HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI550559S
ชื่อโครงการ (ไทย) : เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการ (English) : Development of natural rubber latex biotechnology for products with commercial potential
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ยางพารา สารชีวเคมีมูลค่าสูง
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
งบประมาณที่ได้รับ : 4,000,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 เม.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 28 พ.ย.56
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ยางพารา