โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2539
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-39 กระแสไฟฟ้าไออนในการงอกของปาล์มน้ำมันและผลของการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้ากับการงอกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมัน   ปณต  ถาวรังกูร 2538
2-39 คุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ   กนกอร อินทราพิเชฐ  
3-39 พิษของทองแดงและสังกะสีที่มีต่อกุ้งกุลาดำ นาย โชคชัย  เหลืองธุวปราณีต 2538
4-39 การศึกษาการใช้เยื่อในลำต้นสาคูระดับต่างๆ ในอาหารปลานิลแดง นาย ธำรงค์  อมรสกุล 2535
5-39 การประเมินความสามารถในการผลิตหลังหย่านมของแพะพื้นเมืองและลูกผสม รศ.ดร. วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 2535-2536
6-39 ผลของวิตามินซีระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและ นางสาว เรวดี  กลิ่นจันทร์ 2538
7-39 การศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตกค้างในปลาทะเลที่ขายในตลาดสดเทศบาลหาดใหญ่ นางสาว มนทิรา  ลีลาเกรียงศํกดิ์ 2538
8-39 การต่อกิ่งมังคุดในหลอดทดลอง   สมปอง  เตชะโต 2535-2538
9-39 ศักยภาพและแนวโน้มในการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดปัตตานี เพื่อรองรับแผนเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจ.ชายแดน   โนรี  ใจใส่ 2537
10-39 ระบบการขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์ของท่าเรือสงขลา   ศศิวิมล  สุขบท  2537
11-39 ผลกระทบของศูนย์อำนวยการบริหารจังกวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษาเฉพาะด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2536
12-39 การศึกษาและจำลองสภาพการตกตะกอนทางธรรมชาติในลำน้ำคลองอู่ตะเภาเพื่อสร้างโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ ผศ. วินัย  แซ่จิ้ว  
13-39 ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดเล็กในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก นส. กาญจน์นภา  ศรีเชื้อ 2538
14-39 การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลา   เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา 2538
15-39 การรวบรวมองค์ความรู้จากตำรับยาไทยทักษิณ นศภ. สุเลขา  ตันเวชศิลป์ 2538
16-39 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรคัดเค้าในหนู นส. ชุตินาถ  หาญจริยกูล 2539
17-39 การศึกษาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนัง นส. จิราวรรณ  ทัพภะ 2538
18-39 การทำยาออกฤทธิ์เนิ่น Theophylline โดยใช้ Sodium alginate theophylline controlled release with sodium alginate นาย ธีระพล  ศรีชนะ 2536
19-39 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์:กรณีศึกษาเขตบาล ผศ.ดร. นันทนา  น้ำฝน  
20-39 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี   พรทิพย์  อารีย์กุล 2538
21-39 การเตรียม Sulfamethoxazole/Trimethoprim ในรูป pellets   ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 2536
22-39 ความเครียดในบทบาทและอาการเครียดของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   ศิริพร  ขัมภลิขิต 2530
23-39 นิเวศวิทยาบางประการของสัตว์ที่อาศัยในแนวหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี นาย อิสระ  อินตะนัย 2536
24-39 การศึกษาการบำบัดคลองรากฟันอย่างฉุกเฉินด้วยการรักษาทางเอนโดดอนติก เพียงครั้งเดียว ผศ.ทญ. สรียา  ศรีสินทร 2533
25-39 การสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในหมู่บ้านชนบทในช่วงฤดูฝน รศ.นพ. สีลม  แจ่มอุลิตรัตน์ 2540
26-39 การศึกษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและบริเวณใบหน้าในภาคใต้ของประเทศไทย นส. สุพิศ  จึงพาณิชย์ 2531
27-39 การศึกษาองค์ประกอบของอาหารไทย:อาหารภาคใต้   อโนชา  ตั้งโพธิธรรม 2539
28-39 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัว   อุษณีย์  ตัณตรีบูรณ์ 2534
29-39 สภาพการอ่านความสนใจและความต้องการในการอ่านของชาวรูสะมิแล ผศ. ผลิวัลย์  ปิยะเมธาง 2535
30-39 บทบาทของสภาจังหวัดในการพัฒนาประชาธิปไตยกรณีศึกษาสภาจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. วิชัย  กาญจนสุวรรณ 2534
31-39 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนศ.คณะแพทย์ ม. นส. กุณทลีย์  ไวทยะวณิช 2537
32-39 การศึกษาผลทางชีววิทยาของสารสกัดจากกาฝากชนิด Dendrophthoe pentandra ที่ขึ้นบนต้นอินทนิลน้ำ   ฉวีวรรณ  ชื่นสกุล 2538
33-39 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยดีเอ็นเอตรวจจับชนิดไม้ใช้กัมันตรังสี   โชคชัย  วนภู 2532
34-39 การศึกษาความคงตัวของสารละลายโพวิโดนไอโอดีน นางสาว นัฎฐา  แก้วนพรัตน์ 2535
35-39 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเบื้องต้นของพืชสกุล  erythroxylum ในภาคใต้ของประเทศไทย   ปิติ  ทฤษฎิคุณ 2528
36-39 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อหนอนชอนเปลือกลองกองระยะที่ 1 ผศ. สมพร  จันทเดช 2536
37-39 การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา   สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์ 2538
38-39 การศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อวิทยาและสารประกอบเคมี รวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเหง้ากระทือ นศภ. ปรเมศวร์  ไชยทองรักษ์ 2538
39-39 วิจัยและพัฒนาเซนเซอร์เพื่อวัดการใช้น้ำของไม้ผล นาย ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 2537
40-39 Portable  Image Processing library   Krerkchai Thongnoo 2536-2537
41-39 เครื่อง ควบคุมการไหลของน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วย ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 2533
42-39 คุณภาพของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย   ดนุพล  ตันนโยภาส 2537
43-39 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสมของยางวัลคาไนซ์   บุญธรรม  นิธิอุทัย 2538
44-39 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพและอายุการเก็บปลาแช่เยือกแข็งบรรจุถุงแบบสูญญากาศ นาย วศิน  รุ่งบุญแสวง 2538
45-39 การเตรียมถ่านหินสะอาด ผศ.ดร. เล็ก  สีคง 2535-2536
46-39 ผลของความกระดางต่อการสูญเสียน้ำหนักกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง นาย อภิชาติ หลีหมัด 2538
47-39 การวิเคราะห์ปริมาณยาผสมพาราเซตามอล,ฟีนิลโพรพาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์และคลอเฟนิรามีน มาลีเอต ในยาเม็ดแก้หวัด โดยวิธีไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี   จุติมา  บุญเลี้ยง 2537
48-39 เอนไซม์เซนเซอร์สำหรับไอออนโลหะหนัก   ปณต  ถาวรังกูร 2538
49-39 The genus curcuma in thailand   puangpen sirirugsa  
50-39 อนุกรมวิธานและเคมีของไลเคนส์ในภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร. ฟียา  อมตวิวัฒน์ 2536-2537
51-39 การศึกษาการเพาะเลี้ยงสปอร์เฟิร์นชายผ้าสีดาและเฟิร์นข้าหลวงหลังลายในอาหารวุ้น ผศ. .สมพร  จันทเดช 2537
52-39 การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง นาย สุจริต  ส่วนไพโรจน์ 2538
53-39 การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิตนักศึกษา ดร. เกริกชัย  ทองหนู 2537
54-39 การตรวจสอบสารเพรดนิโซโลนและเด็กซ์ซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณ   จินดาพร  ภูมิพัฒนาวงษ์