HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI560524S
ชื่อโครงการ (ไทย) : แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อโครงการ (English) : Marine-derived actinobaccteria and their ability to produce bioactive substances
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แบคทีเรียจากทะเล
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : โครงการเครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพ
งบประมาณที่ได้รับ : 990,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 15 มิ.ย.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 มิ.ย.59
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 2) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -