HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : DEN580217c
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลของโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสเฟอเม็นตุมเอสดี 11 ในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบในช่องปากอาสาสมัคร
ชื่อโครงการ (English) : Effect of yogurt contained probiotic Lactobacillus fermentum SD11 on Prevention of gingivitis and periodontitis in human volunteers
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : probiotic, Lactobacillus paracasei SD1, Gingivitis, Periodontitis
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 440,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.59
วันที่ขอขยายเวลา : 31 มี.ค.60
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 27 มิ.ย.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 27 มิ.ย.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -