HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG570394S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การปรับปรุงประสิทธิภาพการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ชื่อโครงการ (English) : Efficiency Improvement of Production Quantity Verification in Rubberwood Processing Factory
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ประสิทธิภาพ, การทวนสอบ, ไม้ยางพาราแปรรูป
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 191,400 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 16 มี.ค.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 16 มี.ค.59
บทคัดย่อ : ENG570394S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -