนท์ 2546
24-47 สภาพปัญหาและผลการปฏิบัติงานนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทน:กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา   สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 2545
25-47 การศึกษาการปลดปล่อย gentamicin sulfate ซึ่งผสมกับสารสกัดหางจระเข้จากแผ่นฟิล์มเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2547
26-47 ครีมฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus papracasei HL32 ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2547
27-47 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งและการใช้สารต้านจุลินทรีย์ในอาหาร ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2546
28-47 ศึกษาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ -Tocopherol จากเมล็ดเงาะ ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2546
29-47 Preliminary stud of mutant BRCA1 fragments by denturing high performance liquid chromatography ผศ. อดิศร  รัตนพันธ์ 2547
30-47 การทำบริสุทธิ์ลาการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งอะไมเลสในเมล็ดเนียงนก ผศ.ดร. อโนชา  ตั้งโพธิธรรม 2544
31-47 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จ.ภูเก็ต   อภิรมย์ พรหมจรรยา 2545
32-47 ศักยภาพของมาตรฐานการผลิตกุ้งคุณภาพ code of conduct  ต่อฟาร์มเลี้ยงกุ้งและโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. อยุทธ์  นิสสภา 2546
33-47 การศึกษาผลิตภาพของผู้แทนยาเขตภาคใต้ อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2547
34-47 การผลิตถุงมือไม้แป้งโดยการเคลือบด้วยสารโคพอลิเมอร์แบบล๊อค ดร. อรสา  ภัทรไพลูลย์ชัย 2544
35-47 รายงานและสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ผศ.ดร. อรัญ  งามผ่องใส 2547
36-47 การผลิตลูแป้งด้วยเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นกล้ามหมักไวน์   สุนทร  ได้เลิศ 2546
37-47 การศึกษาการลดความเค็มในซี้อิ้ว นส. กุมทนาถ  ปานหอ 2546
38-47 อายุการเก็บรักษาซอสพริกบรรจุขวด ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2546
39-47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาวะรอพินิจของนศ.ม. วิทยาเขตปัตตานี ดร. อริยา  คูหา 2543
40-47 การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของตำรับยาแผนโบราณเบญจกูล รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2546
41-47 การแยกแบคทีเรียในทะเลที่สามารถสร้างโพลิเมอร์ชีวภาพที่มีความสามารถในการดูดซับตะกั่วได้ ดร. อัครวิทย์  กาญจนโอภาญ 2546
42-47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมจากน้ำฝรั่ง ดร. อัญชลี  ศิริโชติ 2546
43-47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝรั่งแผ่น ดร. อัญชลี  ศิริโชติ 2546
44-47 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในพื้นที่ 5 จ.ชายแดน รศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2544-2545
45-47 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรบริหารส่วนตำบล:ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใน 5 จ.ชายแดน ผศ. อาทร  คุระวรรณ 2544
46-47 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา ม. วิทยาเขตหาดใหญ่   อาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา 2546
47-47 การเพาะเลี้ยงเฮลิโคเนียในหลอดแก้ว ผศ.ดร. อารักษ์  จันทศิลป์ 2536
48-47 โครงการศึกษาผลของ Angiotensin ll โดยทำงานผ่าน AT1 receptors ต่อการเกิด apoptosis ในระบบนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจของหนูขาว ดร. อุราพร  วงศ์วัชรานนท์ 2545
49-47 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน   ขวัญตา  บาลทิพย์ 2546
50-47 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานผลิตน้ำยาข้น ผศ. จรัญ  บุญกาญจน์ 2545
51-47 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและครบวงจรเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้น     2547
52-47 การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย   วันดี  สุทธรังษี 2546
53-47 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ. ดลมนรรจน์ บากา 2544-2546
54-47 การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อการเกษตรกรรม   สมบูรณ์  เจริญจิรตระกูล 2545-2546
55-47 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง   สายัณฆ์  สดุดี 2545-2546
56-47 โครงการที่ 5 เรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง ดร .มุทิตา  มีนุ่น 2546
57-47 การเพาะและขยายพันธ์หอยมุกแกลบ   กรรนิการ์  กาญจนชาตรี 2544
58-47 การพัฒนาปลาแซลมอนความชื้นปานกลาง ดร. ก่อกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2546
59-47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส้กรอกหมูสมุนไพรไขมัต่ำ ดร. ก่อกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2546
60-47 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำมันทอดและผลิตภัณฑ์กุ้งห่อด้วยแผ่นแป้งทอด ดร. ก่อกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2546
61-47 การดำรงบทบาทของมารดาหลังคลอดปกติครรก์แรกในชุมชนเมืองหาดใหญ่   กอกาญจน์  ศรประสิทธิ์ 2543-2544
62-47 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 ม.   กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์ 2531
63-47 ผลของระดับการกำจัดหมู่อะซิติลของไคโตซานที่มีต่อคุณลักษณะการไหลของซอสมะเขือเทศ   กัณหา  กะระณา 2545
64-47 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลา   กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์ 2546
65-47 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและต้นอัคคีทวาร นส. กานดา  ปานทอง 2545
66-47 การใช้วิธีธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช   กำแหง  วัฒนเสน 2542-2543
67-47 การเพาะเลี้ยงเซลเนื้อเยื่อและการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอลเชื้อไวรัสและการสร้างตัวไวรัสในเซลล์ รศ.ดร. กิจการ  ศุภมาตย์ 2539
68-47 ระดับความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจของนศ.ปริญญาตรีกรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี   กุลฤดี  เหมมัน 2546
69-47 ผลการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งโลหิตขาว   เกศรา  เสนงาม 2542
70-47 การเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์   ขวัญตา  บาลทิพย์ 2544
71-47 ความสามาถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการขจัดของเสียเยื่อบุช่องท้องต่อเนื่อง   คัทลียา  อุคติ 2540
72-47 การวิเคราะห์การจัดการในการนำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการทำงานของภาควิชาและหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.   ไขแสง  โพธิโกสุม 2545
73-47 ความหลากหลายของพรรณพืชมีท่อลำเลียงในอุทยานแห่งชาติศณีพังงา จังหวัดพังงา   จรัล  ลีรติวงศ์ 2545
74-47 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแหล่งเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยเทคนิคอาร์เอพีดี ผศ.ดร. จรัสศรี  นวลศรี 2544
75-47 พัฒนาการตรวจวิเคราะห์หา DNA หมูจากเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิค PCR นส. จารุณี  มหารัตน์ 2547
76-47 การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารทางสื่อมวลชนของชาวไทยมุสลิมในเขต 5 จ.ชายแดนภาคใต้ นาย จิระพันธ์  เดมะ 2536
77-47 ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังและโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ อ. จิรัฐ  มีเสน 2546
78-47 วัสดุผสมระหว่างไอโซแทคติกโพลิโพรพิลีนกับดินขาว อ. จิรัฐ  มีเสน 2546
79-47 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนกับไม้ อ. จิรัฐ  มีเสน 2547
80-47 สมบัติของ diblock copolymer E11B8,E45B10 และ E17B12 ดร. จิราภรณ์  ไชยบัญดิษฐ์ 2545
81-47 การทบทวนวรรณกรรมของข้อมูลเชิงประจักษ์ของการให้บริบาลเภสัชกรรมโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ผศ.ดร. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์  
82-47 การศึกษาการสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงของเปล้าน้อย ดร. จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล 2546
83-47 ผลการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลันในร้ายยา ภญ.ผศ.ดร. ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 2547
84-47 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสตรีระยะคลอดต่อภาวะจิตใจ พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและผลลัพธ์ของการคลอด   ชญานิน  บุญพงษ์มณี 2546
85-47 การศึกษาอิทธิพลของสูตรโฟมต่อโครงสร้างและสาบัติของโฟมนอลฟอร์มัลดีไฮด์ เพื่อพัฒนาการผลิตโฟมปักดอกไม้สด   ชลดา  เลวิส 2543
86-47 การศึกษาเบื้องต้นของการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของสเตียรินจากน้ำมันปาล์ม   ชาคริต  ทองอุไร 2544
87-47 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์รัดบบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ   ชิดชนก  เชิงเชาว์ 2546
88-47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม. วิทยาเขตปัตตานี   ชุติกาญจน์  เพ็ชร์แก้ว  
89-47 ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ชุติมา  มุตตาหารัช 2546
90-47 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน รศ.ดร. ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 2546
91-47 การใช้ยา ceftazidime และ ceftriaxone ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ. ฐิติมา  ด้วงเงิน 2547
92-47 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษางานแพทย์แผนไทยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2547
93-47 ขวัญในการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2546
94-47 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้แทนขายยาในบริษัทยาต้นแบบเขตภาคใต้ตอนล่าง ผศ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2547
95-47 ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของการมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพ็พสเมียร์ ณ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ณัฐกาญจน์  ไชยรัตนพงศ์ 2542
96-47 การพัฒนาเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อการกรองระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับของสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม ผศ. ดรุณี  ผ่องสุวรรณ 2545
97-47 ศักยภาพของการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำทิ้งจากการแปรรูปน้ำยางพารา รศ.ดร. ดวงพร  คันธโชติ 2545
98-47 การศึกษาระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่างๆในช่องปากของเด็ก 0-3 ปี ใน อ.เทพา จ.สงขลา   ทรงชัย  ฐิตโสมกุล 2545
99-47 การผลิตเนยแข็ง โดยอาศัยสารสกัดจากสับปะรดและมะขาม ในการตกตะกอนโปรตีนนม ผศ.ดร. ทิพรัตน์  หงภัคดีร์ 2546
100-47 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดแอนโธไซยานินจากดอกกระเจี๊ยบดอกชบา และดอกอัญชัน ผศ.ดร. ทิพรัตน์  หงภัคดีร์ 2546
101-47 ผลของสารสกัดเอทานอลจากกล้วยต่อการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติก ผศ.ดร. ทิพรัตน์  หงภัคดีร์ 2546
102-47 การศึกษากระดูกขากรรไกรล่างที่ถูกยึดออกด้วยวิธีดิสแทรกชิ้นออสติโอเจนเนสิสในกระต่ายทดลอง   ธงชัย  นันทนรานนท์ 2544
103-47 ประสิทธิผลของ Bupivacaine ขนาดน้อย ร่วมกับ Fentanyl เมื่อเปรียบเทียบกับ Bupivacaine ขนาดปกติ ที่ใช้ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัด   ธวัช  ชาญชญานนท์ 2546
104-47 Nuclear track-etched pore membrane production using neutrons from thai research reactor TRR-1/M1 รศ.ดร. ธวัช  ชิตตระการ 2545
105-47 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาหมอไทย ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2546
106-47 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยงปลาสลิดบริเวณชายฝั่งทะเล ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2545
107-47 ยาแอโรโซลไรแฟมพิซินชนิดผงแห้ง ผศ.ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2547
108-47 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี   ธีระยุทธ  รัชชะ 2545
109-47 ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการสาย ข และสาย ค ม.   นวพร  หอมจันทร์ 2546
110-47 การพัฒนาสบู่ต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์ ผศ. นัฎฐา  แก้วนพรัตน์ 2547
111-47 การศึกษาความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของนศ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. นิดา  วุฒิวัย 2546
112-47 Antioxidant and cytotoxic activities of thai mendicinal plants named khamikhruea:Arcangelisia flava,coscinium blumenum and fibraurea tinctoria   นิวัฒน์  แก้วประดับ 2547
113-47 cytotxic Activity Against Tumour cells and Free Radical scavenging Activity of Zingiberaceous Rhizomes used as spices   สาลิกา  แซ่อึ้ง 2545
114-47 การศึกษาสถานภาพและคุณสมบัติบางประการของประชากรนกชายเลนอพยพในเขตจังหวัดปัตตานี   นุกูล  รัตนดากุล 2530
115-47 การตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ระดับสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเลียมในตัวอย่างละเอียดและปัสสาวะของช่างพ่นสีในเขตจ.สงขลา อ. บรรจง  วิทย์วีรศักดิ์ 2538
116-47 การศึกษาเปรียบเทียบดัชนีบ่งชี้การได้รับสาธารณูเช้าสู่ร่างกายแบบเรื้อรังและการหาแหล่งที่มาของการได้รับสารหนูในเด็กนักเรียน ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช อ. บรรจง  วิทย์วีรศักดิ์ 2541
117-47 การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย:กรณีศึกษา 3 จ.ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รศ.ดร. บัญชา  สมบูรณ์สุข 2545
118-47 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลแบบทางร่วมรักษาเพื่อลดปวดและวิตกกังวลโดยอาศัยสื่อเสียงทางภูมิปัญญาไทย   ประณีต  ส่งวัฒนา 2545-2546
119-47 การศึกษาแนวทางฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในบริเวณบ่อเลี้งกุ้งกุลาดำร้างเพื่อการเกษตรกรรม รศ.ดร. ประวิทย์  โตวัฒนะ 2543-2544
120-47 ความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนแผนกการสอนทางสุขภาพ   ปรัชญานันท์  เที่ยงจรรยา 2544
121-47 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ต่อการอำนวยสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นส. เพ็ญพร  ฤทธิ์สมิตชัย 2546
122-47 ประสิทธิภาพการจัดการทุนของชุมชน:กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นาย กัมพล  ปั้นตะกั่ว 2546
123-47 การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราไทย ผศ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2546
124-47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในอำเภอรัภูมิ จังหวัดสงขลา ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม 2547
125-47 ศักยภาพส่งออกสับปะรดกระป๋องไทย ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม 2546
126-47 การประเมินภาวะเจริญเกินของกระดูกคอบลายด์โดยการใช้การตรวจกระดูก ชนิดสแกนด้วย..  รังสีโดยวิธีการใช้ภาพตัดขวางด้วยระบบคอมพิวเตอร์   Prisana Pripatnanont 2544
127-47 P53 mutatins in betel-associated oral cancer from thailand   Paramee  Thongsuksai 2542
128-47 การผลิตกรดคาร์บอกซิลิกจากวัสดุเศษเหลือจากโรงงานน้ำมันปาล์ม อ. ปิยะรัตน์  บุญแสวง 2546
129-47 ผลการบำบัดแบบสองขั้นตอนต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น อ. ปิยะรัตน์  บุญแสวง 2546
130-47 ผลของเกล็ดเลือดเข้มข้นต่อการสร้างกระดูกใหม่ของเซลล์ไขกระดูกอัตตมัน ผศ. เปรมจิต  อาภรณ์แม่กลอง 2547
131-47 Growth and Differention of Mouse Osteoblasts on chitosan-collagen sponges   Premjit Arpornmaeklong 2546
132-47 การพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการในจ.สงขลา อ. ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  2547
133-47 การเปรียบเทียบผลของการใช้ใบบวบและความร้อนประคบต่อการบรรเทาอาการคัดตึงและเจ็บเต้านมในหญิงหลังคลอด   พรทิพย์  อารีย์กุล 2541
134-47 การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์   พรรณี  อัศวตรีรัตนกุล 2545
135-47 การวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สำหรับงานที่สะดวกในภาคสนามโดยวิธีสเปคโรโฟโตมิเตอร์ ผศ. พรศิลป์  ผลพันธิน 2538
136-47 อนุกรมวิธานของปูแสม(Grapsidae)ในอ่าวปัตตานี   พัน  ยี่สิ้น 2544
137-47 การศึกษาเยื่อกรองชนิดประกอบระหว่างไคโตเซนและเซลลูโลสที่ผลิตจากจุลินทรีย์ ผศ.ดร. พิกุล  วณิชาภิชาติ 2545-2546
138-47 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการกรองน้ำกร่อยโดยใช้เมมเบรน ผศ.ดร. พิกุล  วณิชาภิชาติ 2545
139-47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่กอและบรรจุกระป๋อง อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2546
140-47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมกไก่บรรจุกระป๋อง อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2546
141-47 ไอศกรีมผสมไวน์กระเจี๊ยบแดง อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2546
142-47 ผลของการลดอุณหภูมิต่อการรอดชีวิตของอสุจิสุกร   พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน 2540
143-47 การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพ ทางเคมี และ ทางจุลินทรีย์ รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ 2546
144-47 การปรับปรุงสายพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ 2546
145-47 การสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ 2546
146-47 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตยีสต์สกัดจากกากตะกอนยีสต์โรงงานเบียร์ รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ 2546
147-47 มันกุ้งเสวยจาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ 2546
148-47 การเตรียมโคพอลิเมอร์โครงสร้างร่างแหห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียเพื่อใช้งานทางด้านเกษตรกรรม   พิชญา  ภูมิภัทร 2544
149-47 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์กในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำ ดร. ภัทร  อัยรักษ์ 2544
150-47 cloning,Expression and ldentification of BRCT  protein in Escherichia coli ดร. ภูธร  แคนยุกต์ 2546
151-47 Establishment of Pharmacognostic and Chemical Specifications of Root and Leaves of Rhinacanthus nasutus ผศ. ภาคภูมิ  พาณิชยุปการไนต์ 2545
152-47 การสกัดและคุณสมบัติบางประการของเจลาตินจากเท้าเป็ด อ. มณี  วิทยานนท์ 2546
153-47 ผลของต่มเงาที่มีต่อการเจริญพัฒนาของหมากพันธ์ราษฏร์บูรณะ   มนูญ  ศิรินุพงศ์ 2543-2544
154-47 พฤติกรรมจริยธรรมของนศ.พยาบาลไทยพุทธกับไทยมุสลิม มอ.   มัญชุภา  ว่องวีระ 2545
155-47 การปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพในท่อน้ำของยูนิตทำฟัน ผศ.ทพญ. มัทนา  อินทรศิริสวัสดิ์ 2542
156-47 ผลของลักษณะงานต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร มอ.   ยุคล  ทองตัน 2546
157-47 Reducing oil Absorption in Vacuum Fried Fruits and Vegetables Using a Centrifuge   DR.RAM YAMSAENGSUNG 2546
158-47 พรรณปูน้ำจืดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ของประเทศไทย   พิมลพรรณ  ลีละวัฒนากูล 2544
159-47 การโคลนยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช่ออกซิเจนสายพันธ์ฟรีโวแลลา รศ. รวี  เถียรไพศาล 2543
160-47 การสังเคราะห์ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ในรูปเอสเทอร์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการเลือกปลดปล่อยอิแนนทิโอเมอร์ผ่านเซลลูโลสเมมเบรนที่นำมากราฟกับพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุล รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2546
161-47 การจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกัลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.ดร. เริงชัย  ตันสกุล 2546
162-47 การใช้ไรแดงเป็นระบบนำส่งยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ผศ. ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2543
163-47 การพัฒนาสูตรตำรับของแบคทีเรียปฏิบักที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแจ้งควบคุมโรคกาบใบของข้าว ผศ. ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2546
164-47 สมรรถภาพปอดในเด็กโรคหืดที่ไม่มีอาการ:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างค่าอัตราไหลสูงสุดและปริมาตรของลมหายใจออก   วนพร  อนันตเสรี 2545
165-47 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio parahaemolyticus ที่ก่อโรคในอาหารทะเล รศ.ดร. วราภรณ์  วุฑฒะกุล 2546
166-47 การศึกษาความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี   วสันต์  ชีวะสาธน์ 2538
167-47 สถาปัตยกรรมวังเจ้าเมืองบริเวณ 7 หัวเมืองของปัตตานี ผศ. วสันต์  ชีวะสาธน์ 2540
168-47 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้องรังจากเชื้อแบคทีเรียระหว่างสารละลายBurow ความเข้มข้นร้อยละ 8 กับยาปฏิชีวนะ Sofradex ชนิดหยอดหู   วันดี  ไข่มุกด์ 2543
169-47 ความรู้และความคิดเห็นของนศ.และอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2546
170-47 ผลของสารสกัดจากชั้นเมทานอลและคลอโรฟอร์มของว่านมหาเมฆต่อการแก้ปวดในหนูถีบจักร รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2547
171-47 The Spectrum of G6PD mutations in the south of Thailand ศ.นพ. วิชัย  เหล่าสมบัติ 2544
172-47 Effect of Ketoconazole on the Pharmacokinetics of a Single Oral Dose of Mefloquine in Healthy Volunteers รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2547
173-47 การศึกษาการสังเคราะห์สารผสม Cimetidine และ NSAIDs และคุณสมบัติการละลายของสารที่ได้ ภญ.รศ.ดร. วิมล  ตันติไชยากุล 2547
174-47 ความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ของสารยับยั้ง P-glycoprotein Quantitative Structur activity relationship of P-glycoprotein inhibitors ภญ.รศ.ดร. วิมล  ตันติไชยากุล 2547
175-47 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผศ. วิมลรัตน์  จงเจริญ 2541
176-47 การพัฒนาเครื่องบดสารเคมีชนิด Ball mill Development of Ball mill for Chemical Substance อ. วิริยะ  ตราสุวรรณ 2546
177-47 การพัฒนาเครื่องหดรัดรูปแบบอุโมงค์อบด้วยความร้อน อ. วิริยะ  ดวงสุวรรณ 2546
178-47 เครื่องบรรจุของเหลวแบบกึ่งอัตโนมัติ อ. วิริยะ  ดวงสุวรรณ 2546
179-47 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากน้ำล้างซูริมิโดยกระบวนการอัลตราฟิลตราฟิลเตรชั่น อ . วิโรจน์  ยูรวงศ์ 2546
180-47 การทำไวน์สับปะรดให้ใสด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นแบบปิดตาย อ . วิโรจน์  ยูรวงศ์ 2546
181-47 อุบัติการของปากมดลูกอักเสบแบบปนหนองจากเชื้อลามายเดีย  ทราโคมาติส รศ.นพ. วีรพล  จันทร์ดียิ่ง 2534
182-47 ผลของคาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบพืช 5 ชนิด ต่อสัมประสิทธิ์การย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลาแดงแปลงเพศ   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2545
183-47 ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีในปลาดุกพันธ์ผสม   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2546
184-47 ผลของเอนไซม์ไฟเตสและอนินทรีย์ฟอสเฟตต่อการใช้ฟอสฟอรัสในปลานิลแปลงเพศ   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2546
185-47 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ดโดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-Visible spectrophotometery ดร. ศรีรัตน์  กสิวงศ์ 2547
186-47 วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา อ.ดร. ศรีรัตน์  กสิวงศ์ 2546
187-47 ปัญหาทางอารมณ์และการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช   ศรีสุดา  วนาลีสิน 2545
188-47 ผลของสารออกฤทธิ์ต้านตัวรับของแองจิโอเทนซินll ต่อการดูดกลับของเหลวในหลอดไตฝอยส่วนต้นของหนูขาว:ศึกษาโดยวิธีลิเทียมเคลียรานช์   ศิริพันธุ์  หิรัญญะชาติธาดา 2546
189-47 การศึกษาความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็นและการประยุกต์ใช้ ดร. ศุภชัย  ภิสัชาพัญ 2546
190-47 การศึกษาอายุการเก็บของปลาหยอง ดร. ศุภชัย  ภิสัชาพัญ 2546
191-47 Effective Thai medicinal plants against Helicobacter pylori   Supayang Piyawan Voravuthikunchai 2546
192-47 ด้วงบนเรือนยอดไม้ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้างจังหวัดสงขลา รศ. ศุภฤกษ์  วัฒนสิทธิ์ 2544
193-47 มดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา   ศุภฤกษ์  วัฒนสิทธิ์ 2545
194-47 Feasibility study of composite infrared sensor Fabrication ผศ.ดร. ศุภสโรช  หมื่นสิทธิ์ 2546
195-47 สตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล:การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขและปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา   ศุลีมาน  นฤมล 2542
196-47 การพัฒนาแบบวัดความรู้เรื่องการใช้ยารักษาตนเองของประชากรไทย รศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2547
197-47 ผลกระทบของการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพบนฉลากอาหาร รส.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2546
198-47 ลักษณะทางวิชาชีพและความไวต่อจริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รส.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2547
199-47 ทิกโซโทรปีของยางผสมเขม่าดำ   สมบัติ  พุทธจักร 2544
200-47 การผลิตกล้าปลาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูง นาย สมปอง  เตชะโต 2544
201-47 ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพันธ์กล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผศ.ดร. สมพร  ประเสริฐส่งสกุล 2546
202-47 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์ตามแบบจำลองเซลล์เดี่ยวทรงกลมเปลือกสองชั้นโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอซิส นาย สุรวุฒิ  บุญถวิล 2546
203-47 ระบาดวิทยามะเร็งคอมดลูกปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและรูปแบบของการควบคุมโรคในสตรีภาคใต้ รศ. สายบัว  ธีเจริญ 2532-2536
204-47 การเตรียมยางเบลนด์จากกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเมทิลเมทาคริเลท(NR-g-PMMa)กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์   อาซีซํน  แกสมาน 2546
205-47 การประยุกต์ใช้ชีวมวลเพื่องานสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม   พิชาญ  มานะบรรยง 2547
206-47 ประสิทธิผลของการเรียนที่ใช้สมุดปฏิบัติการรายวิชา 276-201 การวัดและการประเมินผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มอ.   นายสุรชัย  มีชาญ  
207-47 ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในรร.มัธยมศึกษาใน3จ.ชายแดนภาคใต้   บุญประกอบ  สุวรรณมาลา 2545
208-47 การบำบัดรักษาผู้เสพยาบ้าโดยใช้ภูมิปัญญาไทย:กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้   ไหมไทย  ศรีแก้ว 2545
209-47 ศึกษาฤทธิ์แก้ปวด แก้ไข้ และแก้อักเสบของสมุนไพรจีน รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2546
210-47 การเพิ่มผลผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายและการประยุกต์ใช้ในปลานิลแดงแปลงเพศ   พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2545
211-47 วงจรการสืบพันธ์และโครงสร้างโดยละเอียดของกระบวนการสร้างอสุจิของปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmoratus รศ. จินตมาศ  สุวรรณจรัส 2544
212-47 ผลของการสอนการอ่านด้วยกลวิธีการตั้งคำถามผู้เขียนที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การสรุปความและเจตคติทางด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เอกรินทร์  สังข์ทอง 2546
213-47 ปรากฏการณ์การรับส่งเวรของพยาบาล:ศึกษากรณีหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 รพ.สงขลานครินทร์   พรพิลาศ  พลประสิทธิ์ 2540
214-47 พัฒนาการสถาบันศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐประเภททั่วไป ประจำปี 2545   บรรจง  ฟ้ารุ่งสาง 2545
215-47 คนจีนกับการสร้างเมืองการค้าในภาคใต้   ศุลีมาน  นฤมล  
216-47 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ.2542 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศีกษา   ธีระยุทธ  รัชชะ 2546
217-47 ผลการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับธาตุเหล็กชนิดรับประทานร่วมกับยาจับฟอสเฟต อ. ฐิติมา  ชูเทพย์ 2546
218-47 การนอนกรนและภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในเด็กวัยเรียน ลักษณะการดำเนินโรค ผศ. วนพร  อนั่นตเสรี 2545
219-47 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย   อรัญญา  เชาวลิต 2545
220-47 ลักษณะอนุภาคตะกอนชายฝั่ง อ่าวปัตตานี   นัยนา  ศรีชัย 2546
221-47 การศึกษาสถานภาพการวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ ผศ.ดร. ชุติมา  ตันติกิตติ 2546
222-47 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ:ความกระด้างของน้ำและธาตุเหล็กในน้ำ ผศ. ปิยรัตน์  สุรพฤกษ์ 2545
223-47 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการบริหารยารับประทานลดน้ำตาลในเลือดแก่ผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นเบาหวาน ก่อนเข้าสู่เดือนถือศีลอดรอมฎอน ผส.ดร. จุราพร  พงศ์เวชรักษ์ 2547
224-47 การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาไซโดวูดีน     2545