HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG560735S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)
ชื่อโครงการ (English) : no data
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณที่ได้รับ : 1,975,140 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ค.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 30 เม.ย.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 27 ต.ค.57
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -