โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2541
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-41 การตรวจหาจุลินทรีย์ในแชมพูสระผม นาง เสวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร 2537
2-41 บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น:ศึกษาเปรียบเทียบกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. อาทร  คุระวรรณ 2539
3-41 การพัฒนาอุปกรรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงขนาดย่อม นาย มนัส เกื้อกูลกิจการ 2522
4-41 ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติ   เกรียงศักดิ์  ปัทมเธขา 2540
5-41 การวิจัยเมล็ดันธุ์ถั่วฝักยาวในภาคใต้ รศ.ดร. ขวัญจิตร  สันติประชา 2532-2534
6-41 การประเมินผลการดำเนินงานของตลาดประมูลยางท้องถิ่น:กรณีศึกษาตลาดประมูลยาง อ.นาทวี จ.สงขลา นาง อารีย์  หาทรัพย์ 2541
7-41 ระบบการตลาดไข่เค็ม อำเภอไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี ผศ. จรวย  เพชรรัตน์ 2540
8-41 เศรษฐกิจการผลิตไข่เค็มไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2539 ผศ. จรวย  เพชรรัตน์ 2540
9-41 การประเมินผลการดำเนินงานตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ. จรวย  เพชรรัตน์ 2540
10-41 การผลิตลูกปลากัด supermale(YY)โดยใช้แม่ปลาที่แปลงจากเพศผู้(XY)ให้เป็นเพศเมียด้วยฮอร์โมน estrogen ผศ.ดร. จารุณี  เชี่ยววารีสัจจะ 2540
11-41 การทดลองทำเครื่องหมายปลากดเหลือง ผศ.ดร. จารุณี  เชี่ยววารีสัจจะ 2540
12-41 โครงการพืชอาหารถั่ว   ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์ 2536
13-41 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทย นาง มงคล  แซ่หลิม 2537-2540
14-41 การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย รศ. มงคล  แซ่หลิม 2538
15-41 การสำรวจเก็บ และรวบรวมเห็ดในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และพื้นที่ใกล้เคียง นาย วสันณ์  เพชรรัตน์ 2537-2541
16-41 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถาวรภาพทางการเกษตรในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราจ.สงขลาและจ.สตูล   ศิริจิต  ทุ่งหว้า 2537
17-41 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากากรเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. สุธัญญา  ทองรักษ์ 2539
18-41 ศักยภาพในการผลิตมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร. สุธัญญา  ทองรักษ์ 2541
19-41 การใช้ป๋ยและการจัดการสวนปลาล์มน้ำมัน   เสียง  กฤษณีไพบูลย์ 2529-2532
20-41 การจัดการดินทรายจัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช นางสาว อัจฉรา  เพ็งหนู 2537
21-41 การตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมที่อยู่ในดินโดยธรรมชาติกับพืชคลุมตระกูลถั่วในสวนยางพารา นางสาว อัจฉรา  เพ็งหนู 2537
22-41 การเปรียบเทียบแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิก ชนิดบ่มด้วยความร้อน 6 ชนิด ระหว่างการบ่มโดยการต้มระยะสั้นและการบ่มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ   วรพงษ์  ปัญญายงค์ 2533
23-41 ความสัมพันธุ์ระหว่างปุ่มกระดูกในช่องปากและความผิดปกติข้อต่อขากรรไกร ทพ. สมศักดิ์  ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง 2540
24-41 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาล้างเชื้อสำหรับประยุกต์ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวในเวลา 1 นาที   สรียา  ศรีสินทร 2540
25-41 พฤติกรรมของเซลล์ที่ได้จากรอยโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอจากบริเวณเริ่มต้นและทีแพร่กระจาย   สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว 2537
26-41 ปริมาณสารโมโนเมอร์ตกค้างในอะคลิลิกชนิดปมเองและผลต่อเซลล์ไพโบรบลาสท์ในช่องปากมนุษย์ อ. อุรีพร  เกตุจรูญ 2539
27-41 ความต้องการเลือกศึกาสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ใน14 จ.ภาคใต้ นาง จุฑามาศ  อินทรปรีชา 2539
28-41 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิต กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย   ถนอมศรี  อินทนนท์ 2540
29-41 การวิเคราะห์การปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมของพยาบาลในโรงพยาบาล   บุญวดี  เพชรรัตน์ 2537
30-41 การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ม. เปรียบเทียบระหว่างทัศนของผู้บังคับบัญชาและบัณฑิต   พิไลรัตน์  ทองอุไร 2534
31-41 ความต้องการความรู้ของพยาบาลในการจัดประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติการพยายาล แก่นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์และภาควิชาพยาบาลศาสตร์สังกัดทบวงม.   พัชรี  ศรีสังข์ 2540
32-41 การพัฒนาข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล   วันธณี  ฟองแก้ว 2536
33-41 ศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลคณะคลอดตามความคาดหวังกับการได้รับบริการจริงกรณีศึกษาสตรีหลังคลอดที่ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่   ศรีนวล  โอสถเสถียร 2534
34-41 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา อ. แสงอรุณ  สุขเกษม 2535
35-41 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงผิวของเส้นผมที่เกิดจากการใช้แชมพู   ธวัชชัย  เชื้อประไพศิลป์ 2538
36-41 โรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.พญ. นฤมล  ภัทรกิจวานิช 2529
37-41 โรคอ้วนในวัยเด็ก ผลการดำเนินโรคและการรักษา รศ.พญ. ลัดดา  เหมาะสุวรรณ 2536-2540
38-41 Environmental and behavioural risk factors for lead contamination among primary   virasakdi chongsuvivatwong 2538
39-41 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยนอกภายหลังการส่องกล้องทางนรีเวชโดยการให้ยาสลบ thiopentone/N2O พญ. สิริกุล กิจศิริกุล 2538
40-41 The laryngeal mask airway in pediatric anesthesia Two methods of insertion   สุนิสา  จิตรมงคลศิล 2539
41-41 การปลดปล่อยเมโทรนิดาโซลจากไฮโดรเจล ดร. ขวัญจิต  อึ้งโพธิ์ 2541
42-41 การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของเพลเล็ทชนิดลอยน้ำที่มีไฮโดรจิเน็ทเต็ทเว็จเบิลออยส์เป็นส่วนประกอบ นส. ทิพย์รัตน์  อึ้งสกุล 2541
43-41 ปัจจัยที่มีผลต่อหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้า-ออกจากโรงพยาบาลของรัฐของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในจังหวัดสงขลา อ. ณรงค์ศักดิ์  สิงห์ไพบูลย์พร 2541
44-41 การพัฒนาสูตรตำรับและความคงตัวทางกายภาพของยาน้ำแขวนตะกอนโค-ไตรมอกซาโซล อ. ประภาพร  บุญมี 2541
45-41 สุขลักษณะการผลิตและการจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอ.เมืองจ.ปัตตานี ผศ. พงศ์เทพ  สุธีรวุฒิ 2541
46-41 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะระ นางสาว พิมพ์พิมล  ตันสกุล 2541
47-41 การศึกษาการสร้างสารทุตยภูมิในรากเพาะเลี้ยงสีแดงของเทียนบ้าน อ. ภาคภูมิ  พานิชยูปการ 2541
48-41 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารอนุพันธ์ของคูมารินในเซลล์เพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน อ. ภาคภูมิ  พานิชยูปการ 2541
49-41 ขวัญของลูกจ้างประจำในม.   ยุคล  ทองตัน 2537
50-41 การดูดซับที่เลือกเฉพาะทางสเตอริโอเคมีของยา adenregic ด้วย  imprinting poymers และแยกโดยตรงของสารประกอบ chiral บนรงคเลาผิวบาง   รุ่งนภา  ซื่อดี 2541
51-41 การแยกโดยตรงของ alkaloids โดยใช้ molecular imprinting เป็น chiral stationry phase ด้วยรงคเลขผิวบาง   รุ่งนภา  ซื่อดี 2541
52-41 การประยุกต์ใช้เปลือกมะพร้าวตัดแปลงเป็นสารช่วยลอยในสูตรตำรับเพลเล็ตลอยน้ำ อ. วิชาญ  เกตุจินดา 2541
53-41 การหาปริมาณไอบูโบรเฟนและพาราเซตามอนในยาเม็ดพร้อมกันโดยวิธีพูเรียร์ทรานสฟอร์อินฟาเรดสเปกโทได้โกปี และไฮพอร์ฟอร์แมนซ์อิควิดโครมาโตกราฟ ผศ. วิมล  ตันติไชยกุล 2539
54-41 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน ผศ. สนั่น  ศุภธีรสกุล 2538 2541
55-41 การศึกษาสมบัติในการยังยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดของสารสกัดจาก ต้นหางปลาช่อน ในยาพื้นที่เป็นเพสต์ นศภ.  อักษร  จันทร์มณีโชติ 2541
56-41 การเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นแคลลัสในใบของต้นเจตมูลเพลิงชนิดต่างๆโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อ. สุภิญญา  ติ๋วตระกูล 2541
57-41 การเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นแคลลัสในใบของต้นเล็บมือนางโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อ. สุภิญญา  ติ๋วตระกูล 2541
58-41 การตั้งสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลแอซีโตไนด์ นศภ. ธนารัตน์  ไชยโย 2541
59-41 การศึกษาความเหมาะสมของโปรแกรม ณ จุดจ่ายในร้านยา อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2541
60-41 โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้ช่องทางการกระจายสินค้าของร้านยา กรณีศึกษาในอ.หาดใหญ่ อ. อรรถพล  ศรเลิศล้ำวาณิช 2541
61-41 การประเมินสื่อรูปภาพเพื่อช่วยบริการในร้านยา อ. อุทัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2541
62-41 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการจากรานยา อ. อุทัยวรรณ  ดำรงธนานุรักษ์ 2541
63-41 การใช้ทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีม.วิทยาเขตปัตตานี   ฐะปะนีย์  เทพญา 2541
64-41 การสำรวจความต้องการของสังคมต่อการเปิดการศิกษาหลักสูตรต่อเนื่องในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศษสตร์   ฐะปะนีย์  เทพญา 2540
65-41 การประเมินคุณภาพของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน 14 จ.ภาคใต้ นางสาว มณีรรัตน์  พรหมสึวรรณศิริ 2537
66-41 วิธีชีวิตชาวประมงน้ำลึก:กรณีศึกษาที่ปัตตานี   มานพ  จิตต์ภูษา 2530
67-41 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   มานพ  จิตต์ภูษา 2532
68-41 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ รศ. สมปราชญ์  อัมมะพันธุ์ 2536
69-41 บทบาทของสตรีกับการพัฒนาสังคม:กรณีศึกษาที่จังหวัดปัตตานี นาย สุทธิพงศ์  พรหมไพจิตร 2533
70-41 รูปแบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาพึงประสงค์ ศึกษาความต้องการของประชาชนในการปกครองตนเองโดยการเลื้อกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด   คีสิน  กุสสลานุภาพ 2537
71-41 ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต   อภิรมย์  พรหมจรรยา 2539
72-41 การดำเนินกิจการร้านผับและภัตตาคารในจังหวัดภูเก็ต   อภิรมย์  พรหมจรรยา 2540
73-41 ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่างๆของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต   อภิรมย์  พรหมจรรยา 2539
74-41 การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากดเหลือง   ธำรงค์  อมรสกุล 2540
75-41 การใช้ยางธรรมชาติเหลวเป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับยางสกิม   ปรีชา  ป้องภัย 2537
76-41 การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการประเมินสภาวะเป็นพิษของสิ่งมีชีวิตในอ่าวปัตรานี และเรื่องสำราวจเพื่อติดตามข้อมูลพื้นฐานทางชีววิทยา และสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวปัตตานี ดร. ปรียา  วิริยานนท์ 2535
77-41 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดที่พบในจังหวัดปัตตานี   พายัพ  มาศนิยม 2540
78-41 ผลของปุ๋ยใบโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของต้นลองกอง   มนูญ  ศิรินุพงศ์ 2538
79-41 ระบบการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น   จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 2536
80-41 ความคิดเห็นของกลุ่มพลังผลักดันและกลุ่มผลประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองกรณีจังหวัดสงขลา   ธีรชัย  ภู่ไพบูลย์ 2540
81-41 พระเครื่องกับสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีต่อภาวะความเป็นอยู่ทางสังคมของคนไทย   พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ 2539
82-41 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเกาะยอหลังสะพานข้ามเกาะจ.สงขลา ผศ. ไพรรัช  วัชรพันธุ์ 2531
83-41 ตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงวิธีคุมกำเนิดในภาคใต้   ศรัณยา  บุนนาค 2538
84-41 ตัวกำหนดอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ของประเทศไทย กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ รศ. ศรีณยา  บุนนาค 2538
85-41 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคเอดส์ในภาคใต้   ศรัณยา  บุนนาค 2535
86-41 โครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมของเทศบาลลริเวณชายแดนของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์   อาคม  ใจแก้ว 2540
87-41 การสร้างแบบจำลองเกมการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา รศ. สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร 2541
88-41 ทัศนคติของผู้ส่งออกภาคใต้ต่อท่าเรือน้ำลึกสงขลา   เสาวณี  จุลิรัชนีกร 2532
89-41 นักบริหารการพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า ศึกษากรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองสงขลา   อาคม  ใจแก้ว 2538
90-41 โครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมของเทศบาลบริเวณชายแดนของประเทศไทยในยุคโลกาวิวัฒน์   อาคม  ใจแก้ว 2540
91-41 บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น:ศึกษาเปรียบเทียบกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. อาทร  คุระวรรณ 2539
92-41 การศึกษาธุรกิจดอกไม้ในเมืองหาดใหญ่และสงขลา รศ. อำพร  วิริยโกศล 2540
93-41 ปัจจัยที่มีผลต่อการฟักไข่อัตรารอดและการอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดของตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน   กรรนิการ์  กาญจนชาตรี 2540
94-41 การวิเคราะห์น้ำจากฟาร์มกุ้งกุลาดำ ก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต   กรรนิการ์  กาญจนชาตรี 2539
95-41 ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่างๆของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต   อภิรมย์  พรหมจรรยา 2539
96-41 การใช้ยางธรรมชาติเหลวเป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับยางสกิม   ปรีชา  ป้องภัย 2537
97-41 การติดตามการเปลี่ยแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการประเมินสภาวะเป็นพิษของสิ่งมีชวิตในอ่าวปัตตานี     2535
98-41 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาเศรษฐกิจบางชนิดที่พบในจังหวัดปัตตานี   พายัพ  มาศนิยม 2540
99-41 ผลของปุ๋ยใบโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของต้นลองกอง   มนูญ  ศิรินุพงศ์ 2538
100-41 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นมุสลิมใน จ.ปัตตานี   ลักษณา  สมสุข 2539
101-41 สมบัติพลวัตเชิงกลและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติพลวัตกับสมบัติการไหลของยางธรรมชาติดิบ   วีไลพร  นพรัตน์ไกรลาศ 2540
102-41 สมบัติพลวัตเชิงกลและการสะสมความร้อนของระบบยางผสม นาย วุฒิศักดิ์  ศิริทองถาวร 2540
103-41 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การออกดอกและคุณค่าทางเศรษฐกิจของไม้ผลท้องถิ่นบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ. สมพร  จันทเดช 2538
104-41 การศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา ผศ.ดร. ธวัช  ชิตตระการ 2540
105-41 การอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลาด้วยเทคนิคไอโซโทปรังสี   ธวัช  ชิตตระการ 2539
106-41 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลาเพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ นางสาว พีระทิพย์  พืชมงคล 2540
107-41 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้   มานพ  จิตต์ภูษา 2531
108-41 ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   มานพ  จิตต์ภูษา 2535
109-41 การจัดระบบนิเวศอ่าวปากพนัง   สมศักดิ์  บรมรัตน์ 2534
110-41 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา   สายัณห์  สดุดี 2539
111-41 วงจรการสืบพันธุ์ของหอยเชลล์ amusium pleuronectes ที่เก็บรวบรวมจากสะพานปลา อ.เมือง จ.สงขลา รศ. จินตมาศ  สุวรรณจรัส 2537
112-41 ผลการลดความดันโลหิตของสารจากต้นเถาวัลย์เปรียง รศ. ฉวีวรรณ  ชื่นสกุล 2539
113-41 ผลการลดความดันโลหิตของสารจากใบทำมัง รศ.ดร. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2540
114-41 การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติและการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุลที่มีปริมาณน้อยของ neutral cytoplasmic phosphatase จากน้ำยางพารา ผศ.ดร. นงพร  โตวัฒนะ 2537-2538
115-41 การปรับปรุงระบบกรีดยางพาราในต้นยางแก่โดยใช้สารเร่งน้ำยาง   นพรัตน์  บำรุงรักษ์ 2540
116-41 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสงของผนึกเหลวอันเนื่องมาจากถูกคลื่นมากระทบและการประยุกต์ใช้งาน   พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ 2531
117-41 การวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวยาชนิดต่างๆโดยวิธีไมเซลลาร์โครมาโทกราฟี นาย มานพ  อรัญนารถ 2531
118-41 ฤทธิ์ของลูกใต้ใบต่อพิษของพาราเซทตะมอลในตับหนูขาว นางสาว วันดี  อุดมอักษร 2541
119-41 การเตรียมแอนตีบอดีต่อเอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์ เอ ซินเทศ ในน้ำยางพาราและการประยุกต์ใช้ รศ.ดร. วัลลี  สุวจิตานนท์ 2539-2540
120-41 การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตัวรับแอดรีเนอร์จิคเบต้าต่อแคทีโคลามีนบางชนิดในร่างกายและนอกร่างกายของหนูยาวใหญ่ที่ติดพอร์ฟีนและขณะถอนยา รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2539
121-41 ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว นาง สถาพร  พฤฒิพรรลาย 2535
122-41 ลักษณะทางกายภาพของรถยนต์ในประเทศไทย รศ.ดร. จักรกริศน์  กนกกันฑพงษ์ 2532-2533
123-41 การสกัดน้ำเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย   ชาคริต  ทองอุไร 2539-2540
124-41 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผนึกน้ำมันปาล์ม   ชาคริต  ทองอุไร 2540
125-41 คุณภาพของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ผศ.ดร. ดนุพล  ตันนโยภาส 2538
126-41 เครื่องอ่านและเขียนแถบแม่เหล็กแบบโปรแกรมได้ นาย ธเนศ  เคารพาพงศ์ 2535
127-41 ความเป็นไปได้การแพร่กระจายของน้ำเสียในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีการจำลองทางคณิตศาสตร์ ผศ. วินัย  แซ่จิ้ว 2540
128-41 ออกแบบและสร้างต้นแบบของเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้าชนิดใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผ่าตัดทั่วไป ผศ. บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา 2540
129-41 การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงขนาดย่อม นาย มนัส  เกื้อกูลกิจการ 2522
130-41 กังหันลมผลิตไฟฟ้าสำหรับชนบท ผศ. สมาน  เสนงาม 2526
131-41 การพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุมแบบครบวงจร นาย สินชัย  กมลภิวงศ์ 2533-2534
132-41 เครื่องชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก นาย สินชัย  กมลภิวงศ์ 2532-2533
133-41 การพัฒนาระบบสกัดน้ำหวานจากเศษเหลือสับปะรดแบบไหลสวนทางย้อนกลับและการหาผลเลิศในการสกัด   สุภาวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล 2528-2529
134-41 เชาว์ปัญญา ความเชื่อมั่นในตนเองและพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนศ.มหาวิทยาลัยส่วนกลางและภูมิภาค   จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ 2529
135-41 การศึกษาสภาพและความต้องการในการปรับปรุงการใช้ภาษาไทยของนศ.ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ผศ.ดร. สุจิตรา  จรจิตร 2537
136-41 การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ชิดชนก  เชิงเชาว์ 2537
137-41 รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารการศึกษาในระดับจังหวัด ผศ.ดร. ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 2539
138-41 คุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดกลางกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดบวงมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่และจ.ปัตตานี   บรรจง  ฟ้ารุ่งสาง 2541
139-41 เจตคติและพฤติกรรมต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนร.มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 2 นาย บัณฑิต  ดุลยรักษ์ 2538
140-41 การประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524   พรรณี  จักรกาญจน์ 2537
141-41 ผลของดินผสมชนิดต่างๆ ต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด ผศ. เมธี  เอกศิรินิมิตร 2539
142-41 เรือกอและศึกษาลวดลายจิตรกรรม   วุฒิ  วัฒนสิน 2538
143-41 ลักษณะมุ่งอณาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 2 นาง สุนิสา  สิริวิพัธน์ 2540
144-41 บทบาทของผู้ปกครองที่มีผลกระทบต่อภาคปฏิบัติวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6   สุพล  ทองคลองไทร 2529
145-41 ความต้องการและปัญหาในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจ.ใน 3 ชายแดน ผศ. อรทิพย์  อารยะทรงศักดิ์ 2537
146-41 การศึกษาชุมชนชาวไทยในไทรบุรีหรือรัฐเคดาห์ รศ. ประพนธ์  เรืองณรงค์ 2529
147-41 คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทัศนะของผู้จ้างงาน/ผู้บังคับบัญชา ผศ. วุฒิพงศ์  เตชะดำรงสิน 2539
148-41 ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับโครงการพัฒนาพ้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ผศ. โนรี  ใจใส่ 2539
149-41 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้ : เน้นพื้นที่จ.สุราษณ์ ผศ. โนรี  ใจใส่ 2538
150-41 ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจ.สุราษฎร์ธานี อ. วีระ  กระสินธุ์ 2539
151-41 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอยตะโกรมด้วยการเลี้ยงแบบต่างๆ นาย สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล 2538
152-41 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางเชิงพาณิชย์ นาย สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล 2538
153-41 การใช้ประโยชน์ซูริมิจากปลาทรายแดงเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทาหน้าอาหาร นาย ชิระ  ม่วงทอง 2540
154-41 ผลของรูปแบบและจำนวนของลอนต่อความแข็งแรงของกระป๋อง นาย กานต์  รัตนปราการ 2540
155-41 ผลของวิธีการอบแห้งต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบกุ้ง นาย วัฒนเชษฐ์  สกุลวิโรจน์ 2540
156-41 การใช้พลังงานและเวลาในการกวนผสมของเหลวประเภทนิวโตเนียน นาย กิตติศักดิ์  รักไทย 2540
157-41 การอบแห้งผลิตผลเกษตรโดยวิธีฟลูอิดไดซ์เซชั่นแบบไม่ต่อเนื่อง นาย ชาตรี  บัวแก้ว 2540
158-41 การพัฒนากระบวนการผลิตเงาะแช่อิ่มแห้ง นางสาว กรกช  ปัญญารักษ์ 2540
159-41 การอบแห้งผักสวนครัวด้วยตู้อบแห้งแบบถาด อ. ปิยรัตน์  หนูสุก 2541
160-41 การผลิตน้ำกระเจี๊ยบผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย อ. ปิยรัตน์  หนูสุก 2541
161-41 การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในน้ำทิ้งของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ   พูนสุข  ประเสร็ฐสรรพ์ 2536-2537
162-41 การสกัดแยกแอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า   พูนสุข  ประเสร็ฐสรรพ์ 2538
163-41 สถานภาพของปริมาณวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมยางพาราและคุณลักษณะน้ำทิ้ง นาย โชคชัย  อัครจิตตานนท์ 2540
164-41 การปรับปรุงอัตราผลผลิตของสายการผลิตปลาแล่ นาย บุญยิ่ง  ทองถนอมกุล 2540
165-41 การผลิตคุกกี้เสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกโกโก้ นางสาว ชุติมา  อังศูวัฒนากุล 2540
166-41 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา   ไพรัตน์  โสภโณดร 2538
167-41 การผลิตปลาสะเต๊ะจากปลามูลค่าต่ำ   ไพรัตน์  โสภโณดร 2538
168-41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก   ไพรัตน์  โสภโณดร 2538
169-41 การประยุกต์ใช้โคโรแซนในอาหารทะเล นาย จตุพร  สกุลจุฑาทิพย์ 2540
170-41 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า   มุทิตา  มีนุ่น 2538-2539
171-41 ผลของสภาวะการเลี้ยงเซลล์และระยะการเจริญต่อองค์ประกอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในน้ำทะเล นางสาว ธีราพร  แก้วคำแสง 2540
172-41 สารระเหยที่ให้กลิ่นรสในอาหารปลาหมักดั้งเดิม(บูดู) นาย ศิริชัย  พรหมเจริญ 2540
173-41 โปรตีนดัดแปลงเนื้อสัมผัสในแหนม นาย ศักดา  พรพนิตปีติ 2540
174-41 การผลิตไวน์น้ำผึ้ง อ. อรัญญู  ศรีเดช 2541
175-41 การผลิตไก่แผ่นจากซูริมิไก่ นางสาว นาถนิภา  โรจนะ 2540
176-41 ก้างปลาปรุงรส นางสาว กรรณิการ์  รอดเข็ม 2540
177-41 การปรับปรุงการสูญเสียในกระบวนการแปรรูปปลาแช่เยือกแข็ง นาย ธนพงษ์  สาลี 2540
178-41 การสูญเสียในกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง นาย เจริญ  ชีวไมตรีวงศ์ 2540
179-41 การศึกษาการขยายส่วนตู้อบแห้งแบบแสงดินฟราเรด นาย วัชรพงษ์  บุญนาม 2540
180-41 การศึกษาคุณสมบัติเชิงความร้อนของอาหาร อ. สุรสิทธิ  ประสารปราน 2540
181-41 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วนเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า   เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2539
182-41 การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว   เสาวลักษณ์  จิตรบรรเจิดกุล 2538
183-41 ผลของการทำแห้งต่อสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหัวและเครื่องในปลาโอแถบ นางสาว บุญญิกา  สันธานเดชา 2540
184-41 บทบาทด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. ดลมนรรจน์  บากา 2534
185-41 การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อากรชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. ดลมนรรจน์  บากา 2538
186-41 การศึกษาเปรียบเทียบ ประเพณีการแต่งงานกับหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   นูรุดดีน  สารีมิง 2538
187-41 บทบาทมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   แวอุเซ็ง  มะแดเฮาะ 2535