HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT561036S
ชื่อโครงการ (ไทย) : กายภาพ-เคมี ของจาวตาลจากการตัดก้านใบเลี้ยงและเวลาในการบ่ม
ชื่อโครงการ (English) : Physico-chemical Properties of Palmyra Palm’s Cotyledon from Various Cotyledonary Petiole Cutting and Incubation Period
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : จาวตาล (cotyledon) ก้านใบเลี้ยง (cotyledonary petiole) กายภาพ-เคมี (physico-chemical) การบ่ม (incubation)
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้วิทยาเขต
ชื่อทุน : ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี)
งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 16 ก.ย.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 15 ส.ค.57
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ส.ค.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 23 ม.ค.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
การทำลายการพักตัวของเมล็ดและการกระตุ้นการเจริญของ จาวตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.) Breaking seeds dormancy and growth enhancement of palmyra , haustorium (Borassus flabellifer Linn.)

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 23 ม.ค.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -