HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NAT570933S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการสำรวจผลผลิตต่อไร่ ต่อปี ของเกษตรกรในความดูแลของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ชื่อโครงการ (English) : โครงการสำรวจผลผลิตต่อไร่ ต่อปี ของเกษตรกรในความดูแลของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสำคัญ (Keyword) : ยางพารา, ผลผลิตต่อไร่ต่อปี, เกษตรกรในความดูแลของ สกย.
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
งบประมาณที่ได้รับ : 2,300,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 20 มิ.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 1 พ.ย.57
วันที่ขอขยายเวลา : 1 พ.ย.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 21 ก.ย.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 21 ก.ย.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ยางพารา