โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2540
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-40 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ฟลูอิดไดซ์เบด ดร. วีระศักดิ์  ทองลิมป์ 2521
2-40 บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก:ศึกษาเฉพาะกรณีบริเวณรอบนอกเขตเทศบาลหาดใหญ่ ผศ. อาทร  คุระวรรณ 2538
3-40 การศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสและแนวทางป้องกันโรคในปะการัง ได้รับทุนจากโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   S.Boonyaratalin 2536
4-40 การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสโรคหัวเหลือง และโรคตัวแดงดวงขาว   กิจการ  ศูภมาตรย์ 2538
5-40 การรวมโปรโตพลาสของพืชตระกูลถั่ว : การพัฒนาพันธ์ถั่วเขียว โดยวิธีการรวมโปรโตพลาส นาง นงพร  สิทธิเจริญชัย 2539
6-40 การใช้เอนไซม์ หรือจุลินทรีย์ในการทำและรักษาคุณภาพของอาหารหมัก ซึ่งทำจากพืชในท้องถิ่น นาย พานิช  ทินนิมิตร 2537
7-40 การใช้กากเมล็ดยางพารา กากเมล็ดปาล์ม และฟางหมักยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง นาย พานิช  ทินนิมิตร 2528
8-40 พันธุกรรมของความทนทานต่อสภาวะดินเค็มของข้าวในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น   วินิจ  เสรีประเสริฐ 2536-2537
9-40 การทดสอบความมีชีวิตของกิ่งตายางพาราที่ทำการเก็บรักษาในหลอดทดสอบ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีไมโครคัตติง   สมปอง  เตชะโต 2534
10-40 ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนนิกบริเวณคลองพะวงและคลองอู่ตะเภา ศ.ดร. สนิท  อักษรแก้ว 2537
11-40 BIOLOGY  AND CONTROL  OF  FRUIT  FLIES IN THALLAND AND  MALAYSIA      
12-40 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสตูล นาย กฤษฏา  ทองจิบ 2538
13-40 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในคลองรากฟันและตการหลังการอุดคลองรากฟัน นส. ศิริวรรณ  สืบนุการณ์ 2539
14-40 สภาพจิตของผู้ป่วยที่มีความผิดปรติข้อต่อขากรรไกร ทพ. สมศํกดิ์  ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง 2539
15-40 การเปรียบเทียบผลของการขูดหินน้ำลายกับการแปรงฟันต่อระดับความรุนแรงของสภาวะเหงือกอักเสบในหญิงมีครรภ์   สุทธิพงศ์  เชาวนาดิศํย  
16-40 การติดสีโทลูอิดิน บลูในรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งและมะเร็งช่องปาก   สุพิศ  จึงพาณิชย์ 2530
17-40 การศึกษาความผิดปกติที่พบในช่องปากของเด็กนักเรียนในจังหวัดสงขลา ผศ.ทญ. สุพิศ  จึงพาณิชย์ 2527
18-40 cytotoxicity of polymerized commercial cyanoacrylate adhesive on cultured human oral fibroblasts   Veerachai  Thumwanit 2539
19-40 พฤติกรรมการถูกแยกจากมารดาของเด็กที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล   เกศรา  เสนงาม 2529
20-40 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการบันทึกการพยาบาล   ไขแสง  ชวศิริ  
21-40 รูปแบบการให้สุขศึกษาแก่สตรีผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน:ศึกษาเฉพาะพื้นที่ชนบทยากจนในจ.สงขลา ผศ. จีรเนาว์  ทัศศรี 2540
22-40 บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามันชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล   พัชรี  ศรีสังข์ 2538
23-40 ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ รศ.ดร. เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย 2539
24-40 ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อโรคเอดส์   มยุรี  นภาพพรรณสกุล 2532
25-40 การศึกษาติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศษสตร์บัณฑิต   วิมลรัตน์  จงเจริญ 2532
26-40 คุณภาพชีวตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา   สุรีย์พร  กฤษเจริญ 2539
27-40 การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา   อาภรณ์  เชื้อประไพศิลป์  
28-40 ผลของการออกกำลังกายต่อดัชนีความร้อนและสมรรถภาพทางกายของเด็กวัยก่อนเรียน   Ladda MO-suwan 2539-2540
29-40 ปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยากรณ์โรคในผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก  ผศ. วิชัย  ชี้เจริญ 2534
30-40 การเหนี่ยวนำให้เกิดรากเพาะเลี้ยงจากต้น เจตมูลเพลิงขาว อ. จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล  
 31-40 การตรวจสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบโคกกะออม   ชาญชัย  สาดแสงจันทร์ 2538
32-40 การศึกษาอัตราการละลายของฟีโนบาร์บิทาลโซลิดิสเพอร์สชัน นศภ. ลีฟัง  คูสกุลคุณากร 2540
33-40 การศึกษาฤทธิ์เบื้งต้นทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทย:กะตังใบ นศภ. กุลินดา  อุดมพัฒน์ 2540
34-40 ศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทย : เสลดพังพอน อ. วันทนา  เหรียญมงคล 2538
35-40 การศึกษาวิธีการเตรียมคอลลอยด์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรมโดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง นางสาว สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร์ 2534
36-40 การเหนี่ยวนำให้เกิดแคลลัสในใบของต้นยอ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นศภ. ชัยวุฒิ  ไตรรัตน์ 2540
37-40 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย   อรุณพร  อิฐรัตน์ 2537
38-40 ปัญหาและแนวคิดในการบริหารงาน สำนักงานเลขานุการคณะ   จรัส  ชูชื่น 2538
39-40 การศึกษาการใช้ภาษาและโลกทัศน์ในบทมโนราห์   เฉลิม  มากนวล 2529
40-40 ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์กระจูด   จุรีรัตน์  บัวแก้ว 2537
41-40 รูปแบบภาวะผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ:ศึกษาเฉพาะกรณี 6 กระทรวงหลักของไทย   ถาวร  เกียรติทับทิว 2537
42-40 รายงานการวิจัยรูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร 2540
43-40 ศึกษาการผสมพันธุ์กบ อาหารกบระยะตางๆ และเทคนิคการให้อาหาร   กรรนิการ์  กาญจนชาตรี 2539
44-40 การผลิตบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและการบริการอาคันตุกะในประเทศไทย:สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง รศ. มนัส  ชัยสวัสดิ์ 2540
45-40 ศึกษาสภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านธุรกิจการโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต อ. อภิรมย์  พรหมจรรยา 2538
46-40 การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำยะหริ่ง เพื่อการประมง นาย ธำรงค์  อมรสกุล 2534
47-40 การอดอาหารจนตายและผลกระทบจากเล่อนการให้อาหารจากวันเริ่มต้นกินอาหารของลูกปลากดเหลือง นาย ธำรงค์  อมรสกุล 2539
48-40 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันในแม่น้ำปัตตานี   ธำรงค์  อมรสกุล 2533
49-40 ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานี   อิสระ  อินตะนัย 2538
50-40 การศึกษาคุณค่าทางอาหารของพืชในท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานีเพื่อเป็นแนวทางในการใช้เป็นอาหารสัตว์ นาย ปิ่น  จันจุฬา 2537
51-40 การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเพาะฟักปลาหมึกกระดองกันไหม้   พัน  ยี่สิ้น 2537
52-40 การผลิตยางโปรตีนต่ำจากน้ำยางพาราโดยใช้เอ็นไซม์ปาเปนและอัลคาเลส   ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2538
53-40 การเตรียมยางธรรมชาติโครงร่างตาข่ายห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียเพื่อใช้ในระบบควบคุมการปลดปล่อย   ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2537
54-40 การเกาะติดโมโนเมอร์มาเลอิกแอนไฮไดรด์บนโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติในสถานะหลอม นาย มนัส  แซ่ด่าน 2538
55-40 การศึกษาการกระจายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง  และสงขลาโดยภาพถ่ายดาวเทียม     2538
56-40 การศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อ. คีสิน  กุสสลานุภาพ 2539
57-40 การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม   พรรณี  อัศวตรีรัตนกุล 2538
58-40 องค์ประกอบทางเคมีของพืชพื้นเมืองชื่อโคหาย ผศ. วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล 2537-2538
59-40 การเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างยาเตรียมอะเซตามิโนเฟนชนิดฉีดเข้ากล้ามที่มียาจิโดเคนและไม่มียาจิโดเคนเป็นส่วนประกอบในอาสาสมัครคนไทย รศ.นพ. วิบูลย์  ฤทธิทิศ 2537
60-40 การกระจายและการเลือกที่อยู่อาศัยของค้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้ำในจ.สงขลาและสตูล   สาระ  บำรุงศรี 2539
61-40 การหาโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของไอออนโซเดียมและไอออนแมกนีเซียมกับลิแกนด์วงแหวนขนาดใหญ่ 1 4 7 - ไตรเอซาไซโคลโนเนน โดยวิธีเคมีควอนตัม   ธมยศ  อติวรพงศ์  
62-40 การหาโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างลิแกนด์1 4 7 - ไตรเอซาไซโคลโนเนน กับไอออนโปแตสเซียม โดยวีเคมีควอนตัม   เอกชัย  สุวรรณโกศัย 2539
63-40 ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคตามฤดูกาลของหญ้าทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง   อุปถัมภ์  มีสวัสดิ์ 2538
64-40 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยวิธีย่อยสลายแบบไร้อากาศ นางสาว จรรยา  อินทมณี 2538
65-40 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร. ดนุพล  ตันนโยภาส 2537
66-40 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก   สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ 2535-2536
67-40 การพัฒนาระบบรับภาพ ผศ. อำนวย  สิทธิเจริญชัย 2537
68-40 ความเข้าใจการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหาร ครูใหญ่ และครูผู้สอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   เธียรนันท์  วาณิชย์ศุภวงศ์ 2533
69-40 ผลของนันทนาการต่อบุคลิกภาพของนักเรียนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสภาพสังคมเศรษฐกิจ ของครอบครัวที่แตกต่างกัน   บรรจง  ฟ้ารุ่งสาง 2535
70-40 การศึกษาอุบัติภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พวงทอง  ป้องภัย 2535
71-40 การศึกษาภาพเขียนทิวทัศน์บกของเด็กเล็ก   วุฒิ  วัฒนสิน 2539
72-40 ลักษณะมุ่งอนาคตของครูสังคมศึกษา ในเขตการศึกษา 2   สุนิสา  สิริวิพัธน์ 2525-2539
73-40 การพัฒนาสูตรและระบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการคำนวฯภาระงานสอนของอาจารย์   วุฒิพงศ์  เตชะดำรงสิน 2528
74-40 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการค้นสารนิเทศ จากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการ   ชูศรี  วังศานุวัตร 2537
75-40 การศึกษาสภาวะการกลั่นน้ำส้มสายชูจากน้ำส้มสายชูหมัก นาย วิทยา  บุญนอก 2539
76-40 การพัฒนาขบวนการผลิตมะขามแช่อิ่มแห้ง นางสาว ศิวพร  ปิ่นแก้ว 2540
77-40 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปน้ำยางพารา นาย สมนึก  แซ่โกย 2539
78-40 การผลิตเอนไซม์โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง   ปิยรัตน์  ธนโกเศศ 2539
79-40 การผลิตฟิล์มที่บริโภคได้จากนมผงและการประยุกต์ใช้ นาย ภาณุวัฒน์  ถวิลการ 2539
80-40 การผลิตฟิล์มที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและการประยุกต์ใช้   พิทยา  อดุลยธรรม 2539
81-40 การสกัดโอลีโอเรซินจากพริกไทยดำ นาย วรวิทย์  เจตนาธรรมจิต 2539
82-40 การสกัดใยอาหารจากรำข้าว นางสาว วันทนา  พินัยกุล 2539
83-40 การเพิ่มปริมาณมวลชีวภาพของสาหร่ายขนาดเล็กที่เลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง นาย ธนภัทร  จิตตสัจจะ 2539
84-40 ผลของสารอาหารในน้ำนึ่งปลาทูน่าและวิธีการเลี้ยงต่อการเพิ่มปริมาณมวลชีวภาพของ Rhodocyclus gelatinosus R7 รศ. พูนสุข  ประเสริฐสรรณ์ 2539
85-40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ไขมันต่ำเสริมใยอาหาร นาย สราวุธ  ด้วงสง 2540
86-40 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร   ไพรัตน์  โสภโณดร 2536
87-40 ผลของไขมันต่อคุณสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากไคโตแซน   ไพรัตน์  โสภโณดร 2540
88-40 คุณสมบัติของฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากไคโตแซนและเซลลูโลส   ไพรัตน์  โสภโณดร 2540
89-40 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น อ. วิโรจน์  ยูรวงศ์ 2540
90-40 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบการสอบเทียบ:กรณีศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร อ. ศุภชัย  ภิสเพ็ญ 2540
91-40 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการอบแห้งมะขามเปือยกโดยใช้ตู้อบแห้งแบบลมร้อนและแบบแสงอินฟาเรด อ. สุรสิทธิ์  ประสารธาน 2540
92-40 การศึกษาแรงเสียดทานการไหลของอาหารเหลวในท่อ นาย ศรวิษฐ์  สุจวิพันธุ์ 2540
93-40 การทำชาสมุนไพรจากตะไคร้ เปลือกมะนาวและใบโหระพา นส. จุฑามาส  ชัยวิริยะวงศ์ 2539
94-40 ผลของสารให้ความคงตัวต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของไอศกรีมโยเกิร์ต   สุกัญญา จันทชุม 2539
95-40 การเสื่อมเสียของน้ำตาลโตนดเข้มข้นโดย Osmophilic yeasts ผศ. อรัญ  หันพงศ์กิตติกุล 2539
96-40 comparing scatter plots and parallel line plots for paired data อ. จำเนียง  ฉุ้นประดับ 2540
97-40 การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนความร้อนซึ่งสามารถสลายไขมันที่อุณหภูมิสูง จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานปาล์ม นาง รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์ 2534
98-40 พัฒนาการของเด็กอายุ 8 สัปาดห์ถึง 3 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์    แจ่มจันทร์  กุลวิจิตร 2534
99-40 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากดินและน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผศ. อรัญ  หันพงศ์กิตติกุล 2539
100-40 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของมะขามเปียกระหว่างการเก็บรักษา อ. สุกัญญา  จันทชุม 2539
101-40 การศึกษาองค์ประกอบและการผลิตเทมเป้จากถั่วหรั่ง อ. สุกัญญา  จันทชุม 2540
102-40 ความผิดปกติข้อต่อขากรรไกรและปัจัจัยที่เกี่ยวข้องในผุ้ป่วยที่มารับการรักษาที่ รพ.ทัตกรรม  อ. เปรมทิพย์  อรรมยานนท์ 2539
103-40 การเตรียมเพลเล็ทชนิดลอยน้ำ โดยใช้ไฮโดรจิเน็ทเต็ทเว็จเทเบิลออยลย์ อ. จิรศักดิ์  กุศลวิริยะวงศ์ 2540
104-40 ผลของสาร Sanitizer ต่อการลดจำนวนจุลินทรีย์ในถั่วงอก อ. สุกัญญา  จันทชุม 2540