HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA560745S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสำรวจปัญหาสุขภาพและปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งรังสีรักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
ที่ปรึกษา :
คณะแพทยศาสตร์
ที่ปรึกษา :
คณะแพทยศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ปัญหาสุขภาพ, ปัญหาการใช้ยา, ผู้ป่วยรังสีรักษา
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : โครงงาน นศ. (คณะเภสัชศาสตร์)
งบประมาณที่ได้รับ : 9,600 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ส.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 28 ก.พ.56
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 30 ก.ย.56
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -