HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI590179S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
ชื่อโครงการ (English) : Single nucleotide polymorphisms analysis for genetic variation of oil palm
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์พี่เลี้ยง :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Single Nucleotide Polymorphisms, Oil palm, Elaeis guineenisis, Next-Generation Sequencing, SNP Calling, Bioinformatics
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 269,280 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 14 มิ.ย.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 14 มิ.ย.61
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -