โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 2538
ชื่อไฟล์ ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่ได้รับทุน
1-38 ชนิดของหอยในอ่าวปัตตานีและบริเวณใกล้เคียง   สมพร  ประเสริฐส่งสกุล  
2-38 ปัญหาการพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการของโรงแรม อำเภอหาดใหญ่   นิติพล  ภูตะโชติ 2524-2537
3-38 การใช้ Acetylene และ Ehylene เพื่อเร่งการร่วงของผลปาล์มจากทะลาย นาย ธีระพงศ์  จันทรนิยม 2536
4-38 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตต่อเนื่องขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรกรส่วนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย ดร. ผาสุก  กุลละวณิชย์ 2537
5-38 การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรในจังหวัดสงขลา:กรณีศึกแรงงานการกรีดยางพาราและการทำแผ่นยางในสวยยางฯ นาย บัญชา  สมบูรณ์สุข 2538
6-38 การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติ นาย บุญธรรม  นิธิอุทัย 2538
7-38 ตัวแปรสำคัญของกระบวนการฉีดยางเข้าเบ้า   ปรีชา  ป้องภัย   2535
8-38 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติ กัลพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนศ.ม.วิทยาเขตปัตตานี   พรเพ็ญ  พิพัฒนธีรภาพ 2536
9-38 ศึกษาคุณสมบัติความจุไฟฟ้าของน้ำยางธรรมชาติ นาย ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  
10-38 ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนต่อระบบการฟาร์มของชาวไทยมุสลิม:กรณีบ้านคลองกั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา   ปัญจพล  บุญชู 2537
11-38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ณ ฟาร์มโคนม นางสาว พรรณวดี  จิตประสาน  
12-38 ไมโครเวฟต่อการควบคุมเชื้อราของเนื้อส้มโอ   เย็นจิตต์  ปิยะแสงทอง  
13-38 ผลการเสริมแอสต้าแซนติน ในอาหารที่ระดับต่างๆต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ นาย นิพนธ์  คล้ายฉิม 2537
14-38 รายงานโครงการวิจัยการชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว   สายัณห์  สดุดี 2538
15-38 การศึกษารูปพรรณสัณฐานของผลไม้ในบริเวณเกาะยอ จ.สงขลา   สายใจ  จรเอียด 2537
16-38 การปรับตัวของประชากรชนบทบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต   รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ 2537
17-38 การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์มังคุดจากการชักนำรากในหลอดทดลอง และการต่อกิ่งนอกหลอดทดลอง รศ. สมปอง  เตชะโต 2537
18-38 พลวัตของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาตอนนอกประเทศไทยทางใต้ รศ. เสาวภา  อังสุภานิช 2537
19-38 การสำรวจสัตว์กลุ่มเดคาบอดครัสเตเซียนบริเวณแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา   พิมลพรรณ  ลีละวัฒนากูล  
20-38 การศึกษาปริมาณสารมลพิษอินทรีย์เข้าสู่ทะเลสาบสงขลา   เพริศพิชญ์  คณาธารณา  
21-38 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างน้ำยาบ้วนปากคลอร์เฮคซิดีนผสมฟลูออไรด์ต่อจำนวนเชื่อสเตรีปโตด๊อกคัสมิวแทนส์ในน้ำลาย   J.Nihon  
22-38 การรับรู้สุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดช่องท้อง ผศ. วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร 2537
23-38 การให้ยาเคมีบำบัดก่อนการรักษา โดยการผ่าตัดหรือฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งคอและศรีษะ   Tanaphon maipang  
24-38 ศึกษาสารในกลุ่มอินโดลแอลคาลอยจากตีนเป็ดเล็กและมูกขาว นาย สนั่น  ศุภธีรสกุล 2535-2537
25-38 การประเมินสารละลายเมทิลเซลลูโลสและสารละลายคาร์โบบอลเพื่อเป็นน้ำกระสายยาหยอดตาคีโตคอนาโซล นางสาว อรุณศรี  สุนทรพิธ 2534
26-38 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบัติงานภายในขอบเขตของกฏหมายวิชาชีพของพยาบาลฯ   จันทิมา  ศรีแสง  
27-38 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการระดับล่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร. อาคม  ใจแก้ว 2536
28-38 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของร.ร.มัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2และ3   ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 2536
29-38 ผลของการใช้ยากระตุ้นต่อปริมาณเนื้อยางในน้ำยางพารา ผศ.ดร. ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์ 2536
30-38 Development of computerizd multichannel seismic equipment for field use   B.Phongdara  
31-38 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของ ร.ร.สาธิต มอ.   อรทิพย์  อารยะทรงศักดิ์ 2536
32-39 บรรณานุกรมฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้:เล่ม 1 ห้างจ.ชายแดนภาคใต้   กุศล  นาคะชาต 2535
33-38 การออกแบบวงจรรวมเชิงถาณิชย์สำหรับเครื่องตรวจสอบดิจิตอลอัตโนมัติแบบราคาถูก ดร. เกริกชัย  ทองหนู 2534
34-38 การศึกษาการเสื่อมสภาพของพอลิเอซีลีนและพอลิโพรไพลีนโดยใช้ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ นาย เจริญ  นาคะสรรค์ 2536
35-38 การศึกษาหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบจากนมวัว   ก้าน  จันทร์พรหมมา 2538
36-38 ผลของการว่ายน้ำต่อการตอบสนองของหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้ ผศ.ดร. ฉวีวรรณ  จั่นสกุล 2538
37-38 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเลคตินจากเมล็ดจำปาดะและเหรียง นส. พรทิพย์  ประพันธ์พจน์ 2533-2535
38-38 การศึกษาลักษณะเรณูของพืชวงศ์ Caesalpiniaceae ของไทย   มารวย  เมฆานวกุล 2537
39-38 การหาโครงสร้างของเอธิลีนไธโอยูเรียและสารประกอบเชิงซ้อนของเอธิลีนไธโอยูเรียคอปเปอร์ไนเตรตโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรัวสีเอกซ์บนผลึกเดี่ยว   สุชาดา  จันทร์พรหมมา 2536
40-38 อุปกรณ์ศึกษาอัตราการอบแห้งเมล็ดพืชชั้นบาง   สุภาวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล 2536
41-38 ไบโอทัยป์ ซีโรทัยป์ และความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของ H.influenzae ที่แยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   อนุชิต  บิลหละ 2533-2538
42-38 การประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของ ครูผู้สอน และ นร. ใน ร.ร.มัธยมศึกษาเขตการศึกษา 2 ผศ. สุนิสา  สิริวิพัธน์ 2537
43-38 การออกแบบและการพัฒนาวงจรยืดอายุหลอดฟลูออเรสเซนต์ นาย หะหรูม  หีมสุหรี 2537
44-38 คุณสมบัติของหินคาร์บอเนตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของจ.ยะลา และสงขลา ผศ. ดนุพล  ตันนโยภาส 2538
45-38 โปรแกรมเพื่อการจำแนกมวลหินและการประยุกต์ใช้ นาย มูอัสซัล  บิลแสละ 2538
46-38 การใช้บัญชีบริหารในอุตสาหกรรมภาคใต้   สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร 2537
47-38 ผลของการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง  ผศ.ดร. อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 2533
48-38 การตลาดไม้ดอกไม้ประดับในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 2536 นส. ศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ 2537
49-38 ระบบตลาดกุ้งกุลาดำบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ปี พ.ศ. 2536 อ. จรวย  เพชรรัตน์ 2537
50-38 เศรษฐกิจการผลิตกุ้งกุลาดำบริเวณคาบสมุทรสทิงพระจ.สงขลา ปีการผลิต 2536/37 อ. จรวย  เพชรรัตน์ 2537
51-38 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทำไร่นาสวนผสมในเขตอ.สทิงพระ จ.สงขลา ปีการเพาะปลูก 2536/2537 อ. จรวย  เพชรรัตน์ 2537
52-38 อนุกรมวิธานและเคมีของไลเคนส์ในภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร. ฟียา  อมตวิวัฒน์ 2536-2537
53-38 โครงสร้างของสารละลายเจือจางยิ่งยวดของแมกนีเซียมในแอนโมเนียมเหลว โดยวิธีมอนติ คาร์โล    suchada chantrapromma  
54-38 อนุกรมวิธานเขตการแพร่ระบาด และความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืชของรา pythium spp. ที่แยกได้จากดินเกษตรกรรมในภาคใต้   ประไพพร  ศิริคติธรรม  
55-38 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป อ.สนั่น สนั่น  ศุภธีรสกุล 2536
56-38 ศึกาคุณสมบัติความจุไฟฟ้าของน้ำยางธรรมชาติ นาย ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  
57-38 ปัจจัยอันเป็นข้อจำกัดการผลิตข้าวนาปีในสภาพไร่นาเกษตรกร   วินิจ  เสรีประเสริฐ  
58-38 อุปกรณ์อัดประจุคาพาซิเตอร์กระแสคงที่และวงจรควบคุมอัตโนมัติ   ณรงค์  สุวรรณมณี 2533
59-38 การตรวจหาเชื้อกรีนนิ่งแบคทีเรียมในส้มโดยเทคนิคอิมมูโนบรอททิงค์   รัตนา  สดุดี  
60-38 การเตรียมสารเอนไซม์และโคเอนไซม์ที่มีมูลค่าสูงจากกากน้ำทิ้งของโรงงานทำน้ำยางข้น รศ.ดร. รพีพรรณ  วิทิตสุวรรณกุล