HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SIT580877S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานสำหรับแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุบแข็งเปลวไฟ
ชื่อโครงการ (English) : The Improvement of Mechanical Properties of Rubber Wood Band Saw by Flame Hardening
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสำคัญ (Keyword) : Flame Hardening, Rubber Wood Band Saw
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : พัฒนานักวิจัย
งบประมาณที่ได้รับ : 105,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ต.ค.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 18 พ.ย.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 18 พ.ย.59
บทคัดย่อ : SIT580877S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -