โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2545
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-45 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่ไช่ในโรงเรือนระบบเปิดและปิดในจังหวัดสงขลา อ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2545
2-45 การวิเคราะห์ระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อย:กรณีศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับการปลูกยางพาราและการปลูกกาแฟ ในพื้นที่อำเภอปลายพะยา จังหวัดกระบี่ พ. ปริญญา  เฉิดโฉม 2545
3-45 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา:กรณีเปรียบเทียบแรงงานในสวนยางพาราและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พฤ. ปริญญา เฉิดโฉม 2545
4-45 ผลของปฏิชีวนะบางชนิดในสารเจือจางน้ำเชื้อที่มีต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร   พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน 2543
5-45 การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง นาง มงคล แซ่หลิม 2541-2543
6-45 การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุกบนต้นตอสัมบางชจิดโดยใช้ไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา นาง มงคล แซ่หลิม 2545
7-45 ปัจจัยบางประการและทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต่อการยอมรับการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสงขลาและพัทลุง รศ.ดร. ยุพินพรรณ  ศิริวัธนนุกูล 2543
8-45 ผลของวิตามินละลายในไขมันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในปลากดเหลือง   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2543
9-45 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมงบริเวณทะเลน้อยอภเภอควนขุนจังหวัดพัทลุง   ศิริจิต  ทุ่งหว้า 2543
10-45 การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในกระกูลส้มและมังคุด   สองปอง  เตชะโต 2544
11-45 การบรรเท่าการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด   สายัณห์  สดุดี 2545
12-45 การศึกษาจำนวนไก่กระทงคละเพศที่เหมาะสมต่อหน่วยทดลอง นาย สุธา วัฒนสิทธิ์ 2532
13-45 การเก็บรักษากะหล่ำปลีพันธุ์ทนร้อนในสภาพบรรยากาศดัดแปลง นาย อดิเรก  รักคง 2542
14-45 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รัชดา  ตันติสารศาสน์ 2544
15-45 การประเมินสภาวะการเจริญเติบโตจากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างในเด็กไทยกลุ่มหนึ่ง นาง ฤทัยรัลคุ์  ฐิตโสมกุล 2543
16-45 ผลการจัดโปรแกรมการเตรียมเด็กวัยหัดเดินที่มีต่อพฤติกรรมการถูกแยกจากมารดา   เกศรา  เสนงาม 2543
17-45 สถานภาพการวิจัยทางการพยาบาลของพยาบาลในภาคใต้ระหว่าง พศ. 2538-2543   ขวัญตา  บาลทิพย์ 2544
18-45 การกำหนดเวลามาตรฐานและการศึกษาปรากฏการณ์การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในกิจกรรมการพยาบาล และการจัดอัตรากำลัง กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่   ไขแสง  โพธิโกสุม 2543
19-45 แนวความคิดและการปฏิบัติยของผู้บริหารพยาบาลในการพัฒนาตน คน และระบบงานเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา   ไขแสง  โพธิโกสุม 2543
20-45 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่   ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ 2544
21-45 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของญาติขณะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสานสงขลา   บุญวดี  เพชรรัตน์ 2544
22-45 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้านของผู้ดูแล   บุญวดี  เพชรรัตน์  
23-45 การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด   ประณีต  ส่งวัฒนา 2544
24-45 ผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท   ศรีสุดา  วนาสิสิน 2543
25-45 การตรวจดีเอ็นเอของบีตาธาลัสซีเมียโดยวิธีพีซีอาร์และดอทบลอท นาย จำนงค์  นพรัตน์ 2540
26-45 การศึกษาเกี่ยวกับธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปรกติในภาคใต้ของประเทศไทย นาย จำนงค์  นพรัตน์ 2535-2536
27-45 การวัดความหนาของน้ำที่สะสมใต้ผิวหนังบริเวณคอทารกในครรภ์เพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ผศ.พญ. ฐิติมา  สุนทรสัจ 2543
28-45 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและภาวะอ้วนของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่   Ladda  Mo-suwan 2543
29-45 The study of Epstein-Barr Virus-Associated Peripheral T-cell Proliferative Disease รศ.นพ. วิญญู  มิตรานันท์ 2542-2543
30-45 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านของไทย   วิภาวดี  ประสาททอง 2543
31-45 ระบาดวิทยาของคอพอกในเด็กวัยเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รศ.พญ. สมจิตร  จารุรัตน์ศิริกุล 2538-2541
32-45 ความชุกของโรคหืดในเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย สมชาย  สุนทรโลหะนะกูล 2541
33-45 การควบคุมการปลดปล่อยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดร. ขวัญจิต  อิ้งโพธิ์ 2545
34-45 การเตรียมและประเมินยาเม็ดไคโตซาน-ซีเมนต์เพื่อเป็นระบบนำส่งยาสู่กระดูก ดร. ขวัญจิต  อิ้งโพธิ์ 2545
 35-45 การศึกษาทางพฤษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเปลือกลองกอง ดร. จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ 2545
36-45 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นลางสาด ดร. จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ 2545
37-45 Indirect Determination of fluoroquinolone antibioties using Atomic absorption spectroscopy อ.ดร. ชิตชไม  โอวาท... 2544
38-45 การสำรวจผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ อ. สุทธิพร  ภักขชยากุล 2545
39-45 การศึกษาสูตรและลักษณะสบู่ก้อนผสมสมุนไพร รศ. ถนอมจิต  สุภาวิตา 2544
40-45 คุณลักษณะทางกายภาพและการศึกษาความคงตัวของฟีโนบาร์บิทอล-ยูเรียสโซลิตติสเพอร์สชันที่มีการปลดปล่อยเร็ว   นัฎฐา  แก้วนพรัตน์ 2545
41-45 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลดิสระของตะไคร้ พญ.ดร. นิวัติ  แก้วประดับ 2545
42-45 มูลค่ายาเหลือใช้ที่เก็บไว้ตามบ้านและปัจจัยที่ทำให้มียาเหลือ ผศ.ดร. โพยม  วงศ์ภูวรักษ์/เภสัช 2543
43-45 the characterization of the Inter Interction of the platinum Anticancer  ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2545
44-45 การสังเคราะห์การย่อยสลายด้วยน้ำ  ความคงตัวและการสลายได้ในไขมันชุด  Ester Prodrugs ของยาต้านอักเสบที่ไม่ใช้... รศ.ดร. วิมล  ไชยกุล 2545
45-45 การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ นศภ. ธารี  มหัทธนธารี 2545
46-45 การศึกษาสารทุติยภูมิในรากเพาะเลี้ยงสีแดงของเทียนบ้าน นศภ. วันทนีย์  แซ่หลี 2545
47-45 การศึกษาความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเหาของเจลสารสกัดใบน้อยหน่า อ. รักษ์เกียรติ  จิชันธร 2544
48-45 ความคงตัวของแอนโตรกาไฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรในสถานะของแข็งภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน อ. ลือลักษณ์  ล้อมลิ้ม 2545
49-45 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำและเพรียงหัวหอมของไทยจากบริเวณรอบเกาะพะงันและเกาะเด็ก อ. อนุชิต  พลับรู้การ 2545
50-45 กาศึกษาความเป็นพิษของ NSaIDs ที่มีต่อ Caco-2 cell รศ.ทญ.ดร. วิมล  ตันติไชยทุล 2544
51-45 กรณีศึกษาความเหมาะสมของในการรักษาโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กในร้านยาเขตอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ. ขวัญตา  ณ.ถลาง 2544
52-45 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยา Hydrochlorothiazide และ metronidazole ในยาเม็ดโดยเทคนิค Sample pooling ด้วยเครื่องมือ HPLC และ UV spectrophotometry ดร. ทวีรัตน์  กสิวงศ์ 2544
53-45 การทดสอบแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมฉบับภาษาไทย ผศ.ดร. สงวน  ถือเกียรติบัณฑิต 2545
54-45 การวิเคราะห์งบการเงินของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มอ. ผศ.ดร. สงวน  ถือเกียรติบัณฑิต 2545
55-45 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด รศ.ดร. สนั่น  ศุภธีรสกุล 2545
56-45 การพัฒนาตำรับยาน้ำใส Furosemide ผศ.ดร. สิริรัศมิ์  ปินสุวรรณ 2545
57-45 การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับเครียมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขื่อเทศ ผศ. สุวิภา  อึ้งไพบูลย์ 2544
58-45 การเตรียมตำรับ Lactobacillus acidophilus ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบให้แตกตัวในลำใส้เล็ก ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2544
59-45 การศึกษารูปแบบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตาคายาภายหลังหมดมาตรการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อ. อรรถพล พรเลิศล้ำวาณิช 2544
60-45 การสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศไทย อรรถพล พรเลิศล้ำวาณิช 2544
61-45 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในหนังตะลุง นาย จรัส  ชูชื่น 2544
62-45 รายงานเรื่องผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมให้ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผศ. จุรีรัตน์  บัวแก้ว 2539
63-45 การวางผังรายการโทรทัศน์:กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย   ชาลิสา  มากแผ่นทอง 2542
64-45 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยและการใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพตนเองของนักศึกษาม.วิทยาเขตปัตตานี   มณีรัตน์  พรหมสุวรรณศิริ 2542
65-45 วิเคราะห์บทละครสมัยใหม่ที่ดัดแปลงจากวรรณคดีไทย   มนตรี  มีเนียม 2543
66-45 การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนกรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย  จังหวัดพังงา   อภิรมย์  พรหมจรรยา 2543
67-45 The 1997 Financial crisis and vanking sector development in malaysia and thailan DR. Dawood  M.Mithani  
68-45 ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงาน และถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม:ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทย   ศรัณยา  บุนนาค 2543
69-45 การจัดจำหน่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกของไทย ผศ. ศศิวิมล  สุขบท 2543
70-45 ประเมินศักยภาพผู้ทำบัญชีจังหวัดสงขลากรณีศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543   สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร 2545
71-45 ผลของความลึกขอระดับน้ำทะเลและขนาดของหอยมุกกัลปังหา   กรรนิการ์  กาญจนชาตรี 2544
72-45 พัฒนาการของดอกและผลสับปะรดภูเก็ตหลังใช้สารเคมีนำการออกดอก ผศ. ภูวดล  บุตรรัตน์ 2544
73-45 การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส   สรวุฒิ  บุญถวิล 2543
74-45 การใช้ประโยชน์ไคตินในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง   กัณหา  กะระณา 2543
75-45 การใช้ประโยชน์เปลือกกล้วยหินป่นในอาหารนกกระทา   ชาญวิทย์  เบญจมะ 2543
76-45 การศึกษาปรสิตของปลาดุกลำพันProphagorus nieuhofii นาย โชคชัย  เหลืองธุวปราณีต 2539
77-45 ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทราย ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2545
78-45 ศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอไทยในน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2545
79-45 สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่รับเข้าศึกษาด้วยวิธีการให้โควตและการสอบคัดเลือก   บุญเลิศ  จันทร์ไสย์ 2544
80-45 การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย   ปิ่น  จันจุฬา 2543
81-45 การสำรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีในหินจังหวัดสุราษฎ์ธานี  ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี   พวงทิพย์  แก้วทับทิม 2544
82-45 การห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียด้วยพอลิเอไมด์โดยปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบอิมัลชัน   ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2543
83-45 ปัญหาการจัดการกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มอาชีพหัตถกรรมในจังหวัดปัตตานี   สุณีย์  บุญกำเหนิด 2544
84-45 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี   พวงทิพย์  แก้วทับทิม 2545
85-45 การเตรียมและสมบัติแป้งกล้วยหิน   สุธีรา  เสาวภาคย์ 2541
86-45 การปรับปรุงคุณภาพน้ำยางธรรมชาติด้วยสไตรีน   เสาวนีย์  ก่อวุฒิกุลรังษี 2544
87-45 การปรับสมบัติน้ำยางธรรมชาติเพื่อทำผลิตภัณฑ์แบบชุบ   เสาวนีย์  ก่อวุฒิกุลรังษี 2543
88-45 การศึกษาและสร้างรูปแบบจำลองทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเพื่อศึกษาผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ 21-25 พ.ย.43   วินัย  แซ่จิ้ว 2543
89-45 โครงการจัดทำสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลสตรี ร้อยตำรวจโท หญิงนวลตา  อาภาคัพภะกุล 2541
90-45 อิทธิพลของการเลี้ยงดูต่อการทำผิดกฏหมายของเด็กในภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย   นวลตา  อาภาคัพภะกุล 2543
91-45 สถาปัตยกรรมทางศาสนาของชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ผศ. วสันต์  ชีวะสาธน์ 2544
92-45 โครงการการติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.นพ. ศักดา  ภัทรภิญโญกุล 2543
93-45 การแปรของเสียงวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาตากใบ   ธนานันท์   ตรงดี 2541
94-45 การสังเคราะห์สารประกอบ Crocynol และอนุพันธ์ Synthesis of Crocynol and Its analogous ผศ.ดร. ฉัตรชนก  กะราลัย 2542
95-45 ผลของผลดีปลี รากชะพลู และลูกเบญกานี ต่อโรคบิดมีตัวในหนูถีบจักร ผศ.ดร. .นงเยาว์  สว่างเจริญ 2541
96-45 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อเชื่อ Blastocystis hominis ในหลอดทดลอง ผศ.ดร. .นงเยาว์  สว่างเจริญ 2543
97-45 กระแสไฟฟ้าไอออนในรากทานตะวัน   ปณต  ถาวรังกูร 2544
98-45 การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินคอนจูเก็ตจากเลคตินของเมล็ดจำปาดะ รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธุ์ 2543
99-45 การประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซไซม์ในการจำแนกสายพันธุ์กล้วยไม้   พรรณี  อัศวตรีรัตนกุล 2543
100-45 ผลของสารออกฤทธิ์ต้านตัวรับแองจิโอเทนซินต่อความต้านทานของหลอดเลือดในไตของหนูขาว   เพทาย  หิรัญพันธุ์ 2542
101-45 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร(สารประกอบไนโทรเจน)ของกลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์   เพริศพิชญ์  คณาธารณา 2544
102-45 การสำรวจพรรปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำแม่น้ำปัตตานี   วชิระ  เหล็กนิ่ม 2543
103-45 การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้เปอร์ออกซิเดสจากใบยางพารา รศ.ดร. วัลลี  สุวจิตตานนท์ 2543
104-45 การศีกษาเบื้องต้นการใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพเพื่อการบำบัดน้ำและควบคุมโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้ง ผศ.ดร. วิจิตรา  ลีละศุภกุล 2541
105-45 The Effect of Rifampicin on the Pharmacokinetics of single and multiple oral doses of praziquantel in healthy volunteers รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2544
106-45 ผลของการออกกำลังกายต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพาราเซตามอลในอาสาสมัครสุขภาพภาพปกติ ผศ.นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูลและคณะฯ 2545
107-45 ผลทางสรีรวิทยาของสารพิพอกไซด์บริสุทธิ์จากกิ่งและใบของต้นกล้วยหมูสัง นาง ศิริพันธุ์  หิรัญญะชาติธาดา 2544
108-45 อุบัติการของการติดเชื้อ enterohaemorrhagic Escherichia coli ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ. ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย 2543
109-45 สมบัติไฟฟ้ากลของสารกึ่งตัวนำแกลเลียมอาร์เซไนด์และสารกึ่งตัวนำหลายชั้น ผศ.ดร. ศุภสโรช  หมื่นสิทธ์ 2544
110-45 ฤทธิ์ต้านแบททีเรีย  Helicobacter pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด รศ. เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 2543
111-45 การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวต่ออัตราการระเหยของน้ำและสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำ ดร. จรัญ  บุญกาญจน์ 2544
112-45 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด ผศ.ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 2544
113-45 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสภาวะของพื้นผิวที่ผ่านการตัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้วไฮสปิด ผศ. สมชาย  ชูโฉม 2545
114-45 การผลิตถ่านกัมมัต์จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ นาย สุธรรม  สุขมณี 2542
115-45 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้สื่อการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียนโปรแกรม ผศ.ดร. คณิตา  นิจจรัลกุล 2540
116-45 ปัจจัยและยุทธศาสตร์การสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผศ.ดร. คณิตา  นิจจรัลกุล 2538
117-45 การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีสอนชีววิทยาด้วยเทคนิคการอ่านแบบ DRTA ผศ. เครือศรี  วิเศษสุวรรณภูมิ 2541
118-45 การศึกษาเปรียบเทียบระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานี ผศ. ณงนาถ  สถาวโรดม 2539
119-45 การใช้เทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   เต็มดวง  เศวตจินดา 2538
120-45 รูปแบบการเรียนการสอนนักศีกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผศ.ดร. ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 2543
121-45 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบถูกผิดหลายตัวเลือก ที่ใช้วิธีตรวจให้คะแนนต่างกัน   สุรชัย  มีชาญ 2543
122-45 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สุวิมล  สถิระนาคะภูมินทร์ 2543
123-45 ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  ต่อการส่งเสริมความคิด  วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครู   อัจฉรา  ธรรมาภรณ์ 2542
124-45 ผลของการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อสัมฤทธิผลและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นาย เอกรินทร์  สังข์ทอง 2543
125-45 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   อนงค์  แก้วอินทร์ 2544
126-45 ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ   นวพร  หอมจันทร์ 2544
127-45 ปัญหาในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สุชาดา  หอศิริธรรม 2545
128-45 Studies on Recovery of cryptosporidium Oocysts and Giardia cysts from environmental Water samples in southern thailand   nuvit kunaruk 2545
129-45 การตรวจสอบการัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น ผศ.ดร. สมทิพย์  ด่านธีรวณิชย์ 2545
130-45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังปลาแ ซลมอนทอดกรอบปรุงรส ดร. ก่อกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2544
131-45 ปัญหาและแนวโน้มในการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดสุราษฎ์ธานี   ผศ.โนรี  ใจใส่ 2543
132-45 ผลของปริมาณไขมันโปรตีนถั่วเหลือง และสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพหมูยอ ดร. ก่อกาญจน์  อังสุภานิช 2544
133-45 ผลของโปรตีนนมที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ ดร. ก่อกาญจน์  อังสุภานิช 2544
134-45 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนิ่งปลาทูน่า นาง ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2543
135-45 การใช้น้ำมันปาล์มทดแทนเนยในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2544
136-45 ไอศกรีมไขมันต่ำจากนมถั่วเหลือง ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2544
137-45 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องแกงก้อนสำเร็จรูป ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2544
138-45 แกงไตปลาแป้งบรรจุกระป๋อง ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2544
139-45 คุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักในท้องถิ่นภาคใต้ ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2544
140-45 การผลิตเครื่องผสมเม็ดพลาสติก อ. ประนอม  ตั่งมั่นคง 2544
141-45 การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดความหนาแน่นปานกลางจากเปลือกทุเรียนและชานอ้อย พ. ประนอม  ตั่งมั่นคง 2544
142-45 เครื่องทำแห้งด้วยลมร้อนแบบถาดเคลื่อนที่ พฤ. ประนอม  ตั่งมั่นคง 2544
143-45 บรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุไข่นกกระทา ศ. ประนอม  ตั่งมั่นคง 2544
144-45 การผลิตไส้กรอกอิมัลชันเนื้อวัว ส. พิทยา  อดุลยธรรม 2544
145-45 ลูกชิ้นไก่เสริมสมุนไพรพื้นบ้าน อา. พิทยา  อดุลยธรรม 2544
146-45 ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชพื้นบ้านอาหารเช้าจากธัญพืช จ. พิทยา  อดุลยธรรม 2544
147-45 การใช้ยีสต์และพืชน้ำในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร. พูนสุข  ประเสร็ฐสวรรณ 2544
148-45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2545
149-45 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดเงาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยง  รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2544
150-45 การใช้โปรตีนสกัดจากกระดูกไก่ในลูกชิ้นเอ็นไก่ รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2544
151-45 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนที่ผลิตโดยไม้ใช้ความร้อนในการเก็บรักษาปลาสด รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2544
152-45 การผลิตแฮมปลาจากเนื้อปลามูลค่าต่ำ รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2544
153-45 การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า-3 ในน้ำมันปลาด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2544
154-45 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2536
155-45 การศึกษาการทำน้ำอ้อยให้ใส ดร. มุทิตา  มันุ่น 2544
156-45 การศึกษาการยืดอายุของผลลองกองสดและการแปรรูปชิ้นลองกอง ดร. มุทิตา  มันุ่น 2544
157-45 การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นลูกตาลแช่อิ่มแห้ง ดร. มุทิตา  มันุ่น 2544
158-45 การศึกษาชนิดของกล้วยและกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณสมบัติทางชีวเคมีและกายภาพของแป้งกล้วย ดร. มุทิตา  มันุ่น 2544
159-45 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ในสะตอบรรจุกระป๋อง ดร. มุทิตา  มันุ่น 2544
160-45 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำผลไม้แปรรูป ดร. มุทิตา  มันุ่น 2544
161-45 การใช้แบคทีเรียแลติกในการผลิตไส้กรอกหมัก ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2543
162-45 การผลิตไข่เยี่ยวม้าจากไข่นกกระทา ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2544
163-45 การผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิรต์จากน้ำหมักข้าวหมาก ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2544
164-45 การผลิตภัณฑ์ลองกองบรรจุในน้ำเชื่อม ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2544
165-45 การศึกษาการทำน้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2543
166-45 ปลาดุกปรุงรสบรรจุกระป๋อง ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2544
167-45 การใช้สารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันหมู รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
168-45 ศึกษาคุณสมบัติการเกิดเจลของเนื้อปลาบดและซูริมิจากปลาวัว รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
169-45 การสกัดและการประยุกต์ใช้สารกันหืนจากชาเขียวใบหม่อน รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
170-45 ผลของการใช้น้ำมันพืชและเนยขาวต่อสีและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
171-45 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟอร์มาลดีไฮด์และไดเมทธิลเอมีนในปลาปากคมระหว่างการเก็บในสภาพแช่แข็ง รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
172-45 ผลของกรดอินทรีย์ต่อการศืนรูปและคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของปลาหมึกแห้ง รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
173-45 ผลของน้ำตาลทรีฮาโลสต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนในซูริมิระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
174-45 ผลของวิธีการหมักเกลือและความสดต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาลัง รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
175-45 ผลของอิออนโลหะออกซิเจนและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อสีและปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในปลาหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง รศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2544
176-45 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนระบบอัตโนมัติ อ. สุรสิทธ์  ประสารปราน 2544
177-45 การพัฒนาน้ำยางเพื่อใช้แทนซิลิโคนเหลวในงานหล่อเบ้าแม่พิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ พ. สุรสิทธ์  ประสารปราน 2544
178-45 การผลิตพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติโดยใช้ปอสา พฤ. สุรสิทธ์  ประสารปราน 2544
179-45 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มแขกผง ศ. สุรสิทธ์  ประสารปราน 2544
180-45 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำมันระหว่างการทอด ผศ. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2544
181-45 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่ง ผศ. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2544
182-45 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในน้ำหมักจากหยวกกล้วย ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2544
183-45 เปรียบเทียบคุณภาพเนยเทียมที่ผลิตจากน้ำมันพืชโดยใช้กรดอินทรีย์น้ำมะขามและน้ำมะนาว ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2544
184-45 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจากหญ้าปักกิ่งโดยผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ อ. อัญชลี  ศิริโชติ 2544
185-45 บทบาทของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสจาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสต่อาการพัฒนาชนบท ดร. ตายูดิน  อุสมาน 2545
186-45 การคำนวณสัมประสิทธิ์ รศ.ดร. ธวัช จิตระการ 2544
187-45 การพัฒนาแอกทีฟเซิร์ฟเวอร์เพจและแอพพลิเคชันฐานข้อมูลเพื่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ   นพพร  เหรียญทอง 2542
188-45 การสร้างระบบควบคุมการสวิทซ์ขั้งไฟฟ้าสำหรับเครื่องวัดความต้านทานดิน ผศ.ดร. วรวุฒิ  โลหะวิจารณ์ 2543
189-45 การศึกษาฤทธิ์ต้านทางเภสัชวิทยาในกายและนอกกายสัตว์ทดลองของสารสกัดหยาบใบแสงจันทร์ต่อกล้ามเนื้อเรียบหอบหลอดลมและระบบหัวใจและหลอดเลือด นาง สุภาภรณ์  ประเศรษโฐ 2544
190-45 อิทธิพลของความเค็มและพีเอชต่อ Apseudes sapensis Chilton 1926 ในทะเลสาบสงขลา รศ.ดร. เสาวภา  อังสุภานิช 2545
191-45 การศึกษาโครงสร้างของนิ่วชนิดต่างๆ ของประชากรในภาคใต้ตอนล่างด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคชัน   ผุสดี  มุหะหมัด 2543
192-45 การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทยและการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่ง   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2542
193-45 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของระบบยาระหว่างระบบประกันสังคมบัตรสุขภาพและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลนราธิวาส ผศ.ภก. พงศ์เทพ  สุธีรวุฒิ 2545
194-45 การประกันคุณภาพของระบบยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีศึกษา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ภก. พงศ์เทพ  สุธีรวุฒิ 2545
195-45 การประเมินความพอเพียงของยาเพื่อการรักษาโรคในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถวนหน้าของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ภก. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2545
196-45 ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ  กรณีศึกษาเครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส ผศ.ภก. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2544