HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NUR570776S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อโครงการ (English) : Nursing-driven program to promote healthy southern areas, Faculty of Nursing Prince of Songkla University
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : วิชาชีพการพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
งบประมาณที่ได้รับ : 3,390,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ม.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ม.ค.59
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ม.ค.59
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 31 ม.ค.60
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ