HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA45259
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาความเป็นพิษของ NSAIDs ที่มีผลต่อ Cao-2 cell.
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Caco-2cell, toxicity, NSAIDs, MTT,
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : โครงงานนักศึกษา
งบประมาณที่ได้รับ : 5,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.44
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28 ก.พ.45
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 23 เม.ย.45
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 23 เม.ย.45
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -