HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA570634S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การตั้งสูตรตำรับและการศึกษาสมบัติของยาอินโดเมทาซินไมโครอิมัลชันที่ใช้ Oleth-10 เป็นสารลดแรงตึงผิว
ชื่อโครงการ (English) : Formulation and characterization of indomethacin-loaded microemulsions using oleth-10 as a surfactant
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : indomethacin, microemulsions, oleth-10, surfactant
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : โครงงาน นศ. (คณะเภสัชศาสตร์)
งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 28 ก.พ.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 4 มี.ค.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 4 มี.ค.57
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : -
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -