โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2543
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-43 การพัฒนาและการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ในภาคใต้ นาย ประวิตร  โสภโณดร 2543
2-43 การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิแพะ   พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน 2543
3-43 การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานของต้นกล้าทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์ต่างๆ ต่อการเข้าทำลายระบบรากของเชื้อรา   mana kanjanamaneesathian 2543
4-43 การควบคุมโรคทริสเตซาในส้มจุกโดยการปลูกเชื่อสายพันธุ์ไม่รุนแรง   รัตนา  สดุดี 2543
5-43 การเจริญเติบโตและสภาวะโภชนะของโคพันธุ์ผสมโฮลสไตน์ฟรีเซียนเพศผู้ที่เล็มกินหญ้าในแปลงหญ้า ปรับปรุง   วันวิศาข์  งามผ่องใส 2542
6-43 สภาวะแต่ธาตุของโคเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา   วันวิศาข์  งามผ่องใส 2542
7-43 สภาวะแร่ธาตุของโคเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา 2 แร่ธาตุปลีกย่อย   วันวิศาข์  งามผ่องใส 2542
8-43 ผลของความเค็มระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและเนื้อเยื่อวิทยาของปลากดเหลือง   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2542
9-43 ผลของกรดลิโนลีอิค และกรดลิโนลีนิค ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของ  และการเลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในปลากดเหลือง   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2542
10-43 การใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่   เสาวนิต  คูประเสริฐ 2537
11-43 การใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่างๆ ของเกษตรกรอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทย   อภิญญา  รัตนไชย 2541
12-43 การทดลองเลี้ยงเนื้อเยื่อตัวอ่อนของฟันหนู   จรัลพัฒน์  เขจรบุตร 2536
13-43 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในคลินิกรวม คณะทันตแพทย์ศาสตร์   รัชดา  ตันติสารศาสน์ 2542
14-43 ภาวะน้ำลายน้อย ปากแห้ง และการติดเชื้อราในช่องปากในกลุ่มผู้ติดเชื้อแอ็นไซในประเทศไทย ผศ.ดร. วิภาวี  นิตยาพันทะ 2539
15-43 การตรวจทางคลินิก เพื่อวินิจฉัยความสัมพันธ์ของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวหน้า-หลัง ในผู้ป่วยที่หมดการเจริญเติบโตแล้ว:ศึกษาความแม่นยำใน 3 วิธี นาง สุปาณี  สุนทรโลหะนะกูล 2542
16-43 ความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมของมะเร็งช่องปากในประชากรภาคใต้   suparp  kietthubthew 2541
17-43 เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย   สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์ 2538
18-43 การแยกเพาะเลี้ยงเซลล์เยื่อบุผิวปฐมภูมิจากชิ้นเนื้อเหงื่อกมนุษย์ ผศ. อุรีพร  เล็กกิต 2541
19-43 การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานของหัวหน้าหอ   ไขแสง  โพธิโกสุม 2541-2542
20-43 แผนการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ผศ. จิตใส  จันทรวดี 2543
21-43 การเตรียมพร้อมมารดาวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ ผศ. จีรเนาว์  ทัศศรี 2541
22-43 ผลการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างมีแบบแผนต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์แรก   ฐิติพร 2542
23-43 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิต ผศ. ถนอมศรี  อินทนนท์ 2540
24-43 ผลการสอนโดยใช้แนวคิดรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการตรวจเต้านมด้วยตนเองฯ   ทรงพร  จัทรพัฒน์ 2541
25-43 การศึกษาปัญหาการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลประสาทสงขลา   พิไลรัตน์  ทองอุไร 2541
26-43 ต้นทุนผลิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2542
27-43 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน      2541
28-43 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานโดยครอบครัว ผศ. วรรณี  จันทร์สว่าง 2541
29-43 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของคนในโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลาฯ   วัชรีย์  พรรักษาดี 2533
30-43 การใช้ศาสนาพุทธในการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ดี  สุทธรังษี 2542
31-43 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัน อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   ศิริรัตน์  โกศํลวัฒน์ 2532
32-43 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย   สาลี  เฉลิมวรรณพงศ์ 2542
33-43 ความพึงพอใจในการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สุธิดา  สังข์เกษม 2540
34-43 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม     2541
35-43 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและวิธีการแก้ไขประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล     2543
36-43 บทบาทการเสื่อมสมรรถภาพในการหลั่งและการออกฤทธิของอินสุลินที่ลดลงที่มีผลต่อการเกิดการไม่ตอบสนองต่อยาเม็ดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยฯ   chatchalit  rattarasarn 2543
37-43 การศึกษาหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A,Bและ Respiratory syncytial virus ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคติดเชื่อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผศ.พญ. พรพิมล  พฤกษ์ประเสริฐ 2534
38-43 อุบัติการณ์ของการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสพชนิดซี  ในเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมียภาคใต้ของประเทศไทย   Vichai laosombat 2539
39-43 Acquired platelet dysfunction with eosinophilia in children in the south of thailand   Vichai laosombat 2536
40-43 The utility of conventional dipsticks for urinary protein for screening of microalbuminuria in diabetic patients   supamai  soonthornpun 2543
41-43 การตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะด้วยแถบตรวจโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวาน   สุภมัย  สุนทรพันธ์ 2543
42-43 การรักษาเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมพ์โฟบาสต์ด้วยเคมีบำบัด และรังสีรักษา   Vichai laosombat 2535
43-43 การรักษาเด็กที่เป็นโรคเกร็ดเลือดต่ำที่ไม่ทราบสาเหตุชนิดเรื้อรังด้วยการให้แกมม่าโกลบูลินทางหลอดเลือดดำ   Vichai laosombat 2536
44-43 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดลำดับก่อนหลังสำหรับรักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก นาย วิทูร  ลีลามานิตย์ 2540
45-43 ระดับของ insulin-like growth factor-1(IG-1) และ insulin-like growth factor binding protein-3(IGFBP-3) ในเซรั่มของเด็ก และวัยรุ่นไทยปกติ : ความสัมพันธ์กับอายุ เพศ และระยะเวลาของการเข้าวัยหนุ่มสาว      
46-43 ระดับของ insulin-like growth factor-1(IG-1) และ insulin-like growth factor binding protein-3(IGFBP-3) ในเซรั่มของเด็กและวัยรุ่นไทยปกติ : ความสัมพันธ์กับความสูง น้ำหนัก และมวลดัชนีกาย   สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล  
47-43 ผลของ rifampicin ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ itraconazole     2542
48-43 ผลของ omeprazole ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ itraconazole     2542
49-43 อิทธิพลของเครื่องดื่มที่เป็นกรด(โคคา-โคลา) ต่อการดูดซึมของ Itraconazole     2541
50-43 การวัดไมโครอัลบูมินในปัสสาวะด้วยวิธี immunturbidimetry   สุภมัย  สุนทรพันธ์ 2543
51-43 พฤติกรรมการเลี้ยงดูทารก 0-1 ปี ของชาวไทยมุสลิมเขตชายแดนภาคใต้   ไหมสาเหราะ  บินมะหะหมัด 2532-2533
52-43 การศึกษาการลาป่วยและการเจ็บป่วยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะแทพย์ศษสาสตร์   อภิรดี  แซ่ลิ่ม 2543
53-43 The frequency of fragile x syndrome among selected patients at songklanagarind hospital during 1991-1996ฯ     2535-2538
54-43 การวิเคราะห์ต้นทุนฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประจำปีงบประมาณ 2542   กรกมล  รุกขพันธ์ 2542
55-43 รูปแบบร้านยาในปี คศ. 2000   ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2543
56-43 การศึกษาการสร้างสารแอนทราควิโนนและฤทธิ์ด้านออกซิเดซันจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของชุมเห็ดเทศ อ. ทรงศรี  แก้วสุวรรณ 2543
57-43 การใช้ไซโคลเด็กตรินและอนุพันธ์เป็นสารนำส่งยาชนิดที่สามารถเลือกเฉพาะทางสเตอริโอเคมีของ salbutamol ในรูปยาสูดสู่ทางเดินหายใจชนิดผงแห้ง     2542
58-43 การพัฒนาระบบจัดการเก็บสต๊อกวัสดุสำนักงานภาควิชาฯด้วย microsoft Access นาย นที  สรพิพัฒน์ 2542
59-43 การพัฒนาสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลคำถาม/คำตอบของหน่วยเภสัชสนเทศฯ     2543
60-43 คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของไพรอกซิแคมดซลิดดิสเพอร์สชันในพอลิไวนิลพัยโรลิโดน ภญ. นัฏฐา  แก้วนพรัตน์ 2540
61-43 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพริกไทย ผศ.ดร. นิวัติ  แก้วประดับ 2543
62-43 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดด้วยน้ำจากหัวแห้วหมูต่อกระเพาะอาหารของหนูขาว ผศ. บุญธรรม  พงศ์พิทยุตม์ 2543
63-43 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้าง diterpene ในเซลล์เพาะเลี้ยงของฟ้าทะลายโจร อ. พิมพ์พิมล  ตันสกุล 2543
64-43 การปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2543
65-43 การสำรวจบทบาทและพฤติกรรมการจ่ายของเภสัชกรชุมชนในจังหวัดสงขลา อ. มาลี  โรจน์พิบูลสถิตย์ 2543
66-43 HPLC finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตรฐานบอระเพ็ด อ. รักษ์เกียรติ  จิรันธร 2543
67-43 การประเมินการละลายที่เลือกเฉพาะทางสเตริดอเคมีของยา Salbutamol จากสูตรตำรับที่มีสารช่วยเตรียมยาที่เป็น chiral ดร. รุ่งนภา  ซื้อดี 2542
68-43 การศึกษาฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้ ของสารสกัดจากชั้นเมท่านอลของต้นถอบแถบน้ำ ผศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2543
69-43 ความรู้และวิธีการใช้ยาเม็ดคุมกำหนิดหลังร่วมเพศของสตรีไทยในเขตอำเภอหาดใหญ่ ผศ.ดร. วันทนา  เหรียญมงคล 2542
70-43 ผลของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาว ผศ. ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ 2542
71-43 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานยาบาลของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม อ. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2543
72-43 การตรวจสอบสารแอนไฮโดรบาราคอลในพืชสกุล Cassia รศ.ดร. สนัน  ศุภธีรสกุล 2543
73-43 ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าพักรับการรักษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ. สุดารักษ์ แซ่ลือ 2543
74-43 แนวทางการสนทนาที่มีประสิทธิภาพระหว่างแพทย์และผู้แทนยาในจังหวัดสงขลา อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2543
75-43 ทัศนคติของบริษัทยาต่อมาตรการการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ อ. ศิริพา  อุดมอักษร 2543
76-43 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาทางเภสัชเวทของสารสกัดจากผลส้มแขก รศ. อรุณพร  อิฐรัตน์ 2543
77-43 อิทธิพลของการส่งเสริมการขายด้วยแผ่นผับและใบปลิวต่อการรับรู้ของผู้บริโภค อ. อุทัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2543
78-43 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายฯ ผศ. พีรยศ  ราฮิมมูลา 2541
79-43 การพัฒนาตนเองของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   สิริพันธ์  เดชพลกรัง 2543
80-43 สารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี ผศ. สุนันท์ภัทธิรา  นิลแจ้ง 2541
81-43 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุกเตา   เกิดศิริ  เจริญวิศาล 2542
82-43 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย   จงพิศ  ศิริรัตน์ 2539
83-43 การศึกษาองค์กรอาสาสมัครประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม:กรณีจังกวัดสงขลา ผศ.ดร. วิชัย  กาญจนสุวรรณ 2542
84-43 บทบาทข้าราชการประจำระดับสูงในการกำหนดนโยบายกรณีการกำหนดนโยบายโครงการสร้างงานในชนบท ผศ.ดร. สมพร  เฟื่องจันทร์ 2531
85-43 ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลากดคัง     2542
86-43 ความต้านทานไฟฟ้าสัมผัสระหว่างยางธรรมชาติผสมเขม่าดำกับโลหะ   ธีระพันธุ์  สันติเทวกุล 2534
87-43 ปริมาณธาตุอาหารในดินและพืชบริวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในจังหวัดนราธิวาส นาย บุญส่ง  ไกรศรพรสรร 2536
88-43 ปัญหาการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์รัดบมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 2,3 และ 4   ผดุงยศ ดวงมาลา 2532
89-43 การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆในจังหวัดปัตตานี  ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี   พวงทิพย์  แก้วทับทิม 2541
90-43 การทำถุงมือยางจากน้ำยางโปรตีนต่ำ   ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2541
91-43 การพักตัวและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์หมากแด่ง   วิชัย  หวังวโรดม 2541
92-43 ผลของปุ๋ยใบโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตและเอทธิฟอนต่อการออกดอกติดผลลองกอง   มนูญ  ศิรินุพงศ์ 2540
93-43 ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อความอยู่รอดของ vibrio  harveyi   สมรักษ์  พันธุ์ 2541
94-43 การใช้เยื่อในลำต้นสาคูเป็นส่วนผสมอาหารไก่เนื้อในรูปอาหารป่นและอัดเม็ด   สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข 2540
95-43 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชท้องถิ่นแถบชายฝั่งทะเลในอาหารนกกระทาไข่   สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข 2538
96-43 การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเยื่อในลำต้นสาคูเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิด   สมศํกดิ์  เหล่าเจริญสุข 2542
97-43 ความเป็นไปได้ของการผลิตเห็ดเสม็ดเป็นการค้าในป่าเสม็ดและป่าสนทะเล นางสาว สายพิณ  จันทรเทพ 2541
98-43 ผลของอุณหภูมิหมักและระยะเวลาหมักพร้อมเมล็ดที่มีต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของไวน์ลูกหว้า   สืบศักดิ์  กลิ่นสอน 2536
99-43 ตัวดำเนินการซูเปอร์โพซันบนปริภูมิลำดับ Fr(p)   อัสอารีย์  สมาแอ 2543
100-43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือกจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผศ.ดร. ชัยรัตน์  ศิริพันธนะ 2536
101-43 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ผศ.ดร. ดนุพล  ตันนโยภาส 2540
102-43 การศึกษารูปแบบการสร้างครอบครัวของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา   นวลตา  ภาภาคัพภะกุล 2541
103-43 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา   พีระพิทย์  พืชมงคล 2542
104-43 การจัดทำฐานข้อมูลทางกุมารศัลยศาสตร์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์:ศึกษาเฉพาะความพิการแต่กำเนิดของทางเดินอาหารและช่องท้อง ผศ.นพ. ศักดา  ภัทรภิญโญกุล 2542
105-43 การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดร. รุจ  ศุภวิไล 2541
106-43 การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล อ. กัลยา  นิติเรืองจรัส 2541
107-43 การสังเคราะห์สารประกอบ Diferuloylspermines และ Disinapoylspermines นาย ก้าน  จันทร์พรหมมา 2542
108-43 สำรวจสถานภาพสังคมพืชชายหาดในจังหวัดสงขลา นาย กิติเชษฐ์  ศรีดิษฐ์ 2535
109-43 การศึกษาผลทางเภสัชวิทยาของสารที่ยแยกได้จากใบกาฝากชนิด Dendrophthoe pentandra รศ.ดร. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2541
110-43 การเตรียมและทดสอบสมบัติเชิงฟิสิกส์ของ mno+0.4CuO,Er2O3+ErCrO3SrO.6Fo2O3,ZnO+0.01Sb2O3 และ SnO2+0.01Sb2O3   ธงชัย  พันธ์เมธาฤทธิ์ 2542
111-43 การออกแบบและสร้างชุดทดลองทางฟิสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย รศ. บุญเหลือ  พงศ์ดารา 2541
112-43 การวิเคราะห์คุณสมบัติของเลคตินจากพลาสมาของปลากะรัง รศ.ดร. ประภาพร  อุทารพันธ์ 2540-2541
113-43 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดความต้านทานจำเพาะของตัวอย่างหิน นาย ประเสริฐ  พฤฒิคณี 2532
114-43 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี   พรศิลป์  ผลพันธิน 2540-2541
115-43 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเจริญเติบโต  การอยู่รอดของPseudoceroprepes cf. naga   พิมพา  ศิลาวัชนาไนย 2540
116-43 การทำบริสุทธิ์,ศึกษาคุณสมบัติของเลคตินจากลูทอยด์และ โปรตีนที่เกาะจับกับเลคตินในน้ำยางพารา รศ. รศ.รพีพรรณ  วิทิตสุวรรณกุล 2539-2541
117-43 ผลของสารสกัดน้ำใบเตยหอมต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติ   รัชวรรณ  ลิ้มวิวัฒน์กุล 2541
118-43 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในทะเลสาบสงขลา   รุ่งโรจน์  รัตนโอภาส 2536
119-43 Image  Retrieval  system   Lekha  Chaisorn 2540
120-43 การตรวจหา Escherichia 0157 ในเนื้อวัวและมูลวัว รศ. นวลจิรา  ภัทรรังรอง 2541
121-43 ยืนสำหรับเอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์เอซินเทสในยางพารา รศ.ดร. วัลลี  สุวจิตตานนท์ 2541-2542
122-43 การศึกษาปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างยาไรแฟมปิซินและยาเมโฟควินในคน รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2542
123-43 การแสดงออกของเอนไซม์ Sialyltransferase จากคนในยีสต์ ผศ.ดร. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 2541-2542
124-43 การศึกษาและรวบรวมงูทะเล(Family Elapidae)จากท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา นส. ศันสรียา  วังกุลางกูร 2542
125-43 การศึกษาเบื้องต้นของโทรติดโรคทรีคิโนซีสต่อการทำงานของโนโนหนูขาว อ. ศิริพันธ์  หิรัญญะชาติชาดา 2541
126-43 โครงสร้าง เสถียรภาพ และการกระจายอิเล็กทรอนของสารประกอบชีวภาพบางชนิดที่พบในพืชสมุนไพร   วิชชุ  โลจนาภิวัฒน์ 2540
127-43 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล รศ. เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 2542
128-43 การศึกษาทฤษฎีของสารดึงดูดด้วงเจาะรากข้าวโพดสกุล  Disbrotica ผศ. อรวรรณ  ศิริโชติ 2541
129-43 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้น   กัลยา  ศรีสุวรรณ 2540
130-43 บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย   เก็ตถวา  บุญปราการ 2542
131-43 การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผศ. วันชัย  ธรรมสัจการ 2540-2541
132-43 ศึกษารูปแบบรายการและองค์ประกอบในรายการโทรทัศน์การศึกษาที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม นาย จิระพันธ์  เดมะ 2541
133-43 ผลของแสมทะเลในการเป็นไม้เบิกนำต่ออัตราการเจริญเติบโต และการรอดตายของโกงกางใบเล็กบนหาดเลนใหม่ของอ่าวปัตตานี ผศ. เมธี  เอกศิรินิมิตร 2542
134-43 ศิลปะวัตถุที่ปรากฏอิทธิพลศาสจาพราหมณ์ในคาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทย   วสันต์  ชีวะสาธน์ 2534
135-43 การพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศ ผศ. วสันต์  อติศัพท์ 2535
136-43 การติดตามและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้   อุบลรัตน์  ซื่อสัตตบงกช 2533
137-43 ผลกระทบบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยมเศษฐกิจ (IMT-GT) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส ผศ. ดลมนรรจน์  บากา 2541
138-43 สภาวะทางเศรษฐกิจลากรจัดการทรัพยากรประมงของชุมขนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี   ธำรง  อมรสกุล 2542
139-43 พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารความรู้จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านและผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี   มนตรี  ดวงจิโน 2537
140-43 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิก จังหวัดปัตตานี นาย ไมตรี  แก้วทับทิม 2541
141-43 การปรับปรุงคุณภาพปลาเส้นปรุงรส ดร. ก่องกาญจน์  อังสุภานิช 2542
142-43 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด   ศรินยา  อนุเผ่า 2542
143-43 การใช้น้ำมันปาล์มดัดแปรแทนเนยโกโก้ในการผลิตซ็อกโกแลต นาย วสันต์  ชินวร 2542
144-43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา นาย จุมพฎ  สบายใจ 2542
145-43 การสูญเสียโปรตีนไมโอไฟบริลล่าร์ในกระบวนการผลิตซูริมิ นาย ภิญโญ สามารถ 2541
146-43 การแยกคุณสมบัติและการทำบริสุทธิ์น้ำมันจากหัวปลาซารีดีน นาย พิษณุพงศ์  เนาวพันธ์ 2542
147-43 การใช้ประโยชน์จากไคโตแซนในการเก็บรักษากุ้งกุลาดำดิบ นาย ธวัชชัย  กล้ากสิกิจ 2542
148-43 ผลของสารเคลือบผิวชนิดต่างๆต่อคุณภาพของผลสาลี่ระหว่างการเก็บรักษา นาย ณรงศ์ศักดิ์  พิทักษ์วงศ์ 2542
149-43 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งแห้งระหว่างการเก็บรักษาในรูปแบบการบรรจุชนิดต่างๆ นาย สังฆพงศ์  พูลสุข 2542
150-43 เครื่องบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติ นาย คัมภีร์  ตันทสุทธานนท์ 2541
151-43 การทำซองจากฟิล์มไข่ขาว นางสาว จันทิมา  ใจสว่าง 2542
152-43 การออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูกโดยใช้ค่าความต้านทานแรงกดตามแนวตั้ง นางสาว ธนิยา  ลิ่มชูเชื้อ 2542
153-43 การถ่ายโอนมวลและการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัสระหว่างการทำแห้งจาวตาลแบบออสโมติก   ภัทราวุธ  รัตนบรรดาล 2542
154-43 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นความพรุน  และการหดตัวของเห็ดระหว่างการทำแห้ง   ธีรนันท์ ชุมวรฐายี 2542
155-43 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม  และการประยุกต์ใช้ นาย วัชรา  อมรรัตน์ทวีป 2542
156-43 การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม นาย บรรเจิด  จีนบุญ 2542
157-43 การออกแบบเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์และการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ นาย สมปอง ชาติภัย 2541
158-43 การศึกษาเครื่องผสมเม็ดพลาสติกกับเม็ดแม่สีแบบใบผสมอยู่กับที่ นาย กฤษฎาพันธ์  ประเสริฐศิลป์ 2542
159-43 สารฟอกสีและผลของสารฟอกสีต่อวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง นาย ธรรมรัตน์  จารุมาศพรรณ 2542
160-43 ผลของเจลแป้งบุกต่อเนื้อสัมผัสกุ้งเทียม นาย ไชยา  รักขนาม 2541
161-43 ผลของฟิล์มไคโตแซนต่อการรักษาความชื้นและการดูดซับน้ำมันในลูกชิ้นปลาทอด นางสาว ลิลินดา  เกิดสม 2541
162-43 การสกัดเจลาตินจากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล นางสาว สุพัตรา  หนูนวล 2541
163-43 ผลของปัจจัยการผลิตต่อการเกิดสีเหลืองของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง นาย จรัล  ชุมจันทร์ 2542
164-43 ผลของความร้อนในการลวกต่อคุณภาพหอยลาย นาย สมโภช  แสงจันทร์ศิริ 2542
165-43 การผลิตเมล็ดขนุนบรรจุกระป๋อง นาย ธวัชชัย  ชูธิบัติ 2542
166-43 การศึกษากรรมวิธีการผลิตปลาซาบะรมควันและอายุการเก็บรักษา นาย วิสุทธิ์  วิไลรัตน์ 2542
167-43 การสกัดและใช้ประโยชน์ใยอาหารจากต้นกลัวย นาย ปัฐม์  ดุสิตกุล 2542
168-43 การผลิตข้างเกรียบมันเทศ  และข้าเกรียบกล้วยหอม นาย ไพโรจน์  มากผล 2542
169-43 การทำกระดาษจากพืชในท้องถิ่น นาย สมพงษ์  ทองหนูนุ้ย 2541
170-43 กระป๋องอุ่นร้อนเองอัตโนมัติ นาย ยศประจักษ์  เดชบุญญาภิชาติ 2541
171-43 บรรุภัณฑ์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือ นาย ชลิต  เส็นสกุล 2542
172-43 แบบจำลองการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ นาย สุภาษิต 2542
173-43 การแยกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกจากเครื่องในปลากะพง นางสาว กมลทิพย์  กาฬสมุทร 2542
174-43 การแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกจากอาหารหมักที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค นางสาว วรรศิลป์  โรจนวงศ์ชัย 2542
175-43 การแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากทะเล นาย นุเชฐ  คงจีน 2542
176-43 ผลของสารกันหืนต่ออายุการเก็บรักษาของหัวเกรียบกุ้ง นาย สมมาตร  สีสุข 2542
177-43 การสกัดและการประยุกต์ใช้สารยังยั้งเอนไซม์โปรตีนเนสจากพืชหัว นางสาว กัลยารัตน์  กลับพงศ์ 2541
178-43 การสกัดและคุณสมบัติบางประการของสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากเมล็ดพืชตระกูลถั่ว นาย สาโรจน์ รอดคืน 2541
179-43 ผลของสารพอลิเมอร์บางชนิดต่อคุณสมบัติของเจลซูริมิ นางสาว รุจิยา  สุทธิธรรม 2541
180-43 ผลของกระบวนการแช่แข็ง-ทำละลายต่อการสูญเสียสภาพโปรตีนและออโตออกซิเดชั่นของเนื้อปลาบด นาย ชาคริต  หวังพันธุ์ขจร 2542
181-43 ผลของสารละลายด่างต่อากรเปลียนแปลงทางเคมีและเนื้อสัมผัสของโปรตีนในปลาหมึกกล้วย นางสาว อลิศรา  ตลึงผล 2542
182-43 ปัจจัยที่มีผลในการลดกิจกรรมของสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินในถั่วหรั่ง นางสาว อนงค์  ขุนดำ 2542
183-43 การจำแนกลักษณะเอนไซม์โปรตีนเอสจากเนื้อและเครื่องในปูม้า นาย ณรงค์ศักดิ์  ขวัญทอง 2542
184-43 ผลของการบรรจุชนิดดัดแปลงบรรยากาศต่ออายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงสด นางสาว สุรีพันธ์  อรทัย 2542
185-43 ผขของพลาสมาจากเลือดหมูต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีนเนสในกล้ามเนื้อปลาและการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ นางสาว กนกวรรณ  เชาว์กิติวุฒิ 2542
186-43 ผลของขนาดปลากะพงขาวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค นาย ไพศาล  นองเนือง 2541
187-43 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงหลังการตายของปลากะพงขาวกับลักษณะเนื้อสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค นาย ทวีรัตน์  แซ่ตั๋น 2541
188-43 อิทธิพลของตำแหน่งชิ้นเนื้อต่อความชอบของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลากะพงขาว นาย อัษฎางค์  กลัดทอง 2541
189-43 การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องบรรจุนม นาย กฤติย  ทองมี 2541
190-43 การทดสอบความต้านการกระแทกของแผ่นฟิล์มพลาสติก นาง ยุทธ  ไชยประสิทธิ์ 2541
191-43 เครื่องผลิตฟิล์มหลายชั้น นางสาว กันยา  อัครอารีย์ 2541
192-43 การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน นาย พลรัตน์  ขวัญรอด 2542
193-43 การศึกษาตัวแปรที่สำคัญในกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าเบ้า นาย ไพศาล  รุจิศรัณย์ 2542
194-43 การศึกษาออกแบบขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบอัดให้ความร้อน นาย ศิริพล  แซ่ตั้ง 2542
195-43 การเปรียบเทียบน้ำสกัดจากขิงกับหอมหัวใหญ่ในการป้องกันการหืนในเนื้อหมูบด นาย เกรียงศักดิ์  ชูแสง 2542
196-43 การใช้กากถั่วเหลืองในการผลิตเค้กผลไม้โคเลสเตอรอลต่ำ นางสาว กมลลักษณ์  ตราเต็ง 2542
197-43 คุณลักษณะของแป้งที่ได้จากเมล็ดจำปาดะขนุน นาย ต่วนยูลา  ตอแก 2542
198-43 คุณลักษณะของแป้งที่ได้จากกระจับฝัก นาย บูบากาก  หลีหยัน 2542
199-43 คุณสมบัติของเจลในเนื้อแพะและเนื่อไก่บ้านที่เป็นผลมาจาก อุณหภูมิที่ให้ความร้อน พีเอช และความเข้มข้นเกลือ นางสาว ยินดี  สงคง 2542
200-43 การผลิตหมูยอไขมันต่ำจากเจลแป้ง นางสาว บุศรินทร์  รัตนะ 2542
201-43 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกกระเจี๊ยบแห้ง นาย พวงขวัญ  แสงจันทร์ 2542
202-43 การสกัดน้ำมันจากเนื้อปลากดเหลือง นาย ธรณินทร์  ช่วยแก้ว 2542
203-43 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไวน์เงาะ นาย อนนต์  ฐิตบุญนิมิต 2542
204-43 การแยกน้ำตาลโตนดแบบลำดับส่วนและการทำให้เข้มข้นโดยการกรองระบบอัลตราฟิลเตรชั่น   ไพบูลย์  ทวีวงศ์ 2542
205-43 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์น้ำตาลโตนด นาย ยุทธพล  พัววิริยะพันธุ์ 2542
206-43 ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสดามุฮัมมัดศ๊อลลอลลอฮุอะลัยฮีวะซัลลัม ดร. อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข 2543