โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2544
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-44 โรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดขางชนิด รศ.ดร. กิจการ  ศุภมาตย์ 2543
2-44 ปฏิกิริยากลุ่ม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกันกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน   เกรียงศักดิ์  ปัทมเรขา 2543
3-44 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นกล้าลองกอง นางสาว จรัสศรี  นวลศรี 2540
4-44 การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ นางสาว จรีพร  เรื่องศรี 2543
5-44 ผลกระทบของการใช้ที่ดินที่มีต่อระบบนิเวศ ในกลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ผศ. ชาญชัย  ธนาวุฒิ 2542
6-44 การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช   ศิริจิต  ทุ่งหว้า 2542
7-44 การประเมินความเที่ยงตรงของการวัดการไหลของน้ำในต้นลองกองและมังคุดโดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้เครื่อง PSU-NECTECT   สายัณห์  สดุดี 2540-2543
8-44 การเปรียบเทียบอัตราการย่อยสลายของใบไม้ในลำธาน 3 สาย ต้นน้ำทะเลสาบสงขลา อ. สุพิตรา ปานรงค์ 2541
9-44 อิทธิพลความเข้มข้นระดับต่างๆ ของสารคอปเปอร์-เอและสารบีเคซี-80ต่อ คลอเรลลา และออสซิลลาโทเรีย   สราวุธ  นิลเขต 2540
10-44 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสุกร และการจัดฟาร์มกับการยอมรับของเกษตรกรผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม จากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร. ยุพินพรรณ  ศิริวัธนนุกูล 2543
11-44 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้ยาบ้วนปาก คลอเฮกซิดีน 0.12 เปอร์เซ็นต์  น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปากฯ   กนกพร  ปางสมบูรณ์ 2543
12-44 การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนพี 53 ในมะเร็งคาซิโนมาของช่องปากกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคี้ยวหมาก และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่   ดวงพร  เกิดผล 2539
13-44 การประยุกใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อลดการติดเชื้อที่กระจายอยู่รอบนอกปากคนไช้ในงานทันตกรรม     2542
14-44 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรอยโรคในช่องปากในผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มรักต่างเพศและกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในประเทศไทย ดร. วิภาวี  นิตยานันทะ 2540
15-44 การรับรู้สุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื่อวัณโรคปอด   ขวัญตา บาลทิพย์  
16-44 การศึกษาติดตามและประเมินผลความสามารถของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศษสตร์บัณฑิต   ทิพย์ภา  เชษฐ์เชาวลิต 2540
17-44 คุณภาพชีวิตและการจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวด   นิยา  สออารีย์ 2543
18-44 ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวี   พรทิพย์  อารีย์กุล 2541
19-44 การรับรู้ภาวะการหมดประจำเดือนและการดูแบตนเองของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกสตรีวัยทอง  โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   วัฒนา  ศรีพจนารถ 2542-2543
20-44 การประเมินคุณสมบัติแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อยขององค์การอนามัยโลกในกลุ่มผู้สูงอายุไทย   สุนุตรา  ตะบูนพงศ์ 2543
21-44 กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลกรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.   อวยพร  ตัณมุขยกุล 2534-2539
22-44 Regulation of Ca2+ - ATPase Degradation by m-calpain   Juntipa  Purintrapiban 2543
23-44 Analysis of allelic imbalance in Thai prostate cancer ดร. ชวบูลย์  เดชสุขุม 2544
24-44 การประเมินการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกขณะอายุครรภ์ 24 ถึง 34 สัปดาห์ด้วยความถึ่สูงทางปากช่องคลอด ผศ.พญ. ทิพรรณ  เลียบสื่อตระกูล 2542
25-44 การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   พร้อมจิต  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2544
26-44 การนอนกรนและภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในเด็กวัยเรียน ผศ.พญ. วนพร  อนันตเสรี 2542
27-44 เครื่องตรวจวินิจฉัยไฟฟ้ากล้ามเนื้อสายเสียงด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดผิวหนัง นาย วิทูร  ลีลามานิตย์ 2543
28-44 การจัดระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประชากรในเขตต.ร่อนพิบูลย์ที่รับพิษสารหนู   Virasakdi Chongsuvivatwong 2538
29-44 การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไมผลในจังหวัดสงขลา   สายัณห์  สดุดี 2544
30-44 การติดเชื้อแผลฝาติดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รศ. สีล  แจ่ม.. 2541
31-44 อิทธิพลของ indinavir ต่อเภสัชจุลศาสตร์ของ rifampicin ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ศ.  สุเทพ  จารุรัตนศริกุล 2543
32-44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง fasting plasma golucose กัย postprandial plasma glucoseฯ นพ. สุภมัย  สุทรพนธ์ 2541
33-44 โครงการอุบัติการณ์และการดำเนินโรคของอาการ Gastroesophageal relux ในทารกไทย ผศ. เสาวรัต  โอสถากุล 2541
34-44 รูปแบบขอระบบการศึกษาเนื่องที่พึงประสงค์  เพื่อรักษาสถานภาพใบอนุญาต อ. ณางค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2544
35-44 การสกัดและพิสูจน์เอกลักษณ์สารต้านออกซิเดชันจากใบชุมเห็ดเทศ   ทรงศรี  แก้วสุวรรณ 2543
36-44 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารรับเข้า ของ คณะเภสัชศาสตร์ ภก.อ. นที  สรพิพัฒน์ 2544
37-44 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโป๊ยกั๊ก ผศ.ดร. นิวัติ  แก้วประดับ 2544
38-44 การพัฒนาสูตรตำรับและการศึกษาความคงตัวของยาน้ำแขวนตะกอนเนอร์ผลยกซาซิน อ. ประภาพร  บุญมี 2542
39-44 การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนนในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง   ภาคภูมิ พาณิชยยูปการนันท์ 2541
40-44 ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ยุคล  ทองตัน 2543
41-44 ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเภททุนทั่วไปประจำปี พ.ศ. 2543 ผศ. รุ่งนภา  ชื่อดี   2543
42-44 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์  ต่อบทบาทของเภสัชกรในทีมให้การรักษาผู้ป่วยใน นศภ. วิลาวัณย์ 2543
43-44 การศึกษายาเม็ดออกฤทธิ์นานที่มีการปลดปล่อยตัวยาแบบZero orderผ่าน Non-uniform Membrane นศภ. พันธตรา  วัชระสวัสดิ์ 2543
44-44 การศึกษาความเป็นพิษ ของ Mefenamic acid ที่มีผลต่อ Caco-2 cell นศภ.เ ลิศฤทธิ์  ยุทธวรวิทย์ 2543
45-44 การเตรียมและประเมินลักษณะทางเคมีกายภาพของเมโทรนิดาโซล-ไคโตแซนไมโครฟาร์ทิเคิล เพื่อใช้ในโรคปริทันต์ อ. วิวัฒน์  พิชญากร 2543
46-44 ฤทธิ์การรักษาแผลกระเพอาหารของสาร Curcumin desmetoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin ในหนูขาวฯ   ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ 2543
47-44 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานร้านยาภาคใต้ นาย สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2544
48-44 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผศ.ดร. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2543
49-44 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร:ตีนเป็ดแดง รศ.ดร. สนั่น  ศุภธีรสกุล 2544
50-44 ศึกษาการเตรียมแชมพูจากสมุนไพร:กะเม็ง รศ.ดร. สนั่น  ศุภธีรสกุล 2544
51-44 การประยุกต์ใช้เซลล์ลูโลสจากแบททีเรียในการเป็นสารช่วยแขวนตะกอน และสารก่ออิมัลชัน ผศ.ดร. สิรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ 2543
52-44 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากร้อยรู อ. สุกัญญา  เดชอดิศัย 2542
53-44 การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เป็นตัวนำส่งยาทางผิวหนัง ดร. เสน่ห์  แก้วนพรัตน์ 2543
54-44 การสลายตัวของแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจร นศภ. วรรณา  วิริยะปรีดา 2544
55-44 ทรรศนะของแพทย์ต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรการตลาดเมื่อเทียบกับผู้แทนยาที่ไม่ใช่เภสัชกร อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2543
56-44 ความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรต่อประโยชน์และความเสี่ยงของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านยาบน Internet อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2544
57-44 การศึกษาลักษณะ web site ของบริษัทยาที่ตรงตามความต้องการของแพทย์และเภสัชกร อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2543
58-44 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชัน   อรุณพร  อิฐรัตน์ 2543
59-44 การพัฒนาสูตรตำรับและประเมินการปลดปล่อยนอกกายของตำรับครืมที่โอพิลลีน ผศ. อรุณศรี  สุนทรพิช 2543
60-44 ความน่าเชื่อถือของการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรในร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร อ. อุทยัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2544
61-44 ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านยาผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อ. อุทยัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2544
62-44 การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทย:ใบตีนเป็ดแดง รศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2544
63-44 ความคาดหวังของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะของม.ที่มีต่อผู้บังคับบัญชาระดับเลขานุการคณะ   จรัส  ชูชื่น 2542
64-44 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิภาวะ:ศึกษาเปรียบเทียบประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโดย ดร. ศรีสมภพ  จิตรภัรดีบดินทร์  
65-44 การวิเคราะห์เส้นทางถึงสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอพยพของสตรีชนบทมาเป็นพนักงานอาบอบนวดและหญิงบริการในเทศบาลนครหาดใหญ่ ผศ. น้อย  จันทร์อำไพ 2527
66-44 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ส่งผลกระทบถึงประชาชนศึกษากรณีการใช้ดุลพินิจของสำนักการช่างในเทศบาลนครภาคใต้ นาย พัฒนะ  เรือนใจดี 2544
67-44 การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจในภาคใต้   ยุพาวดี  สมบูรณกุล 2543
68-44 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกของไทย   ศศิวิมล  สุขบท 2542
69-44 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่มีต่อวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ:ศึกษาเปรียบเทียบเขตชนบท-เมือง ในพื้นที่ 5 จ.ชายแดน รศ.ดร .อาคม  ใจแก้ว 2543
70-44 ปัจจัยกำหนดปัญหาอุปสรรคการวางแผนโครงการชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2542
71-44 บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น:ศึกษากรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. อาทร  คุระวรรณ 2543
72-44 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   ชุติมา ต่อเจริญ 2543
73-44 การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.รั ตนา  เวทย์รปะสิทธิ์ 2543
74-44 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของโฟมยางอีพีดีเอ็มและยางธรรมชาติที่ผลิตโดยวิธีเอ็กทรูด เพื่อพัฒนาการผลิตท่อโฟมยาง นาง ชลดา  เลวิส 2541
75-44 การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคัง ผศ.ดร. ธำรง  อมรสกุล 2543
76-44 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียน ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ด้วยแกมสเปกโตรเมตรี   พวงทิพย์  แก้ววทับทิม 2543
77-44 การสำรวจปริมาณยูเรเนียมทอเรียมและโพแทสเซียมระดับพื้นผิวในจังหวัดยะลา  ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี   พวงทิพย์  แก้วทับทิม 2544
78-44 การศึกษาเบื้องต้นในการใช้วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปลาแช่แข็งเพื่อผลิตน้ำมันปลา   พายัพ  มาศนิยม 2543
79-44 สมบัติพลวัตเชิงกลของยางธรรมชาติในสถานะหลอม   วิไลพร  ลักษมีวาณิชย์ 2542
80-44 การตอบสนองต่อรังสีของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตในตัวอย่างสัตว์ทะเลชนิดเปลือกและกระดอง นาย สมหมาย  ช่างเขียน 2542
81-44 ผลของการใช้น้ำตาลอินเวอร์ท  และระดับอุณหภูมิในการแช่อิ่มที่มีต่อคุณภาพของฝรั่ง มะขาม และกระเจียบแดงแช่อิ่มแห้ง   สืบศํกดิ์  กลิ่นสอน 2534
82-44 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี   หะหรูม  หีมสุหรี 2543
83-44 การมีขอบเขตและความต่อเนื่องของตัวดำเนินการซ้อนทับบนปริภูมิลำดับ   อัสอารีย์  สมาแอ 2543
84-44 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดร. เชาวน์  ยงเฉลิมชัย 2543
85-44 การเปลี่ยนแปลงของระดับธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาล์มน้ำมัน นาย ธีระพงศ์  จันทรนิยม 2538
86-44 ผลการรวบรวมข้อมูลผลกระทบทางด้านสาธารณสุขระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 43-21-25 พ.ย. 43 ร้อยตำรวจโทหญิง นวลตา  อาภาคัพภะกุล 2544
87-44 การสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพในระยะเฉียบพลันหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อ.หาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียงจ.สงขลาฯ พญ.ดร. สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย 2544
88-44 โครงสร้างและกระบวนการบริหารเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย:กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ รศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2544
89-44 การประเมินเบื้องต้นของความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ ในปี พศ. 2543   อำพร  วิริยโกศล 2544
90-44 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง นส. คันธมาทน์  บุญวรรณโน 2542
91-44 องค์ประกองทางเคจากดอกตีนเป็ดฝรั่ง ผศ. ชนิดตา  พงษ์ลิมานนท์ 2542
92-44 การแสดงออกของยีนต้านเชื่อราเบต้า -1 3 - กลูคาเนสและไคติเนสในยางพารา ผศ.ดร. นันทา  เชิงเชาว์ 2541-2542
93-44 ออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อหาสนามไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง รศ. บุญเหลือ  พงศ์ดารา 2543
94-44 การประยุกต์ใช้เบื้องต้นของเลคตินจากเมล็ดจำปาดะ รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธุ์ 2542
95-44 การออกแบบและสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวัดความเป็นแม่เหล็กสำหรับสารเคมี   ผดุง  บุญสิน 2544
96-44 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากน้ำทิ้ง   ผ่องผกา  เธียรมนตรี 2539
97-44 การถ่ายโอนลักษณะดีของกล้วยไม้หอมเข้าสู่กลัวยไม้เศรษฐกิจ   พรรณณี  อัศวตรีรัตนกุล 2541-2542
98-44 Nen-invasive measurement of the specific capacitances of plant cell menbranus by cell ฯ     2540
99-44 การหาสภาพนำไฟฟ้าของไซโทพลาสซึมในเซลล์แพลงก็ตอนพืชและโปรโทพาสใบพืชโดยวิธีเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ ผศ.ดร. พิกุล  วณิชาภิชาติ 2541-2542
100-44 การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว นาง วิจิตรา  ลีละศุภกุล 2538-2541
101-44 Effect of Azole Antimycotics on the pharmacokinetics and Pharmacodynamics of a single ฯ รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2543
102-44 การดัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากลของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต ผศ.ดร. ศุภสโรช  หมื่นสิทธิ์ 2543
103-44 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์ป่าโตนงาช้าง รศ. เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 2542
104-44 สารยับยั้งอะไมเลสในเมล็ดเนียงนก เนียงสะตอ และเหรียง ผศ.ดร. อโนชา  ตั้งโพธิธรรม 2543
105-44 การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสารเพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่ นาย จรัญ  บุญกาญจน์ 2544
106-44 การวิจัยพัฒนาการผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโรงกลั่นน้ำมันฝาง นาย ชาคริต ทองอุไร 2542
107-44 ภาวะการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของแก็สออยล์จากโรงกลั่นฝาง นาย ชาคริต ทองอุไร 2541-2542
108-44 การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอกส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นางสาว มาลี  สบายยิ่ง 2543
109-44 การสร้างสรรค์ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดปิปผลิวันตำบลศาลาใหม่  อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส   พิเชษฐ์  เปียร์กลิ่น 2541
110-44 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงที่มีต่อนิสัยและเจตคติในการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศษสตร์คณะศึกษาศาสตร์ นาง สุขใจ  ส่วนไพโรจน์ 2542
111-44 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพด้านการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม. ผศ. พันธ์  ทองชุมนุม 2542
112-44 ทัศนะและผลการเรียนของนักศึกษาในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาง ฉลวย  ชีวกิดาการ 2542
113-44 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย ผศ.ดร. ฉัตรไชย  รัตนไชย  2544
114-44 การใช้บริการสื่อโสตทัศน์ในฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ม.   จินตา  พิทักษ์ 2544
115-44 ความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศและคุณภาพของบริการห้องสมุด:ศึกษาเฉพาะการณีของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ฝ่ายหอฯ มอ.   ชูศรี  วังศานุวัตร 2544
116-44 การทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำด้วยอัตราความหนาแน่นต่างระดับ นาย โชคชัย  เหลืองธุวปราณีต 2543
117-44 การศึกษาการใช้แพลงก์ตอนพืชชนิด Chlorella sp. ตรวจับโลหะหนักที่ปะปนในน้ำโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซีส   จุติพร  สุดศิริ 2542
118-44 ผลของโปรตีนระดับต่างๆในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของตะพาบน้ำ   ปิยรัตน์  นาควิโรจน์ 2543
119-44 การผลิตซอสปรุงรสสูตรกระเพราจากน้ำนึ่งปลาทูน่า นาย ไกรศร  ดิษฐสระพงศ์ 2543
120-44 การผลิตไอศกรีมกะทิลดพลังงาน นาย กรกฏ  บุญธรรม 2543
121-44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยปะรมควัน นาย ภณุรักษ์  คงดำ 2543
122-44 ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพในไอศกรีมกะทิลดพลังงาน นางสาว วรรณา  ลิ่มพัฒนพิทักษ์ 2543
123-44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอกปลาอิมัลชั่นจากปลาเบญจพรรณ นาย จีรศักดิ์  คงแก้ว 2543
124-44 การผลิตเยลลี่ผลไม้โดยใช้กัมจากพืชทดแทนเจลาติน นางสาว พรชลี  มงคลเอื้ออารี 2543
125-44 การศึกษาการลดความเค็มและกลิ่นคาวในน้ำซุ๊ปปลาทูน่า ดร. ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์ 2543
126-44 การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม นาย กิตติ  เจิดรังษี 2543
127-44 การสำรวจปริมาณคุณภาพและการจัดการผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์หลังจากผลิตภัณฑ์หมดอายุการจำหน่าย ดร. กิตติ  เจิดรังษี 2543
128-44 การพัฒนาเครื่องวัดรีโอโลยีอาหารเหลวที่มีความข้มหนีดต่ำอย่างง่าย ผศ.ดร. ชัยรัตน์  ศิริพัชนะ 2540
129-44 การคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างเอนไซม์ D-amidase ดร. ทิพรัตน์ หงภัครคีรี 2543
130-44 การผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งจากเส้นใยขี้เลื่อยและเปลือกลูกตาล อ. ประนอม  ตั้งมั่งคง 2543
131-44 การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกสำหรับลองกอง อ. ประนอม  ตั้งมั่งคง 2543
132-44 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลีกของปลาทอดกรอบ อ. ประนอม  ตั้งมั่งคง 2543
133-44 การผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากกากถั่วเหลือง อ. ประนอม  ตั้งมั่งคง 2543
134-44 การผลิตปลาหมักจากเครื่องในและน้ำนึ่งปลาทูน่า รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2543
135-44 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2543
136-44 การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยอัดเม็ดจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอาหารทะเล รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2543
137-44 การใช้สารเคลือบในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตนวาสิก 2541
138-44 ผลของไคตินและไคโตแซนต่อคุณภาพของขนมปัง รศ.ดร. ไพรัตน์  โสกโณดร 2543
139-44 การเก็บรักษาเนื้อมังคุดตัดแต่งภายใต้บรรยากาศดัดแปลง รศ.ดร. ไพรัตน์  โสกโณดร 2543
140-44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์ซีเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากผัก รศ.ดร. ไพรัตน์  โสกโณดร 2543
141-44 แนวทางการลดปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รศ.ดร. ไพรัตน์  โสกโณดร 2543
142-44 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาและคุณภาพนมดิบต่ออายุการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ที่ผลิตโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. มณี  วิทยานนท์ 2543
143-44 คูณสมบัติการเกิดเจลของเวย์โปรตีนเข้มข้นที่ผ่านการให้ความร้อน ดร. มณี  วิทยานนท์ 2543
144-44 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากกล้วย ดร. มุทิตา  มีนุ่น 2543
145-44 การพัฒนาเครื่องดื่มจากน้ำส้มแขกผสมสมุนไพร ดร. มุทิตา  มีนุ่น 2543
146-44 ความคงตัวสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของสะตอสดและสะตอแช่เยือกแข็งระหว่างการเก็บรักษา ดร. มุทิตา  มีนุ่น 2543
147-44 การแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกจากอาหารหมักพื้นบ้าน อ. สุภศิลป์  มณีรัตน์ 2543
148-44 การคัดเลือกและการจำแนกจุลินทรีย์จากทะเลที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ พ. สุภศิลป์  มณีรัตน์ 2543
149-44 การทำไซรัปจากน้ำตาลโตนด ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2543
150-44 การผลิตกะปิผง ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2543
151-44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้หลอด ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2543
152-44 การผลิตวุ้นสวรรค์  และน้ำส้มสายชูจากน้ำตาลโตนดที่ได้จากน้ำตาลโตนดเข้มข้น ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2543
153-44 สารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียแลกติกจากผลิตภัณฑ์ปลาหมัก ดร. สุกัญญา  จันทะชุม 2544
154-44 การเกิดเจลและการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง ผศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2543
155-44 ผลของคุณภาพของปลาและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัทของส้มฟัก ผศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2543
156-44 โปรตีนกล้ามเนื้อของปลากะพงขาว  สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์  การย่อยสลายและการสูญเสียสภาพ ผศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2542-2543
157-44 ผลของแคลเซียมและเอนไซม์ทรานส์กลูตามินเนสจากจุลินทรีย์ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง ผศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2543
158-44 ผลของโปรตีนพลาสมาจากเลือดหมูและเลือดไก่ต่อการเกิดเจลซุริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง ผศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2543
159-44 การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้โดยวิธีการฉีดเข้าเข้า อ. สุรสิทธ์   ประสารปราน 2543
160-44 การศึกษากระบวนการอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พ. สุรสิทธ์   ประสารปราน 2543
161-44 การสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบ ผศ. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2543
162-44 การเคลือบน้ำผึ้งบนอาหารขบเคี้ยวเสริมโปรตีนปลาสกัด ผศ. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2543
163-44 การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าทำซอสปรุงรส ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2539
164-44 ผลขององค์ประกอบอาหาร APT ต่อการเจริญและการสร้างแบคเทอริโอซิน  โดยชื้อ Lactococcus lactis sn 48 และ sn 62 ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2540
165-44 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตอิสลามในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร. ตายูดิน  อุสมาน 2544
166-44 การผลิตน้ำปลาจากน้ำนึ่งปลาทูน่า รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2543