HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI610151S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิเคราะห์ทรานสคริปโทมของรังไข่กุ้งในระยะก่อนสร้างไวเทลโลเจนินและระยะสร้างไวเทโลเจนีน
ชื่อโครงการ (English) : Transcriptome analysis of ovary in Fenneropenaeus. merguiensis between non- vitellogenic stage and vitellogenic stage
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : transcriptome, gene, maturation ovary, shrimp
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
งบประมาณที่ได้รับ : 456,500 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : 31 มี.ค.62
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 21 ม.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
Identification of ovarian miRNAs in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) during ovarian development between non-vitellogenic and vitellogenic shrimp

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 21 ม.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ