HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG580304b
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ชื่อโครงการ (English) : Study of quality of dried cultivated banana with renewable energy source and storage
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Dried banana, Quality analysis, Renewable energy, Storage
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 481,400 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 10 ม.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 13 พ.ย.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -