HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR570806S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลของกรดอินทรีย์ร่วมกับฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในโหระพา
ชื่อโครงการ (English) : Combined effect of organic acid with micro bubble on microbial load reduction of sweet basil
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : กรดอินทรีย์, โหระพา, ฟองอากาศขนาดเล็ก, เชื้อจุลินทรีย์ Organic acid, sweet basil, micro bubble, microorganisms
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : โครงงานนักศึกษา
งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ส.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 พ.ค.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 5 ก.พ.59
บทคัดย่อ : AGR570806S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -