HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : DEN580250a
ชื่อโครงการ (ไทย) : ประสิทธิภาพของไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตร่วมกับเพลตเลตริชไฟบรินในการคงสภาพกระดูกเบ้าฟัน
ชื่อโครงการ (English) : Efficacy of Biphasic Calcium Phosphate and Platelet Rich Fibrin in socket preservation
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Biphasic Calcium Phosphate, bone healing, platelet rich fibrin, socket preservation
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 398,100 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 มี.ค.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 15 ส.ค.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 ส.ค.60
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -