HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA47213
ชื่อโครงการ (ไทย) : การทำนายค่าการละลายของเกลือ โดย Partial Least Squares multivariate
ชื่อโครงการ (English) : Prodiction of Salt Solubility Using Partial Least Squares multivatiate analysis.
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : salt, solubility, prediction, partial least squares,
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 85,500 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.พ.47
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 มี.ค.48
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 4 ก.ค.48
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 4 ก.ค.48
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -