หนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร
เขียนโดย sineenart   
วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 04:31 น.
หนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร
ว/ด/ป เลขที่หนังสือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เรื่อง เจ้าของเรื่อง เสนอ รองผอ. เสนอ ผอ. เสนอ รองฯฝ่ายวิจัย เสนอ อธิการ หมายเหตุ แฟ้มที่
5 ม.ค. 55 มอ 820/2986 สวล รายงานผลการดำเนินการหน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม 5/1/55 ลงนาม 5/1/545 ม.ค. 55 มอ 234.2/79 วิศวะ ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา สุภาพเรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม5/1/555 ม.ค. 55 มอ 820/2965 สวล ขออนุมัติรับงานบริการวิจัยและพัฒนา สุภาพเรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 9/1/555 ม.ค. 55 มอ 166/ NRU ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม สุฟียา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55  
 
 
 
 
 
 
5 ม.ค. 55 มอ 685/767 ทันตะ ขออนุมัติโอนย้ายคลัสเตอร์โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ NRU สุฟียา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ดำเนินการ 9/1/55 คืนสุฟียา  
 
 

5 ม.ค. 55 มอ 840/3575 อก ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯประเภททั่วไป ประจำปี 2554 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55

เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/55
5 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ ผลการพิจารณา ร่าง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/555 ม.ค. 55 มอ 515/2019 ทรัพ ขอส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานสรุปการใช้เงินงวดที่ 1 และขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 พร้อมแผนการทำงาน จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม 9/1/55

เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/555 ม.ค. 55 มอ 166/ว NRU ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 2/2555 พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม6/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 326/2044 วิทย์ ขอส่งสัญญารับทุนฯ (แบบวิจัย 2/เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 55 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 11/1/55        
5 ม.ค. 55 มอ 975/088 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานผลการดำเนินการของหน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า ปีที่ 2 ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 166/ว NRU ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 2/2555 พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม6/1/55                
5 ม.ค. 55 ศธ 0521/ สุพร ขออนุญาตเข้าพื้นที่ปกพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สุพร         เรียน รองฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 9/1/55        
5 ม.ค. 55 มอ 099/209 หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางการพัฒนาทียั่งยืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม  เรื่องคืนพี่ศรี             
5 ม.ค. 55 มอ 160.6/677 สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ           เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/55 คืนพี่เล็ก         
5 ม.ค. 55 มอ 550/2831 เภสัช ขออนุเคราะห์เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ของ DR Katkam Nadpi Gangadhar จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ6ม.ค.55            
5 ม.ค. 55 มอ 342/1864 วิทย์ ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 9/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 600/3109 พยาบาล ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณา 5/1/55 ลงนาม 9/1/55                

 

5 ม.ค. 55 มอ 166/ว NRU ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 2/2555 พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม6/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 326/2044 วิทย์ ขอส่งสัญญารับทุนฯ (แบบวิจัย 2/เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 55 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 11/1/55        
5 ม.ค. 55 มอ 975/088 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานผลการดำเนินการของหน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า ปีที่ 2 ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 166/ว NRU ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 2/2555 พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม6/1/55                
5 ม.ค. 55 ศธ 0521/ สุพร ขออนุญาตเข้าพื้นที่ปกพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สุพร         เรียน รองฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 9/1/55        
5 ม.ค. 55 มอ 099/209 หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางการพัฒนาทียั่งยืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม  เรื่องคืนพี่ศรี             
5 ม.ค. 55 มอ 160.6/677 สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ           เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/55 คืนพี่เล็ก         
5 ม.ค. 55 มอ 550/2831 เภสัช ขออนุเคราะห์เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ของ DR Katkam Nadpi Gangadhar จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ6ม.ค.55            
5 ม.ค. 55 มอ 342/1864 วิทย์ ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 9/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 600/3109 พยาบาล ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณา 5/1/55 ลงนาม 9/1/55                

 

5 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร นราภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดอนุมัติ 5/1/55 อนุมัติ 9/1/55                
5 ม.ค. 55 มอ 600/3052 พยาบาล ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนกาวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประจำปี 2553 ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม 5/1/55 ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/55        
5 ธ.ค.55 มอ 043/4804 กองอาคารสถานที่ ส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม 5/1/56 ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/55        
  ขอ อนัติจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 10 ปี2012 สุพรชัย         เรียน รองฝ่ายวิจัยฯเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55 เรียน อธิการเพ่อโปรดลงนาม ลงนาม12/1/55    
6 ม.ค. 55 คำสั่ง สำนักฯ แต่งตังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ยวัตกรรมจากผลการวิจัย วราภรณ์             เรียน อธิการเพ่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55    
9 ม.ค. 55 คำสั่ง แต่งตั้งประธานสาขาเลขานุการประจำสาขา ปิยะภรณ์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55     คืน ปิยะภรณ์ 18/1/55  
9 ม.ค. 55 มอ 600/3110 พยาบาล ขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย รัชดา         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 11/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 840/3947 อก ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 135/1738 เทคนิคการแพทย์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม  10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 598/0001 เภสัช ขอมอบรายงานวิจัย ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 598/0008 เภสัช ขอมอบรายงานวิจัย ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 204.8/628 วิศวะ ขอส่ง ร่าง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และแบบวิจัย 5/รายได้ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 535/2024 ทรัพย์ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 541/1011 ทรัพย์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สุดารัตน์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 9/1/55 คืนพี่เล็ก                 
9 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ แจ้งเตือกำหนดส่งรายงาน ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 870/2325 สำนักฯ นำส่งเอกสารวิจัยและยืมเงิน จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการจามเสนอ 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 208.4/512 วิศวะ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 และแบบวิจัย 5/รายได้ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อปรดอนุมัติ อนุมัติ 12/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 166/ว NRU ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยฯ ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 600/3101 พยาบาล ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ และขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประจำปี 2553 ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 10/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 12/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 208.4/643 วิศวะ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 740/906 เทคโนโลยียาลและพอลิเมอร์ ขอเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการวิจัยการวิจัย ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 166/ NRU ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพือ่โปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 135/1641 เทคนิคการแพทย์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 12/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 530/1528 ทรัพย์ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 530/1471 ทรัพย์ ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหย่ ประจำปี 2555 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 680/682 ทันตะ ขอรับทุนเพื่อไปปฏิบัติงานวิจัย ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดทราบ  ทราบ 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 991/723 วิทยาเขตสุราษ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดทราบ  ทราบ 10/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 161/1735 สำนักฯ ขออนุมัติปฏิงานนอกเวลาราชการ จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 10/1/55            
9 ม.ค. 55   สำนักฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  อารมณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  ลงนาม 9/1/55            
9 ม.ค. 55 มอ 550/2831 เภสัช ขออนุเคราะห์เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ของ DR Katkam Nadpi Gangadhar จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดทราบ เรียน ท่านรองฯ 9/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติ 11/1/55 คืนพี่ศรี         
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สุดารัตน์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55 คืนพี่เล็ก             
9 ม.ค. 55 มอ 160.4/086 สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคม 2554 จากเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 นราภรณ์     เรียน ผอ.เพือ่โปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55 คืนพี่เล็ก             
9 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล จันทนา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม             
9 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ การนำผลงานวิจัยของสถานวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินคุณภาพ QA       เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55            
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ผลการพิจารณาการจัดสรรทุน Post-doc อารมณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 12/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 135/1702 เทคนิคการแพทย์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 11/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 600/3126 พยาบาล ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเดินทางไปราชการ เจ้าของเรื่อง เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธสาสตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 10/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สุดารัตน์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 11/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 875/9 เศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติทุนโครงงานนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 จิราวัลย์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติ 11/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ สุดารัตน์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55            
9 ม.ค. 55 มอ 520/1915 ทรัพย์ ขออนุมัติเปลี่ยนโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยฯ พรรณพิมล     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา ขอข้อมูลสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย 12/1/55 คืนพี่น้อย 12/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมฯ ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 9/1/55                
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเดิทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นราภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 9/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ 10/1/55 อนุมัติ 11/1/55        
9 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการประชุม จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม อนุมัติ 9/1/55                
10 ม.ค. 55 คำสั่ง สำนักฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการพิจารณาข้อเสนอและประเมินผลโครงการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน ทิพวิมล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55     คืนทิพวิมล 17/1/55  
10 ม.ค. 55   nternational ssociation of rganixational nnovation สุดารัตน์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา คืนสุดารัตน์         
10 ม.ค. 55 มอ 191.2.6/142 แพทยแผนไทย ขอส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 พร้อมขอเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย ปิยะภรณ์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพือ่โปรดลงนาม ลงนาม 12/1/55        
10 ม.ค. 55   สำนักฯ เรียนหารือการขอทุนสนับสนุนกิจกรรม ณ ตปท. ของ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรัยกุล ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.เพื่อโปรดพิจารณา  ทราบ 10/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจากผู้ขอทุนได้รับทุนใหม่ ฯ 12/1/55        
10 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม หทัยรัตน์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/558                
10 ม.ค. 55 มอ 145/242 สัตวแพทย์ ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
10 ม.ค. 55 มอ 820/2073 สวล ขอนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
10 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สุดารัตน์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 10/1/55                
10 ม.ค. 55 e-mail สำนักฯ ส่งอีกครั้ง ประเมินโครงการ ม.อ. ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55                
10  ม.ค 55 มอ 145/245 สัตวแพทย์ ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55     เรียน รองฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดสั่งการ 12/1/55 อนุมัติ 12/1/55        
10 ม.ค. 55 มอ 570/748 เภสัช ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55                
10 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขอเชิญประชุมหารือการเก็บรวบรวมข้อมูล Proceedings อภิญญา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 11/1/55            
10 ม.ค. 55 มอ 166/ว สำนักฯ เรียนเชิญประชุมหารือ จิราวัลย์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 11/1/55            
11 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 พรรณพิมล     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโทราบ 12/1/55 ลงนาม 12/1/55 เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดทราบ 13/1/55 ทราบ /จัด 16/1/55  คืนพี่น้อย     
11 ม.ค. 55 มอ 166 สำนักฯ ขออนุมัติพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรของคณะ จำนวน 4 คณะ พิไลพร เรียน รงผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ซิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ 12/1/55 อนุมัติ 13/1/55        
11 ม.ค. 55 มอ 703/9293 วทท ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติจากเงินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 600/3002 พยาบาล ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรคณะพยาบาบศาสตร์ พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 570/739 เภสัช ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 330/4824 วิทย์ ขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 187/2899 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการต่ออายุวารสารฐานข้อมูล ฯ ทิพวิมล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  ทราบ 12/1/55 เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติ 16/1/55    
11 ม.ค. 55 มอ 145/1210 วิทยาเขตภูเก็ต ขอเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา ทิพวิมล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  ทราบ 12/1/55 เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม  16/1/55 คืนทิพวิมล 17/1/55  
11 ม.ค. 55 มอ 342/2086 วิทย์ เพื่อโปรดพิจารณาลงนามให้การสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านนาโนเทคดนโลยีฯ สุภาพ         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 12/1/55        
11 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุและเบิกจ่าย จิลา เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จรัสศรี เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าอาหารในการจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสาร SJST และร่วม Workshop ฯ นิรันดร์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ 12/1/55 อนุมัติ 12/1/55        
11 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติและเบิกจ่าย สโรชา เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ 12/1/55 อนุมัติ 12/1/55        
11 ม.ค. 55 มอ 600/025 พยาบาล แจ้งการส่งรายงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 600/024 พยาบาล แจ้งการส่งรายงานวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 11/1/55                
11 ม.ค. 55 มอ 160.7/003 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาวิณี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดโปรดทราบ คืนสาวิณี            
11 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงความขอบคุณกับสื่อมวลชนปีใหม่ 2555 พร้อมอนุมัติยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ เจนจิรา     เรียน ผอ.เพื่อดปรดลงนาม ลงนาม 11/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 12/1/55        
11 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จรัสศรี เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ เพื่อโปรดลงนาม 12/1/55 ลงนาม 13/1/55                
11 ม.ค. 55   สำนักฯ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พรรณพิมล     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา กรุณาดำเนินการตามเสนอ 12/1/55            
12 ม.ค.55 มอ 500/0043 ทรัพย์ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทิพวิมล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 12/1/55  เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 16/1/ คืนทิพวิมล 17/1/55  
12 ม.ค.55 มอ 950/13 บัณฑิต  ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ กองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ ทิพวิมล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  ทราบ 12/1/55 เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดลงนาม อนุมัติ 16/1/55    
12 ม.ค.55 มอ 160.7/004 สถาบันพลังงาน ส่งคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ ประจำปี 2555 สาวิณี         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 12/1/55 ส่งคืน อิว        
12 ม.ค.55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นราภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 16/1/55 เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 17/1/55            
12 ม.ค.55 มอ 456/1 วจก ขอส่งเอกสารแนวคิดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555 นั้น ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 16/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  ดำเนินการ 17/1/55        
12 ม.ค.55 มอ 820/2939 สวล ขอนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 16/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 17/1/55        
12 ม.ค.55   หนังสือตอบรับ ประกอบการขอทุน กิจกรรม ตปท ของรศ.ดร.เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง ปิยะภรณ์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา  แจ้งคณบดีคณะทันตแพทย์ + รศ. เปรมจิต เพื่อทราบ 13/1/55        
12 ม.ค.55 มอ 166/078 สำนักฯ คืนเงินกองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ ธนาลักษณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 13/1/55        
12 ม.ค.55 มอ 680/668 ทันตะ ขอส่งรายงานการวิจัย และสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ฯ ปิยะภรณ์ เรียน ผอ.เพื่อโปรดทราบ ทราบ 13/1/55                
12 ม.ค.55 มอ 169/280 สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ขอความอนุเคราะห์อัตราลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดินฯ สกาวเดือน     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา  เพื่อทราบ 13/1/55 คืนพี่แก้ม            
12 ม.ค.55 มอ 024/ว010 กจ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี อารมณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา  ทราบ 13/1/55            
12 ม.ค.55 มอ 166/ สำนักฯ สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศรีษะใบหน้าและขากรรไกร รัมภ์ภา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ทราบ 13/1/55            
12 ม.ค.55 มอ 166/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์งวดที่ 1 ฯ รัมภ์ภา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 13/1/55            
12 ม.ค.55 มอ 166/025 สำนักฯ Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured shrimp สุภาพ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 13/1/55 เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดอนุมัติ 16/1/55 คืนสุภาพ    
12 ม.ค.55 มอ 166/076 วิทย์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิจัย โครงการวิจัย ศลชท. งวดที่ 4 สุภาพ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 13/1/55        
12 ม.ค.55 มอ 166/ว สำนักฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเครือข่ายวิจัยสู่ความสำเร็จ ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55                
12 ม.ค.55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2554 นราภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อโปรดลงนาม อนุมัติ 13/1/55                
12 ม.ค.55 มอ 160.5/ สำนักฯ ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมฯ ศศิธร         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ 13/1/55 อนุมัติ 13/1/55 คืนพี่เล็ก  เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดอนุมัติ 18/1/55      
12 ม.ค.55 มอ 166/ NRU ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณทุนบัณฑิตศึกษา ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55 คืนพี่เล้ก 13/1/55                
13 ม.ค. 55 มอ 210/540 วิศวะ ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภททั่วไปประจำปีงบประมาณ 2554 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 840/3626 อก ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ประเภททั่วไป ประจำปี 2553 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 13/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 535/2064 ทรัพย์ ขออนุมัติพร้อมส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พิไลพร         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 044/160 กองอาคารสถานที่ เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและอพยพการณีเกิดเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง(อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้) สกาวเดือน     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ 16/1/55            
13 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อลาติกพร้อมสกรีนโลโก้ให้แก่กองบรรณาธิการวารสาร SJST จิลา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดทราบ  ทราบ  16/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 18/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ธนาลักษณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55                
13 ม.ค. 55 มอ 166/ NRU ขออนุมัติปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ สุฟียา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55                
13 ม.ค. 55 มอ 161/1873 สำนักฯ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นราภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม  16/1/55                
13 ม.ค. 55 มอ 544.03/0353 ทรัพย์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการวิจัยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชฯ ภาคใต้ สุภาพ     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 16/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  ลงนาม 16/1/550        
13 ม.ค. 55 มอ 166/2001 สำนักฯ Evaluation of Candidate Vaccine Technologies Using Computational Models สุภาพ     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 16/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 160.4/001 ศูนย์นาโน ขอนำส่งสำเนาเงินคงเหลือจากการสนับสนุนศุนย์เครือข่ายฯ ในเฟส 1 ปี 2550-2554 ทิพวิมล     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ทราบ จัด 16/1/55            
13 ม.ค. 55 มอ 166/085 สำนักฯ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใของเล่นไม้ยางพารา สุภาพ     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 16/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 650/6642 ทันตะ ขอส่งรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ปิยะภรณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม  ลงนาม 16/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ  16/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 1696/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะจากบริษัท ปตท โกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน สุภาพ     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 16/1/55            
13 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นราภรณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 16/1/55            
13 ม.ค. 55   สำนักฯ ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการของคุณวัชรี รัชดา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา คืนจิราวัลย์ 16/1/55                
13 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ ขออนุมัติพร้อมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2555 สุภาพ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 16/1/55                
13 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ฯ นิรันดร์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 16/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55        
13 ม.ค. 55 มอ 002/067 กองกลาง โครงการจัดตั้งสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ รัมภ์ภา เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ 16/2/55                
16 ม.ค. 55 ประกาศ สำนักฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ NRU ประจำปี 2554 รอบที่ 6 ณัฐพล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 169//234 สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ขอส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนไปฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย ปิยะภรณ์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 160.7/ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ขออนุมัติเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สาวิณี         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55 คืนอิว        
16 ม.ค. 55 มอ 840/3678 อก ขอปรับปรุง/เปลียนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2555 จิราวัลย์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55        
16 ม.ค. 55 สำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและประเมินผลโครงการจัดตั้งสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัมภ์ภา         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55     คืนรัมภ์ภา 20/1/55  
16 ม.ค. 55   สำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและประเมินผลฯ สถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย รัมภ์ภา         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55     คืนรัมภ์ภา 20/1/55  
16 ม.ค. 55 วิทยาเขตภูเก็ต มอ 145/1170 ขอรับทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ปิยะภรณ์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55        
16 ม.ค. 55 สข 0016.2/ว003 ศาลากลางจังหวัดสงขลา รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดำริฯ สุพร             เรียน อธิการเพื่อโปรดทราบ ทราบ 18/1/55    
16 ม.ค. 55 คำสั่ง สำนักฯ ขอเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล สุพร         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 16/1/55 เรียน อธิการบดีเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 20/1/55 คืนโต๋   
16 ม.ค. 55 มอ 368/56 พยาบาล ขออนุมัติการขยายขอบข่ายงานวิจัยของหน่าวยวิจัยภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ทิพวิมล     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรแจ้งคณะกรรมการ แจ้ง 16/1/55            
16 ม.ค. 55 มอ 326/2010 วิทย์ ขอส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยประเภทพัฒนานักวิจัยปีงบประมาณ 2555 ปิยะภรณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 16/1/55            
16 ม.ค. 55 วช 0002/123 วช การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาลักษณ์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 17/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 570/784 เภสัช ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ สุพร         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 17/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 160.4/001 ศูนย์นาโน ขอนำส่งสำเนาเงินคงเหลือจากการสนับสนุนศุนย์เครือข่ายฯ ในเฟส 1 ปี 2550-2554 ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโรปดทราบ ทราบ 17/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ 17/1/55 อนุมัติ 18/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 368/57 แพทยศาสตร์ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินในรอบปีแรก ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 17/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 24/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 991/721 วิทยาเขตสุราษ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำม รัมภ์ภา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ 17/1/55                
16 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จิลา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  ทราบ 16/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ 17/1/55 อนุมัติ 18/1/55         
16 ม.ค. 55 ประกาศ สำนักฯ ผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ NRU ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ทราบ 16/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม 17/1/55 ลงนาม 23/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 166/ สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม รัมภ์ภา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 17/1/55                
16 ม.ค. 55 มอ 530/1588 ทรัพย์ ขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหญ่ประจำปี 2552 จิราวัลย์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 17/1/55                
16 ม.ค. 55 มอ 991/695 วิทยาเขตสุราษ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเภทพัฒนานักวิจัย ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 17/1/55              
16 ม.ค. 55 มอ 165/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ พรรณพิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 18/1/55                
16 ม.ค. 55   สำนักฯ ขออนญาตไปต่างประเทศ จิลา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาตร์วัยเพื่อโปรดอนุมัต อนุญาต 18/1/55 เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  อนุญาต 19/1/55            
16 ม.ค. 55 มอ 160.6/018 โครงการพระราชดำริฯ ขออนุมัติพร้อมเบิกจ่าย สุพร เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาตร์เพื่อโปรดลงนาม อนุมัติ 18/1/55 คืนพี่เล็ก                
16 ม.ค. 55 มอ 166/ สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นำส่งรายงานความก้าวหน้าสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติฯ รัมภ์ภา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 17/1/55  คืนพี่เล็ก            
16 ม.ค. 55 มอ 160.7/007 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาวิณี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดทราบ 17/1/55 ทราบ 18/8/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 19/1/55        
16 ม.ค. 55   สำนักฯ ใบถอนยอด 34607 นราภรณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม อนุมัติ              
16 ม.ค. 55   สำนักฯ ฎีกาเบิกเงินรายได้  นราภรณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 17/1/55            
16 ม.ค. 55 มอ 160.5/239 สำนักฯ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย ศศิธร     เรียน ผอ. เพื่อโปรดอนุมัติ 16/1/55 อนุมัติ              
16 ม.ค. 55 มอ 071/ว0037 กบศ ขอเชิญประชุมระดมสมองเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์และการบริหาร สุดารัตน์     เรียย ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา คืนสุดารัตน์            
16 ม.ค. 55 หนังสือรับรอง สำนักฯ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน อภิญญา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55            
16 ม.ค. 55 มอ 001/ว.048 สำนักฯ ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ สินีนาฏ     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา มอบ รองฯแสงอรุณ 18/1/55            
16 ม.ค. 55 มอ 161/ สำนักฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้นักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำเดือนธันวาคม 2554 จรัสศรี     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 18/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 19/1/55        
16 ม.ค. 55 มอ 169/280 สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ขอความอนุเคราะห์อัตราลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2555 สกาวเดือน     เรียน ผอ.เพื่อโปรดทราบ ทราบ 18/1/55            
17 ม.ค. 55 ศธ 0521/ สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์การสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล สุพร     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 23/1/55            
17 ม.ค. 55 มอ 160.6/ว021 สำนักฯ แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล. สุพร     เรียน ผอ.เพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 23/1/55 คืนโต๋             
17 ม.ค. 55 มอ 160.7/006 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สาวิณี         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 24/1/55 คืนอิว        
17 ม.ค. 55 มอ 328/445 วิทย์ ขอส่งใบเสร็จรับเงินของทุนเงินเดือน 4 เดือนเพื่อเบิกจ่ายและปรับเปลี่ยนทุนบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ณัฐพล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 24/1/55        
17 ม.ค. 55 สกว.4 การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง 07/2555 สกว ขออนุมัติไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ สกว     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 18/1/55            
17 ม.ค. 55   ใบถอน ใบถอนยอด 83538 นราภรณ์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 18/1/55            
17 ม.ค. 55 มอ 001.3/ว011 สำนักประกับคุณภาพ ขอเชิญเป็นคณะกรรมการ Pre-audit และขอเชิญประชุม สินีนาฏ เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณา อ.ดึง                
17 ม.ค. 55 มอ 160.5/ ศศิธร การเก็บเอกสาร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.อ. และสกว. เรื่องการพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ จ.สงขลา ศศิธร เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  เห็นชอบ คืน cilo 18/1/55                
17 ม.ค. 55 มอ 099/ว11 หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญร่วมฟังการปฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สกาวเดือน     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา  เข้าร่วม เวียนรองฯผอ./หน.ฝ่าย /บุคลาการ 18/1/55            
17 ม.ค. 55   สกาวเดือน ส่งรายงานประจำปี 49-53 สกาวเดือน     เรียน ผอ.เพื่อโปรดพิจารณา  ทราบ 18/1/55 เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ         
17 ม.ค. 55 มอ 160.6/022 โครงการพระราชดำริฯ ขออนุมัติเพิ่มเติมพร้อมเบิกจ่าย สุดารัตน์     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  อนุมัติ 18/1/55            
17 ม.ค. 55 มอ 164.2/015 ศูนย์บ่มเพาะฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเลิศพัฒน์ และห้องฉัตรวิจัย จิลา     เรียน ผอ.เพื่อโปรดอนุมัติ  อนุญาต 18/1/55            
17 ม.ค. 55 มอ 600/3022 พยาบาล ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของหน่าวยวิจัย ภาวะวิกฤตและเยียวยาทางจิตใจ ในรอบ 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ ลงนาม 18/11/55 คืนพี่เล็ก                 
17 ม.ค. 55 มอ 980/029 วิทยาเขตภูเก็ต ขอส่งเอกสารการปรับปรุงข้อมูลโครงการ หน่วยวิจัยการจัดการบริการ ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ ลงนาม 18/11/55 คืนพี่เล็ก                 
18 ม.ค. 55 ทส 1013/ว11384 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2555 สุพรชัย         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือเสนอชื่อผู้แทน  คืนสุพรชัย        
19 ม.ค. 55 มอ 112/011 วิทยาเขตปัตตานี ขอมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทิพวิมล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 19/1/55                
19 ม.ค. 55 มอ 820/013 สวล ลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อขยายสัญญา สุภาพ         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 19/1/55        
19 ม.ค. 55 มอ 166/111 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การศึกาแนวทางการอบไม้ยางเพื่อลดปัญหาเชื้อราและแมลง สุภาพ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 19/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 24/1/55        
19 ม.ค. 55 มอ 243.3/334 วิศวะ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการ 6 เดือน ปีที่ 5 ประจำปี 2554 ของสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย รัมภ์ภา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ดำเนินการตามเสนอ 19/1/55                
19 ม.ค. 55 มอ 991/705 วิทยาเขตสุราษ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 19/1/55                
19 ม.ค. 55 มอ 535/88 ทรัพย์ ขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 19/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 24/1/55        
19 ม.ค. 55 กฟผ.911400/1416 กฟผ การจ่ายเงินให้โครงการวิจัยงวดสุดท้าย สุภาพ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 19/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 24/1/55        
19 ม.ค. 55 มอ 180/072 สำนักวิทยบริการ ขอขอบคุณ ณัฐพล เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดทราบ ทราบ 19/1/55                
19 ม.ค. 55 มอ 651.5(1)/031 ทันตะ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด รอบ 12 เดือน ปีที่ 2 รัมภ์ภา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 19/1/55                
19 ม.ค. 55 มอ 651.5(2)/001 ทันตะ แต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติม รัมภ์ภา เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ทราบ 19/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ 24/1/55        
19 ม.ค. 55 มอ 166/ NRU ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินรายงานการวิจัย พิไลพร เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ทราบ 19/1/55     เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 24/1/55        
18 ม.ค. 55 มอ 680/684 ทันตะ ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ปิยะภรณ์ เรียน รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 19/1/55                
18 ม.ค. 55 มอ 350(7.2)/064 แพทยศาสตร์ การลงนามความร่วมมือ MOU ในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันหรือมอบหมายผู้แทน สุภาพ         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม ลงนาม 20/1/55        
18 ม.ค. 55 มอ 240/015 วิศวะ ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแบบ ต1 ข/ด พร้อมเอกสารแบบวิจัย 14.1 จิราวัลย์         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดลงนาม อนุมัติ 19/1/55        
18 ม.ค. 55 มอ 600/063 พยาบาล ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ทิพวิมล         เรียน รองฯฝ่ายวิจัยเพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ 20/1/55        
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:39 น.