HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR600890S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสังเคราะห์และวิเคราะห์พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิกลีเซอรอลซีบาเคตที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน
ชื่อโครงการ (English) : 0
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : 0
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา)
งบประมาณที่ได้รับ : 5,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.59
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 เม.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 30 เม.ย.60
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : -
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -