โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2546
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-46 ความเป็นผู้นำในการเลี้ยงโคนม:มิติทางสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การยอมรับวิธีปฏิบัติและการติดต่อสื่อสาร   เกรียงศักดิ์  ปัทมเรขา 2544
2-46 การศึกษาจำนวนโครโมโซม  การแยกพันธุ์โดยเทคนิค RAPDและความเป็นไปได้ในการผสมข้ามระหว่างลองกอง ลางสาดและดูกู ผศ.ดร. จรัสศรี  นวลศรี 2545
3-46 การประยุกต์ใช้ GIS และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในการกำหนดบริเวณพื้นท ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มและพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์   ชาญชัย  ธนาวุฒิ 2546
4-46 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนด้านปริมาณของปลากดเหลือง ผศ.ดร. ชุติมา  ตันติกิตติ  
5-46 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจของการเลี้ยงนกกระจอกเทศในจังหวัดสงขลา นาย ทรงพล  ศรีศักดิ์ 2545
6-46 ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของจังหวัดสงขลา ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม 2545
7-46 การศึกษาความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยภายหลังเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ กรณีศึกษาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม 2545
8-46 การศึกษาผลการดำเนินงานกลุ่มและสภาพเศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกกลุ่ม ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึงผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าวตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ผศ.  ปริญญา  เฉิดโฉม 2545
9-46 การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิด นาง มงคล  แซ่หลิ่ม 2544
10-46 การพัฒนาโรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค   รัตนา  สดุดี 2545
11-46 การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบการจำหน่าย อ. วรรณา  ประยุกต์วงศ์ 2545
12-46 โครงการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ประเทศไทย   วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ 2544
13-46 โครงการปรับปรุงพันธ์ข้าวโพดฝักอ่อนในภาคใต้ ระยะ 2   วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ 2544
14-46 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ Haliotis acinina. Linne รศ.ดร. วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2544
15-46 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพึ่งตนเองและการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตรัง   ศิริจิต  ทุ่งหว้า 2544
16-46 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา   สายัณห์  สดุดี 2545
17-46 วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา รศ.ดร. สุธัญญา ทองรักษ์ 2546
18-46 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ   อภิญญา  รัตนไชย 2546
19-46 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบชีวภาพใน อ.สิเกา จ.ตรัง นางสาว พิณพิพย์  ศรีสมัย 2545
20-46 ศักยภาพด้านการตลาดของตลาดกลางประมูลกุ้งภาคใต้(สุราษฎร์ธานี) ผศ.ดร. อยุทธ์ นิสสภา 2546
21-46 การใช้มุ้งตาข่ายและสารฆ่าแมลงจากพืชควบคุมแมลงและการลดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว   อรัญ  งามผ่องใส 2544
22-46 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโพลิมอฟิฮัมของยีนส์ IL-1B กับ IL-1,, กับความรุนแรงของโรคปริทันต์ ผศ. อรสา  อนุศักดิ์เสถียร 2542
23-46 การผลิต Epidermral frowth foctor ผศ. อุรีพร  เล็กก้องทันติ 2543
24-46 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ดร. ขนิษฐา  นาคะ 2545
25-46 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาท   ขวัญตา  มาลทิพย์ 2545
26-46 ผลของการใช้ชุดการสอนเรื่อง สุขวิทยาส่วนบุคคลต่อคะแนนฝึกปฏิบัติและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา   จิรพรรณ  พีรวุฒิ 2545
27-46 Faculty and student'perceptionand expectation of student-centered teaching-learning strategies at faculty of nursing prince of songkla university อ. ทัศนีย์  นะแส 2546
28-46 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2543   ปรัชญานันท์  เที่ยงจรรยา 2546
29-46 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่องการเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2545
30-46 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนแห่งหนึ่งในภาคใต้   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2544
31-46 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่นหญิง:กรณีศึกษาตำบลหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่   ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร 2542-2543
32-46 ความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 2546
33-46 ประสบการณ์การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจเรื่องรัง ผศ. อุทัยวรรณ  พุทธรัตน์ 2542
34-46 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้   อุษณีย์  ตัณตรี 2542-2543
35-46 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไวตามีนดี ชนิด 1,25COH2 vitamin D และ 1อัลฟา-(OH)vitamin D ในการลดการทำงานที่สูงแบบทุติยภูมิฯ ผศ.พญ. รัตนา  ลีลาวัฒนา  
36-46 ระดับความดันใต้กะโหลกศรีษะที่จำเป็นต้องรักษาในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ ชนิดรุนแรง นพ. สงวนสิน  รัตนเลิศ 2541-2543
37-46 การศึกษาสารสำคัญจากฟองน้ำที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ นศภ. วาสนา  ทนงาน 2545
38-46 การใช้ยาหยอดตา  การปนเปื้อนเชื่อจุลินทรีย์ในยาหยอดตาในระหว่างการใช้ของผู้ป่วยนอก และในหอผู้ป่วยตา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นศภ. ปริญาพร  หนูแดง 2546
39-46 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นร้านยามาตรฐาน กรณีศึกษา:ร้านยาในเขตจังหวัดสงขลา ผศ.ภก. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2545
40-46 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร กรณีศึกษา:อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ภก. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2546
41-46 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของแก่นฝาง รศ. ถนอมจิต  สุภาวิตา 2545
42-46 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบในหลอดทดลองเปรียบกับผลในกาย เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลวัตของยา salbutamol ที่ให้โดยการสูดสู่ทางเดินหายใจ ผศ.ดร. ธีระพล  ศรีชนะ 2544
43-46 การเพิ่มอัตราการละลายของฟูโรซีไมด์โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไดเมทิล-เบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตริน นศภ. ชุติมา จันทรัตน์ 2545
44-46 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นสังวาลพระอินทร์ นศ.ภ. ดวงกมล  ภักดีสัตยพงศ์ 2546
45-46 การพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพด้านสุขภาวะจิตวิญญาณ ผศ. พงศ์เทพ  สุธีรวุฒิ 2545
46-46 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพด้านสุขภาวะสังคม นศภ. พงศธร  เหล่าสกุล 2546
47-46 การแยกสารแนพโธควิโนนจากรากเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน ผศ.ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยปกานันท์ 2546
48-46 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มควิโนนที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากใบของต้นทองพันชั่ง   ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2543-2544
49-46 การศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมและการทำให้โปรตีน BRCT บริสุทธิ ดร. ภูธร  แคนยุกต์ 2546
50-46 การตรวจสอบพฤกษเคมีและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกระเทียมเถา อ. รักเกียรติ  จิรันธร 2546
51-46 การพัฒนาอิมฟี โคเมตริกเซนเซอร์ที่ใช้แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับตรวจฮาโลขะชิติคในน้ำดื่ม รศ.ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ 2545
52-46 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ ผศ.ดร. ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2545
53-46 ศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทยใบเข็มดง นศภ. เขมวีร์นุช  ธัญญาพาณิชย์ 2546
54-46 ศึกษาฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้ และแก้อักเสบของสมุนไพรไทย:จันทน์แดง รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2546
55-46 ศึกษากลไก permavility ของ ion pair ด่านเยื่อสังเคราะห์โดย (ATR-FTIR) รศ.ดร. วิมล  ตันติไชยกุล 2545
56-46 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ยา vancomycin ใน plasma โดยเทคนิค reverse phase HPLC สำหรับงานติดตามระดับยาในเลือด ดร. ศรีรัตน์  กสิวงศ์ 2545
57-46 การทดสอบทฤษฎี Elavoration Likelihood Model ในคนไทย:กรณีศึกษาจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง รศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2546
58-46 การปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมฉบับภาษาไทย รศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2546
59-46 การศึกษาสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเหง้ากระชาย รศ.ดร. สนั่น  ศุภธีรสกุล 2546
60-46 การพัฒนาสูตรตำรับครืมผสมสารสกัดจากมะหาด(ปวกหาด) ผศ.ดร. สิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ 2545
61-46 ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาและความรู้ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อ. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2546
62-46 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายระหว่างยา cefotaximeของบริษัทต้นแบบและลริษัทที่ผลิตตาม ดร. สุทธิพร  ภัทรชยากุล 2546
63-46 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของพืชบางชนิดในตระกูล Caesalpiniaceae และ Papilionaceae   สุภิญญา  ติ๋วตระกูล 2545
64-46 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา อ. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2546
65-46 โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อ. สุรฉัตร  ง้อสุรเชษฐ์ 2546
66-46 การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซ์โตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก   สุวิภา  อึ้งไพบูลย์ 2546
67-46 Preparation of gentamicin sulfate films using bacterial cellulose from acetobacter xylinum for burn and ulcer treatment อ.ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2546
68-46 อาหารเลี้ยงเชื้อทางเลือกสำหรับ Lactobacillus acidophilus และการเตรียมเชื่อเป็นแคปซูลเพื่อให้แตกตัวในลำใส้เล็ก อ.ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2545
69-46 การวิเคราะห์เอ็นเอที่เสียหายที่ถูกชักนำด้วยยาซิสพลาตินด้วยเทคนิค Qvantitative polymerase chain Reation(QPCR) ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2546
70-46 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 นาย อภิเดช  เลนุกูล 2546
71-46 ทัศนคติของบริษัทยาเกี่ยวกับผลกระทบด้านการตลาดจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2545
72-46 การสำรวจความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างเภสัชกรการตลาด อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2545
73-46 การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียนกว่าหัวข้าวเย็น รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2544-2545
74-46 การทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝ้ายและใยสังเคราะห์   จุรีรัตน์  บัวแก้ว 2545
75-46 การสร้างซอฟท์แวร์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ผศ. จิราวรรณ  สำอางศรี 2544
76-46 ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ผศ. พัฒนะ  เรือนใจดี 2546
77-46 ปัญหาการใช้ดูลพินิและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบถึงราชการส่วนท้องถิ่น ศูกษาดุลยพินิจและอำนาจผูกพันฯ ผศ. พัฒนะ  เรือนใจดี 2545
78-46 ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาผู้บริโภคในกรุงเทพฯและปริมณฑล   ศศิวิมล  สุขบท 2544
79-46 ศักยภาพการจัดการอุตสาหกรรมยางพารา   สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร 2545
80-46 กระบวนทัศน์ทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. สุรเชษฐ์  ชิระมณี  
81-46 ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา นาย สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 2543
82-46 ผลของแรงบีบอัดและปริมาณอะมิโลสต่อการพองตัวของข้าว   เทวี  ทองแดง 2545
83-46 การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาบู่ทราย ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2545
84-46 การอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในกระชังด้วยอาหารที่แตกต่างกัน ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2545
85-46 การตรวจปริมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นที่จังหวัดยะลา   พวงทิพย์  แก้วทับทิม 2545
86-46 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ อ. พัชรินทร์  ภักดีฉนวน 2543
87-46 การพัฒนาข้าวเกรียบเสริมแคลเซียม   ลักษณา  ไชยมงคล 2545
88-46 ผลของขนาเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง   วิชัย  หวังวโรดม 2543
89-46 ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์บูดูและวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์บูดู   สุมาลิกา  เปื่ยมมงคล 2536
90-46 การผลิตคุ๊กกี้เสริมแป้งข้าวเจ้า แป้งถั่งเหลือง แป้งถั่วเขียวและงาแบบอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก)   สุมาลิกา  เปื่ยมมงคล 2534
91-46 การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในดินตะกอนพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสด้วยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร์   หะหรูม  หีมสุหรี 2545
92-46 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ   อาซีซัน  แกสมาน 2546
93-46 โครงการความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน   ชัยรัตน์  นิลนนท์ 2544
94-46 ความคิดเห็นของประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ. ดลมนรรจน์  บากา 2545
95-46 โครงการ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน รศ.ดร. ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์ 2545
96-46 การเกิดต้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการโซมาติกเอ็มบริโอเจนเนซีสจากการเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำมัน รศ.ดร. คำนูณ  กาญจนภูมิ 2544
97-46 วิธีการแยกและเพาะเลี้ยงโพรโทพาสต์ปาล์มน้ำมัน รศ.ดร. คำนูณ  กาญจนภูมิ 2543
98-46 การศึกษาผลทางเภสัชวิทยาของสาร Pseudoginsenosider ที่แยกได้จากลูกคัดเค้า รศ. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2542-2543
99-46 ผลต่อหัวใจและหลอดเลือดของสารที่แยกได้จากลำต้นของกำแพงเจ็ดชั้น รศ.ดร. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2546
100-46 การศึกษาเซรามิกส์สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร  แกนหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริกอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน หัววัดอุหภูมิและตัวทำความร้อน   ธงชัย  พันธ์เมธาฤทธิ์   2545
101-46 ผลของสารสารสกัดจากว่านนางคราญต่อความดันเลือดในหนูแร็ท นางสาว เยาว์  กิจเจริญนิรุตม์   2541
102-46 วิธีการปลูกการเจริญเติบโตและการเร่งน้ำหวานเพื่อการผลิตน้ำตาลของต้นจากในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างของลุ่มน้ำปากพนัง   นพรัตน์  บำรุงรักษ์ 2543
103-46 ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytophthora spp รศ.ดร. นันทา เชิงเชาว์ 2543-2544
104-46 สมบัติของเลคตินจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแช่บ๊วย รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธุ์ 2544
105-46 Production of recombinant transthyretin in pichia pastoris for the relationships study of transthyretin and amyloidosis ดร. พรทิพย์  ประพันพจน์ 2544
106-46 การโคลนยีนรับเบอร์ซินเทสจากต้นยางพารา   พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 2544
107-46 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของน้ำต้มลูกใต้ใบในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับของหนูขาวที่ได้รับพาราเซทตะมอล   มาลินี  วงศ์นาวา 2545
108-46 การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติอิพอกซ์ไดซ์ ผศ. วราภรณ์  ตันรัตนสกุล 2543
109-46 Chemical Chnstituents of Dendrophtoe pentandra L.and Hypotensive Activity รศ.ดร. ฉวีวรรณ  จันสกุล 2544
110-46 สารต้านแบคทีเรีย  Staphylococcus ที่ดื้อต่อยาเมธิลซัลลินจาก Garcinia scortechinii รศ.ดร. วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล 2544
111-46 การเตรียมและการประยุกต์ใช้เปอร์ออกซิเดช-แอนตีบอดีคอนจูเกตจากใบยางพารา รศ.ดร. วัลลี  สุวจิตานนท์ 2544
112-46 ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจอนศาสตร์ของยาพระสิครอนและขนาดดรับ ประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ   วิบูลย์  Ridtitid 2544
113-46 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด ผศ.ดร. วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม 2546
114-46 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด ผศ.ดร. วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม 2543-2544
115-46 ผลของ Fucoidan  ต่อความต้านทานโรคกุ้งกุลาดำ รศ. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 2543-2544
116-46 การผลิตฮอร์โมนที่ยังยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้งแชบ๊วย รศ. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 2543-2544
117-46 ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการเจริญการผลิตและการปล่อยสารพิษ รศ.ดร. ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย 2544
118-46 การวัดค่าคงที่พิโซอิเล็กตริกโดยอาศัยเทคนิคทางดินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ ผศ. ศุภสโรช  หมื่นสิทธิ์ 2545
119-46 คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์สำหรับทำทรานสดิวเซอร์ ผศ.ดร. ศุภสโรช  หมื่นสิทธิ์ 2544-2545
120-46 การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขในฟิสิกส์พื้นฐานด้วย Mathematica โปรเจ็กไทล์ วงจรอนุกรม RLC เพนดูลัม ผศ. สัมฤทธิ์  อัศดรวิเศษ 2544
121-46 การตรวจวัดปริมาณแก๊สเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จ.สงขลา   สุขสวัสดิ์  ศิริจารุกุล 2544
122-46 การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของโลหะทรานสิชันกับลิแกนด์วงแหวนขนาดใหญ่ Schiff base ผศ. สุชาดา จันทร์พรหมมา 2543-2544
123-46 ผลของชีสพลาตินต่อการทำงานของไตหนู นาง สุภาพ  นวลพลับ 2543
124-46 การศึกษากลไกการยับยั้งการแบ่งตัวของ choriocarcinome cell line ด้วย interleukin-1(IL-1) ดร. อธิป นิลแก้ว 2545
125-46 ผลของ interleukin-1(1L-1)ต่อการแบ่งตัวของ cancer cells ชนิดต่างๆ ดร. อธิป นิลแก้ว 2544
126-46 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุลชนิดไมโครแซทไทลไลจกากุ้งแช่บ๊วย รศ.ดร. อมรรัตน์  พงศ์ดารา 2543-2544
127-46 การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ของนักศึกษาปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์   อริสา  รัตนเพ็ชร์ 2544
128-46 Vacuun  Frying of Fruits and Vegetables DR.  ram  yamsaengsung 2545
129-46 อิทธิพลการกวดวิชาที่มีต่อความตรงเชิงพยากรณ์และความยุติธรรมของแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ชิดชนก  เชิงเชาว์ 2544
130-46 ผลของการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ผศ.ดร. ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 2546
131-46 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   สุวิมล  สถิระนาคะภูมินทร์ 2543
132-46 องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์ 2544
133-46 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไทเก๊กกับการออกกำลังกายโดยการวิ่งระยะ 1.5 ไมล์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษา มอ.วิทยาเขตปัตตานี   ฤทธี  เทพไทอำนวย 2543
134-46 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบความถนัดทางการเรียนโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบดั้งเดิม และทฤษฏีการตอบสนองข้อสอบ ผศ.ดร. วิรัตน์  ธรรมาภรณ์ 2545
135-46 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ม.   สุวคนธ์  ยี่สกุล 2544
136-46 รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้   สุวิมล  เขี้ยวแก้ว 2544
137-46 ผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดในวิชาภาษาไทยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ผศ.ดร. หรรษา  นิลวิเชียร 2544
138-46 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่   เนาวรัตน์  สอิด 2545
139-46 ความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สารเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาง อมรา  ศรีสัจจัง 2545
140-46 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นางสาวอารีย์  คณาวิวัฒน์ไชย 2545
141-46 ผลกระทบของการใช้แรงงานข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร. ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์  
142-46 การสำรวจแบคทีเรียชนิดสายใยในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ดร. พนาลี  ชีวกิดาการ 2546
143-46 การใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ sciencedirect ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เสาวนีย์  ศิริบำรุงสุข 2546
144-46 ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. ชาลิสา  มากแผ่นทอง 2544
145-46 เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมวุ้นบุก ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2545
146-46 น้ำผึ้งผง ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2545
147-46 วัสดุผสมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง อ. จิรัฐ  มีเสน 2545
148-46 ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการหมักไวน์ผลไม้ ดร. ทิพรัตน์  หงภัรคีรี 2545
149-46 เครื่องดื่มไขมันต่ำจากมะพร้าว อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2545
150-46 ไวน์ข้าวเหนียวดำ อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2545
151-46 ทอดมันจากเนื้อหมู อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2545
152-46 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการผลิตหมูแผ่นขึ้นรูป อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2545
153-46 ผลของความดันระดับต่ำต่อการแพร่ของน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแช่อิ่ม อ. พิทยา  อดุลยธรรม 2545
154-46 พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำแห้งและคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตและเศษเหลือของเครื่องในปลาทูน่า รศ.ดร. พูนสุข ปนะเสริฐสรรพ์ 2545
155-46 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลิวูลินิก   พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2545
156-46 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ่งห่อแผ่นแป้งแช่เยือกแข็ง รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดล 2545
157-46 การสกัดโปรตีนจากกากมะพร้าวที่เหลือจากการบีบน้ำมันและกะทิ ดร. มณี วิทยานนท์ 2545
158-46 ต้นแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แบบแนบผิว ดร. วิริยะ  ดวงสุวรรณ 2545
159-46 การผลิตไอศกรีมน้ำนมข้าว ดร. สุกัญญา  จินทะชุม 2545
160-46 การทำไวน้ำตาลโตนด ดร. สุกัญญา  จินทะชุม 2545
161-46 การผลิตชีสสด ดร. สุกัญญา  จินทะชุม 2545
162-46 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งดิบและแป้งผสมจากเมล็ดขนุน ดร. สุกัญญา  จินทะชุม 2545
163-46 ไบโอ-โยเกิร์ตจากนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ ดร. สุกัญญา  จินทะชุม 2545
164-46 ผลของเกลือต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสในเครื่องในปลาทูน่า รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2545
165-46 การปรับปรุงความสามารถในการเกิดเจลและความขาวของซูริมิจากปลาแป้นแก้ว รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2545
166-46 การพัฒนาดินญี่ปุ่นโดยการใช้การใช้กาวยางธรรมชาติปรับปรุง อ. สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2545
167-46 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบเบ้าหมุน อ. สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2545
168-46 การสกัดวิตามินอี  จากน้ำมันปาล์มดิบด้วยตัวทำละลายดินทรีย์ อ. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2545
169-46 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตสารให้สีจากทะเล นางสาว ปีย์ชนก  เสมสุขกรี 2545
170-46 การผลิตคุกกี้เนยจากแป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีบางส่วน ดร. อัญชลี  ศิริโชติ 2545
171-46 การเพิ่มมูลค่าหัวปลาซาร์ดีนโดยการปรุงรส อบแห้ง และทอด ดร. อัญชลี  ศิริโชติ 2545
172-46 การศึกษาระบบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบศักยภาพของการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืน รศ. มนัส  ชัยสวัสดิ์ 2545
173-46 การบริหารมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร. ตายูดิน  อุสมาน 2545