HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NUR580821S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนาระบบการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิผลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
ชื่อโครงการ (English) : Developing Continuous Labor Support System and Effect on Pain and Duration of Labor among Primiparous Women
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ระบบเฝ้าคลอด,ความเจ็บปวด,ระยะเวลาการคลอด,ผู้คลอดครรภ์แรก
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 เม.ย.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 มี.ค.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 22 มี.ค.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 4 มี.ค.62
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -