HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT6104008S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้แข็งจากถั่วดำ
ชื่อโครงการ (English) : Development of Production Process for Firm Tofu from Black Bean
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : เต้าหู้แข็ง, ถั่วดำ, กระบวนการผลิต
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี)
งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 9 ม.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 11 ม.ค.62
บทคัดย่อ : SAT6104008S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : อาหาร