HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR601197S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำกะทิไขมันต่ำโดยใช้คอลัมน์ไซโคลเดกซ์ทริน
ชื่อโครงการ (English) : Process development for low-fat coconut milk production using cyclodextrin column
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : กะทิ, ไซโคลเดกซ์ทริน, ไขมันอิ่มตัว, คอลัมน์, กรดลอริค
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : ทุนนวัตกรรมอาหาร
งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 เม.ย.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 11 เม.ย.61
บทคัดย่อ : AGR601197S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : อาหาร