โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2542
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-42 แนวแบ่งเขตภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถิ่นตากใบ:ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของเสียงสระที่ใช้รูปเขียน ใ-ไ-   พุทธชาด  โปธิบาล 2540
2-42 การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื่อไวรัสตัวแดงดวงขาวจากพาหะนำเชื้อและสิ่งมีชีวิตธรรมชาติโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส รศ.ดร. กิจการ  ศุภมาตย์ 2540
3-42 การเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริม:พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาการเกษตรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแนวคิดที่มีต่อการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร   เกรียงศักดิ์  ปัทมเรขา 2541
4-42 การผลิตกะหล่ำปลีในภาคใต้ รศ.ดร. ขวัญจิตร สันติประชา 2533-2537
5-42 การพัฒนาและฟื้นฟูดินเหนียวแร่ร้าง   charlchai Tanavud 2535-2536
6-42 ผลของการใช้การเนื้อเมล็ดในปาล์มเสริมด้วยกรดอะมิโนและกากน้ำตาลแทนปลายข้าวในอาหารสุกรรุ่น-ขุน นาย ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 2540
7-42 การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจ สังคม และการผลิตยางพาราและการดำเนินงานระหว่างกลุ่มขายน้ำยางสด และกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น และขายยางในอำเภอจะนะ จ.สงขลา อ. บัญชา จันดี 2542
8-42 ความต้องการสารสนเทศการปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลากรณีเปรียเทียบเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างอ.จะนะและอ.หาดใหญ่ ผศ. บัญชา  สมบูรณ์ 2541
9-42 การย้อมสีเพื่อตรวจตัวเป็นตัวตายของอสุจิแพะโดยใช้สีทริพแพนบลู ผศ. พีรศํกดิ์  สุทธิโยธิน 2538
10-42 การพัฒนาการใช้วิธีการอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวและความเร็วของตัวอสุจิโดยวิธีการว่ายขึ้นด้านบน   พีรศํกดิ์  สุทธิโยธิน 2537
11-42 การควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้างโดยชีววิธี และการศึกความเป็นไปได้ในการผลิตภัณฑ์ทางชีว..ที่จะใช้ควบคุมโรคกาบใบแห้ง ผศ. มานะ  กาญจนมณีเสถียร 2539
12-42 การตรวจหาและแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์ค่ายมายโคพลาสมาที่เป็นสาเหตุโรคพืชในประเทศไทย     2540
13-42 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดผักอ่อนในภาคใต้   watcharin soonsuwon 2538-2540
14-42 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น รศ.ดร. วัลลภ  สันติประชา 2534-2537
15-42 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาของดอกส้มโอพันธ์หอมหาดใหญ่   วิจิตต์  วรรณชิต 2537-2540
16-42 ผลของไขมันระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตอัตราการเปลี่ยนอาหารเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของปลากดเหลืองขนาดปลานิ้ว   วุฒิพร  พรหมขุนทอง 2540-2541
17-42 การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรใน อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา   ศิริจิต  ทุ่งหว้า 2539
18-42 การปรับปรุงพันธ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธ์ในหลอดทดลอง   สมปอง  เตชะโต 2539-2541
19-42 การศึกษาสมบัติทางเคมีของตะกอนในทะเลน้อยและทะเลหลวง นาย สมศักดิ์  มณีพงศ์ 2540
20-42 ผลกระทบของการทำนากุ้งต่อทรัพยากรดิจและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่นากุ้งเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเพื่อการเพาะปลูก ผศ. สมศักดิ์  มณีพงศ์ 2536-2538
21-42 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก   สายัณฆ์  สดุดี 2535-2537
22-42 การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชสกุลขนุน(Artocarpus  sp.) โดยวิธีบูรณภาพ   เสมอใจ  ชื่นจิตต์ 2535-2536
23-42 การศึกษาความชุกและอุบัติการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในนักศึกษาทันตแพทย์   กรัสไนย  หวังรังสิมากุล 2531
24-42 การศึกษาการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมประดิษฐ์ของนักศึกษาทันตแพทย์ รศ จันทร์  เบญจกุล 2539
25-42 ความสัมพันธ์ของปุ่มกระดูกเพดานปาก และปุ่มกระดูกขากรรไกรล่างกับการกัดเน้นและหรือการนอนกัดฟัน อ. ดวงพร  เกิดผล 2541
26-42 การศึกษาระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดสงขลา   นงนุช  อาคาสุวรรณ 2540
27-42 ผลการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ และภาวะสงบของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปากที่ได้รับยาไมดาโซแลมขนาดน้อยทางปาก ในความดูแลของวิสัญญีพยาบาล   พรพรรณ  ด่านวรนันท์ 2541
28-42 ลักษณะทางชีววิทยาของเชื้อแคนดิตา  อัลบีแคนส์ในช่องปากคนไข้โรคเอดส์     2538
29-42 การศึกษาเปรียบเทียบภาพรังสีด้านข้างเซฟาโลแกรมและภาพรังสีกะโหลกศรีษะด้านข้าง:ทางเลือกใหม่สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป   วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล 2538
30-42 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)คณะพยาบาลศาสตร์ ม.   จรัสศรี  บัวบาน 2532
31-42 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)คณะพยาบาลศาสตร์ ม.   จรัสศรี  บัวบาน 2534-253
32-42 การให้สุขศึกษาแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์   จีรเนาว์  ทัศศรี 2540
33-42 รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล:กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ ม.และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาหาดใหญ่   ดวงวดี  สังโขบล 2532
34-42 การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาตร์ ม.   ทัศนีย์  นะแส 2528
35-42 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐานของผู้เข้าเรียนวิชาชีพการพยาบาล ผศ. นันทนา  น้ำฝน 2541
36-42 การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อการตรวจคัดกรองเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผศ.ดร. ประณีต  ส่งวัฒนา 2541
37-42 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2540
38-42 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บปวดผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้   เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2541
39-42 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวโดยใช้ข้อวินิจฉัยการพยาบาล     2539
40-42 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการพยาบาล     2540-2541
41-42 การศึกษาติดตามการใช้แบบสอบความถนัดทางการเรียนพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.   ศรีกัลยา  ภิญโญสโมสร 2541
42-42 การะพัฒนาระบบการพยาบาลที่ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ   แสงอรุณ  อิสระมาลัย 2538-2539
43-42 การป้องกันภาวะความดันเลือดตกหลังจากฉียยาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าท้องตลอดเปรียบเทียบการใช้สารละลาย colloid และ crystalloid เป็น preloading fluid นาย ธวัช  ชาญชญานนท์ 2541
44-42 การตรวจกรองหาผู้ป่วยปัญญาอ่อนที่มีจุดเปราะบนโครโมโซมเอ็กซ์ โดยใช้แบบประเมินอย่างง่ายร่วมกับการตรวจทางอณูพันธุศาสตร์ พร. พรพรต  ลิ่มประเสร็ฐ 2541
45-42 คอมพิวเตอร์เล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เครื่องกระตุ้นกระดูกด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผศ.นพ พีรพงศ์  ปริญญโรจน์ 2535-2536 2539
46-42 การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด,อินซูลิน,สมรรถภาพทางกายและภาพลักษณ์ต่อร่างกายของเด็นนักเรียนในเขตเทศบาลหาดใหญ่:ผลของกาติดตาม 5 ปีต่อมา รศ. ลัดดา  เหมาะสุวรรณ 2540
47-42 โครงการวิจัยเพื่อหารูปแบบในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในระดับชุมชน นพ. วีระพล  จันทร์ดียิ่ง 2539-2541
48-42 การส่งเสริมการดูแลตนเองใสการฟี้นฟูสภาพของผู้ป่วยกระดูกขาหัก   สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ 2539
49-42 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสั่งใช้ยากรณีศึกษา:แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ. ณรงค์ศํกดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2542
50-42 การตั้งสูตรตำรับและการศึกษาความคงตัวทางกายภาพของเจลหล่อลื่น อ. นัฏฐา  แก้วนพรัตน์ 2542
51-42 ความคงตัวของตำรับยาน้ำแขวนตะกอนนอร์ฟลอคซาซินที่เตรียมขึ้นใช้ทันที อ. ประภาพร  บุญมี 2542
52-42 บทบาทของร้านยาต่อการตอบสนองความต้องการบริการสาธารณสุขของชุมชนเขตตำบลคองหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ. พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 2542
53-42 การสร้างสารทุติยภูมิในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของฟ้าทะลายโจร   พิมพ์พิมล  ตันสกุล 2542
54-42 การเตรียมตำรับยา lawsone methylether เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแคนดิดาในช่องปาก ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2541
55-42 การศึกษาการสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงของรางจืด ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2542
56-42 การแยกสารแนพโธควิโนนให้บริสุทธิ์จากรากเพาะเลี้ยงสีแดงของเทียนหอมบ้าน ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2542
57-42 การเตรียมยาระบายชนิดแคปซูลจากสารเมือกของเมล็ดแมงลัก ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2541
58-42 การเหนี่ยวนำการสร้างสรแนพโธควิโนนในเซลล์เพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2542
59-42 การศึกษาการสร้างสาร plumbagin โดยรากเพาะเลี้ยงของต้นเจตมูลเพลง ดร. ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 2542
60-42 การตรวจสอบการเลือกเฉพาะทางสเตอริโอเคมีของการละลายใน in vitro ของยา B-bloclers จากเมทริกซ์ควบคุมการปลดปล่อยที่ประกอบด้วย inprinted polymer ดร. รุ่งนภา  ซื้อดี 2541
61-42 การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอัลคาลลอยด์จากชั้นบิวทานอลของเปลือกต้นมูกขาว นศภ. จารินี  คงเส้น 2541
62-42 ผลของสารก่อรูพรุนและความหนาของชั้นเมมเบรนต่อการปลดปล่อยโพพราโนลอลไฮโดรไรด์จากเพลเล็ตซึ่งควบคุมการปลดปล่อยโดยออสโมติกปั้ม อ. วิชาญ  เกตุจินดา 2542
63-42 การสำรวจข้อมูลที่พึงประสงค์บนฉลากยาจากผู้ที่มารับบริการในร้านยาเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ. ศิริพา อุดมอักษร 2542
64-42 การทดลองสอบความเที่ยงและความตรงของแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเขาหวานในคนไทย อ. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2541
65-42 การทดสอบความเที่ยงและความตรงของแบบวัดคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในประเทศไทย อ. สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 2542
66-42 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของ chloranthus elatior a prelinlininary studies on Biological activities of choranthus elatior ผศ.ดร. สนั่น  ศุภธีรสกุล 2542
67-42 แนวทางการวิเคราะห์ปริมาณแอสไพรินในยาขี้ผึ้ง ผศ. สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร์ 2542
68-42 การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาออกจากยาพื้นแชมพูไตรแอมซิโนโลน  แอซีโตไนด์ ผศ. สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร์ 2541
69-42 การศึกษาสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่มารับยาตามใบสั่งยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   sudaruk  LeU 2541
70-42 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการบริการทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ. สุดารักษ์  แซ่ลือ 2542
71-42 การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดโพลีแซกคาไรด์จากเปลือกกล้วยไข่  กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม อ. สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์ 2537
72-42 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยเหง้าเปราหอม อ. สุภิญญา  ติ๋วตระกูล 2542
73-42 การพัฒนาวิธีการสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ และการศึกษาการดูดกลืนแสงของอันตรกิริยาระหว่างยาต้านมะเร็งกลุ่มพลาตินัมกับพลาสมิดดีเอ็นเอ ผศ. อดิศร  รัตนพันธ์ 2542
74-42 การศึกษาอันตรกิริยาของยาต้านมะเร็ง Cisplatin กับ Estrogen Responsive DNA Element ด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเซียลสสแกนนิ่งแคลอริเมตรี ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2542
75-42 การตรวจหาดีเอ็นเอที่ถูกทำให้เสียสภาพเนื่องจากยาต้านมะเร็งซิสพลาตินภายในหลอดทดลองด้วยวิธีเจลอิเลคโตรฟอเรซิส ผศ.ดร. อดิศร  รัตนพันธ์ 2542
76-42 การสำรวจบทบาทของผู้แทนยาและทัศนคติของแพทย์ในจังหวัดสงขลาต่อบทบาทของผู้แทนยา อ. .อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2542
77-42 ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย   อรุณพร  อิฐรัตน์ 2541
78-42 การหาปริมาณสารหนูในตำหรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา   อรุณพร  อิฐรัตน์ 2537
79-42 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของหมากหมก   อรุณพร  อิฐรัตน์ 2542
80-42 การศึกษสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเหลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน นางสาว อรุณศรี  สุนทรพิธ 2537
81-42 ความเป็นไปได้ในการนำระบบการบริบาลเภสัชกรรมเข้ามาใช้ในร้านยา  ในเขตจังหวัดสงขลา อ. อุทัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2542
82-42 ความเป็นไปได้และความพคงพอใจของเภสัชกรชุมชนและผู้ป่วยต่อการทำบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยในร้านยาใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ. อุทัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2542
83-42 ผลของการเพิ่มระดับการบริการให้คำแนะนำในร้านยาต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย อ. อุทัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2542
84-42 การสำรวจสภาพปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี รศ.ดร. ครองชัย  หัตถา 2536
85-42 สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. ประจัน  มณีนิล 2530-2531
86-42 การศึกษาลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย ประยงค์  โขขัด 2528
87-42 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี นาย ประยงค์  โขขัด 2541
88-42 พฤติกรรมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลศึกษากรณีเทศบาลเมืองปัตตานี นาย ปิยะ  กิจถาวร 2539
89-42 กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษของนศ.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   แววตา  สุขนันตพงศ์ 2536-2537
90-42 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองในภาคใต้   สุทธิพงศ์  พรหมไพจิตร 2536
91-42 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ ผศ. สุนันท์ภัทธิรา  นิลแจ้ง 2540
92-42 กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้   อาหวัง  ล่านุ้ย 2538
93-42 ตลาดแรงงานสำหรับสาขาบรรณารักษศษสตร์และสารนิเทศศาสตร์ใน 14 จังหวัดภาคใต้   อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ 2531
94-42 ปัจจัยจูงใจสู่ความร่วมมือด้านการตลาดกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย   จุฑามาศ  จันทรัตน์ 2541
95-42 ความนิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ซเปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในภาคใต้   ศรัณยา  บุนนาค 2541
96-42 การขายตรงในรูปแบบการตลาดหลายชั้น นาง ศศิวิมล  สุขบท 2541
97-42 ลักษณะและความต้องการการฝึกอบรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้   สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร 2542
98-42 การสื่อสารทางการเมืองและการไหลเวียนของข่าวสารในชุมชนมุสลิม ดร. สุรพงษ์  โสธนะเสถียร 2529
99-42 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งรอบอ่าวปัตตานี รศ.ดร. คณิต  ไข่มุกต์ 2537-2539
100-42 โครงสร้างประชากรของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณแม่น้ำสายบุรี  จังหวัดปัตตานี นาย ซุกรี  หะยีสาแม 2541
101-42 ความเข้มแสงสำหรับการประมงอวนไดนาโมในจังหวัดปัตตานี นาย ซุกรี  หะยีสาแม 2540
102-42 ประสิทธิภาพของเครื่องเทศบางชนิดในการป้องกันการหืนในเนื้อปลาบดสุก   เทวี  ทองแดง 2539
103-42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบางชนิดจากอ่าวปัตตานี:บูดู   ธนุสรา  เหล่าเจริญสุข 2533
104-42 การศึกษาอัตราการให้อาหารและความถี่การให้อาหารของการเลี้ยงปลากดเหลือง   ธำรง  อมรสกุล 2541
105-42 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกลูโคสจากแป้งสาคูดิบด้วยเอนไซม์จากเชื้อรา นาย นิยม  กำลังดี 2539
106-42 การสำรวจข้อมูลขีวภาพอ่าวปัตตานี   กันทิมา  เหาะเจริญ 2540
107-42 วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร:เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย ปิ่น  จันจุฬา 2540
108-42 การพัฒนากระบวนการผลิตบูดูด้วยกล้าเชื้อจุลินทรีย์   พัชรินทร์  ภักดีฉนวน 2542
109-42 การเตรียมผลิตภัณฑ์ยางเหลวจากยางธรรมชาติอีพอกไซเหลวและกรด 2,4 ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก   ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2541
110-42 ความซุกซุมและวงจรสืบพันธ์ของสาหร่ายวุ้น 2 ชนิดในอ่าวปัตตานี   ระดีพร  เรื่องช่วย 2537
111-42 การเลี้ยงสาหร่ายวุ้น Gracilaria tenuistipitata chang &xia .ในบ่อโดยใช้เส้นเชื่อก   ระพีพร  เรืองช่วย 2536
112-42 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นเมล็ดพันธุ์กับความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์มังคุด   วิชัย  หวังวโรดม 2540
113-42 การหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาโดยวิธีเทอร์โมลิมิเนสเซนซ์บริเวณเมืองโบราณยะรัง  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นาย สมหมาย  ช่างเขียน 2540
114-42 โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู/อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา   ณรงค์  ณ เชียงใหม่ 2540
115-42 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ รศ.ดร. สัณห์ชัย  กลิ่นพิกุล 2541
116-42 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2536
117-42 การแยกและการใช้ประโบชน์ของโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่า ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2536-2537
118-42 ความรู้ เจตคติ และแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจ.สงขลา รศ. ณรงค์  ณ เชียงใหม่ 2541
119-42 ผลของยาฟีโนบาร์บิทัลและไรแฟมปินต่อการออกฤทธิ์ของนอร์เจสเทรสและอีทินีลเอสตราไดออลในการใช้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดใข้ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ในหนูขาว   กิจจา  สว่างเจริญ 2542
120-42 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยเทคโนโลยีโปรโตพลาสฟิวชั่น รศ.ดร. คำนูณ  กาญจนภูมิ 2539-2540
121-42 การศึกษาการป้องกันการเกิดการทำลายเซลล์สมองในภาวะที่สมองขาดเลือด/ขาดออกซิเจนโดยวิธีการใช้ยา ผศ. จันทนา  ชูปรีชา 2533-2534
122-42 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย   ไตรภพ  ผ่องสุวรรณ 2535
123-42 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปลความข้อมูลสนามโน้มถ่วงผิดปกติของโลก   ไตรภพ  ผ่องสุวรรณ 2532
124-42 การเตรียมและทดสอบสมบัติเชิงไฟฟ้า สำหรับวัสดุสังกะสีออกไซด์เซรามิกส์   ธงชัย  พันธ์เมธาฤทธิ์ 2541
125-42 การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. ธวัช  ชิตตระการ 2538-2539
126-42 การศึกษาเอนไซม์ย่อยโปรตีนของแบคทีเรียที่เติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง ผศ.ดร. ประเสริญ  สันตินานาเลิศ 2538-2539
127-42 การศึกษาเอนไซม์ย่อยโปรตีนของแบคทีเรียที่เติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง ผศ.ดร. ประเสริฐ  สันตินานาเลิศ 2538-2540
128-42 การตรวจหา Vibrio cholerae และ vibrio parahaemolyticus ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ผศ. นวลจิรา ภัทรรังรอง 2538
129-42 เบต้า-1,3-กลูคาเนส ไอโซม์จากยางพาราและการต้านเชื้อรา ผศ.ดร. นันทา  เชิงเชาว์ 2539
130-42 the interaction between phytophthora palmivora and rubber Tree     2542
131-42 A flow-through enzyme reactor systemfor urea determination in blood serum using conductimetric measurement ผศ. ปณต  ถาวรังกูร 2540-2541
132-42 การพัฒนาเทคนิค RIA เพื่อวัดระดับพลาสมาไวเทลโลนีนินซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้วงจรการสืบพันธุ์ในปลากะรัง รศ.ดร. ประภาพร อุทารพันธุ์ 2537-2541
133-42 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น  แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง   พรศิลป์  ผลพันธิน 2537-2538
134-42 ผลกระทบเนื่องจากการผันแปรไนโตรเจนในสูตรน้ำเลี้ยงต่ออัตราการดูดซึมฟอสฟอรัสในแพลงก์ตอนพืช   พิกุล  วณิชาภิชาติ  2538-2542
135-42 sex pheromone of female pseudoceroprepes cf.naga    pimpa  silawatchananai  
136-42 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น:ฟลักซ์ของแก๊สเรือนนกกระจกปริมาณน้อย   เพริศพิชญ์  คณาธารณา 2540-2541
137-42 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง รศ.ดร. เพริศพิชญ์  คณาธารณา 2539
138-42 การเปรียบเทียบค่าชีวหิตประโยชน์หรือการนำไปใช้ได้ของยาคลอแรมเฟนิคอลจากผลิตภัณฑ์ของ 4 บริษัท   สมพนธ์  วรรณวิมลรักษณ์ 2531
139-42 การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ของน้ำต้มเม็ดเกากีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด   อัจฉรา  เตชาวงศ์ 2534
140-42 การศึกษาฤทธิ์น้ำตาลในเลือดของหญ้าใต้ใบและผักเบี้ยใหญ่ในกระตายที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานโดยแอลล๊อกแซน   มาลินี  วงศ์นาวา 2533
141-42 การศึกษาโครงสร้างเยื่อผุผิวหลอดลมของหนูในโรงงานยางด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน นาง เมธินี  รัตรสาร 2532
142-42 การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis ผศ. วิจิตร จุติดำรงค์พันธ์ 2542
143-42 การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นกระชายหลังกง   วิชชุ  โลจนาภิวัฒน์ 2534
144-42 อิทธิพลของยาโคเลสไทรามีนต่อเภสัชจลนศาสตร์และของยาควีนีนเพื่อบริหารยาโคเลสไทรามีนร่วมกับยาควีนีนในอาสาสมัครสุขภาพปกติ รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2541
145-42 ฤทธิ์ต้านแบคทีเลียของแบคทีเลียแลกติกที่แยกจากอาหารหมักพื้นบ้านภาคใต้ รศ. วิลาวัณย์  เจริญจิระตระกูล 2541
146-42 ผลของสารสกัดใบเตยหอมต่อความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูขาวปกติ   วีระนุช  นิลนนท์ 2541
147-42 การสำรวจหาปริมาณสารพิษ(บอแรกซ์)ในอาหารที่จำหน่ายในเขตจังหวัดสงขลา ผศ.นพ. วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล 2523
148-42 การตรวจหาแบคทีเรียที่เจริญที่อุณหภูมิสูงที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสในสภาพเป็นกลางจากน้ำพุร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย อ. สมพร  ตั๋นสกุล 2540
149-42 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของต้นผักเบี้ยใหญ่   เมธี  สรรพานิช 2529-2530
150-42 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดไฟฟ้าแรงสูงและความถี่สูง ผศ. ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล 2534
151-42 ผลของ cimetidine ต่อขบวนการควบคุมปริมาณของ mefloquine ในร่างกาย ผศ. เมธี  สรรพานิช 2541
152-42 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและความเป็นพิษต่อหัวใจของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืด   เมธี  สรรพานิช 2529-2530
153-42 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์ตแบบไดอิเล็กทริกสำหรับผลิตก๊าซโอโซน ผศ. ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล 2539
154-42 การเพาะเลี้ยงเซลล์เอนโดสเปอร์จากข้าวไร่แบบแขวนลอยและการใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้ง   รพีพร  โสตถิพันธุ์ 2530-2531
155-42 การศึกษาด้านสนามโน้มถ่วงเชิงภูมิภาคของแอ่งหาดใหญ่ นาย วรวุฒิ  โลหะวิจารณ์ 2536
156-42 องค์ประกองทางเคมีของผลวา รศ. วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล 2540
157-42 เครื่องควบคุมตำแหน่งสารตัวอย่าง นาย สมศักดิ์  เดียวสุรินทร์ 2530
158-42 การผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์   สัมพันธ์   วงศ์นาวา 2541
159-42 การศึกษาเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์และอัตราการมีลูกดกในแพะพื้นเมืองของไทย นางสาว สุรีย์  ชาติวัยงาม 2534-2536
160-42 การศึกษาความสามารถของสะตอในการป้องกันการเกิดพิษต่อยีนของหลอดอาหารเนื่องจากสารเอ็น-เมทธิลอะนิลีน และไนไตรท์ อ. อโนชา  ตั้งโพธิธรรม 2539-2540
161-42 การโคลนยีนของเอนไซม์ไซมาเนสจากยีสต์สายพันธุ์ Pichia stiptis cloning of xylanase gene from pichia stipitis   อมรรัตน์  พงศ์ดารา 2536-2537
162-42 การจำแนกชนิดกุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD   อมรรัตน์  พงศ์ดารา 2538-2539
163-42 การศึกษาภาษาระบบฐานข้อมูลชนิดพีชคณิตสัมพันธ์ ผศ.ดร. อัชฒา  ธีรเชษฐมงคล 2525
164-42 โครงการทดสอบเตาเผาอิฐชนิดประหยัดพลังงาน ผศ. กำพล  ประทีบชัยกูร 2542
165-42 การออกแบบและพัฒนาระบบโทรคมนาคมข้อมูลทางคลื่นวิทยุระบบยูเอชเอฟและไมโครเวฟชนิดราคาถูก   กิตติพัฒน์  ตันตระรุ่งโรจน์ 2526
166-42 การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ นาย มนตรี  กาญจนะเดชะ 2535-2536
167-42 การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อประมวลผลรูปภาพข้อมูลจากดาวเทียม   วีระพันธุ์  มุสิกสาร 2523
168-42 ผลกระทบขอการผสมในดาวน์คัมเมอร์ต่อประสิทธิภาพของหอกลั่น   วีระศักดิ์  ทองลิมป์ 2533-2534
169-42 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มใจคลองอุ่ตะเภาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ อ. สมบูรณ์  พรพิเนตพงศ์ 2539
170-42 แนวแบ่งเขตภาษาไทยและภาษามาลายูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้: การศึกษาศัพท์   เปรมินทร์  คาระวี 2538-2540
171-42 พฤติกรรมการอ่าน และปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักศึกษาในสถานศึกษาภาคใต้ ผศ.ดร. สุจิตรา  จรจิตร 2539
172-42 ศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2541   กมล  คงทอง 2541
173-42 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร. ประชา  ฤาชุตกุล 2539
174-42 เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเมือง จังหวัดปัตตานี ผศ. พรเพ็ญ  สุวรรณเดชา 2539
175-42 ศึกษาความต้องการและความสนใจด้านนันทนาการของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สมเกียรติ  สุขนันตพงศ์ 2539
176-42 ปัญหาการสร้างแบบทดสอบของครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 2 ผศ. สุเทพ  สันติวรานนท์ 2531
177-42 สภาพความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 2 ผศ. สุเทพ  สันติวรานนท์ 2532
178-42 การศึกษาความเชื่อมั่นและความตรงในการจำแนกนักเรียนตามความรอบรู้และไม่รอบรู้ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่ใช้วิธีการกำหนดคะแนนจุดตัดต่างกัน   สุรชัย  มีชาญ 2539
179-42 เจตคติของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ผศ.ดร. สุวิทย์  ยุญช่วย 2538
180-42 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   สุวิมล  เขี้ยวแก้ว 2541
181-42 การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดวิจารณญาณของนร.รัดบมัธยมศึกษาตอนต้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร. อัจฉรา  ธรรมาภรณ์ 2540
182-42 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผศ.ดร. อำภา  บุญช่วย 2538
183-42 สถานการณ์แรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ. โนรี  ใจใส่ 2541
184-42 ผลของใยอาหารต่อความหนืดของผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปังที่ใช้ซูริมิ อ. จักรี  ทองเรือง 2540
185-42 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาเส้นจากปลาทรายแดง อ. จักรี  ทองเรือง 2541
186-42 การผลิตลูกชิ้นปลาจากปลาเม็ดขนุน อ. จักรี  ทองเรือง 2541
187-42 ผลของการแช่เยือกแข็งต่อความสามารถเกิดเจลของซูริมิจากปลาเม็ดขนุน อ. จักรี  ทองเรือง 2541
188-42 การควบคุมอุณหภูมิในเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด อ. นีรนาฏ ศุภรานันท์ 2540
189-42 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดพริกไทยดำ อ. ปิยรัตน์  หนูสุก 2541
190-42 คุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของเงาะแช่อิ่มแห้ง อ. ปิยรัตน์  หนูสุก 2541
191-42 การผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2540
192-42 การบำบัดกากตะกอนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลด้วยระบบไร้อากาศ รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2540
193-42 ผลของด่างและกรดต่อคุณภาพของวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2541
194-42 ผลของเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญที่ระดับการให้อากาศต่างๆต่อการเจริญเติบโตของอาร์ทีเมีย รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2541
195-42 คุณสมบัติบางประการของพอลิเมอร์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ รศ.ดร. พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ 2541
196-42 โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดโกโก้และการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้ รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2536-2537
197-42 การศึกษาเบื้องต้นการทำน้ำทึเรียนน้ำพร้อมดื่ม รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2540
198-42 การศึกษาการผลิตทุเรียนน้ำผลสำเร็จรูป รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2541
199-42 การผลิตขนมตาลสำเร็จรูป รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2541
200-42 การพัฒนาเครื่องต้มยำสำเร็จรูปชนิดก้อนจากส้มแขก รศ. ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก 2540
201-42 การใช้เปลือกกุ้งเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2540
202-42 การวิเคราะห์องค์ประกอบและการแยกไขมันจากไข่และเครื่องในปลาทูน่า รศ.ดร. ไพรัตน์  โสภโณดร 2541
203-42 การผลิตข้าวเกรียบปลาจากปลามุลค่าต่ำ อ. วรพงษ์  อิศวเกศมณี 2540
204-42 การผลิตพะโล้หมูบรรจุกระป๋อง อ. วรพงษ์  อิศวเกศมณี 2541
205-42 การผลิตผงวุ้นสำเร็จรูปกลิ่นใบเตย อ. วรพงษ์  อิศวเกศมณี 2541
206-42 การผลิตเนื้อเปื่อยบรรจุกระป๋อง อ. วรพงษ์  อิศวเกศมณี 2541
207-42 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม(บูดู) I การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู   วรรณา  ชูฤทธิ์ 2541
208-42 การคัดเลือกโปรติเอสทนเกลือที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ ผส.ดร. วรรณา  ชูฤทธ์ 2540
209-42 การผลิตโยเกิร์ตผง   อรุณชัย  ตรีไวย 2540
210-42 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของโรงงานลูกตาลกระป๋อง นางสาว พัดสลา  เพชรใส 2540
211-42 การแยกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากอาหารหมัก อ. ศุภศิลป์ มณีรัตน์  2541
212-42 การเจริญของยีสต์ในส้มฟัก อ. สุกัญญา  จันทะชุม 2541
213-42 ไอศกรีมนมถั่วเหลือง อ. สุกัญญา  จันทะชุม 2541
214-42 สารยับยั้งเอนไซม์โปรตีนเนสจากเมล็ดพืชตระกูลถั่ว ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2540
215-42 การสกัดและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของน้ำมันปลาดิบจากหนังปลาทูน่า ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2541
216-42 การสกัดและการประยุกต์ใช้สารกันหืนจากเครื่องเทศและสม ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2541
217-42 การศึกษาปรากฏการณ์ซูวาริในซูริมิจากปลาเข็ม ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล 2541
218-42 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของปลาแห้งทอดกรอบ อ. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2541
219-42 หอยแมลงภู่อบกรอบ อ. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2541
220-42 ผลของสารเติมแต่งอาหารบางชนิดต่อ Viscoelastic behavior ของซูริมิจากปลาทรายแดง อ. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2541
221-42 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลากะพงขาว อ. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2541
222-42 การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นคาวปลาในเนื้อปลาบดในกระบวนการผลิตซูริมิ อ. สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร 2541
223-42 น้ำมันปาล์มผสมสำหรับไขมันทดแทนเนยโกโก้ อ. เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2540
224-42 การแยกเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากแบคทีเรียชอบเกลือ อ. อภิชาต  อู๋ไพจิตร 2541
225-42 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2534-2535
226-42 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ II บทบาทของจุลินทรียืที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้หมัก      
227-42 การศึกษาเบื้องต้นชนิดของเอนไซม์จากตับอ่อนกุ้งกุลาดำ ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2540
228-42 การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อผงจากมันเทศโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย   สุรศักดิ์  ใจหลัก 2540
229-42 สภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ำส้มสายชูจากน้ำตาลโตนดโดยเชื้อ Acetobacter ที่ถูกตรึง ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2541
230-42 การศึกษาขั้นต้นเอนไซม์ไลเปสในเมล็ดยางพารา ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2541
231-42 สังคมมุสลิมในราชวงศ์ออตโตมาน ผศ. ดลมนรรจน์  บากา 2540
232-42 ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผศ. นิแวเต๊ะ  หะยีวามิง 2530